+30 213 003 7600

+30 213 003 7600

         

+30 213 003 7600

         

Plan đubrenja zasadima kajsija

Kajsija Letak

Kajsija uspeva i daje visok prinos na laganim, dubokim, umereno plodnim tipovima zemljišta, sa dobrom drenažom i niskim sadržajem soli.

Teška zemljišta zadržavaju vodu i slabo su provetrena što dovodi do “gušenja” korenovog sistema i nepogodna su za gajenje kajsije. Na zemljištima bogatim organskim materijama, vegetativni porast ometa rast plodova i usled toga dolazi do kasnijeg sazrevanja i smanjenja sposobnosti skladištenja plodova posle berbe.

U pogledu hemijskih osobina zemljišta, kajsiji pogoduju zemljišta sa neutralnom pH reakcijom od 7 – 7,5 i adekvatnim snabdevanjem kalcijumom. Kisela zemljišta nisu pogodna za uzgajanje kajsije i imaju negativan efekat na produktivnost.

Cilj đubrenja je da se nadoknade hranljive materije u zemljištu koje su potrošene za vreme berbe i orezivanja, kao i da zadovolje potrebe biljke koje se javljaju prilikom rasta izdanaka, cvetanja i plodonošenja. Godišnje potrebe biljke za hranljivim materijama zavise od starosti biljke, sorte, planiranog prinosa, tipa zemljišta i klimatskih uslova.

Godišnje nutritivne potrebe u kg / ha
Azot
(N)
Fosfor
(P2O5)
Kalijum
(K2O)
Kalcijum
(CaO)
Magnezijum
(MgO)
140 – 180 70 – 120 120 – 180 170 – 220 30 – 50

Od zimskog mirovanja do pojave prvih pupoljaka

Χειμερινός λήθαργος

Kajsija je tokom zimskih meseci u fazi mirovanja, kao i ostale vrste listopadnih drveća. U ovoj fazi, drveće nema potrebe za hranljivim materijama i vodom. U februaru, pre otvaranja pupoljaka, dolazi do značajnog porasta i aktivnosti korenovog sistema koji dostiže maksimum u aprilu i praćen je usvajanjem velikih količina vode i hranljivih materija.

Dobro snabdevanje neophodnim hranljivim materijama od početka zime je ključno za cvetanje na proleće i dobar vegetativni porast i razvoj plodova.

 • Azot (N) doprinosi prekidu mirovanja i stimuliše raniju pojavu izdanaka i cvetanja, što dovodi do povećanja prinosa.
 • Fosfor (P) podstiče rast i aktivnost korena, povećava usvajanje hranljivih materija koje su neophodne za cvetanje, plodonošenje i rast plodova.
 • Kalijum (K) reguliše vodni balans i učestvuje u migraciji rezervnih materija do pupoljaka.

Mikroelementi Bor (B) i Cink (Zn) doprinose otvaranju pupoljaka, formiranju cvetova i utiču na povećanje cvetanja i plodonošenja.

Od otvaranja pupoljaka do punog cvetanja

Έκπτυξη των οφθαλμών έως την ολοκλήρωση της άνθισης

U februaru, po aktiviranju korenovog sistema počinje absorpcija vode i hranljivih materija. Materije koje su uskladištene u korenu, stablu i granama tokom prethodne vegetativne sezone kreću se ka pupoljcima da bi se ispunile povećane potrebe biljke do kojih dolazi prilikom cvetanja i formiranja plodova. U početku dolazi do povećanja cvetnih pupoljaka koji se kasnije otvaraju. Zatim dolazi do pojave novog lišća Iiizduživanja mladica, dok se cvetanje završava sredinom marta i počinje formiranje plodova.

Adekvatno snabdevanje hranljivim materijama u ovoj fazi ima odlučujući efekat na razvoj plodova i godišnji prinos.

 • Azot (N) snabdeva pupoljke i cvetove proteinima i podstiče razvoj lisne mase, kao i oprašivanje i zametanje plodova.
 • Fosfor (P) obezbeđuje energiju neophodnu za cvetanje, i strukturne elemente za formiranje i rast plodova.
 • Kalijum (K) se akumulira u tek formiranim plodovima i učestvuje u njihovom porastu.

Mikroelementi – Bor (B) povećava stvaranje polena i zametanje plodova. Cink (Zn) i Gvožđe (Fe) su neophodni za rast mladica.

Od zametanja plodova do faze očvršnjavanja koštice

Από την καρπόδεση έως την σκλήρυνση του πυρήνα

Po završetku faze cvetanja sredinom marta, lišće se u potpunosti razvija i dostiže svoju punu veličinu. Za to vreme, počinje prvi ciklus rasta koji uključuje izduživanje mladica. Plodovi počinju da rastu krajem marta i istovremeno dolazi do povećane aktivnosti korenovog sistema da bi se ispunile povećane potrebe biljke do kojih dolazi prilikom plodonošenja i porasta mladica.

Od ove faze do sredine aprila dolazi do porasta koštice i počinje formiranje jezgra.Sredinom aprila stopa rasta plodova se usporava i koštica očvrsne.

U ovoj fazi raste potreba biljaka za vodom i hranljivim materijama. Potrebe biljke za azotom (N) su veoma visoke i stopa usvajanja azota je maksimalna.

Fosfor (P), Bor (B) i Kalcijum (Ca) su neophodni za formiranje plodova, rast i razvoj mladih plodova i formiranje koštice. Potrebe bilkje za Kalijumom (K) se progresivno povećavaju posle cvetanja i dostižu vrhunac tokom vegetacije i rasta plodova.

Magnezijum (Mg), Gvožđe (Fe) i Cink (Zn) utiču na povećavanje aktivnosti fotosinteze i smanjuju opadanje.

Od naglog porasta do zrenja

Στάδιο από την ταχεία ανάπτυξης των καρπών έως και την ωρίμανση

Od druge polovine aprila do početka maja, veličina i težina plodova se naglo povećava i oni dostižu 90% svoje konačne veličine. Sledi faza sazrevanja plodova, koja počinje promenom boje i dostiže vrhunac krajem maja kada plodovi razvijaju svoje organoleptičke karakteristike.

U ovoj fazi, potrebe biljaka za Azotom su niže jer prevelika količina azota negativno utiče na kvalitet i sposobnost skladištenja plodova. Potrebe za kalijumom se povećavaju. Kalijum počinje da se kreće iz listova ka plodovima i učestvuje u proizvodnji rezervnih materija za sledeću godinu.

Ograničeno snabdevanje Azotom u kombinaciji sa adektvatnom količinom Kalijuma povećavaju veličinu, težinu, boju i količinu šećera u plodovima. Kalcijum utiče na poboljšane sposobnosti skladištenja i zajedno sa Borom smanjuje mogućnost nastanka povreda prilikom zrenja. Fosfor u ovoj fazi povećava težinu, poboljšava izgled ploda (boja) i značajno doprinosi diferencijaciji cvetnih pupoljaka za sledeću godinu.

Posle berbe

Στάδιο μετά την συγκομιδή

Posle berbe, mladice nastavljaju sa rastom do početka jula, uporedo sa diferencijacijom cvetnih pupoljaka za sledeću godinu.

Hranljive materije se kreću od listova do stabla i korena u obliku ugljenih hidrata i aminokiselina. Ove materije su ključne za početak otvaranja pupoljaka i cvetova sledećeg proleća.

Navodnjavanje u kombinaciji sa primenom određene količine Azota je veoma važno posle berbe za rast vegetacije, diferencijaciju pupoljaka, pripremu za zimsko mirovanje, snažan porast i razvoj zdravih plodova sledeće godine.

Osnovno đubrenje treba primeniti krajem zime pre aktivacije korenovog sistema da bi se hranljive materije integrisale u zemljištu uz pomoć zimskih padavina. Cilj je da se zadovolje povećane potrebe biljaka koje se javljaju posle cvetanja i kasnije tokom rasta mladica i plodova.

Snabdevanje kajsije tokom ove faze razvoja je sledeće:

 • ● 2/3 ukupne količine potrebnog Azota (N)
 • ● 1/2 ukupne količine potrebnog Kalijuma (K)
 • ● 2/3 ukupne količine potrebnog Fosfora (P)

Usvajanje hranljivih materija korenovim sistemom je usporeno u ovom periodu, i usled toga Azot treba primeniti u amonijačnom obliku da bi se izbeglo ispiranje i da bi azot bio dostupan biljkama i kasnije, za vreme cvetanja i razvoja plodova.

U zavisnosti od tipa zemljišta, preporučuje se primena specijalizovanih višekomponentnih đubriva (Complefert) koji zadovoljavaju potrebe biljaka za N, P, K, Mg, S kao i neophodnih mikroelemenata B, Fe i Zn. Preporučuje se i primena kompleksnih, stabilizovanih đubriva (NutrActive) koji štite Azot i ispunjavaju potrebe biljaka na duži vremenski period.

Primena đubriva u zasadima kajsija
Tip đubriva Vreme primene Količina primene (kg/drvetu)

NutrActive special 12-12-17 (30) +2MgO +TE
NutrActive magni-plus 14-7-14 (25) +4MgO +0,1Fe +0,1Zn
NutrActive triple-S 15-15-15 (25)
NutrActive magni-bor 20-5-10 (18) +2MgO +0,5B
NutrActive multii-bor 20-6-12 (13) +2MgO +0,5B
Ωmega fert 14-8-18 (30) +2MgO +TE
Ωmega fert 14-18-14 (27)
Complefert special 12-8-17 (27) +2MgO +TE
Complefert blue-star 12-12-17 (30) +2MgO +TE
Complefert magni-plus 14-7-14 (25) +4MgO +0,1Fe +0,1Zn
Complefert magni-bor 20-5-10 (18) +2MgO +0,5B
Complefert multii-bor 20-6-12 (13) +2MgO +0,5B


Organofert 12-12-12 (35) +10 O.Y.

Osnovno đubrenje

2 – 4 kg

* Navedene količine primene su predlog, za konkretne programe primene đubriva u određenim zasadima i usevima, potražiti savet lokalnog agronoma.

Prihrana ispunjava visoke zahteve drveća za hranljivim materijama koje su potrebne za povećanje veličine i težine plodova, kao i za poboljšanje kvalitativnih karakteristika ploda (boja, sadržaj šećera).

Prihrana se primenjuje od kraja marta do sredine aprila, za vreme inicijalne faze porasta voća, a posle otvaranja lisnih pupoljaka i pošto se porast prvih mladica uspori da ne bi došlo do prekomernog razvoja lisne mase koji bi uticao na smanjenje veličine plodova. (mart).

Snabdevanje kajsije tokom ove faze razvoja je sledeće:

 • ● 1/3 ukupne količine potrebnog Azota (N)
 • ● preostale 2/3 od ukupne količine potrebnog Kalijuma (K)
 • ● preostala 1/3 od ukupne količine potrebnog Fosfora (P)

Preporučuje se primena kompleksnih NP đubriva (Complefert) koji snabdevaju biljku svim neophodnim hranljivim elementima u odnosu koji je prilagođen biljnim potrebama. Na taj način se poboljšavaju kvantitativne i kvalitativne karakteristike proizvodnje.

Prihrana – Leto

Za vreme leta, određena količina Azota – oko 1/6 ukupne potrebne količine, primenjuje se pomoću sistema za navodnjavanje. Poželjno je da azot bude u amonijačnom ili stabilizovanom obliku čime se podstiče diferencijacija cvetnih pupoljaka i proizvodnja rezervnih materija što osigurava snažan porast i zdrav rod sledeće godine.

U ovoj fazi razvoja, snabdevanje biljke vodorastvorljivim Fosforom zajedno sa Azotom ima pozitivan efekat na diferencijaciju cvetnih pupoljaka i početak sledeće vegetativne sezone.

Primena đubriva u zasadima kajsija
Tip đubriva Vreme primene Količina primene (kg/drvetu)

Complefert master 15-5-20 (20) +2MgO +TE
Complefert extra 12-10-20 (20) +2MgO +TE
Complefert special 12-8-17 (27) +2MgO +TE
Complefert premium 8-12-18 (30) +2MgO +TE

Prihrana

1 – 2 kg

NutrActive 27N 27-0-0 (28)
NutrActive Boro-plus 26N 26-0-0 (27) +0,3B
Fertammon special 25-0-0 (28) +0,5FeSO4 +0,5Zn
Fertammon 26 26-0-0 (28)
U-Flex 400 40-0-0 (14)
Crystallin stabil 21-0-0 (60)

Leto đubrenje

0,2 – 0,5 kg

* Navedene količine primene su predlog, za konkretne programe primene đubriva u određenim zasadima i usevima, potražiti savet lokalnog agronoma.

Λήθαργος
Osnovno đubrenje
Καρπόδεση
Prihrana
Μετά τη συγκομιδή
Prihrana – Leto
NutrActive®
Ωmega fert®
Complefert®
Organofert
Complefert®
Fertammon®
NutrActive®
Fertammon®
U-Flex

(Osnovno đubrenje – Prihrana)

 • ● Produžena ishrana kajsije spororazlažućim azotom.
 • ● Kompletna ishrana, u skladu sa potrebama biljke u svakoj fazi razvoja.
 • ● Poboljšano cvetanje i plodonosšenje usled snabdevanja biljke i amonijačnim i nitratnim oblikom azota.
 • ● Gubici usled isparavanja i ispiranja su svedeni na minimum.
 • ● Poboljšano usvajanje vode i hranljivih materija.
 • ● Visoka rastvorljivost fosfora, do 90 %, za ishranu useva na svim tipovima zemljišta.
 • ● Fleksibilnost u pogledu vremena primene i garantovano snabdevanje biljke azotom nezavisno od uticaja vremenskih uslova.
 • ● Mogućnost primene osnovnog đubrenja samo jednom, sredinom zime, tako osiguravajući dovoljnu količinu padavina za kretanje fosfora i kalijuma kroz zemljište bez rizika od gubitka azota usled ispiranja.
 • ● Ušteda na troškovima i energiji usled manjeg broja aplikacija i manje količine primene.

(Osnovno đubrenje – Prihrana)

 • ● Bogata primarnim elementima (N,P,K) i sekundarnim elementima (S, Mg) kao i mikroelementima (Zn, B) za kompletnu ishranu kajsije.
 • ● Potpuno usvojivi oblici hranljivih materija koji ulaze u sastav đubriva u specijalizovanom odnosu, prilagođenim biljnim potrebama.
 • ● Visok sadržaj amonijačnog oblika azota, za produženu ishranu.
 • ● Kalijum je u obliku kalijum sulfata, za veći prinos i bolji kvalitet plodova.
 • ● Visoka rastvorljivost fosfora, do 90 %, za ishranu useva na svim tipovima zemljišta.
 • ● Dodatak ishrani u vidu sumpora za bolje iskorišćavanje azota i mikroelemenata.

Kajsija uspeva i daje visok prinos na laganim, dubokim, umereno plodnim tipovima zemljišta, sa dobrom drenažom i niskim sadržajem soli.

Teška zemljišta zadržavaju vodu i slabo su provetrena što dovodi do “gušenja” korenovog sistema i nepogodna su za gajenje kajsije. Na zemljištima bogatim organskim materijama, vegetativni porast ometa rast plodova i usled toga dolazi do kasnijeg sazrevanja i smanjenja sposobnosti skladištenja plodova posle berbe.

U pogledu hemijskih osobina zemljišta, kajsiji pogoduju zemljišta sa neutralnom pH reakcijom od 7 – 7,5 i adekvatnim snabdevanjem kalcijumom. Kisela zemljišta nisu pogodna za uzgajanje kajsije i imaju negativan efekat na produktivnost.

Cilj đubrenja je da se nadoknade hranljive materije u zemljištu koje su potrošene za vreme berbe i orezivanja, kao i da zadovolje potrebe biljke koje se javljaju prilikom rasta izdanaka, cvetanja i plodonošenja. Godišnje potrebe biljke za hranljivim materijama zavise od starosti biljke, sorte, planiranog prinosa, tipa zemljišta i klimatskih uslova.

Godišnje nutritivne potrebe u kg / ha
Azot
(N)
Fosfor
(P2O5)
Kalijum
(K2O)
Kalcijum
(CaO)
Magnezijum
(MgO)
140 – 180 70 – 120 120 – 180 170 – 220 30 – 50

Od zimskog mirovanja do pojave prvih pupoljaka

Χειμερινός λήθαργος

Kajsija je tokom zimskih meseci u fazi mirovanja, kao i ostale vrste listopadnih drveća. U ovoj fazi, drveće nema potrebe za hranljivim materijama i vodom. U februaru, pre otvaranja pupoljaka, dolazi do značajnog porasta i aktivnosti korenovog sistema koji dostiže maksimum u aprilu i praćen je usvajanjem velikih količina vode i hranljivih materija.

Dobro snabdevanje neophodnim hranljivim materijama od početka zime je ključno za cvetanje na proleće i dobar vegetativni porast i razvoj plodova.

 • Azot (N) doprinosi prekidu mirovanja i stimuliše raniju pojavu izdanaka i cvetanja, što dovodi do povećanja prinosa.
 • Fosfor (P) podstiče rast i aktivnost korena, povećava usvajanje hranljivih materija koje su neophodne za cvetanje, plodonošenje i rast plodova.
 • Kalijum (K) reguliše vodni balans i učestvuje u migraciji rezervnih materija do pupoljaka.

Mikroelementi Bor (B) i Cink (Zn) doprinose otvaranju pupoljaka, formiranju cvetova i utiču na povećanje cvetanja i plodonošenja.

Od otvaranja pupoljaka do punog cvetanja

Έκπτυξη των οφθαλμών έως την ολοκλήρωση της άνθισης

U februaru, po aktiviranju korenovog sistema počinje absorpcija vode i hranljivih materija. Materije koje su uskladištene u korenu, stablu i granama tokom prethodne vegetativne sezone kreću se ka pupoljcima da bi se ispunile povećane potrebe biljke do kojih dolazi prilikom cvetanja i formiranja plodova. U početku dolazi do povećanja cvetnih pupoljaka koji se kasnije otvaraju. Zatim dolazi do pojave novog lišća Iiizduživanja mladica, dok se cvetanje završava sredinom marta i počinje formiranje plodova.

Adekvatno snabdevanje hranljivim materijama u ovoj fazi ima odlučujući efekat na razvoj plodova i godišnji prinos.

 • Azot (N) snabdeva pupoljke i cvetove proteinima i podstiče razvoj lisne mase, kao i oprašivanje i zametanje plodova.
 • Fosfor (P) obezbeđuje energiju neophodnu za cvetanje, i strukturne elemente za formiranje i rast plodova.
 • Kalijum (K) se akumulira u tek formiranim plodovima i učestvuje u njihovom porastu.

Mikroelementi – Bor (B) povećava stvaranje polena i zametanje plodova. Cink (Zn) i Gvožđe (Fe) su neophodni za rast mladica.

Od zametanja plodova do faze očvršnjavanja koštice

Από την καρπόδεση έως την σκλήρυνση του πυρήνα

Po završetku faze cvetanja sredinom marta, lišće se u potpunosti razvija i dostiže svoju punu veličinu. Za to vreme, počinje prvi ciklus rasta koji uključuje izduživanje mladica. Plodovi počinju da rastu krajem marta i istovremeno dolazi do povećane aktivnosti korenovog sistema da bi se ispunile povećane potrebe biljke do kojih dolazi prilikom plodonošenja i porasta mladica.

Od ove faze do sredine aprila dolazi do porasta koštice i počinje formiranje jezgra.Sredinom aprila stopa rasta plodova se usporava i koštica očvrsne.

U ovoj fazi raste potreba biljaka za vodom i hranljivim materijama. Potrebe biljke za azotom (N) su veoma visoke i stopa usvajanja azota je maksimalna.

Fosfor (P), Bor (B) i Kalcijum (Ca) su neophodni za formiranje plodova, rast i razvoj mladih plodova i formiranje koštice. Potrebe bilkje za Kalijumom (K) se progresivno povećavaju posle cvetanja i dostižu vrhunac tokom vegetacije i rasta plodova.

Magnezijum (Mg), Gvožđe (Fe) i Cink (Zn) utiču na povećavanje aktivnosti fotosinteze i smanjuju opadanje.

Od naglog porasta do zrenja

Στάδιο από την ταχεία ανάπτυξης των καρπών έως και την ωρίμανση

Od druge polovine aprila do početka maja, veličina i težina plodova se naglo povećava i oni dostižu 90% svoje konačne veličine. Sledi faza sazrevanja plodova, koja počinje promenom boje i dostiže vrhunac krajem maja kada plodovi razvijaju svoje organoleptičke karakteristike.

U ovoj fazi, potrebe biljaka za Azotom su niže jer prevelika količina azota negativno utiče na kvalitet i sposobnost skladištenja plodova. Potrebe za kalijumom se povećavaju. Kalijum počinje da se kreće iz listova ka plodovima i učestvuje u proizvodnji rezervnih materija za sledeću godinu.

Ograničeno snabdevanje Azotom u kombinaciji sa adektvatnom količinom Kalijuma povećavaju veličinu, težinu, boju i količinu šećera u plodovima. Kalcijum utiče na poboljšane sposobnosti skladištenja i zajedno sa Borom smanjuje mogućnost nastanka povreda prilikom zrenja. Fosfor u ovoj fazi povećava težinu, poboljšava izgled ploda (boja) i značajno doprinosi diferencijaciji cvetnih pupoljaka za sledeću godinu.

Posle berbe

Στάδιο μετά την συγκομιδή

Posle berbe, mladice nastavljaju sa rastom do početka jula, uporedo sa diferencijacijom cvetnih pupoljaka za sledeću godinu.

Hranljive materije se kreću od listova do stabla i korena u obliku ugljenih hidrata i aminokiselina. Ove materije su ključne za početak otvaranja pupoljaka i cvetova sledećeg proleća.

Navodnjavanje u kombinaciji sa primenom određene količine Azota je veoma važno posle berbe za rast vegetacije, diferencijaciju pupoljaka, pripremu za zimsko mirovanje, snažan porast i razvoj zdravih plodova sledeće godine.

Osnovno đubrenje treba primeniti krajem zime pre aktivacije korenovog sistema da bi se hranljive materije integrisale u zemljištu uz pomoć zimskih padavina. Cilj je da se zadovolje povećane potrebe biljaka koje se javljaju posle cvetanja i kasnije tokom rasta mladica i plodova.

Snabdevanje kajsije tokom ove faze razvoja je sledeće:

 • ● 2/3 ukupne količine potrebnog Azota (N)
 • ● 1/2 ukupne količine potrebnog Kalijuma (K)
 • ● 2/3 ukupne količine potrebnog Fosfora (P)

Usvajanje hranljivih materija korenovim sistemom je usporeno u ovom periodu, i usled toga Azot treba primeniti u amonijačnom obliku da bi se izbeglo ispiranje i da bi azot bio dostupan biljkama i kasnije, za vreme cvetanja i razvoja plodova.

U zavisnosti od tipa zemljišta, preporučuje se primena specijalizovanih višekomponentnih đubriva (Complefert) koji zadovoljavaju potrebe biljaka za N, P, K, Mg, S kao i neophodnih mikroelemenata B, Fe i Zn. Preporučuje se i primena kompleksnih, stabilizovanih đubriva (NutrActive) koji štite Azot i ispunjavaju potrebe biljaka na duži vremenski period.

Primena đubriva u zasadima kajsija
Tip đubriva Vreme primene Količina primene (kg/drvetu)

NutrActive special 12-12-17 (30) +2MgO +TE
NutrActive magni-plus 14-7-14 (25) +4MgO +0,1Fe +0,1Zn
NutrActive triple-S 15-15-15 (25)
NutrActive magni-bor 20-5-10 (18) +2MgO +0,5B
NutrActive multii-bor 20-6-12 (13) +2MgO +0,5B
Ωmega fert 14-8-18 (30) +2MgO +TE
Ωmega fert 14-18-14 (27)
Complefert special 12-8-17 (27) +2MgO +TE
Complefert blue-star 12-12-17 (30) +2MgO +TE
Complefert magni-plus 14-7-14 (25) +4MgO +0,1Fe +0,1Zn
Complefert magni-bor 20-5-10 (18) +2MgO +0,5B
Complefert multii-bor 20-6-12 (13) +2MgO +0,5B


Organofert 12-12-12 (35) +10 O.Y.

Osnovno đubrenje

2 – 4 kg

* Navedene količine primene su predlog, za konkretne programe primene đubriva u određenim zasadima i usevima, potražiti savet lokalnog agronoma.

Prihrana ispunjava visoke zahteve drveća za hranljivim materijama koje su potrebne za povećanje veličine i težine plodova, kao i za poboljšanje kvalitativnih karakteristika ploda (boja, sadržaj šećera).

Prihrana se primenjuje od kraja marta do sredine aprila, za vreme inicijalne faze porasta voća, a posle otvaranja lisnih pupoljaka i pošto se porast prvih mladica uspori da ne bi došlo do prekomernog razvoja lisne mase koji bi uticao na smanjenje veličine plodova. (mart).

Snabdevanje kajsije tokom ove faze razvoja je sledeće:

 • ● 1/3 ukupne količine potrebnog Azota (N)
 • ● preostale 2/3 od ukupne količine potrebnog Kalijuma (K)
 • ● preostala 1/3 od ukupne količine potrebnog Fosfora (P)

Preporučuje se primena kompleksnih NP đubriva (Complefert) koji snabdevaju biljku svim neophodnim hranljivim elementima u odnosu koji je prilagođen biljnim potrebama. Na taj način se poboljšavaju kvantitativne i kvalitativne karakteristike proizvodnje.

Prihrana – Leto

Za vreme leta, određena količina Azota – oko 1/6 ukupne potrebne količine, primenjuje se pomoću sistema za navodnjavanje. Poželjno je da azot bude u amonijačnom ili stabilizovanom obliku čime se podstiče diferencijacija cvetnih pupoljaka i proizvodnja rezervnih materija što osigurava snažan porast i zdrav rod sledeće godine.

U ovoj fazi razvoja, snabdevanje biljke vodorastvorljivim Fosforom zajedno sa Azotom ima pozitivan efekat na diferencijaciju cvetnih pupoljaka i početak sledeće vegetativne sezone.

Primena đubriva u zasadima kajsija
Tip đubriva Vreme primene Količina primene (kg/drvetu)

Complefert master 15-5-20 (20) +2MgO +TE
Complefert extra 12-10-20 (20) +2MgO +TE
Complefert special 12-8-17 (27) +2MgO +TE
Complefert premium 8-12-18 (30) +2MgO +TE

Prihrana

1 – 2 kg

NutrActive 27N 27-0-0 (28)
NutrActive Boro-plus 26N 26-0-0 (27) +0,3B
Fertammon special 25-0-0 (28) +0,5FeSO4 +0,5Zn
Fertammon 26 26-0-0 (28)
U-Flex 400 40-0-0 (14)
Crystallin stabil 21-0-0 (60)

Leto đubrenje

0,2 – 0,5 kg

* Navedene količine primene su predlog, za konkretne programe primene đubriva u određenim zasadima i usevima, potražiti savet lokalnog agronoma.

Λήθαργος
Osnovno đubrenje
Καρπόδεση
Prihrana
Μετά τη συγκομιδή
Prihrana – Leto
NutrActive®
Ωmega fert®
Complefert®
Organofert
Complefert®
Fertammon®
NutrActive®
Fertammon®
U-Flex

(Osnovno đubrenje – Prihrana)

 • ● Produžena ishrana kajsije spororazlažućim azotom.
 • ● Kompletna ishrana, u skladu sa potrebama biljke u svakoj fazi razvoja.
 • ● Poboljšano cvetanje i plodonosšenje usled snabdevanja biljke i amonijačnim i nitratnim oblikom azota.
 • ● Gubici usled isparavanja i ispiranja su svedeni na minimum.
 • ● Poboljšano usvajanje vode i hranljivih materija.
 • ● Visoka rastvorljivost fosfora, do 90 %, za ishranu useva na svim tipovima zemljišta.
 • ● Fleksibilnost u pogledu vremena primene i garantovano snabdevanje biljke azotom nezavisno od uticaja vremenskih uslova.
 • ● Mogućnost primene osnovnog đubrenja samo jednom, sredinom zime, tako osiguravajući dovoljnu količinu padavina za kretanje fosfora i kalijuma kroz zemljište bez rizika od gubitka azota usled ispiranja.
 • ● Ušteda na troškovima i energiji usled manjeg broja aplikacija i manje količine primene.

(Osnovno đubrenje – Prihrana)

 • ● Bogata primarnim elementima (N,P,K) i sekundarnim elementima (S, Mg) kao i mikroelementima (Zn, B) za kompletnu ishranu kajsije.
 • ● Potpuno usvojivi oblici hranljivih materija koji ulaze u sastav đubriva u specijalizovanom odnosu, prilagođenim biljnim potrebama.
 • ● Visok sadržaj amonijačnog oblika azota, za produženu ishranu.
 • ● Kalijum je u obliku kalijum sulfata, za veći prinos i bolji kvalitet plodova.
 • ● Visoka rastvorljivost fosfora, do 90 %, za ishranu useva na svim tipovima zemljišta.
 • ● Dodatak ishrani u vidu sumpora za bolje iskorišćavanje azota i mikroelemenata.
ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ
Right Menu Icon