+30 213 003 7600

+30 213 003 7600

         

+30 213 003 7600

         

Plan đubrenja vinove loze

Vinove loze Letak

Vinova loza se lako prilagođava različitim uslovima i dobro uspeva i daje solidan prinos na većini tipova zemljišta.

Najviše joj odgovara zemljište lagane do srednje teksture, sa dobrom drenažom i povoljnim uslovima za rast korenovog sistema i stabla koje će proizvoditi grožđe visokog kvaliteta. Stone sorte vinove loze imaju viši i kvalitetniji prinos na zemljištima srednje teksture i plodnosti, na dubokim i vlažnim zemljištima ravnica i priobalnih područja.

Vinova loza gajena na veoma plodnim, glinovitim zemljištima koja su bogata organskim materijama postiže visok prinos koji sazereva kasnije i lošijeg je kvaliteta. Na ovakvim zemljištima u mnogim slučajevima dolazi do opadanja cvetova i smanjenog zametanja plodova usled jake konkurencije u vidu razvoja vegetativne mase.

U pogledu hemijskih karakteristika, vinovoj lozi odgovaraju zemljišta neutralne reakcije, sa pH 6,5 do 7,5, mada uspeva u širokom spektru pH vrednosti od 4,5 do 8,5.

Korenov sistem vinove loze je veoma razvijen i aktivan je od ranog proleća do kasne jeseni što je sasvim dovoljno vremena za usvajanje svih neophodnih hranljivih elemenata. Hranljive materije iz zemljišta se troše prilikom proizvodnje i intenzivne eksploatacije vinove loze i usled toga upotreba đubriva je neophodna za kvalitativno i kvantitativno poboljšanje proizvodnje.

U zavisnosti od tipa zemljišta i klimatskih uslova, kao i od tipa, starosti i planirane godišnje proizvodnje vinograda, moguće je izračunati biljne potrebe za oderđenim hranljivim elementima i rezultate iskazati u vidu tabela koje se koriste za preporuku primene đubriva na godišnjem nivou.

Godišnji nutrijent potrebe u kg / ha
Tip vinove loze Azot
(N)
Fosfor
(P2O5)
Kalijum
(K2O)
Kalcijum
(CaO)
Magnezijum
(MgO)
Vinska sorta vinove loze 70 – 120 40 – 60 150 – 180 100 – 150 30 – 50
Sorte vinove loze za sušenje 120 – 170 50 – 80 200 – 250 130 – 180 40 – 70
Stona sorta vinove loze 15 – 22 6 – 8 20 – 28 15 – 20 6 – 8

Od otvaranja pupoljaka do zametanja plodova

Από την εκβλάστηση έως και την καρπόδεση

Tokom ove faze razvoja stopa usvajanja hranljivih materija korenom i kapacitet razvoja lisne mase nisu dovoljni da u potpunosti ispune biljne potrebe.

U ovoj fazi, razvoj biljke se oslanja jedino na migraciju rezervnih materija iz starijih organa – koren i stablo, i na količinu hranljivh materija koja je uneta u zemljište tokom zime osnovnim đubrenjem vinograda.

Za vreme ranih faza razvoja izdanaka, azot ima ključnu ulogu za normalan razvoj biljke. Postepeno sa primicanjem faze cvetanja, potrebe za hranljivim materijama se povećavaju i osim azota potrebni su joj i fosfor (P), kalijum (K) i kalcijum (Ca). Mikroelementi gvožđe (Fe), bor (B) i cink (Zn) su takođe važni u ovoj fazi jer aktivno učestvuju u svim procesima metabolizma.

Od zametanja plodova do početka zrenja

Από την καρπόδεση έως την έναρξη της ωρίμανσης (γυάλισμα)

Ova faza započinje odmah posle oprašivanja sa formiranjem mlade bobice koja se brzo razvija i povećava veličinu i težinu i završava se početkom zrenja i pojavom boje kod obojenih sorti ili pojavom sjaja kod belih sorti.

Stanje čokota vinove loze ima značajan uticaj na finalnu proizvodnju jer je stopa usvajanja hranljivih materija u ovoj fazi maksimalna.

Potrebe za azotom u ovoj fazi su veće nego u bilo kojoj drugoj fazi razvoja.

Potrebe za kalijumom (K) su visoke i progresivno rastu sa rastom bobica, kao i potrebe za gvožđem.

Snabdevanje azotom, fosforom i kalijumom po zametanju plodova je neophodno za postizanje visokiih prinosa sorti koje služe za sušenje kao i stonih sorti, usled velikog opterećenja i dodatnih potreba nastalih usled upotrebe regulatora rasta.

Od početka sazrevanja do završetka zrenja

Από το Γυάλισμα έως την Ωρίμανση

Za vreme ove faze, prestaje izduživanje lastara, bobice udvostručuju svoju težinu, kiseline se konvertuju u šećere i javlja se boja koja je karekteristična za sortu.

U ovoj fazi, potrebe biljke za azotom se naglo smanjuju dok se potrebe za kalijumom (K) znatno povećavaju što rezultira razvojem simptoma privremenog nedostatka u godinama hiperprodukcije usled kretanja velikih količina kalijuma (K) iz listova u bobice i njegove uloge u sintezi rezervnih materija.

U vinogradima u kojima se primenjuje navodnjavanje čiji je cilj visok prinos gajenih stonih sorti sa visokom koncentracijum šećera, primena đubriva koja sadrže kalijum treba da bude standardna mera u ovoj fazi razvoja.

Cilj osnovnog đubrenja je ispunjavanje povećanih potreba za hranljivim materijama, kako u ranim fazama naglog porasta lastara i formiranja cvetova, tako i u kasnijim fazama, za vreme brzog porasta i sazrevanja bobica.

Kvalitet i odnos hranljivih materija koje se unose osnovnim đubrenjem zavise od tipa zemljišta i njegovih karakteristika, kao i od starosti i namene vinograda.

 • U vinogradima koji se ne navodnjavaju i u kojem se gaje vinske sorte visokog kvaliteta, celokupna količina đubriva se unosi putem osnovnog đubrenja i time su potrebe biljaka za N, P, K i Mg u potpunost ispunjene. Istovremeno se ispravljaju nedostaci pojedinih mikroelemenata, ukoliko ima potrebe jer prihrana nije izvodljiva.
 •  U vinogradima koji se navodnjavaju i u kojima se uzgajaju stone sorte visokog prinosa i sorte namenjene preradi i sušenju, zimi treba obezbediti sledećim količinama hranljivih materija:
  • ● 2/3 ukupne količine potrebnog azota (N) i kalijuma (K)
  • ● 3/4 ukupne količine potrebnog fosfora (P) i magnezijuma (Mg)

Tačno vreme primene đubriva zavisi od tipa i karakteristika zemljišta i od meteoroloških uslova koji vladaju na određenom području.

 • Na teškim, glinovitim zemljištima u područjima sa niskom vlagom, elemente koji su sporo pokretni (P i K) treba integrisati početkom zime (Dec. – Jan.) da bi bili izloženi zimskim padavinama koje podstiču njihovo kretanje kroz zemljište, dok azot (N) treba primeniti krajem zime ili početkom proleća da bi se izbeglo ispiranje i da bi se biljke obezbedile ovim neophodnim elementom za vreme perioda naglog porasta lastara.

Na peskovitim zemljištima i u područjima sa velikim količinama padavina, đubrenje treba obaviti krajem zime (februar) ili rano u proleće (početak marta) da bi se gubici sveli na minimum i da bi pravovremeno bili dostupni biljkama.

Na lakim, peskovitim tipovima zemljišta, preporučuje se upotreba specijalnih kompleksnih đubriva (Complefert) koja snabdevaju vinograd sa N, P, K, Mg, S i značajnim količinama bora (B) i cinka (Zn) koji su neophodni biljkama za neometan razvoj. Stabilizovana đubriva (NutrActive) omogućavaju da se osnovno đubrenje tokom zime obavi jednokratno, čime se osigurava adekvatna količina padavina za pokretanje P i K kroz zemljište i smanjuju gubici usled ispiranja azota.

Primena đubriva u zasadima vinogradima
Tip đubriva Vreme primene Količina primene (kg/ha)

NutrActive special 12-12-17 (30) +2MgO +TE
NutrActive magni-plus 14-7-14 (25) +4MgO +0,1Fe +0,1Zn
NutrActive triple-S 15-15-15 (25)
Ωmega fert 14-8-18 (30) +2MgO +TE
Ωmega fert 14-18-14 (27)
Complefert premium 8-12-18 (30) +2MgO +ΤΕ
Complefert special 12-8-17 (27) +2MgO +TE
Complefert extra 12-10-20 (28) +2MgO +ΤΕ
Complefert blue-star 12-12-17 (30) +2MgO +TE
Complefert magni-plus 14-7-14 (25) +4MgO +0,1Fe +0,1Zn

Osnovno đubrenje

Vinska sorta vinove loze & Sorte vinove loze za sušenje & Stona sorta vinove loze

600 -1200 kg.

* Navedene količine primene su predlog, za konkretne programe primene đubriva u određenim zasadima i usevima, potražiti savet lokalnog agronoma.

Vinogradi koji se ne navodnjavaju i u kojima se uzgajaju vinske sorte visokog kvaliteta, nisu pogodni za primenu prihrane, preporučuje se jedino upotreba PK đubriva sa mikroelementima i to primenom između listova, kao i sredstva za zaštitu bilja.

Vinogradi koji se navodnjavaju i postižu visoke prinose – prihrana je neophodna da bi se biljci obezbedile dovoljne količine N, P, K za brz porast i sazrevanje grožđa, kao i da podstaknu ranije sazrevanje i poboljšaju kvalitet proizvodnje.

Neposredno po zametanju plodova – ostatak (1/3) od ukupne količine potrebnog azota (N) i 1/4 ukupne količine potrebnog fosfora (P).

Preostala količina kalijuma (1/3 od ukupne potrebne količine) se unosi u dve ili tri aplikacije – prva odmah po zametanju plodova, zajedno sa azotom (N) i fosforom (P), i ostatak u periodu sazrevanja.

Primena đubriva u zasadima vinogradima
Tip đubriva Vreme primene Količina primene (kg/ha)

NutrActive 27N 27-0-0 (28)
Nutractive Boro-plus 26Ν 26-0-0 (27) +0,3B
Novacan special 27N stabil 27-0-0 +5MgO +0,2B
Fertammon special 25-0-0 (28) + 0,5FeSO4 +0,5Zn
Nutrammon solub. 34,5-0-0
Nitrocan special 27-0-0 +5MgO +0,2B

Prihrana vinograda koji se navodnjavaju

Vinska sorta vinove loze & Sorte vinove loze za sušenje & Stona sorta vinove loze

150-250 kg.
Complefert master 15-5-20 (20) +2MgO +TE
Complefert extra 12-10-20 (20) +2MgO +TE
Complefert special 12-8-17 (27) +2MgO +TE
Complefert premium 8-12-18 (30) +2MgO +TE
200-300 kg.

* Navedene količine primene su predlog, za konkretne programe primene đubriva u određenim zasadima i usevima, potražiti savet lokalnog agronoma.

(Osnovno đubrenje – Prihrana)

 • ● Produžena ishrana vinove loze spororazlažućim azotom.
 • ● Integralna ishrana u skladu sa biljnim potrebama u svim fazama razvoja.
 • ● Minimalizacija gubitaka usled ispiranja i isparavanja.
 • ● Poboljšano usvajanje vode i hranljivih materija.
 • ● Visoka rastvorljivost fosfora, do 90%, za primenu na svim tipovima zemljišta.
 • ● Fleksibilnost u pogledu vremena primene i garantovano snabdevanje azotom u svim vremenskim uslovima.
 • ● Mogućnost jednokratne primene prilikom osnovnog đubrenja sredinom zime, čime se osigurava adekvatna količina padavina koja je neophodna za kretanje P i K kroz zemljište bez rizika od gubitaka azota usled ispiranja.
 • ● Smanjenje troškova usled manjeg broja aplikacija i količne primene đubriva.

(Osnovno đubrenje – Prihrana)

 • ● Bogata primarnim (N, P, K), sekundarnim (S, Mg) i mikroelementima (B, Zn), obezbeđuju vinovoj lozi kompletnu ishranu svim neophodnim hranljivim materijama.
 • ● Hranljive materije se nalaze u specijalizovanim odnosima i u potpuno usvojivim oblicima koji su prilagođeni potrebama vinove loze.
 • ● Visok sadražaj amonijačnog oblika azota osigurava produženu ishranu biljaka.
 • ● Kalijum je u obliku kalijum sulfata, pogodan za postizanje visokih prinosa i boljeg kvaliteta proizvodnje.
 • ● Visoka rastvorljivost fosfora koji ulazi u sastav ovih đubriva, do 90% – za ishranu useva na svim tipovima zemljišta.
 • ● Dodatak u vidu sumpora za bolje iskorišćavanje azota i mikroelemenata.

Vinova loza se lako prilagođava različitim uslovima i dobro uspeva i daje solidan prinos na većini tipova zemljišta.

Najviše joj odgovara zemljište lagane do srednje teksture, sa dobrom drenažom i povoljnim uslovima za rast korenovog sistema i stabla koje će proizvoditi grožđe visokog kvaliteta. Stone sorte vinove loze imaju viši i kvalitetniji prinos na zemljištima srednje teksture i plodnosti, na dubokim i vlažnim zemljištima ravnica i priobalnih područja.

Vinova loza gajena na veoma plodnim, glinovitim zemljištima koja su bogata organskim materijama postiže visok prinos koji sazereva kasnije i lošijeg je kvaliteta. Na ovakvim zemljištima u mnogim slučajevima dolazi do opadanja cvetova i smanjenog zametanja plodova usled jake konkurencije u vidu razvoja vegetativne mase.

U pogledu hemijskih karakteristika, vinovoj lozi odgovaraju zemljišta neutralne reakcije, sa pH 6,5 do 7,5, mada uspeva u širokom spektru pH vrednosti od 4,5 do 8,5.

Korenov sistem vinove loze je veoma razvijen i aktivan je od ranog proleća do kasne jeseni što je sasvim dovoljno vremena za usvajanje svih neophodnih hranljivih elemenata. Hranljive materije iz zemljišta se troše prilikom proizvodnje i intenzivne eksploatacije vinove loze i usled toga upotreba đubriva je neophodna za kvalitativno i kvantitativno poboljšanje proizvodnje.

U zavisnosti od tipa zemljišta i klimatskih uslova, kao i od tipa, starosti i planirane godišnje proizvodnje vinograda, moguće je izračunati biljne potrebe za oderđenim hranljivim elementima i rezultate iskazati u vidu tabela koje se koriste za preporuku primene đubriva na godišnjem nivou.

Godišnji nutrijent potrebe u kg / ha
Tip vinove loze Azot
(N)
Fosfor
(P2O5)
Kalijum
(K2O)
Kalcijum
(CaO)
Magnezijum
(MgO)
Vinska sorta vinove loze 70 – 120 40 – 60 150 – 180 100 – 150 30 – 50
Sorte vinove loze za sušenje 120 – 170 50 – 80 200 – 250 130 – 180 40 – 70
Stona sorta vinove loze 15 – 22 6 – 8 20 – 28 15 – 20 6 – 8

Od otvaranja pupoljaka do zametanja plodova

Από την εκβλάστηση έως και την καρπόδεση

Tokom ove faze razvoja stopa usvajanja hranljivih materija korenom i kapacitet razvoja lisne mase nisu dovoljni da u potpunosti ispune biljne potrebe.

U ovoj fazi, razvoj biljke se oslanja jedino na migraciju rezervnih materija iz starijih organa – koren i stablo, i na količinu hranljivh materija koja je uneta u zemljište tokom zime osnovnim đubrenjem vinograda.

Za vreme ranih faza razvoja izdanaka, azot ima ključnu ulogu za normalan razvoj biljke. Postepeno sa primicanjem faze cvetanja, potrebe za hranljivim materijama se povećavaju i osim azota potrebni su joj i fosfor (P), kalijum (K) i kalcijum (Ca). Mikroelementi gvožđe (Fe), bor (B) i cink (Zn) su takođe važni u ovoj fazi jer aktivno učestvuju u svim procesima metabolizma.

Od zametanja plodova do početka zrenja

Από την καρπόδεση έως την έναρξη της ωρίμανσης (γυάλισμα)

Ova faza započinje odmah posle oprašivanja sa formiranjem mlade bobice koja se brzo razvija i povećava veličinu i težinu i završava se početkom zrenja i pojavom boje kod obojenih sorti ili pojavom sjaja kod belih sorti.

Stanje čokota vinove loze ima značajan uticaj na finalnu proizvodnju jer je stopa usvajanja hranljivih materija u ovoj fazi maksimalna.

Potrebe za azotom u ovoj fazi su veće nego u bilo kojoj drugoj fazi razvoja.

Potrebe za kalijumom (K) su visoke i progresivno rastu sa rastom bobica, kao i potrebe za gvožđem.

Snabdevanje azotom, fosforom i kalijumom po zametanju plodova je neophodno za postizanje visokiih prinosa sorti koje služe za sušenje kao i stonih sorti, usled velikog opterećenja i dodatnih potreba nastalih usled upotrebe regulatora rasta.

Od početka sazrevanja do završetka zrenja

Από το Γυάλισμα έως την Ωρίμανση

Za vreme ove faze, prestaje izduživanje lastara, bobice udvostručuju svoju težinu, kiseline se konvertuju u šećere i javlja se boja koja je karekteristična za sortu.

U ovoj fazi, potrebe biljke za azotom se naglo smanjuju dok se potrebe za kalijumom (K) znatno povećavaju što rezultira razvojem simptoma privremenog nedostatka u godinama hiperprodukcije usled kretanja velikih količina kalijuma (K) iz listova u bobice i njegove uloge u sintezi rezervnih materija.

U vinogradima u kojima se primenjuje navodnjavanje čiji je cilj visok prinos gajenih stonih sorti sa visokom koncentracijum šećera, primena đubriva koja sadrže kalijum treba da bude standardna mera u ovoj fazi razvoja.

Cilj osnovnog đubrenja je ispunjavanje povećanih potreba za hranljivim materijama, kako u ranim fazama naglog porasta lastara i formiranja cvetova, tako i u kasnijim fazama, za vreme brzog porasta i sazrevanja bobica.

Kvalitet i odnos hranljivih materija koje se unose osnovnim đubrenjem zavise od tipa zemljišta i njegovih karakteristika, kao i od starosti i namene vinograda.

 • U vinogradima koji se ne navodnjavaju i u kojem se gaje vinske sorte visokog kvaliteta, celokupna količina đubriva se unosi putem osnovnog đubrenja i time su potrebe biljaka za N, P, K i Mg u potpunost ispunjene. Istovremeno se ispravljaju nedostaci pojedinih mikroelemenata, ukoliko ima potrebe jer prihrana nije izvodljiva.
 •  U vinogradima koji se navodnjavaju i u kojima se uzgajaju stone sorte visokog prinosa i sorte namenjene preradi i sušenju, zimi treba obezbediti sledećim količinama hranljivih materija:
  • ● 2/3 ukupne količine potrebnog azota (N) i kalijuma (K)
  • ● 3/4 ukupne količine potrebnog fosfora (P) i magnezijuma (Mg)

Tačno vreme primene đubriva zavisi od tipa i karakteristika zemljišta i od meteoroloških uslova koji vladaju na određenom području.

 • Na teškim, glinovitim zemljištima u područjima sa niskom vlagom, elemente koji su sporo pokretni (P i K) treba integrisati početkom zime (Dec. – Jan.) da bi bili izloženi zimskim padavinama koje podstiču njihovo kretanje kroz zemljište, dok azot (N) treba primeniti krajem zime ili početkom proleća da bi se izbeglo ispiranje i da bi se biljke obezbedile ovim neophodnim elementom za vreme perioda naglog porasta lastara.

Na peskovitim zemljištima i u područjima sa velikim količinama padavina, đubrenje treba obaviti krajem zime (februar) ili rano u proleće (početak marta) da bi se gubici sveli na minimum i da bi pravovremeno bili dostupni biljkama.

Na lakim, peskovitim tipovima zemljišta, preporučuje se upotreba specijalnih kompleksnih đubriva (Complefert) koja snabdevaju vinograd sa N, P, K, Mg, S i značajnim količinama bora (B) i cinka (Zn) koji su neophodni biljkama za neometan razvoj. Stabilizovana đubriva (NutrActive) omogućavaju da se osnovno đubrenje tokom zime obavi jednokratno, čime se osigurava adekvatna količina padavina za pokretanje P i K kroz zemljište i smanjuju gubici usled ispiranja azota.

Primena đubriva u zasadima vinogradima
Tip đubriva Vreme primene Količina primene (kg/ha)

NutrActive special 12-12-17 (30) +2MgO +TE
NutrActive magni-plus 14-7-14 (25) +4MgO +0,1Fe +0,1Zn
NutrActive triple-S 15-15-15 (25)
Ωmega fert 14-8-18 (30) +2MgO +TE
Ωmega fert 14-18-14 (27)
Complefert premium 8-12-18 (30) +2MgO +ΤΕ
Complefert special 12-8-17 (27) +2MgO +TE
Complefert extra 12-10-20 (28) +2MgO +ΤΕ
Complefert blue-star 12-12-17 (30) +2MgO +TE
Complefert magni-plus 14-7-14 (25) +4MgO +0,1Fe +0,1Zn

Osnovno đubrenje

Vinska sorta vinove loze & Sorte vinove loze za sušenje & Stona sorta vinove loze

600 -1200 kg.

* Navedene količine primene su predlog, za konkretne programe primene đubriva u određenim zasadima i usevima, potražiti savet lokalnog agronoma.

Vinogradi koji se ne navodnjavaju i u kojima se uzgajaju vinske sorte visokog kvaliteta, nisu pogodni za primenu prihrane, preporučuje se jedino upotreba PK đubriva sa mikroelementima i to primenom između listova, kao i sredstva za zaštitu bilja.

Vinogradi koji se navodnjavaju i postižu visoke prinose – prihrana je neophodna da bi se biljci obezbedile dovoljne količine N, P, K za brz porast i sazrevanje grožđa, kao i da podstaknu ranije sazrevanje i poboljšaju kvalitet proizvodnje.

Neposredno po zametanju plodova – ostatak (1/3) od ukupne količine potrebnog azota (N) i 1/4 ukupne količine potrebnog fosfora (P).

Preostala količina kalijuma (1/3 od ukupne potrebne količine) se unosi u dve ili tri aplikacije – prva odmah po zametanju plodova, zajedno sa azotom (N) i fosforom (P), i ostatak u periodu sazrevanja.

Primena đubriva u zasadima vinogradima
Tip đubriva Vreme primene Količina primene (kg/ha)

NutrActive 27N 27-0-0 (28)
Nutractive Boro-plus 26Ν 26-0-0 (27) +0,3B
Novacan special 27N stabil 27-0-0 +5MgO +0,2B
Fertammon special 25-0-0 (28) + 0,5FeSO4 +0,5Zn
Nutrammon solub. 34,5-0-0
Nitrocan special 27-0-0 +5MgO +0,2B

Prihrana vinograda koji se navodnjavaju

Vinska sorta vinove loze & Sorte vinove loze za sušenje & Stona sorta vinove loze

150-250 kg.
Complefert master 15-5-20 (20) +2MgO +TE
Complefert extra 12-10-20 (20) +2MgO +TE
Complefert special 12-8-17 (27) +2MgO +TE
Complefert premium 8-12-18 (30) +2MgO +TE
200-300 kg.

* Navedene količine primene su predlog, za konkretne programe primene đubriva u određenim zasadima i usevima, potražiti savet lokalnog agronoma.

(Osnovno đubrenje – Prihrana)

 • ● Produžena ishrana vinove loze spororazlažućim azotom.
 • ● Integralna ishrana u skladu sa biljnim potrebama u svim fazama razvoja.
 • ● Minimalizacija gubitaka usled ispiranja i isparavanja.
 • ● Poboljšano usvajanje vode i hranljivih materija.
 • ● Visoka rastvorljivost fosfora, do 90%, za primenu na svim tipovima zemljišta.
 • ● Fleksibilnost u pogledu vremena primene i garantovano snabdevanje azotom u svim vremenskim uslovima.
 • ● Mogućnost jednokratne primene prilikom osnovnog đubrenja sredinom zime, čime se osigurava adekvatna količina padavina koja je neophodna za kretanje P i K kroz zemljište bez rizika od gubitaka azota usled ispiranja.
 • ● Smanjenje troškova usled manjeg broja aplikacija i količne primene đubriva.

(Osnovno đubrenje – Prihrana)

 • ● Bogata primarnim (N, P, K), sekundarnim (S, Mg) i mikroelementima (B, Zn), obezbeđuju vinovoj lozi kompletnu ishranu svim neophodnim hranljivim materijama.
 • ● Hranljive materije se nalaze u specijalizovanim odnosima i u potpuno usvojivim oblicima koji su prilagođeni potrebama vinove loze.
 • ● Visok sadražaj amonijačnog oblika azota osigurava produženu ishranu biljaka.
 • ● Kalijum je u obliku kalijum sulfata, pogodan za postizanje visokih prinosa i boljeg kvaliteta proizvodnje.
 • ● Visoka rastvorljivost fosfora koji ulazi u sastav ovih đubriva, do 90% – za ishranu useva na svim tipovima zemljišta.
 • ● Dodatak u vidu sumpora za bolje iskorišćavanje azota i mikroelemenata.
ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ
Right Menu Icon