Политика в областта на околната среда

Политика за околната среда

Научният напредък и големите технологични подобрения от последните няколко века подпомагат усилията на човечеството да реши големи проблеми, с които се е сблъсквало в миналото и значително са изменили възприятието му за света.

Замяната на мускулната сила с напреднали инженерни технологии, използването на електричество, модерните превозни средства, големите пробиви в химията, медицината и биотехнологиите, революцията в комуникациите и компютрите и развитието на космическата технология са постижения, открили нови хоризонти за бъдещето на човечеството.

Новите технологии донесоха по-голямо снабдяване със стоки, подобриха стандарта на живот и са мотив за висок ръст на икономическото и социалното развитие.

Огромният производствен капацитет и новите перспективи за социален просперитет, предлагани от съвременните технологии бяха силен мотив за бързото нарастване на световното население, умножиха изискванията за производство на повече стоки и повишиха максимално търсенето на суровини.

Икономическият растеж от миналия век беше придружен от прекомерно използване на изкопаеми горива, изчерпване на скъпоценни природни ресурси, безразсъдно прахосване на енергия и производството на потребителски продукти със съмнителна стойност.

Считайки природата за фактор, който не може да бъде променен, възприетият модел причини свръхзамърсяване на атмосферата. Той замърси сухоземните и морските екосистеми и природните водоносни пластове с токсични отпадъци. Влоши състоянието и унищожи ключови местообитания, за да отговори на създадените належащи нужди от жилища и храна и потребителски нужди.

Парниковият ефект, промяната в климата, изчерпването на озона, киселинните дъждове, изчерпването на басейните с чиста вода, обезлесяването, почвената ерозия и енергийният проблем са отделни проявления на един комплексен екологичен проблем, който заплашва да наруши екологичния баланс, ограничава възможността потребяваните природни ресурси да бъдат подновявани и застрашава устойчивостта на екосистемите на планетата и на самите хора, поради което трябва спешно да му се обърне внимание.

задължително икономическата дейност да бъде преоформена в контекста на социалната отговорност и устойчивото развитие.

Днес е необходимо, повече от всякога, да бъдат приети стратегии за устойчиво развитие, които следва да отговарят на настоящите нужди без да подкопават околната среда и без да ограничават перспективите на бъдещите поколения.

Подходът на устойчиво развитие използва оптимално възможностите на съвременните технологии по един дружелюбен начин, управлява рационално съществуващите природни ресурси, създава и използва нови рециклируеми ресурси и се обръща към алтернативни/възобновяеми източници на енергия.

Във връзка с прилагането на общоприето законодателство – както на национално, така и на международно равнище – и култивирането на лична и бизнес екологична осъзнатост, компаниятасе стреми да балансира своите икономически цели със социална отговорност и стабилност на околната среда.

Проектът и работата на HELLAGROLIP се обективират в своята цялост с фокус върху отговорността към хората, устойчивото развитие на земеделието и защитата на околната среда.

Нашата бизнес дейност, която е неразривно свързана със социалните и екологичните приоритети на нашето време, възприема спазването на законодателството в областта на околната среда и социалната ангажираност за ценности на нашата компания, по които не се водят преговори, спрямо нейните партньори.

Ние култивираме отговорност към околната среда като неразделна част от философията нани, включително в нашето стратегическо планиране на опазването на околната среда, отговорното управление на природните ресурси, премахването на рисковете и разработването на иновативни продукти, които са безопасни за околната среда и клиента.

Ние можем да постигнем това чрез ефективно планиране и контрол на всички последващи етапи на производство и маркетинг и като приемаме практики, които подобряват показателите на то във връзка с околната среда. Въпросните практики са:

 • ● Производство на торове с нисък въглероден отпечатък (сред най-ниските в Европа)
 • ● Разработване на стабилизирани азотни (NutrActive) торове с цел свеждане до минимум на нитратното замърсяване
 • ● Постоянно обучаване, образоване и мотивиране на персонала да участва в свързани с околната среда действия
 • ● Насърчаване на рециклирането и пестенето на суровини и природни ресурси
 • ● Оползотворяване и повторно използване на неизползвана енергия
 • ● Свеждане до минимум и безопасно обезвреждане на отпадъците
 • ● Свеждане до минимум на потенциалните екологични аварии – незабавни превантивни и корективни действия за справяне с тях
 • ● Спазване и съблюдаване на всички приложими законови и други екологични изисквания

В Hellagrolip използваме и прилагаме доброволно сертифицирани Системи за управление на околната среда, които са в допълнение към предвидените от закона и които ни позволяват да наблюдаваме производствения процес, да измерваме екологичните параметри, да оценяваме прецизно екологичните последици от тях и постоянно да подобряваме екологичните показатели на нашите звена и нашите дейности.

Нашата политика в областта на околната среда допринася за спестяване на ресурси и на енергия, осигурява отлично управление на съвременните екологични изисквания и осигурява екологичната надеждност на HELLAGROLIP.

Същевременно, тя допринася за развитието на качество и иновация. Тя насърчава производството на висококачествени и безопасни за околната среда продукти, като осигурява разпознаване на марката и конкурентно предимство на своите партньори.

Свържете се е нас!

Политика за околната среда

Научният напредък и големите технологични подобрения от последните няколко века подпомагат усилията на човечеството да реши големи проблеми, с които се е сблъсквало в миналото и значително са изменили възприятието му за света.

Замяната на мускулната сила с напреднали инженерни технологии, използването на електричество, модерните превозни средства, големите пробиви в химията, медицината и биотехнологиите, революцията в комуникациите и компютрите и развитието на космическата технология са постижения, открили нови хоризонти за бъдещето на човечеството.

Новите технологии донесоха по-голямо снабдяване със стоки, подобриха стандарта на живот и са мотив за висок ръст на икономическото и социалното развитие.

Огромният производствен капацитет и новите перспективи за социален просперитет, предлагани от съвременните технологии бяха силен мотив за бързото нарастване на световното население, умножиха изискванията за производство на повече стоки и повишиха максимално търсенето на суровини.

Икономическият растеж от миналия век беше придружен от прекомерно използване на изкопаеми горива, изчерпване на скъпоценни природни ресурси, безразсъдно прахосване на енергия и производството на потребителски продукти със съмнителна стойност.

Считайки природата за фактор, който не може да бъде променен, възприетият модел причини свръхзамърсяване на атмосферата. Той замърси сухоземните и морските екосистеми и природните водоносни пластове с токсични отпадъци. Влоши състоянието и унищожи ключови местообитания, за да отговори на създадените належащи нужди от жилища и храна и потребителски нужди.

Парниковият ефект, промяната в климата, изчерпването на озона, киселинните дъждове, изчерпването на басейните с чиста вода, обезлесяването, почвената ерозия и енергийният проблем са отделни проявления на един комплексен екологичен проблем, който заплашва да наруши екологичния баланс, ограничава възможността потребяваните природни ресурси да бъдат подновявани и застрашава устойчивостта на екосистемите на планетата и на самите хора, поради което трябва спешно да му се обърне внимание.

задължително икономическата дейност да бъде преоформена в контекста на социалната отговорност и устойчивото развитие.

Днес е необходимо, повече от всякога, да бъдат приети стратегии за устойчиво развитие, които следва да отговарят на настоящите нужди без да подкопават околната среда и без да ограничават перспективите на бъдещите поколения.

Подходът на устойчиво развитие използва оптимално възможностите на съвременните технологии по един дружелюбен начин, управлява рационално съществуващите природни ресурси, създава и използва нови рециклируеми ресурси и се обръща към алтернативни/възобновяеми източници на енергия.

Във връзка с прилагането на общоприето законодателство – както на национално, така и на международно равнище – и култивирането на лична и бизнес екологична осъзнатост, компаниятасе стреми да балансира своите икономически цели със социална отговорност и стабилност на околната среда.

Проектът и работата на HELLAGROLIP се обективират в своята цялост с фокус върху отговорността към хората, устойчивото развитие на земеделието и защитата на околната среда.

Нашата бизнес дейност, която е неразривно свързана със социалните и екологичните приоритети на нашето време, възприема спазването на законодателството в областта на околната среда и социалната ангажираност за ценности на нашата компания, по които не се водят преговори, спрямо нейните партньори.

Ние култивираме отговорност към околната среда като неразделна част от философията нани, включително в нашето стратегическо планиране на опазването на околната среда, отговорното управление на природните ресурси, премахването на рисковете и разработването на иновативни продукти, които са безопасни за околната среда и клиента.

Ние можем да постигнем това чрез ефективно планиране и контрол на всички последващи етапи на производство и маркетинг и като приемаме практики, които подобряват показателите на то във връзка с околната среда. Въпросните практики са:

 • ● Производство на торове с нисък въглероден отпечатък (сред най-ниските в Европа)
 • ● Разработване на стабилизирани азотни (NutrActive) торове с цел свеждане до минимум на нитратното замърсяване
 • ● Постоянно обучаване, образоване и мотивиране на персонала да участва в свързани с околната среда действия
 • ● Насърчаване на рециклирането и пестенето на суровини и природни ресурси
 • ● Оползотворяване и повторно използване на неизползвана енергия
 • ● Свеждане до минимум и безопасно обезвреждане на отпадъците
 • ● Свеждане до минимум на потенциалните екологични аварии – незабавни превантивни и корективни действия за справяне с тях
 • ● Спазване и съблюдаване на всички приложими законови и други екологични изисквания

В Hellagrolip използваме и прилагаме доброволно сертифицирани Системи за управление на околната среда, които са в допълнение към предвидените от закона и които ни позволяват да наблюдаваме производствения процес, да измерваме екологичните параметри, да оценяваме прецизно екологичните последици от тях и постоянно да подобряваме екологичните показатели на нашите звена и нашите дейности.

Нашата политика в областта на околната среда допринася за спестяване на ресурси и на енергия, осигурява отлично управление на съвременните екологични изисквания и осигурява екологичната надеждност на HELLAGROLIP.

Същевременно, тя допринася за развитието на качество и иновация. Тя насърчава производството на висококачествени и безопасни за околната среда продукти, като осигурява разпознаване на марката и конкурентно предимство на своите партньори.