Устойчивост

Устойчивост

Всички планове и дейности на HELLAGROLIP се реализират на базата на устойчиво
развитие на селското стопанство и опазване на околната среда. Ние признаваме
и приемаме нашата отговорност към обществеността и бъдещите поколения, като
подкрепяме дейностите, които допринасят за опазването на природните ресурси и
различни екосистеми.