Амониев нитрат

Друг Азот

Свържете се е нас!

Съвременните земеделски изследвания ясно показват, че различните източници на азот засягат растежа и добива на културите по различен начин.

Стандартът за оценката на азотните химически торове е способността им да снабдяват растенията с форми на азот, които могат да бъдат абсорбирани, и да подпомагат количествените и качествените характеристики на продукцията.

Nutrammon® са високо качествени азотни химически торове, които са така разработени, че да обезпечат тази нужда във възможно най-голяма степен. Двете абсорбиращи се от растенията форми на амониев ΝΗ4 и нитратен ΝΟ3 азот са съчетани в тяхната гранула в абсолютна чистота и в балансирано съотношение (50: 50).

Бързото абсорбиране на нитратен азот обхваща непосредствените нужди на растенията, докато амониев ата част действа като „резерв”, като обезпечава средносрочния им прием. Азотът се абсорбира по лесен и непосредствен начин, без добавяне на никакви външни фактори между растението и химическия тор, както при уреята и амониев ия сулфат.

За повече информация за азота и неговата значимост

 Азот

Азотът, водата, въглеродът, кислородът и водородът са основни хранителни вещества за живота като цяло и за всяко живо същество в природата. В случая с растенията азотът участва повече от всяко друго хранително вещество във формирането на растителното тяло и жизнените функции за развитието и производителността. Като компонент на хлорофила, той участва в процеса на фотосинтеза и производството на въглехидрати, които формират основата на хранителната верига и е единствената причина хората да развият земеделието. Като структурен елемент на аминокиселините, протеините и нуклеиновите киселини, азотът има ключова роля в преобразуването на енергията, размножаването на растенията във времето и в растежа и добива на култури. Липсата на азот води до по-малко плодородна почва, забавен растеж, преждевременно загниване на растенията, намалена производителност и по-лошо качество. Неговото изобилие благоприятства високия добив на растения, които са уязвими към болести и сурови условия на околната среда, забавя цъфтежа, намалява наливането на плодовете, забавя узряването и вреди на добива. Достатъчното и рационалното прилагане на азота са най-важните фактори за здравето и производителността на културите в съвременното земеделие.

 Източници на азот за растенията

Азотът е най-разпространеният атмосферен газ и заема 78% от общия обем на атмосферата. Тя варира от 0,05 до 0,4% върху повърхностния слой на земята и се намира почти изцяло в органична форма. Въпреки факта, че културите се развиват в среда с изобилие от азот, растенията – с изключение на бобовите култури – не могат да абсорбират и използват атмосферния азот. Те не могат да използват органичния азот в почвата, освен ако той вече не е разграден и не е превърнат в абсорбиращи се форми. Ето защо липсата на азот е най-честият хранителен дефицит в културите и основният фактор, възпрепятстващ високите добиви. Рационалното прилагане на азота и достатъчното му снабдяване на културите през цялото време е основно занимание на земеделската практика, катализатор е в развитието на системите за отглеждане и е пряко свързано с развитието на земеделието от древни времена до днес.

 Усвояване на Азот

Растенията абсорбират азота в почвата в нитрантна (ΝΟ3-Ν) форма и в амониева (ΝΗ4-Ν) форма. Амониевият азот образува силни връзки с почвата и се абсорбира от корените на растенията, докато растат и влизат в контакт с почвените частици. Нитратният азот се движи свободно в почвата, приближава се до корените и се абсорбира от растенията през водата в почвата. От решаващо значение е и двете форми на азот да присъстват в почвата, за да имат културите здравословно развитие, повишен добив и по-добро качество на производството.

Nutrammon 33,5-0-0

Висококачествен азотен тор (амонячен нитрат), с балансирано съотношение (1:1) на нитратен и амонячен азот. Той предоставя значителни предимства спрямо други азотни торове, тъй като съдържащият се азот е лесен за абсорбиране и не изисква междинни преобразувания в почвата, за да стане усвоим за растенията, както в случая на уреа*.

Поради това, той директно осигурява необходимата енергия за устойчив растеж на кореновата и надземната част от растенията. Той има пренебрежим ефект върху киселинността на почвите, докато неговият химически състав подобрява абсорбирането на други хранителни вещества, като калий (K), калций (Ca) и магнезий (MgO), подсилващи цъфтежа и завързването на плодове. Nutrammon 33,5-0-0 повишава производството и стимулира синтеза на протеини в растенията. По този начин той допринася за подобряването на качествените характеристики на много широкообхватни култури, по-специални зърнените. С еднакви и компактни гранули, той е създаден, за да осигури широка област на приложение без пропуски в областта, и перфектно да отговори на нуждите на полските култури, лесовъдството и градинарството.

* Към днешна дата всички известни данни от експерименти потвърждават конкурентните предимства на амонячната форма на азота спрямо неговата уратна форма, като показват значително по-високата продуктивност на културите, които са торени с амонячен нитрат (Nutrammon) в сравнение с наторяваните с уреа.

Азот (Ν) Амониев азот (NH4) Нитратен азот (NO3)
33,5%
16,5%
17%

Nutrammon + coated 34,5-0-0

Висококачествен азотен тор (амонячен нитрат), с балансирано съотношение (1:1) на нитратен и амонячен азот. Той предоставя значителни предимства спрямо други азотни торове, тъй като съдържащият се азот е лесен за абсорбиране и не изисква междинни преобразувания в почвата, за да стане усвоим за растенията, както в случая на уреа*.

Поради това, той директно осигурява необходимата енергия за устойчив растеж на кореновата и надземната част от растенията. Той има пренебрежим ефект върху киселинността на почвите, докато неговият химически състав подобрява абсорбирането на други хранителни вещества, като калий (K), калций (Ca) и магнезий (MgO), подсилващи цъфтежа и завързването на плодове. Nutrammon 33,5-0-0 повишава производството и стимулира синтеза на протеини в растенията. По този начин той допринася за подобряването на качествените характеристики на много широкообхватни култури, по-специални зърнените. С еднакви и компактни гранули, той е създаден, за да осигури широка област на приложение без пропуски в областта, и перфектно да отговори на нуждите на полските култури, лесовъдството и градинарството.

* Към днешна дата всички известни данни от експерименти потвърждават конкурентните предимства на амонячната форма на азота спрямо неговата уратна форма, като показват значително по-високата продуктивност на културите, които са торени с амонячен нитрат (Nutrammon) в сравнение с наторяваните с уреа.

Азот (Ν) Амониев азот (NH4) Нитратен азот (NO3)
34,5%
17%
17,5%

Nutrammon solub. 34,5-0-0

Азотен тор с висока чистота, с балансирано съотношение (1:1) на нитратен и амонячен азот. Специализираният му производствен процес и химичен състав осигурява пълна разтворимост и го прави идеален за използване в култури чрез системи за фертигация.

Подаването на напълно разтворим във вода и усвоим азот предоставя енергията, изисквана за бързия растеж на кореновата и надземната част на културата без никакво забавяне. Така се постига устойчив растеж, високи добиви и продукти, богати на протеини и въглеводороди.

Той има пренебрежим ефект върху киселинността на почвите, докато неговият химически състав подобрява абсорбирането на други хранителни вещества, като калий (K), калций (Ca) и магнезий (MgO), подсилващи цъфтежа и завързването на плодове.

Nutrammon solub е създаден, за да отговори по перфектния начин на нуждите на полските култури, овощарството и градинарството чрез системи за фертигация, в селскостопански системи както на открито, така и в парници.

* Към днешна дата всички известни данни от експерименти потвърждават конкурентните предимства на амонячната форма на азота спрямо неговата уратна форма, като показват значително по-високата продуктивност на културите, които са торени с амонячен нитрат (Nutrammon) в сравнение с наторяваните с уреа.

Азот (Ν) Амониев азот (NH4) Нитратен азот (NO3)
34,5%
17%
17,5%

Νutrammon® снабдяват растенията с напълно разтворим във вода и абсорбиращ се азот, и предоставят на растенията незабавно енергията, изискуема за бърз растеж на кореновата и надземната част от растението. Техният химичен състав улеснява приема и на други елементи (Κ, Ca, Mg), подпомага цъфтежа и завързването на плодове, и значително допринася за повишаването на продукцията.

Те са най-надеждният източник за незабавно снабдяване с азот за растенията и при ниски, и при високи температури, като дават на производителя възможността да има гъвкав график за торене. Νutrammon® имат незначителен ефект върху киселинността на почвата и запазват своите физични и химични свойства, в сравнение с други азотни химически торове.

Растенията, наторявани с Νutrammon® показват здрав растеж и високи добиви, нуждаят се от по-малко вода и водят до продукти, богати на протеини и въглеводороди, подобрявайки качествените характеристики на продукцията.