Αειφορία

Αειφορία

Όλος ο σχεδιασμός και οι δραστηριότητες της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ υλοποιούνται
με βάση την αειφόρο ανάπτυξη της γεωργίας και την προστασία του περιβάλλοντος.
aΑναγνωρίζουμε την ευθύνη μας απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και τις
επόμενες γενιές, υποστηρίζοντας ενέργειες και δράσεις που συμβάλλουν
στη προστασία των φυσικών πόρων και των διαφορετικών οικοσυστημάτων.