+359 2 996 3853

E-Mailoffice@hellagrolip.bg

         

+359 2 996 3853

         

Ръководство за подхранване на лозя

Брошура – Лоза

Лозите се приспособяват лесно и могат да реализират задоволителни добиви в повечето видове почви. Предпочитат почви с лека до средна текстура и добро отводняване, в които условията са благоприятни за разрастване на кореновата система и благоприятстват производството на висококачествено грозде и вино. Трапезните сортове реализират продукция с по-високо качество при почви със средна текстура и плодородие, по-голяма дълбочина и по-високо влагосъдържание в низините и крайбрежните райони.

Многоплодородните, глинестите и богатите на органични вещества почви реализират високи, но забавени и с по-ниско качество добиви, като в много случаи се наблюдава силно изразено окапване на цвета и намаляване на плододаването поради конкуренция с останалата растителност.

В контекста на химичните си характеристики, лозите предпочитат неутрални почви с рН 6,5 – 7,5, но въпреки това могат да виреят без особени проблеми в по-широкия диапазон 4,5 – 8,5.

Кореновата система при лозите е твърде развита и активна от ранна пролет до късна есен – време, достатъчно за усвояване на основните подхранващи елементи. Независимо от това, както елиминирането на хранителни вещества чрез продукцията, така и интензивната експлоатация на лозите правят торенето наложително и необходимо условие както за количественото, така и за качественото оптимизиране на продукцията.

В тази връзка, в зависимост от почвените и климатичните условия в съответния район, типа, възрастта и годишното натоварване на лозята, е възможно да се дефинират хранителните потребности и да се съставят таблици, от които да могат да се правят изводи и планират общи насоки за торене в рамките на стопанската година.

Годишна потребност от хранителни компоненти в кг/хектар
Тип на лозата Азот
(N)
Фосфор
(P2O5)
Калий
(K2O)
Калций
(CaO)
Магнезий
(MgO)
Винено грозде 70 – 120 40 – 60 150 – 180 100 – 150 30 – 50
Стафидно грозде 120 – 170 50 – 80 200 – 250 130 – 180 40 – 70
Трапезно грозде 150 – 220 60 – 80 200 – 280 150 – 200 60 – 80

От покълването до плододаването

Από την εκβλάστηση έως και την καρπόδεση

Това е време, през което темпото на поемане на хранителни вещества от корените и синтезният капацитет на листата не могат да осигурят задоволяване в достатъчна степен на повишените хранителни потребности на културата.

В този стадий, продължаването на развитието се основава единствено на мобилизирането на складираните вещества от по-старите органи, например – стеблата и корените, както и на достатъчността на внесените през зимата хранителни вещества чрез основното торене на лозовата култура.

В рамките на ранните етапи на покълване, азотът играе ключова роля за нормалното развитие на растението. Постепенно, с приближаването към стадия на цъфтежа, хранителните потребности се увеличават, ангажирайки други хранителни вещества – фосфор (Ρ), калий (К), калций (Са). Микроелементите – желязо (Fe), бор (В), цинк (Zn) – също имат ключово значение в този стадий, тъй като участват активно във всички метаболитни процеси, от поникването до плододаването.

От плододаването до началото на зреенето

Από την καρπόδεση έως την έναρξη της ωρίμανσης (γυάλισμα)

Този етап започва веднага след опрашването с формиране на млади зрънца, продължава с бързо увеличаване на размера и теглото и приключва с началото на зреенето и придобиването на цвят при цветните сортове и блясък при белите сортове.

Хранителната запасеност на лозите през този период влияе съществено върху крайната продукция, тъй като потреблението на хранителни вещества е максимално.

Потребността от азот (N) на този етап е по-голяма, отколкото във всеки друг момент от годишния цикъл.

Потребностите от калий (К) също са високи и постепенно се увеличават с приближаване на фазата на зреенето, високи и нарастващи са, също така, и потребностите от фосфор (Р).

Внасянето на азот, фосфор и калий след началото на фазата на плододаването е критично необходимо при сортовете с висок добив, сортовете, предназначени за сушене, и трапезните интензивни лозя, поради голямото натоварване и допълнителни нужди, породени от интервенциите с регулатори на растежа.

От начало на зреенето до узряване

Από το Γυάλισμα έως την Ωρίμανση

През този стадий, удължаването на леторастите спира, зърната увеличават повече от двойно теглото си, съдържащите се киселини се превръщат в захари и се придобива типичното за сорта оцветяване.

Това е периодът, през който потребността на лозите от азот (N) бързо намалява, а нуждата от калий (К) значително се увеличава, което води до поява на симптоми на временен дефицит в години на свръхпроизводство, поради придвижването на големи количества калий (К) от листата към зърната и участието на последния в синтеза на съхраняваните вещества.

В напояваните лозя, където целта е постигане на висока концентрация на захари, и при интензивните трапезни сортове, торенето с калий трябва да бъде стандартен метод за отглеждане на този етап, за постигане на високи добиви и качествена продукция.

Целта на основното торене е да се посрещнат повишените потребности от хранителни вещества, както в ранните стадии на бърз растеж на леторасти и формирането на съцветия, така и по-късно, в периода на бързия растеж и узряването на плодовете.

Количеството и темпото на внасяне на хранителните вещества, осигурени чрез основно торене, се определят от характеристиките на почвата, нейния тип, възрастта и производствения профил на лозовото насаждение.

 • В неполивните лозя, където се произвеждат висококачествени вина, цялото количество тор се осигурява чрез основно торене, което покрива напълно нуждите на културите от N, P, K и Mg. В същото време се коригират възможния недостиг на микроелементи, тъй като повърхностното торене не е реализуемо.
 •  ● През зимата, поливните лозя, висококачествените сортове и гроздето, предназначено за сушене, се подсигуряват с:
  • ● 2/3 от общото необходимо количество калий (Κ)
  • ● 3/4 от фосфора (P) и магнезия (Mg)

Точното време на торене се определя от вида и характеристиките на почвата, както и от метеорологичните дадености в района.

 • Следователно, в тежки глинести почви и в райони с ниско количество на валежите бавнодействащите елементи P и K трябва да бъдат внедрени в началото на зимата (декември – януари), за да бъдат изложени на въздействието на зимните валежи, които насърчават движенията им в земята, а N трябва да се осигурява в края на зимата или началото на пролетта, за да се избегне отмиването и, по този начин, да бъде на разположение на растенията в периода на бърз растеж на леторастите.
 • В леки пясъчни почви и в райони с обилни валежи цялото торене трябва да се извърши в края на зимата (февруари) или началото на пролетта (началото на март), за да се намалят загубите и, по този начин, хранителните елементи да бъдат достъпни за растенията навреме.

В зависимост от вида и характеристиките на почвата се препоръчва да се използват специални комбинирани торове (Complefert), които покриват нуждите на лозите от N, P, K, Mg, S и в същото време осигуряват значителни количества от необходимите за растенията Zn и В.

Стабилизираните торове (NutrActive) осигуряват възможност за основно торене само веднъж – в средата на зимата, което осигурява достатъчна запасеност с вода от валежите, необходима за миграцията на P и K в почвата, както и за защитата на азота от отмиване.

Торене на лозите
Тип на тора Стадий от развитието, през който се наторява Дозировка* (кг/хектар)

NutrActive special 12-12-17 (30) +2MgO +TE
NutrActive magni-plus 14-7-14 (25) +4MgO +0,1Fe +0,1Zn
NutrActive triple-S 15-15-15 (25)
Ωmega fert 14-8-18 (30) +2MgO +TE
Ωmega fert 14-18-14 (27)
Complefert premium 8-12-18 (30) +2MgO +ΤΕ
Complefert special 12-8-17 (27) +2MgO +TE
Complefert extra 12-10-20 (28) +2MgO +ΤΕ
Complefert blue-star 12-12-17 (30) +2MgO +TE
Complefert magni-plus 14-7-14 (25) +4MgO +0,1Fe +0,1Zn

Основно торене

600 -1200 кг

* Цитираните дози са ориентировъчни. Относно подхранването на културите, необходимо е да се вземат под внимание съветите на местните агрономи.

Неполивните лозя, от които се произвежда висококачествено вино,поради ниската интензивност и ориентацията им към постигане на високо качество, са неподходящи за повърхностно торене; същите могат да се наторяват само с фосфор-калиеви съединения и микроелементи между листата, както и да се третират със спрейове за растителна защита.

В този стадий се осигурява следното:

 • ● ½ от Азот (Ν)

В поливните лозя с висока производителност е необходимо възможно най-интензивно торене, за да се задоволят повишените нужди от азот, фосфор и калий, така че лозите да преминат през бърз растеж и зреене на гроздето, както и да се стимулира ранното зреене и подобрят качествените характеристики на продукцията.

Веднага след началото на плододаването се внасят останалите 1/3 от общото годишно количество азот и 1/4 от общия фосфор.

Останалата 1/3 от калия се внася на две до три порции, като първото торене се извършва веднага след началото на плододаването, заедно с азота и фосфора, а второто – през периода между началото на зреенето и узряването на гроздето.

Торене на лозите
Тип на тора Стадий от развитието, през който се наторява Дозировка* (кг/хектар)

NutrActive 27N 27-0-0 (28)
Nutractive Boro-plus 26Ν 26-0-0 (27) +0,3B
Novacan special 27N stabil 27-0-0 +5MgO +0,2B
Ωmega 26N 26-0-0 (29)
Ωmega 26N solub 26-0-0 (29)
Fertammon special 25-0-0 (28) + 0,5FeSO4 +0,5Zn
Fertammon 26 solub 26-0-0 (29)
Nutrammon solub. 34,5-0-0
Nitrocan special 27-0-0 +5MgO +0,2B

(май-юни)

Повърхностно торене на поливни лозови насаждения

Винени и трапезни сортове и сортове за получаване на стафиди

(юни-август)

200-300 кг
Complefert master 15-5-20 (20) +2MgO +TE
Complefert extra 12-10-20 (20) +2MgO +TE
Complefert special 12-8-17 (27) +2MgO +TE
Complefert premium 8-12-18 (30) +2MgO +TE
200-400 кг

* Цитираните дози са ориентировъчни. Относно подхранването на културите, необходимо е да се вземат под внимание съветите на местните агрономи.

Λήθαργος
Летаргия
(януари – февруари)
Ταχεία αύξηση Ραγών
Бърз растеж на зърната
(май-юни)
Γυάλισμα
Начало на зреенето
(юни- юли)
Поливни трапезни лозя Complefert®
Ωmega fert®
NutrActive®
NutrActive® 
Ωmega 26N ®
Novacan stabil ® 
Fertammon ®
Nutrammon ® 
Nitrocan ® 
Complefert®
Поливни винени сортове Complefert®
Ωmega fert®
NutrActive®
NutrActive® 
Ωmega 26N ®
Novacan stabil ® 
Fertammon ®
Nutrammon ® 
Nitrocan ® 
Complefert®
Неполивни винени сортове Complefert®
Ωmega fert®
NutrActive®

(основно – повърхностно торене)

 • ● Дълготрайно подхранване на лозите с азот с бавно освобождаване
 • ● Комплексно подхранване в съответствие с потребностите на културите във всеки стадий от развитието
 • ● Повишаване на плододаването благодарение на подхранването на растенията с двете азотни форми
 • ● Минимални загуби поради отмиване и изпаряване
 • ● Увеличен прием на вода и хранителни вещества
 • ● Висока разтворимост на фосфора – до 90% – за подхранване на културите във всякакви видове почва
 • ● Гъвкавост по отношение на момента на торене и гарантирано осигуряване на азот при всякакви метеорологични условия
 • ● Възможност за основно торене само веднъж – в средата на зимата, при достатъчно валежи за придвижването на P и K в почвата, без риск от загуби на азот поради отмиване.
 • ● Икономии на труд и разходи поради по-малкия брой прилагания и намаленото количество на тора.

(основно – повърхностно торене)

 • ● Добре запасени с първични (Ν, Ρ, Κ,) вторични (S, Mg), и микроелементи (Β, Ζn), тези торове осигуряват комплексно подхранване на лозите с всички необходими хранителни вещества
 • ● Напълно усвоими форми и специално формулирано съотношение между хранителните елементи, създадени с вземане под внимание на хранителните потребности на растенията
 • ● Високо съдържание на амониев азот за дълготрайно подхранване на културата
 • ● Калий под формата на калиев сулфат за по-висока производителност и по-добро качество
 • ● Висока разтворимост на фосфора – до 90% – за подхранване на културите във всякакви видове почва
 • ● Допълнително подхранване със сяра за по-добро оползотворяване на азота и микроелементите
 • ● Специално създадени за почвените и климатичните условия в Гърция
 • ● Годишни потребности от хранителни вещества в кг/дка, тип на лозовото насаждение, винени сортове, сортове за получаване на стафиди, трапезни сортове.

Лозите се приспособяват лесно и могат да реализират задоволителни добиви в повечето видове почви. Предпочитат почви с лека до средна текстура и добро отводняване, в които условията са благоприятни за разрастване на кореновата система и благоприятстват производството на висококачествено грозде и вино. Трапезните сортове реализират продукция с по-високо качество при почви със средна текстура и плодородие, по-голяма дълбочина и по-високо влагосъдържание в низините и крайбрежните райони.

Многоплодородните, глинестите и богатите на органични вещества почви реализират високи, но забавени и с по-ниско качество добиви, като в много случаи се наблюдава силно изразено окапване на цвета и намаляване на плододаването поради конкуренция с останалата растителност.

В контекста на химичните си характеристики, лозите предпочитат неутрални почви с рН 6,5 – 7,5, но въпреки това могат да виреят без особени проблеми в по-широкия диапазон 4,5 – 8,5.

Кореновата система при лозите е твърде развита и активна от ранна пролет до късна есен – време, достатъчно за усвояване на основните подхранващи елементи. Независимо от това, както елиминирането на хранителни вещества чрез продукцията, така и интензивната експлоатация на лозите правят торенето наложително и необходимо условие както за количественото, така и за качественото оптимизиране на продукцията.

В тази връзка, в зависимост от почвените и климатичните условия в съответния район, типа, възрастта и годишното натоварване на лозята, е възможно да се дефинират хранителните потребности и да се съставят таблици, от които да могат да се правят изводи и планират общи насоки за торене в рамките на стопанската година.

Годишна потребност от хранителни компоненти в кг/хектар
Тип на лозата Азот
(N)
Фосфор
(P2O5)
Калий
(K2O)
Калций
(CaO)
Магнезий
(MgO)
Винено грозде 70 – 120 40 – 60 150 – 180 100 – 150 30 – 50
Стафидно грозде 120 – 170 50 – 80 200 – 250 130 – 180 40 – 70
Трапезно грозде 150 – 220 60 – 80 200 – 280 150 – 200 60 – 80

От покълването до плододаването

Από την εκβλάστηση έως και την καρπόδεση

Това е време, през което темпото на поемане на хранителни вещества от корените и синтезният капацитет на листата не могат да осигурят задоволяване в достатъчна степен на повишените хранителни потребности на културата.

В този стадий, продължаването на развитието се основава единствено на мобилизирането на складираните вещества от по-старите органи, например – стеблата и корените, както и на достатъчността на внесените през зимата хранителни вещества чрез основното торене на лозовата култура.

В рамките на ранните етапи на покълване, азотът играе ключова роля за нормалното развитие на растението. Постепенно, с приближаването към стадия на цъфтежа, хранителните потребности се увеличават, ангажирайки други хранителни вещества – фосфор (Ρ), калий (К), калций (Са). Микроелементите – желязо (Fe), бор (В), цинк (Zn) – също имат ключово значение в този стадий, тъй като участват активно във всички метаболитни процеси, от поникването до плододаването.

От плододаването до началото на зреенето

Από την καρπόδεση έως την έναρξη της ωρίμανσης (γυάλισμα)

Този етап започва веднага след опрашването с формиране на млади зрънца, продължава с бързо увеличаване на размера и теглото и приключва с началото на зреенето и придобиването на цвят при цветните сортове и блясък при белите сортове.

Хранителната запасеност на лозите през този период влияе съществено върху крайната продукция, тъй като потреблението на хранителни вещества е максимално.

Потребността от азот (N) на този етап е по-голяма, отколкото във всеки друг момент от годишния цикъл.

Потребностите от калий (К) също са високи и постепенно се увеличават с приближаване на фазата на зреенето, високи и нарастващи са, също така, и потребностите от фосфор (Р).

Внасянето на азот, фосфор и калий след началото на фазата на плододаването е критично необходимо при сортовете с висок добив, сортовете, предназначени за сушене, и трапезните интензивни лозя, поради голямото натоварване и допълнителни нужди, породени от интервенциите с регулатори на растежа.

От начало на зреенето до узряване

Από το Γυάλισμα έως την Ωρίμανση

През този стадий, удължаването на леторастите спира, зърната увеличават повече от двойно теглото си, съдържащите се киселини се превръщат в захари и се придобива типичното за сорта оцветяване.

Това е периодът, през който потребността на лозите от азот (N) бързо намалява, а нуждата от калий (К) значително се увеличава, което води до поява на симптоми на временен дефицит в години на свръхпроизводство, поради придвижването на големи количества калий (К) от листата към зърната и участието на последния в синтеза на съхраняваните вещества.

В напояваните лозя, където целта е постигане на висока концентрация на захари, и при интензивните трапезни сортове, торенето с калий трябва да бъде стандартен метод за отглеждане на този етап, за постигане на високи добиви и качествена продукция.

Целта на основното торене е да се посрещнат повишените потребности от хранителни вещества, както в ранните стадии на бърз растеж на леторасти и формирането на съцветия, така и по-късно, в периода на бързия растеж и узряването на плодовете.

Количеството и темпото на внасяне на хранителните вещества, осигурени чрез основно торене, се определят от характеристиките на почвата, нейния тип, възрастта и производствения профил на лозовото насаждение.

 • В неполивните лозя, където се произвеждат висококачествени вина, цялото количество тор се осигурява чрез основно торене, което покрива напълно нуждите на културите от N, P, K и Mg. В същото време се коригират възможния недостиг на микроелементи, тъй като повърхностното торене не е реализуемо.
 •  ● През зимата, поливните лозя, висококачествените сортове и гроздето, предназначено за сушене, се подсигуряват с:
  • ● 2/3 от общото необходимо количество калий (Κ)
  • ● 3/4 от фосфора (P) и магнезия (Mg)

Точното време на торене се определя от вида и характеристиките на почвата, както и от метеорологичните дадености в района.

 • Следователно, в тежки глинести почви и в райони с ниско количество на валежите бавнодействащите елементи P и K трябва да бъдат внедрени в началото на зимата (декември – януари), за да бъдат изложени на въздействието на зимните валежи, които насърчават движенията им в земята, а N трябва да се осигурява в края на зимата или началото на пролетта, за да се избегне отмиването и, по този начин, да бъде на разположение на растенията в периода на бърз растеж на леторастите.
 • В леки пясъчни почви и в райони с обилни валежи цялото торене трябва да се извърши в края на зимата (февруари) или началото на пролетта (началото на март), за да се намалят загубите и, по този начин, хранителните елементи да бъдат достъпни за растенията навреме.

В зависимост от вида и характеристиките на почвата се препоръчва да се използват специални комбинирани торове (Complefert), които покриват нуждите на лозите от N, P, K, Mg, S и в същото време осигуряват значителни количества от необходимите за растенията Zn и В.

Стабилизираните торове (NutrActive) осигуряват възможност за основно торене само веднъж – в средата на зимата, което осигурява достатъчна запасеност с вода от валежите, необходима за миграцията на P и K в почвата, както и за защитата на азота от отмиване.

Торене на лозите
Тип на тора Стадий от развитието, през който се наторява Дозировка* (кг/хектар)

NutrActive special 12-12-17 (30) +2MgO +TE
NutrActive magni-plus 14-7-14 (25) +4MgO +0,1Fe +0,1Zn
NutrActive triple-S 15-15-15 (25)
Ωmega fert 14-8-18 (30) +2MgO +TE
Ωmega fert 14-18-14 (27)
Complefert premium 8-12-18 (30) +2MgO +ΤΕ
Complefert special 12-8-17 (27) +2MgO +TE
Complefert extra 12-10-20 (28) +2MgO +ΤΕ
Complefert blue-star 12-12-17 (30) +2MgO +TE
Complefert magni-plus 14-7-14 (25) +4MgO +0,1Fe +0,1Zn

Основно торене

600 -1200 кг

* Цитираните дози са ориентировъчни. Относно подхранването на културите, необходимо е да се вземат под внимание съветите на местните агрономи.

Неполивните лозя, от които се произвежда висококачествено вино,поради ниската интензивност и ориентацията им към постигане на високо качество, са неподходящи за повърхностно торене; същите могат да се наторяват само с фосфор-калиеви съединения и микроелементи между листата, както и да се третират със спрейове за растителна защита.

В този стадий се осигурява следното:

 • ● ½ от Азот (Ν)

В поливните лозя с висока производителност е необходимо възможно най-интензивно торене, за да се задоволят повишените нужди от азот, фосфор и калий, така че лозите да преминат през бърз растеж и зреене на гроздето, както и да се стимулира ранното зреене и подобрят качествените характеристики на продукцията.

Веднага след началото на плододаването се внасят останалите 1/3 от общото годишно количество азот и 1/4 от общия фосфор.

Останалата 1/3 от калия се внася на две до три порции, като първото торене се извършва веднага след началото на плододаването, заедно с азота и фосфора, а второто – през периода между началото на зреенето и узряването на гроздето.

Торене на лозите
Тип на тора Стадий от развитието, през който се наторява Дозировка* (кг/хектар)

NutrActive 27N 27-0-0 (28)
Nutractive Boro-plus 26Ν 26-0-0 (27) +0,3B
Novacan special 27N stabil 27-0-0 +5MgO +0,2B
Ωmega 26N 26-0-0 (29)
Ωmega 26N solub 26-0-0 (29)
Fertammon special 25-0-0 (28) + 0,5FeSO4 +0,5Zn
Fertammon 26 solub 26-0-0 (29)
Nutrammon solub. 34,5-0-0
Nitrocan special 27-0-0 +5MgO +0,2B

(май-юни)

Повърхностно торене на поливни лозови насаждения

Винени и трапезни сортове и сортове за получаване на стафиди

(юни-август)

200-300 кг
Complefert master 15-5-20 (20) +2MgO +TE
Complefert extra 12-10-20 (20) +2MgO +TE
Complefert special 12-8-17 (27) +2MgO +TE
Complefert premium 8-12-18 (30) +2MgO +TE
200-400 кг

* Цитираните дози са ориентировъчни. Относно подхранването на културите, необходимо е да се вземат под внимание съветите на местните агрономи.

Λήθαργος
Летаргия
(януари – февруари)
Ταχεία αύξηση Ραγών
Бърз растеж на зърната
(май-юни)
Γυάλισμα
Начало на зреенето
(юни- юли)
Поливни трапезни лозя Complefert®
Ωmega fert®
NutrActive®
NutrActive® 
Ωmega 26N ®
Novacan stabil ® 
Fertammon ®
Nutrammon ® 
Nitrocan ® 
Complefert®
Поливни винени сортове Complefert®
Ωmega fert®
NutrActive®
NutrActive® 
Ωmega 26N ®
Novacan stabil ® 
Fertammon ®
Nutrammon ® 
Nitrocan ® 
Complefert®
Неполивни винени сортове Complefert®
Ωmega fert®
NutrActive®

(основно – повърхностно торене)

 • ● Дълготрайно подхранване на лозите с азот с бавно освобождаване
 • ● Комплексно подхранване в съответствие с потребностите на културите във всеки стадий от развитието
 • ● Повишаване на плододаването благодарение на подхранването на растенията с двете азотни форми
 • ● Минимални загуби поради отмиване и изпаряване
 • ● Увеличен прием на вода и хранителни вещества
 • ● Висока разтворимост на фосфора – до 90% – за подхранване на културите във всякакви видове почва
 • ● Гъвкавост по отношение на момента на торене и гарантирано осигуряване на азот при всякакви метеорологични условия
 • ● Възможност за основно торене само веднъж – в средата на зимата, при достатъчно валежи за придвижването на P и K в почвата, без риск от загуби на азот поради отмиване.
 • ● Икономии на труд и разходи поради по-малкия брой прилагания и намаленото количество на тора.

(основно – повърхностно торене)

 • ● Добре запасени с първични (Ν, Ρ, Κ,) вторични (S, Mg), и микроелементи (Β, Ζn), тези торове осигуряват комплексно подхранване на лозите с всички необходими хранителни вещества
 • ● Напълно усвоими форми и специално формулирано съотношение между хранителните елементи, създадени с вземане под внимание на хранителните потребности на растенията
 • ● Високо съдържание на амониев азот за дълготрайно подхранване на културата
 • ● Калий под формата на калиев сулфат за по-висока производителност и по-добро качество
 • ● Висока разтворимост на фосфора – до 90% – за подхранване на културите във всякакви видове почва
 • ● Допълнително подхранване със сяра за по-добро оползотворяване на азота и микроелементите
 • ● Специално създадени за почвените и климатичните условия в Гърция
 • ● Годишни потребности от хранителни вещества в кг/дка, тип на лозовото насаждение, винени сортове, сортове за получаване на стафиди, трапезни сортове.
ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ
Right Menu Icon