Suncokreta
fertilization guide

Plan đubrenja suncokreta

Suncokreta Letak

Suncokret je veoma prilagodljiva biljka koja postiže visok prinos na različitim tipovima zemljišta. Visoki prinosi su mogući na dubokim, plodnim tipovima zemljišta, srednjeg mehaničkog sastava, sa adekvatnom drenažom i dobrim kapacitetom zadržavanja vlage.

Teška zemljišta zadržavaju vodu i imaju slabije provertavanje, što doprinosi razvoju raznih bolesti na korenovom sistemu, dok lakša zemljišta zahtevaju povećanu upotrebu đubriva.

U pogledu kiselosti zemljišta, suncokretu pogoduju zemljišta čija je pH vrednost u opsegu od 5,8 do 8,0, idealno 6 – 7,2.

Idealna temperatura za rast suncokreta je 25°C do 28°C. Posledica uticaja visokih temperatura (iznad 35°C), posebno ako se jave tokom faza cvetanja i nalivanja zrna, je smanjen prinos i imaju negativan efekat na kvalitet i kvantitet proizvedenog ulja.

Suncokret ima bogat i dubok korenov sistem koji omogućava bolje iskorišćavanje vode i hranljivih materija u dubljim slojevima zemljišta. Iako su zahtevi suncokreta prema hranljivim materijama niži nego kod ostalih kultura, adekvatna ishrana je odlučujuća za raniji porast biljaka, cvetanje, proizvodnju semenki i koncentraciju ulja u semenkama. Ciljana primena đubriva čiji je cilj ispunjavanje biljnih zahteva je ključna za dobijanje visokih i kvalitetnih prinosa:

Fertilization units to produce 3 t per hectare

Tip

(N)

(P2O5)

(K2O)

Suncokreta

120-160

40-70

90-140

 

Od nicanja do pojave cvetne glavice (VE – R1)

Odgovarajuća vlaga i temperatura zemljišta (>10*C), u kombinaciji sa odgovarajućom dubinom setve (3-5cm), predstavljaju najvažnije faktore za brz i ujednačen rast useva.

U ranijim fazama razvoja, biljni rast je spor i uglavnom skoncentrisan na podzemne biljne delove. Biljke razvijaju snažan i dubok korenov sistem koji omogućava iskorišćavanje vode i hranljivih materija iz dubljih slojeva zemljišta.

Posle pojave 8. lista, biljaka ulazi u fazu vegetativnog porasta i proizvodi bogatu lisnu masu. Cvetne glavice počinju sa razvojem unutar biljke i na njima počinju da se formiraju mesta na kojima će se pojaviti cvetovi. Glavica postaje vidljiva nakon što biljka razvije 14-16 listova, dok su cvetovi u potpunosti diferencirani i razvijeni dve nedelje pre cvetanja.

U fazi brzog porasta, biljke usvajaju velike količine vode i hranljivih materija usled razvoja snažnog korenovog sistema i bogate lisne mase što doprinosi razvoju cvetne glavice, cvetanju i nalivanju semena u kasnijim fazama razvoja.

Stopa apsorpcije nutrijenata je niska do 4. lista, povećava se između 4. i 8. lista, a maksimalna je nakon 8. lista, do nicanja glavice.

Azot (Ν) doprinosi razvoju lisne površine, pojačava fotosintezu i povećava prečnik cvasti i broj cvetova koji se na njemu formiraju, povećavajući proizvodni potencijal.

Fosfor (P) podstiče rast korenovog sistema i apsorpciju hranljivih materija i vode. Povećava broj formiranih cvjetova i poboljšava cvjetanje, čime se povećava proizvodnja.

Kalijum (Κ) favorizuje mehaničku podršku okvira biljaka, pospešuje rast korena i listova, pojačava fotosintezu, reguliše ravnotežu vode u biljkama i štiti useve od bolesti i nepovoljnih vremenskih uslova.

Što se tiče sekundarnih elemenata, Sumpor (S) igra važnu ulogu u korišćenju Azota i razvoju lisne površine, dok kada su u pitanju elementi u tragovima, Bor (Β)učestvuje u rastu mladog tkiva i povećava proizvodnju i plodnost polena.

Od pojave cvetne glavice do završetka cvetanja (R1 – R6)

Ovo je najvažnija faza za rast useva i prinos. Nezrela cvast se pojavljuje na vrhu biljke u obliku malih pupoljaka koji su okruženi listovima.

Biljka raste u visinu i nastavlja sa formiranjem listova do početka cvetanja. Zatim se završava rast cvetova koji dostižu reproduktivnu zrelost i spremni su za oprašivanje.

Cvetanje započinje otvaranjem spoljašnjih, žutih latica, i postepeno se širi od periferije do centra cvetne glavice. Završava se za 5-8 dana uvenućem spoljašnjih cvetova.

Tokom ovog perioda, od pojave cvetova do završetka cvetanja, biljke imaju visoke potrebe u pogledu ishrane i uslova spoljašnje sredine.

Adekvatna količina vode i hranljivih materija kao i optimalni spoljašnji uslovi neophodni su za formiranje zdravih cvetova i uspešno oprašivanje.

Azot (Ν) povećava broj proizvedenih listova i proizvodnju fotosintetskih proizvoda, te potiče cvjetanje i oprašivanje.

Fosfor (P) povećava broj i plodnost cvjetova i daje biljci potrebnu energiju za cvjetanje i oprašivanje, kao i strukturni elementi za kasniji razvoj sjemena.

Kalijum (Κ) se apsorbira u velikim količinama i skladišti u biljnim tkivima, povećavajući proizvodnju i prijenos fotosintetskih supstanci u glavicu i cvijeće.

Bor (Β) povećava proizvodnju i plodnost polena, čime se poboljšava cvjetanje i zametanje plodova.

Od završetka cvetanja do zrenja (R6 – R9)

Po završetku cvetanja, počinje razvoj semenki i proizvodnja ulja. U prvoj fazi, ljuska semenki počinje sa razvojem i dostiže svoju punu veličinu dve nedelje posle cvetanja.

Razvoj semena počinje osmi dan posle oprašivanja sa akumulacijom vode, šećera i proteina praćeno sintezom lipida u kasnijim fazama što određuje koncentraciju ulja u semenu.

Otprilike mesec dana posle cvetanja, brakteje koje okružuju glavicu menjaju boju iz zelene u braon i postaju lomljive. Osnova glavice postaje žute boje. Pojava ovih promena znači početak prirodnog procesa zrenja, tokom kojeg se privodi kraju nalivanje semena i proizvodnja ulja.

Težina suve materije i koncentracija ulja i vode dostiže svoj maksimum i sve što preostaje je da se ostatak vlage postepeno smanji (ispod 30%) pre berbe do koje dolazi mesec dana kasnije.

Tokom perioda nalivanja semena i nastanka ulja dolazi do povećanja biljnih potreba i dolazi do kretanja velike količine materija koje su uskladištene u listovima do semenki koje rastu. Za to vreme, biljka nastavlja sa usvajanjem hranljivih materija iz zemljišta, posebno azota i fosfora.

Dovoljna količina vode i hranljivih materija u zemljištu, kao i odgovarajuća temperatura imaju veliki značaj za postizanje visokih prinosa semenki i ulja tako što održavaju vegetativnu masu u dobrom stanju.

Azot (Ν) nastavlja da se apsorbuje u usevima koji se navodnjavaju. Doprinosi očuvanju listova i povećava broj i masu sjemenki. U ovoj fazi, prekomjerna dostupnost dušika negativno djeluje na biljke, smanjujući koncentraciju ulja u sjemenu i odlažući žetvu.

Fosfor (P), koji se nastavlja apsorbirati, i kalij (Κ), koji su biljke uskladištile u prethodnim fazama, povećavaju veličinu i težinu sjemena, poboljšavaju njegovu koncentraciju ulja i poboljšavaju kvantitativne i kvalitativne karakteristike proizvodnje.

Cilj primene đubriva u ovoj fazi je obezbediti biljku hranljivim materijama koje su neophodne za formiranje snažnog korenovog sistema i bogate vegetativne mase, kao i za cvetanje i plodonošenje u kasnijim fazama razvoja.

Kod suvih useva, pune količine azota (Ν), fosfora (P) i kalijuma (Κ) se obezbeđuju jednom kroz osnovno đubrenje.

In irrigated crops, the following quantities are supplied through basic fertilization:

● 1/3 – 1/2 of Ukupan azot (N)

● The full amount of Fosfor (P)

● The full amount of Kalijum (K)

Azot koji se dobija osnovnim đubrenjem treba da bude u amonijačnom ili stabilizovanom amonijaku. U suhim usjevima, stabilizirani amonijačni dušik pomaže u izbjegavanju razvoja prekomjerne rane vegetacije, koja iscrpljuje zalihe vode u tlu. U usjevima koji se navodnjavaju, pomaže u smanjenju gubitaka dušika i osiguravanju opskrbe usjevima u kasnijim ključnim fazama rasta i plodonošenja.

The use of complex mult-nutrient fertilizers with nanopolymer technology (Ωmega fert) or fertilizers with stabilized Ammoniacal Nitrogen (NutrActive), is recommended. They increase the utilization of nutrients from the crop and scale up their supply over a long period of time, keeping the plant growth rate high throughout its biological cycle.

Primena đubriva u suncokreta

Tip đubriva

Vreme primene

Dosage (kg/ha.)

NutrActive leader 15-15-15 (+15)
NutrActive οlivera 18-6-14 (+12) +2MgO +0,3B
NutrActive vital 19-9-9 (+19) +0,3Zn
NutrActive bor 21-7-11 (+10) +0,3B
Ωmega fert 14-14-14 (+23)
Ωmega fert 18-8-14 (+14) +2MgO +0,3B
Ωmega fert 20-10-5 (+21)
Nutrifert olistar 19-6-15 (+7) +2MgO +0,5B
Nutrifert standard 20-10-10 (+15)

Osnovno đubrenje

250 – 400 kg

* Navedene količine primene su predlog, za konkretne programe primene đubriva u određenim zasadima i usevima, potražiti savet lokalnog agronoma.

 

The goal is to cover the needs of the crops in Azot and Sulphur, which are necessary for vegetative growth, the formation of the reproductive organs, successful fruit setting, and the filling of the seeds.

Dosage:

● 1/2 – 2/3 of Ukupan azot (N)

U ovoj fazi, adekvatna opskrba biljaka Azotom i Sumporom je ključna za postizanje visokih prinosa, jer ovi elementi pospješuju fotosintezu i imaju odlučujući učinak na povećan broj , veličinu i težinu sjemena i njihovu koncentraciju ulja.

The use of Nitrogen fertilizers with nanopolymer technology (Ωmega 26N) or stabilized form of Nitrogen (NutrActive), is recommended, as they are rich in Sulphur, reduce Nitrogen losses from the soil, and secure an adequate supply to the crops until the final stages of the filling of the seeds.

 

Primena đubriva u suncokreta

Tip đubriva

Vreme primene

Dosage (kg/ha.)

NutrActive 27N 27-0-0 (+27)
NutrActive 26Ν Βoro-plus 26-0-0 (+27) +0,3B
Ωmega favorite 24-0-0 (+32) +2MgO +0,3B
Ωmega 26N 26-0-0 (+29)
Fertammon 26 26-0-0 (+29)
SulfoCan Borax 24-0-0 (+14) +11CaO +0,3B
Nutrammon 34,5-0-0

Prihrana

200 – 250 kg

* Navedene količine primene su predlog, za konkretne programe primene đubriva u određenim zasadima i usevima, potražiti savet lokalnog agronoma.

Način primene

Crop

Osnovno đubrenje

Prihrana

Suncokreta

NutrActive
Ωmega fert
Nutrifert

NutrActive
Fertammon
Nutrammon

Basic fertilizers

 • NutrActive leader 15-15-15 (+15)
 • NutrActive οlivera 18-6-14 (+12) +2MgO +0,3B
 • NutrActive vital 19-9-9 (+19) +0,3Zn
 • NutrActive bor 21-7-11 (+10) +0,3B
 • Ωmega fert 14-14-14 (+23)
 • Ωmega fert 18-8-14 (+14) +2MgO +0,3B
 • Ωmega fert 20-10-5 (+21)
 • Nutrifert olistar 19-6-15 (+7) +2MgO +0,5B
 • Nutrifert standard 20-10-10 (+15)
NutrActive special NutrActive magni-plus NutrActive magni-plus

Azotna đubriva

 • NutrActive 27N 27-0-0 (+27)
 • NutrActive 26Ν Βoro-plus 26-0-0 (+27) +0,3B
 • Ωmega favorite 24-0-0 (+32) +2MgO +0,3B
 • Ωmega 26N 26-0-0 (+29)
 • Fertammon 26 26-0-0 (+29)
 • SulfoCan Borax 24-0-0 (+14) +11CaO +0,3B
 • Nutrammon 34,5-0-0
NutrActive special NutrActive special NutrActive magni-plus

(Osnovno đubrenje – Prihrana)

 • ● Produžena ishrana kajsije spororazlažućim azotom.
 • ● Kompletna ishrana, u skladu sa potrebama biljke u svakoj fazi razvoja.
 • ● Poboljšano cvetanje i plodonosšenje usled snabdevanja biljke i amonijačnim i nitratnim oblikom azota.
 • ● Gubici usled isparavanja i ispiranja su svedeni na minimum.
 • ● Mogućnost primene osnovnog đubrenja samo jednom, sredinom zime, tako osiguravajući dovoljnu količinu padavina za kretanje fosfora i kalijuma kroz zemljište bez rizika od gubitka azota usled ispiranja.
 • ● Poboljšano usvajanje vode i hranljivih materija.
 • ● Fleksibilnost u pogledu vremena primene i garantovano snabdevanje biljke azotom nezavisno od uticaja vremenskih uslova.
 • ● Visoka rastvorljivost fosfora, do 90%, za ishranu useva na svim tipovima zemljišta.
 • ● Ušteda na troškovima i energiji usled manjeg broja aplikacija i manje količine primene.

(Basic -Top-dressing fertilization)

 • ● Protecting fertilizer nutrients from soil components and increasing their availability to sunflower plants.
 • ● Increased uptake and utilization of Phosphorus and basic cations (K, Mg, Ca) by plants, for a long time.
 • ● Chelating of the Trace Elements (B, Zn) of the fertilizer, keeping them active for the plants in periods of high demand.
 • ● Immediately and long-term supply of Nitrogen, adapted to the needs of the sunflower.
 • ● Creating a strong root system, for better uptake of nutrients and water.
 • ● Reducing the water stress of plants, in conditions of low soil moisture.
 • ● Mobilization of the bound nutrients of the soil and their utilization by the crop.
 • ● Rich in Sulphur, improve the exploitation of Nitrogen, Phosphorus and Trace Elements.
 • ● Integrated nutrition and higher yields, in any soil and climate conditions.

Suncokret je veoma prilagodljiva biljka koja postiže visok prinos na različitim tipovima zemljišta. Visoki prinosi su mogući na dubokim, plodnim tipovima zemljišta, srednjeg mehaničkog sastava, sa adekvatnom drenažom i dobrim kapacitetom zadržavanja vlage.

Teška zemljišta zadržavaju vodu i imaju slabije provertavanje, što doprinosi razvoju raznih bolesti na korenovom sistemu, dok lakša zemljišta zahtevaju povećanu upotrebu đubriva.

U pogledu kiselosti zemljišta, suncokretu pogoduju zemljišta čija je pH vrednost u opsegu od 5,8 do 8,0, idealno 6 – 7,2.

Idealna temperatura za rast suncokreta je 25°C do 28°C. Posledica uticaja visokih temperatura (iznad 35°C), posebno ako se jave tokom faza cvetanja i nalivanja zrna, je smanjen prinos i imaju negativan efekat na kvalitet i kvantitet proizvedenog ulja.

Suncokret ima bogat i dubok korenov sistem koji omogućava bolje iskorišćavanje vode i hranljivih materija u dubljim slojevima zemljišta. Iako su zahtevi suncokreta prema hranljivim materijama niži nego kod ostalih kultura, adekvatna ishrana je odlučujuća za raniji porast biljaka, cvetanje, proizvodnju semenki i koncentraciju ulja u semenkama. Ciljana primena đubriva čiji je cilj ispunjavanje biljnih zahteva je ključna za dobijanje visokih i kvalitetnih prinosa:

Fertilization units to produce 3 t per hectare

Tip

(N)

(P2O5)

(K2O)

Suncokreta

120-160

40-70

90-140

 

Od nicanja do pojave cvetne glavice (VE – R1)

Odgovarajuća vlaga i temperatura zemljišta (>10*C), u kombinaciji sa odgovarajućom dubinom setve (3-5cm), predstavljaju najvažnije faktore za brz i ujednačen rast useva.

U ranijim fazama razvoja, biljni rast je spor i uglavnom skoncentrisan na podzemne biljne delove. Biljke razvijaju snažan i dubok korenov sistem koji omogućava iskorišćavanje vode i hranljivih materija iz dubljih slojeva zemljišta.

Posle pojave 8. lista, biljaka ulazi u fazu vegetativnog porasta i proizvodi bogatu lisnu masu. Cvetne glavice počinju sa razvojem unutar biljke i na njima počinju da se formiraju mesta na kojima će se pojaviti cvetovi. Glavica postaje vidljiva nakon što biljka razvije 14-16 listova, dok su cvetovi u potpunosti diferencirani i razvijeni dve nedelje pre cvetanja.

U fazi brzog porasta, biljke usvajaju velike količine vode i hranljivih materija usled razvoja snažnog korenovog sistema i bogate lisne mase što doprinosi razvoju cvetne glavice, cvetanju i nalivanju semena u kasnijim fazama razvoja.

Stopa apsorpcije nutrijenata je niska do 4. lista, povećava se između 4. i 8. lista, a maksimalna je nakon 8. lista, do nicanja glavice.

Azot (Ν) doprinosi razvoju lisne površine, pojačava fotosintezu i povećava prečnik cvasti i broj cvetova koji se na njemu formiraju, povećavajući proizvodni potencijal.

Fosfor (P) podstiče rast korenovog sistema i apsorpciju hranljivih materija i vode. Povećava broj formiranih cvjetova i poboljšava cvjetanje, čime se povećava proizvodnja.

Kalijum (Κ) favorizuje mehaničku podršku okvira biljaka, pospešuje rast korena i listova, pojačava fotosintezu, reguliše ravnotežu vode u biljkama i štiti useve od bolesti i nepovoljnih vremenskih uslova.

Što se tiče sekundarnih elemenata, Sumpor (S) igra važnu ulogu u korišćenju Azota i razvoju lisne površine, dok kada su u pitanju elementi u tragovima, Bor (Β)učestvuje u rastu mladog tkiva i povećava proizvodnju i plodnost polena.

Od pojave cvetne glavice do završetka cvetanja (R1 – R6)

Ovo je najvažnija faza za rast useva i prinos. Nezrela cvast se pojavljuje na vrhu biljke u obliku malih pupoljaka koji su okruženi listovima.

Biljka raste u visinu i nastavlja sa formiranjem listova do početka cvetanja. Zatim se završava rast cvetova koji dostižu reproduktivnu zrelost i spremni su za oprašivanje.

Cvetanje započinje otvaranjem spoljašnjih, žutih latica, i postepeno se širi od periferije do centra cvetne glavice. Završava se za 5-8 dana uvenućem spoljašnjih cvetova.

Tokom ovog perioda, od pojave cvetova do završetka cvetanja, biljke imaju visoke potrebe u pogledu ishrane i uslova spoljašnje sredine.

Adekvatna količina vode i hranljivih materija kao i optimalni spoljašnji uslovi neophodni su za formiranje zdravih cvetova i uspešno oprašivanje.

Azot (Ν) povećava broj proizvedenih listova i proizvodnju fotosintetskih proizvoda, te potiče cvjetanje i oprašivanje.

Fosfor (P) povećava broj i plodnost cvjetova i daje biljci potrebnu energiju za cvjetanje i oprašivanje, kao i strukturni elementi za kasniji razvoj sjemena.

Kalijum (Κ) se apsorbira u velikim količinama i skladišti u biljnim tkivima, povećavajući proizvodnju i prijenos fotosintetskih supstanci u glavicu i cvijeće.

Bor (Β) povećava proizvodnju i plodnost polena, čime se poboljšava cvjetanje i zametanje plodova.

Od završetka cvetanja do zrenja (R6 – R9)

Po završetku cvetanja, počinje razvoj semenki i proizvodnja ulja. U prvoj fazi, ljuska semenki počinje sa razvojem i dostiže svoju punu veličinu dve nedelje posle cvetanja.

Razvoj semena počinje osmi dan posle oprašivanja sa akumulacijom vode, šećera i proteina praćeno sintezom lipida u kasnijim fazama što određuje koncentraciju ulja u semenu.

Otprilike mesec dana posle cvetanja, brakteje koje okružuju glavicu menjaju boju iz zelene u braon i postaju lomljive. Osnova glavice postaje žute boje. Pojava ovih promena znači početak prirodnog procesa zrenja, tokom kojeg se privodi kraju nalivanje semena i proizvodnja ulja.

Težina suve materije i koncentracija ulja i vode dostiže svoj maksimum i sve što preostaje je da se ostatak vlage postepeno smanji (ispod 30%) pre berbe do koje dolazi mesec dana kasnije.

Tokom perioda nalivanja semena i nastanka ulja dolazi do povećanja biljnih potreba i dolazi do kretanja velike količine materija koje su uskladištene u listovima do semenki koje rastu. Za to vreme, biljka nastavlja sa usvajanjem hranljivih materija iz zemljišta, posebno azota i fosfora.

Dovoljna količina vode i hranljivih materija u zemljištu, kao i odgovarajuća temperatura imaju veliki značaj za postizanje visokih prinosa semenki i ulja tako što održavaju vegetativnu masu u dobrom stanju.

Azot (Ν) nastavlja da se apsorbuje u usevima koji se navodnjavaju. Doprinosi očuvanju listova i povećava broj i masu sjemenki. U ovoj fazi, prekomjerna dostupnost dušika negativno djeluje na biljke, smanjujući koncentraciju ulja u sjemenu i odlažući žetvu.

Fosfor (P), koji se nastavlja apsorbirati, i kalij (Κ), koji su biljke uskladištile u prethodnim fazama, povećavaju veličinu i težinu sjemena, poboljšavaju njegovu koncentraciju ulja i poboljšavaju kvantitativne i kvalitativne karakteristike proizvodnje.

Cilj primene đubriva u ovoj fazi je obezbediti biljku hranljivim materijama koje su neophodne za formiranje snažnog korenovog sistema i bogate vegetativne mase, kao i za cvetanje i plodonošenje u kasnijim fazama razvoja.

Kod suvih useva, pune količine azota (Ν), fosfora (P) i kalijuma (Κ) se obezbeđuju jednom kroz osnovno đubrenje.

In irrigated crops, the following quantities are supplied through basic fertilization:

● 1/3 – 1/2 of Ukupan azot (N)

● The full amount of Fosfor (P)

● The full amount of Kalijum (K)

Azot koji se dobija osnovnim đubrenjem treba da bude u amonijačnom ili stabilizovanom amonijaku. U suhim usjevima, stabilizirani amonijačni dušik pomaže u izbjegavanju razvoja prekomjerne rane vegetacije, koja iscrpljuje zalihe vode u tlu. U usjevima koji se navodnjavaju, pomaže u smanjenju gubitaka dušika i osiguravanju opskrbe usjevima u kasnijim ključnim fazama rasta i plodonošenja.

The use of complex mult-nutrient fertilizers with nanopolymer technology (Ωmega fert) or fertilizers with stabilized Ammoniacal Nitrogen (NutrActive), is recommended. They increase the utilization of nutrients from the crop and scale up their supply over a long period of time, keeping the plant growth rate high throughout its biological cycle.

Primena đubriva u suncokreta

Tip đubriva

Vreme primene

Dosage (kg/ha.)

NutrActive leader 15-15-15 (+15)
NutrActive οlivera 18-6-14 (+12) +2MgO +0,3B
NutrActive vital 19-9-9 (+19) +0,3Zn
NutrActive bor 21-7-11 (+10) +0,3B
Ωmega fert 14-14-14 (+23)
Ωmega fert 18-8-14 (+14) +2MgO +0,3B
Ωmega fert 20-10-5 (+21)
Nutrifert olistar 19-6-15 (+7) +2MgO +0,5B
Nutrifert standard 20-10-10 (+15)

Osnovno đubrenje

250 – 400 kg

* Navedene količine primene su predlog, za konkretne programe primene đubriva u određenim zasadima i usevima, potražiti savet lokalnog agronoma.

 

The goal is to cover the needs of the crops in Azot and Sulphur, which are necessary for vegetative growth, the formation of the reproductive organs, successful fruit setting, and the filling of the seeds.

Dosage:

● 1/2 – 2/3 of Ukupan azot (N)

U ovoj fazi, adekvatna opskrba biljaka Azotom i Sumporom je ključna za postizanje visokih prinosa, jer ovi elementi pospješuju fotosintezu i imaju odlučujući učinak na povećan broj , veličinu i težinu sjemena i njihovu koncentraciju ulja.

The use of Nitrogen fertilizers with nanopolymer technology (Ωmega 26N) or stabilized form of Nitrogen (NutrActive), is recommended, as they are rich in Sulphur, reduce Nitrogen losses from the soil, and secure an adequate supply to the crops until the final stages of the filling of the seeds.

 

Primena đubriva u suncokreta

Tip đubriva

Vreme primene

Dosage (kg/ha.)

NutrActive 27N 27-0-0 (+27)
NutrActive 26Ν Βoro-plus 26-0-0 (+27) +0,3B
Ωmega favorite 24-0-0 (+32) +2MgO +0,3B
Ωmega 26N 26-0-0 (+29)
Fertammon 26 26-0-0 (+29)
SulfoCan Borax 24-0-0 (+14) +11CaO +0,3B
Nutrammon 34,5-0-0

Prihrana

200 – 250 kg

* Navedene količine primene su predlog, za konkretne programe primene đubriva u određenim zasadima i usevima, potražiti savet lokalnog agronoma.

Način primene

Crop

Osnovno đubrenje

Prihrana

Suncokreta

NutrActive
Ωmega fert
Nutrifert

NutrActive
Fertammon
Nutrammon

Basic fertilizers

 • NutrActive leader 15-15-15 (+15)
 • NutrActive οlivera 18-6-14 (+12) +2MgO +0,3B
 • NutrActive vital 19-9-9 (+19) +0,3Zn
 • NutrActive bor 21-7-11 (+10) +0,3B
 • Ωmega fert 14-14-14 (+23)
 • Ωmega fert 18-8-14 (+14) +2MgO +0,3B
 • Ωmega fert 20-10-5 (+21)
 • Nutrifert olistar 19-6-15 (+7) +2MgO +0,5B
 • Nutrifert standard 20-10-10 (+15)
NutrActive special NutrActive magni-plus NutrActive magni-plus

Azotna đubriva

 • NutrActive 27N 27-0-0 (+27)
 • NutrActive 26Ν Βoro-plus 26-0-0 (+27) +0,3B
 • Ωmega favorite 24-0-0 (+32) +2MgO +0,3B
 • Ωmega 26N 26-0-0 (+29)
 • Fertammon 26 26-0-0 (+29)
 • SulfoCan Borax 24-0-0 (+14) +11CaO +0,3B
 • Nutrammon 34,5-0-0
NutrActive special NutrActive special NutrActive magni-plus

(Osnovno đubrenje – Prihrana)

 • ● Produžena ishrana kajsije spororazlažućim azotom.
 • ● Kompletna ishrana, u skladu sa potrebama biljke u svakoj fazi razvoja.
 • ● Poboljšano cvetanje i plodonosšenje usled snabdevanja biljke i amonijačnim i nitratnim oblikom azota.
 • ● Gubici usled isparavanja i ispiranja su svedeni na minimum.
 • ● Mogućnost primene osnovnog đubrenja samo jednom, sredinom zime, tako osiguravajući dovoljnu količinu padavina za kretanje fosfora i kalijuma kroz zemljište bez rizika od gubitka azota usled ispiranja.
 • ● Poboljšano usvajanje vode i hranljivih materija.
 • ● Fleksibilnost u pogledu vremena primene i garantovano snabdevanje biljke azotom nezavisno od uticaja vremenskih uslova.
 • ● Visoka rastvorljivost fosfora, do 90%, za ishranu useva na svim tipovima zemljišta.
 • ● Ušteda na troškovima i energiji usled manjeg broja aplikacija i manje količine primene.

(Basic -Top-dressing fertilization)

 • ● Protecting fertilizer nutrients from soil components and increasing their availability to sunflower plants.
 • ● Increased uptake and utilization of Phosphorus and basic cations (K, Mg, Ca) by plants, for a long time.
 • ● Chelating of the Trace Elements (B, Zn) of the fertilizer, keeping them active for the plants in periods of high demand.
 • ● Immediately and long-term supply of Nitrogen, adapted to the needs of the sunflower.
 • ● Creating a strong root system, for better uptake of nutrients and water.
 • ● Reducing the water stress of plants, in conditions of low soil moisture.
 • ● Mobilization of the bound nutrients of the soil and their utilization by the crop.
 • ● Rich in Sulphur, improve the exploitation of Nitrogen, Phosphorus and Trace Elements.
 • ● Integrated nutrition and higher yields, in any soil and climate conditions.