Vodorastvorljiva đubriva

Ostala vodorastvorljiva

Kontaktiraj nas!

Comple-Fert Drop je linija vodorastvorljivih đubriva vrhunskog kvaliteta čiji razvoj objedinjuje rezultate savremenih poljoprivrednih istraživanja i višegodišnje iskustvo u oblasti ishrane bilja.

Razvijena su sa ciljem da na najbolji način ispune zahteve intenzivnog gajenja biljaka. Ona obezbeđuju integralnu i kvalitetnu ishranu u uslovima gajenja u zatvorenom prostoru kao i na otvorenom polju.

Pažljiv odabir i optimalna kombinacija sirovina koje učestvuju u procesu proizvodnje omogućavaju prilagođavanje kiselosti hranljivog rastvora, pružaju zaštitu hranljivim materijama od formiranja nerastvorljivih jedinjenja i tako sprečavaju njihovu imobilizaciju u zemljištu. Uz pomoć ovog mehanizma, gubici su svedeni na minimum dok je dostupnost hranljivih materija biljkama povećana, a samim tim i efikasnost primene đubriva na svim tipovima zemljišta.

Na kontaminiranim/alkalnim zemljištima, kisela priroda Comple-Fert Drop® đubriva podstiče aktivnost korenovog sistema i u kombinaciji sa niskom provodljivošću i odsustvom hlora (Cl), olakšava usvajanje hranljivih materija osiguravajući idealnu ishranu useva čak i u uslovima osmotskog stresa ili u uslovima nedostatka vode.

Visok sadržaj primarnih hranljivih materija i helatnih oblika mikroelemenata karakteriše celu liniju Comple-Fert Drop đubriva. Različiti tipovi đubriva iz ove linije pružaju kvalitetnu ishranu na svim tipovima zemljišta i u svim vremenskim uslovima u potpunosti zadovoljavajući potrebe biljaka koje se javljaju u pojedinim fazama razvoja.

Izuzetna čistoća ovih đubriva, pažljivo odabran sastav i visoka rastvorljivost čine Comple-Fert Drop® đubriva pogodnim za primenu pomoću svih vrsta sistema za fertigaciju i predstavljaju idealan izbor za osetljive useve koji se gaje u staklenicima i na otvorenom.

Biljke usvajaju vodu i hranljive materije koje predstavljaju gradivni materijal neophodan za rast biljne mase i obavljanje vitalnih funkcija.

Dovoljne količine hranljivih materija i vode su fundamentalne za rast useva, povećani prinos i kvalitet proizvoda.

Moderna poljoprivreda savršeno kombinuje navodnjavanje i ishranu useva primenom fertigacije.

Biljke se snabdevaju vodom i hranljivim materijama istovremeno, precizno i lokalizovano u neposrednu blizinu korenovog sistema. Na taj način se povećava usvajanje vode i hranljivih materija i njihovo iskorišćavanje od strane biljke i samim tim se povećava efikasnost navodnjavanja i đubrenja.

Zbog toga se povećava njihov unos u biljke, a njihovo korištenje u usjevima se višestruko povećava, a efekti i navodnjavanja i gnojenja su maksimizirani.

Zbog toga se povećava njihov unos u biljke, a njihovo korištenje u usjevima se višestruko povećava, a efekti i navodnjavanja i gnojenja su maksimizirani.

Kada se đubrivo rastvori u vodi, soli se rastvaraju i nastaje rastvor koji sadrži sve neophodne hranljive materije – “hranljivi rastvor”.

E.g. KNO3 ⇄ K+ + NO3-

Prilikom navodnjavanja, kapi hranljivog rastvora ulaze u zemljište i kreću se na dole usled dejstva sile gravitacije, ali i bočno pod uticajem kapilarnih sila u zemljištu čime se hranljive materije raspoređuju ispod i oko kapaljke.

Tako dolazi do formiranja sferične površine koja je puna vode i hranljivih materija u čijim okvirima se razvija koren biljke – “hranljivi kavez”.

Koegzistencija svih hranljivih materija i vode u “hranljivom kavezu” dovodi do nastanka sinergije između njih, poboljšanja funkcije korena i podsticanja usvajanje vode i hranljivih materija kao i njihovo iskorišćavanje od strane useva i samim tim utiče na drastično povećanje prinosa i kvaliteta proizvodnje.

Comple-Fert Drop 28-14-14 (1,1) +TE

Тип 2:1:1 с высоким содержанием азота и сбалансированным соотношением фосфора и калия. На ранних стадиях он покрывает повышенные потребности вегетации, а на более поздних – способствует формированию плодовых побегов.

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Carbamyde Nitrogen (NH2) Phosphorus (Ρ2Ο5) Potassium (Κ2Ο) Magnesium (MgO)
28%
1%
1,9%
25,1%
14%
14%
-
Sulphur (SO3) Zinc (Zn) Iron (Fe) Manganese (Mn) Copper (Cu) Boron (B) Molybdenum (Mo)
1,1%
0,4%
0,7%
0,3%
0,3%
0,3%
0,02%

Comple-Fert Drop 20-20-20 (1,1) +TE

Тип 1:1:1 со сбалансированным соотношением питательных веществ, подходящим для всех стадий повышенной активности культуры. Его использование в период вегетации способствует развитию корневой и листовой областей. Во время репродуктивной стадии он усиливает цветение и опыление, а во время фазы деления клеток уменьшает осыпание плодов и увеличивает их размер.

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Carbamyde Nitrogen (NH2) Phosphorus (Ρ2Ο5) Potassium (Κ2Ο) Magnesium (MgO)
20%
2,9%
4,5%
12,6%
20%
20%
-
Sulphur (SO3) Zinc (Zn) Iron (Fe) Manganese (Mn) Copper (Cu) Boron (B) Molybdenum (Mo)
1,1%
0,4%
0,7%
0,3%
0,3%
0,3%
0,02%

Comple-Fert Drop 18-9-27 (10,5) +1MgO +TE

Наберите 2:1:3 с магнием. Охватывает фазы повышенных потребностей урожая в азоте и калии в садоводстве, виноградарстве и лесоводстве. Их использование после завязывания плодов эффективно снабжает растения азотом, калием и фосфором в количестве, необходимом для образования клеток, производства кислоты и роста плодов.

 

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Carbamyde Nitrogen (NH2) Phosphorus (Ρ2Ο5) Potassium (Κ2Ο) Magnesium (MgO)
18%
1%
4,3%
12,7%
9%
27%
1%
Sulphur (SO3) Zinc (Zn) Iron (Fe) Manganese (Mn) Copper (Cu) Boron (B) Molybdenum (Mo)
10,5%
0,4%
0,7%
0,3%
0,3%
0,3%
0,02%

Comple-Fert Drop 16-8-32 (5,2) +2MgO +TE

Наберите 2:1:4 с магнием. Его состав является полным и адаптирован к требованиям культур с высоким спросом на калий. В нем идеально сбалансированы вегетация и плодоношение на всех стадиях развития. В частности, после завязывания плодов он сохраняет площадь листа, необходимую для роста плодов, увеличивает размер и вес плодов и ускоряет созревание.

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Carbamyde Nitrogen (NH2) Phosphorus (Ρ2Ο5) Potassium (Κ2Ο) Magnesium (MgO)
16%
-
6,9%
9,1%
8%
32%
2%
Sulphur (SO3) Zinc (Zn) Iron (Fe) Manganese (Mn) Copper (Cu) Boron (B) Molybdenum (Mo)
5,2%
0,4%
0,7%
0,3%
0,3%
0,3%
0,02%

Comple-Fert Drop 9-15-29 (19) +3MgO +TE

Наберите 1:2:3 с магнием. Обеспечивает комплексное питание культур, когда их потребности в фосфоре и калии высоки. На ранних стадиях способствует формированию густой корневой системы и позволяет культуре раньше вступить в период цветения. На стадии развития плодов увеличивает продукцию сахаров и массу плодов, раньше переходит в фазу созревания, улучшает окраску и сохранность.

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Carbamyde Nitrogen (NH2) Phosphorus (Ρ2Ο5) Potassium (Κ2Ο) Magnesium (MgO)
9%
2,5%
3,5%
3%
15%
29%
3%
Sulphur (SO3) Zinc (Zn) Iron (Fe) Manganese (Mn) Copper (Cu) Boron (B) Molybdenum (Mo)
19%
0,4%
0,7%
0,3%
0,3%
0,3%
0,02%

Comple-Fert Drop 15-35-15 (4,1) +TE

Тип 1:2,5:1 с высоким содержанием фосфора и сбалансированным соотношением азота и калия. Использование на ранних стадиях вегетации способствует укоренению и уравновешивает тенденцию к чрезмерной вегетации, которую демонстрируют пасленовые и тыквенные в теплице. На более позднем этапе он способствует формированию индукции цветения, переходу культуры в репродуктивную фазу, цветению и завязыванию плодов.

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Carbamyde Nitrogen (NH2) Phosphorus (Ρ2Ο5) Potassium (Κ2Ο) Magnesium (MgO)
15%
4,8%
1%
9,2%
35%
15%
-
Sulphur (SO3) Zinc (Zn) Iron (Fe) Manganese (Mn) Copper (Cu) Boron (B) Molybdenum (Mo)
4,1%
0,4%
0,7%
0,3%
0,3%
0,3%
0,02%

Comple-Fert Drop 12-48-10 (2,3) +TE

Тип 1:4:1 с особенно высоким содержанием фосфора. Обладая очень низкой электропроводностью, отличной чистотой и высокой растворимостью, он ускоряет развитие корневой системы и способствует быстрому укоренению урожая при пересадке. В качестве «стартера» он способствует развитию крепких и продуктивных растений, а во время цветения покрывает повышенные потребности в фосфоре и способствует завязыванию плодов.

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Carbamyde Nitrogen (NH2) Phosphorus (Ρ2Ο5) Potassium (Κ2Ο) Magnesium (MgO)
12%
7,3%
-
4,7%
48%
10%
-
Sulphur (SO3) Zinc (Zn) Iron (Fe) Manganese (Mn) Copper (Cu) Boron (B) Molybdenum (Mo)
2,3%
0,4%
0,7%
0,3%
0,3%
0,3%
0,02%

Comple-Fert Drop 12-5-41 (8,9) +TE

Тип 2:1:6 с высоким содержанием калия. Разработан для удовлетворения повышенных потребностей урожая в калии на поздних стадиях цветения, а также обеспечивает фосфором и всеми микроэлементами, необходимыми для созревания урожая. Увеличивает массу и улучшает качественные характеристики плодов, позволяет ускорить их созревание.

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Carbamyde Nitrogen (NH2) Phosphorus (Ρ2Ο5) Potassium (Κ2Ο) Magnesium (MgO)
12%
-
8%
4%
5%
41%
-
Sulphur (SO3) Zinc (Zn) Iron (Fe) Manganese (Mn) Copper (Cu) Boron (B) Molybdenum (Mo)
8,9%
0,4%
0,7%
0,3%
0,3%
0,3%
0,02%