Περιβαλλοντική πολιτική

Περιβαλλοντική πολιτική

Η ανάπτυξη της επιστήμης και η μεγάλη τεχνολογική πρόοδος των τελευταίων αιώνων, στάθηκαν αρωγοί στην προσπάθεια του ανθρώπου να επιλύσει τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετώπισε στο παρελθόν, και άλλαξαν ριζικά την αντίληψή του για τον κόσμο.

Η υποκατάσταση της μυϊκής δύναμης από την πρόοδο της μηχανικής, η χρήση του ηλεκτρισμού, τα σύγχρονα μέσα μεταφοράς, η μεγάλες ανακαλύψεις στην χημεία, την ιατρική και τη βιοτεχνολογία, η επανάσταση στις επικοινωνίες και τους υπολογιστές και η ανάπτυξη της διαστημικής τεχνολογίας, είναι επιτεύγματα που άνοιξαν νέους ορίζοντες για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Οι νέες τεχνολογίες αύξησαν την προσφορά αγαθών, βελτίωσαν το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων και αποτέλεσαν το κίνητρο για υψηλούς ρυθμούς οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Οι εκπληκτικές δυνατότητες παραγωγής και οι νέες προοπτικές κοινωνικής ευημερίας που προσέφερε η σύγχρονη τεχνολογία, αποτέλεσαν ισχυρό κίνητρο για ραγδαία αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού, πολλαπλασίασαν τις ανάγκες για παραγωγή περισσότερων αγαθών και μεγιστοποίησαν την ζήτηση για εξεύρεση πρώτων υλών.

Η οικονομική ανάπτυξη του περασμένου αιώνα, συνοδεύτηκε από την υπερβολική χρήση ορυκτών καυσίμων, την εντατική εξάντληση πολύτιμων φυσικών πόρων, την αλόγιστη σπατάλη ενέργειας και την παραγωγή επουσιωδών καταναλωτικών προϊόντων.

Θεωρώντας το φυσικό περιβάλλον αναλλοίωτο, το μοντέλο που υιοθετήθηκε επιβάρυνε με πρόσθετους ρύπους την ατμόσφαιρα. Μόλυνε με τοξικά απόβλητα τα χερσαία και θαλάσσια οικοσυστήματα και τους φυσικούς υδροφορείς. Υποβάθμισε και κατέστρεψε σημαντικούς βιότοπους, προκειμένου να καλύψει τις πιεστικές οικιστικές, διατροφικές και καταναλωτικές ανάγκες που δημιουργήθηκαν.

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου, οι κλιματική αλλαγή, η καταστροφή του όζοντος, η όξινη βροχή, η μείωση των αποθεμάτων καθαρού νερού, η αποψίλωση των δασών, η διάβρωση των εδαφών και το ενεργειακό πρόβλημα, είναι επιμέρους εκδηλώσεις ενός σύνθετου περιβαλλοντικού προβλήματος που απειλεί να διαταράξει την οικολογική ισορροπία, περιορίζει την ικανότητα ανανέωσης των αναλισκόμενων φυσικών πόρων και θέτει σε κίνδυνο την βιωσιμότητα των οικοσυστημάτων του πλανήτη και του ίδιου του ανθρώπου, επιβάλλοντας την άμεση αντιμετώπισή του.

Η επίλυση τον οξυμένων περιβαλλοντικών προβλημάτων και των επιπτώσεών τους, καθιστούν επιτακτικό τον επανασχεδιασμό της οικονομικής δραστηριότητας στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης και της αειφόρου ανάπτυξης.

Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά, είναι απαραίτητη η υιοθέτηση βιώσιμων στρατηγικών ανάπτυξης που θα ικανοποιούν τις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να υπονομεύουν το περιβάλλον και χωρίς να μειώνουν τις προοπτικές των μελλοντικών γενεών.

Η αειφόρος αναπτυξιακή προσέγγιση αξιοποιεί τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας με όρους φιλικούς προς το περιβάλλον, διαχειρίζεται ορθολογικά τους υπάρχοντες φυσικούς πόρους, δημιουργεί και αξιοποιεί νέους ανακυκλώσιμους πόρους και στρέφετε σε εναλλακτικές/ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Σε συνδυασμό με την θέσπιση κοινά αποδεκτής νομοθεσίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο και την καλλιέργεια ατομικής και επιχειρηματικής περιβαλλοντικής συνείδησης, επιδιώκει να εναρμονίσει τους οικονομικούς στόχους με την κοινωνική ευθύνη και την περιβαλλοντική σταθερότητα.

Όλος ο σχεδιασμός και οι λειτουργία της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ υλοποιούνται με επίκεντρο την ευθύνη απέναντι τον Άνθρωπο, την αειφόρο ανάπτυξη της γεωργίας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η επιχειρηματική μας δραστηριότητα, άρρηκτα συνδεδεμένη με τις κοινωνικές και οικολογικές προτεραιότητες της εποχής μας, υιοθετεί την περιβαλλοντική συμμόρφωση και την κοινωνική δέσμευση, ως αδιαπραγμάτευτες αξίες της εταιρίας μας απέναντι στους συνεργάτες της.

Καλλιεργούμε την περιβαλλοντική ευθύνη ως αναπόσπαστο στοιχείο της ενδοεταιρικής μας φιλοσοφίας εντάσσοντας στον στρατηγικό μας σχεδιασμό την προστασία του περιβάλλοντος, την υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων, την ελαχιστοποίηση των κινδύνων και την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, φιλικών προς το περιβάλλον και τον καταναλωτή.

Αυτό το επιτυγχάνουμε με τον αποτελεσματικό προγραμματισμό και έλεγχο όλων των διαδοχικών σταδίων της παραγωγής και της διάθεσης και την υιοθέτηση πρακτικών, που βελτιώνουν την περιβαλλοντική επίδοση της εταιρείας:

 • ● Παραγωγή λιπασμάτων με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα ( από τα χαμηλότερα στη Ευρώπη)
 • ● Ανάπτυξη λιπασμάτων Σταθεροποιημένου Αζώτου (ΝutrActive) για ελαχιστοποίηση της νιτρορύπανσης
 • ● Συνεχή επιμόρφωση, εκπαίδευση και παρακίνηση του προσωπικού για συμμετοχή σε περιβαλλοντικές δράσεις
 • ● Προώθηση της ανακύκλωσης και της εξοικονόμησης πρώτων υλών και φυσικών πόρων
 • ● Ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης της απορριπτόμενης ενέργειας
 • ● Ελαχιστοποίηση και ασφαλή διάθεση των παραγόμενων αποβλήτων
 • ● Ελαχιστοποίηση πιθανών περιβαλλοντικών ατυχημάτων – άμεση λήψη προληπτικών και διορθωτικών μέτρων για την αντιμετώπισή τους
 • ● Παρακολούθηση και συμμόρφωση με όλες τις εφαρμοστέων νομικών και άλλες περιβαλλοντικές απαιτήσεις

Στην Ελλαγρολιπ, αξιοποιούμε και εφαρμόζουμε οικειοθελώς, πέραν των όσων προβλέπονται από την νομοθεσία, πιστοποιημένα Συστήματα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, που μας δίνουν την δυνατότητα να παρακολουθούμε την παραγωγική διαδικασία, να μετράμε τις περιβαλλοντικές παραμέτρους, να αξιολογούμε με ακρίβεια την οικολογική τους επίδραση και να βελτιώνουμε συνεχώς την περιβαλλοντική απόδοση των μανάδων και των δραστηριοτήτων μας.

Η περιβαλλοντική μας πολιτική συμβάλει στην εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας, εξασφαλίζει την άριστη διαχείριση των σύγχρονων περιβαλλοντικών απαιτήσεων και πιστοποιεί την περιβαλλοντική αξιοπιστία της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ.

Ταυτόχρονα, συνεισφέρει στην ανάπτυξη της ποιότητας και της καινοτομίας. Προωθεί την παραγωγή υψηλών προδιαγραφών και φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων, παρέχοντας αναγνωρισιμότητα στα εμπορικά της σήματα και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους συνεργάτες της.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Περιβαλλοντική πολιτική

Η ανάπτυξη της επιστήμης και η μεγάλη τεχνολογική πρόοδος των τελευταίων αιώνων, στάθηκαν αρωγοί στην προσπάθεια του ανθρώπου να επιλύσει τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετώπισε στο παρελθόν, και άλλαξαν ριζικά την αντίληψή του για τον κόσμο.

Η υποκατάσταση της μυϊκής δύναμης από την πρόοδο της μηχανικής, η χρήση του ηλεκτρισμού, τα σύγχρονα μέσα μεταφοράς, η μεγάλες ανακαλύψεις στην χημεία, την ιατρική και τη βιοτεχνολογία, η επανάσταση στις επικοινωνίες και τους υπολογιστές και η ανάπτυξη της διαστημικής τεχνολογίας, είναι επιτεύγματα που άνοιξαν νέους ορίζοντες για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Οι νέες τεχνολογίες αύξησαν την προσφορά αγαθών, βελτίωσαν το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων και αποτέλεσαν το κίνητρο για υψηλούς ρυθμούς οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Οι εκπληκτικές δυνατότητες παραγωγής και οι νέες προοπτικές κοινωνικής ευημερίας που προσέφερε η σύγχρονη τεχνολογία, αποτέλεσαν ισχυρό κίνητρο για ραγδαία αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού, πολλαπλασίασαν τις ανάγκες για παραγωγή περισσότερων αγαθών και μεγιστοποίησαν την ζήτηση για εξεύρεση πρώτων υλών.

Η οικονομική ανάπτυξη του περασμένου αιώνα, συνοδεύτηκε από την υπερβολική χρήση ορυκτών καυσίμων, την εντατική εξάντληση πολύτιμων φυσικών πόρων, την αλόγιστη σπατάλη ενέργειας και την παραγωγή επουσιωδών καταναλωτικών προϊόντων.

Θεωρώντας το φυσικό περιβάλλον αναλλοίωτο, το μοντέλο που υιοθετήθηκε επιβάρυνε με πρόσθετους ρύπους την ατμόσφαιρα. Μόλυνε με τοξικά απόβλητα τα χερσαία και θαλάσσια οικοσυστήματα και τους φυσικούς υδροφορείς. Υποβάθμισε και κατέστρεψε σημαντικούς βιότοπους, προκειμένου να καλύψει τις πιεστικές οικιστικές, διατροφικές και καταναλωτικές ανάγκες που δημιουργήθηκαν.

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου, οι κλιματική αλλαγή, η καταστροφή του όζοντος, η όξινη βροχή, η μείωση των αποθεμάτων καθαρού νερού, η αποψίλωση των δασών, η διάβρωση των εδαφών και το ενεργειακό πρόβλημα, είναι επιμέρους εκδηλώσεις ενός σύνθετου περιβαλλοντικού προβλήματος που απειλεί να διαταράξει την οικολογική ισορροπία, περιορίζει την ικανότητα ανανέωσης των αναλισκόμενων φυσικών πόρων και θέτει σε κίνδυνο την βιωσιμότητα των οικοσυστημάτων του πλανήτη και του ίδιου του ανθρώπου, επιβάλλοντας την άμεση αντιμετώπισή του.

Η επίλυση τον οξυμένων περιβαλλοντικών προβλημάτων και των επιπτώσεών τους, καθιστούν επιτακτικό τον επανασχεδιασμό της οικονομικής δραστηριότητας στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης και της αειφόρου ανάπτυξης.

Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά, είναι απαραίτητη η υιοθέτηση βιώσιμων στρατηγικών ανάπτυξης που θα ικανοποιούν τις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να υπονομεύουν το περιβάλλον και χωρίς να μειώνουν τις προοπτικές των μελλοντικών γενεών.

Η αειφόρος αναπτυξιακή προσέγγιση αξιοποιεί τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας με όρους φιλικούς προς το περιβάλλον, διαχειρίζεται ορθολογικά τους υπάρχοντες φυσικούς πόρους, δημιουργεί και αξιοποιεί νέους ανακυκλώσιμους πόρους και στρέφετε σε εναλλακτικές/ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Σε συνδυασμό με την θέσπιση κοινά αποδεκτής νομοθεσίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο και την καλλιέργεια ατομικής και επιχειρηματικής περιβαλλοντικής συνείδησης, επιδιώκει να εναρμονίσει τους οικονομικούς στόχους με την κοινωνική ευθύνη και την περιβαλλοντική σταθερότητα.

Όλος ο σχεδιασμός και οι λειτουργία της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ υλοποιούνται με επίκεντρο την ευθύνη απέναντι τον Άνθρωπο, την αειφόρο ανάπτυξη της γεωργίας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η επιχειρηματική μας δραστηριότητα, άρρηκτα συνδεδεμένη με τις κοινωνικές και οικολογικές προτεραιότητες της εποχής μας, υιοθετεί την περιβαλλοντική συμμόρφωση και την κοινωνική δέσμευση, ως αδιαπραγμάτευτες αξίες της εταιρίας μας απέναντι στους συνεργάτες της.

Καλλιεργούμε την περιβαλλοντική ευθύνη ως αναπόσπαστο στοιχείο της ενδοεταιρικής μας φιλοσοφίας εντάσσοντας στον στρατηγικό μας σχεδιασμό την προστασία του περιβάλλοντος, την υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων, την ελαχιστοποίηση των κινδύνων και την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, φιλικών προς το περιβάλλον και τον καταναλωτή.

Αυτό το επιτυγχάνουμε με τον αποτελεσματικό προγραμματισμό και έλεγχο όλων των διαδοχικών σταδίων της παραγωγής και της διάθεσης και την υιοθέτηση πρακτικών, που βελτιώνουν την περιβαλλοντική επίδοση της εταιρείας:

 • ● Παραγωγή λιπασμάτων με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα ( από τα χαμηλότερα στη Ευρώπη)
 • ● Ανάπτυξη λιπασμάτων Σταθεροποιημένου Αζώτου (ΝutrActive) για ελαχιστοποίηση της νιτρορύπανσης
 • ● Συνεχή επιμόρφωση, εκπαίδευση και παρακίνηση του προσωπικού για συμμετοχή σε περιβαλλοντικές δράσεις
 • ● Προώθηση της ανακύκλωσης και της εξοικονόμησης πρώτων υλών και φυσικών πόρων
 • ● Ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης της απορριπτόμενης ενέργειας
 • ● Ελαχιστοποίηση και ασφαλή διάθεση των παραγόμενων αποβλήτων
 • ● Ελαχιστοποίηση πιθανών περιβαλλοντικών ατυχημάτων – άμεση λήψη προληπτικών και διορθωτικών μέτρων για την αντιμετώπισή τους
 • ● Παρακολούθηση και συμμόρφωση με όλες τις εφαρμοστέων νομικών και άλλες περιβαλλοντικές απαιτήσεις

Στην Ελλαγρολιπ, αξιοποιούμε και εφαρμόζουμε οικειοθελώς, πέραν των όσων προβλέπονται από την νομοθεσία, πιστοποιημένα Συστήματα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, που μας δίνουν την δυνατότητα να παρακολουθούμε την παραγωγική διαδικασία, να μετράμε τις περιβαλλοντικές παραμέτρους, να αξιολογούμε με ακρίβεια την οικολογική τους επίδραση και να βελτιώνουμε συνεχώς την περιβαλλοντική απόδοση των μανάδων και των δραστηριοτήτων μας.

Η περιβαλλοντική μας πολιτική συμβάλει στην εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας, εξασφαλίζει την άριστη διαχείριση των σύγχρονων περιβαλλοντικών απαιτήσεων και πιστοποιεί την περιβαλλοντική αξιοπιστία της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ.

Ταυτόχρονα, συνεισφέρει στην ανάπτυξη της ποιότητας και της καινοτομίας. Προωθεί την παραγωγή υψηλών προδιαγραφών και φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων, παρέχοντας αναγνωρισιμότητα στα εμπορικά της σήματα και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους συνεργάτες της.