Въглероден отпечатък

Въглероден отпечатък

За последните няколко години, терминът парников ефект се свързва с увеличение на средната температура на повърхността на Земята, което води до климатично изменение.

Планетата постоянно става по-топла, равнището на океаните продължава да се покачва поради топенето на полярните ледени шапки, а екстремните климатични феномени стават все по-чести в различни райони.

Тези изменения имат тежки последици за целостта на екосистемите, климатичните ресурси, наличието на храна, промишлеността, културите, транспорта и инфраструктурата.

Човешката дейност изостря парниковия ефект, допринася за повишената концентрация парникови газове в атмосферата и e основният източник на тази постепенна промяна в климата.

Парниковите газове са газове в атмосферата, които, поради своите специфични характеристики, абсорбират и излъчват радиация в земната атмосфера, затопляйки повърхността на Земята.

 • ● Въглероден двуокис (CO2): основният парников газ. Един от главните източници на CO2 в атмосферата е изгарянето на изкопаеми горива – въглища, нефт и природен газ.
 • ● Метан (CH4): втори след CO2 Той се произвежда основно от животновъдството.
 • ● Азотен оксид (N2O): неговият принос за парниковия ефект е около 5%. Произвежда се основно от азотните торове, изгарянето на изкопаеми горива и някои промишлени процеси.
 • ● Хидрофлуоровъглероди (HFCs), перфлуоровъглероди (PFCs) и серен хексафлуорид (SF6): това са изкуствени газове, чийто принос за парниковия ефект на единица маса е сто пъти по-голям от този на въглеродния двуокис.

В усилие да се сложи край на глобалното затопляне, по-голямата част от развитите държави се договориха да вземат мерки за намаляване на техните емисии на парникови газове.

Една от най-съществените мерки е намаляването на Въглеродния отпечатък на продуктите.

Въглеродният отпечатък е общото количество парникови газове, като измеримо количество въглероден двуокис, излъчено по време на жизнения цикъл на продукт или причинено от дадена популация или система или дейност.

Въз основа на даденото по-горе определение, въглеродният отпечатък на тор се равнява на въглеродния двуокис, излъчен при производството на един тон тор. Това е международен термин и е точен и полезен показател за въздействието на торовете върху промяната в климата. Колкото по-малък е въглеродният отпечатък, толкова по-малка е вредата, причинена от торта на околната среда.

Въглеродният отпечатък е мощен „инструмент” за разбирането и намаляването на въздействията, които всеки използван от хората продукт има върху феномена глобално затопляне.

Необходимата да се опазва околната среда и осъзнатостта на хората за промяната в климата са довели до ново, строго изискване за производствени процеси с по-ниски емисии на парникови газове.

Продуктите, произведени от компанията, което изчислява и след това предприема действия за намаляване на въглеродния отпечатък, включват редица ползи – както за компаниятато, така и за потребителя.

Ползи за дружествата:

 • Принос в борбата срещу промяната в климата, с по-малко емисии на парникови газове и „зелена” социална отговорност към техните клиенти.
 • Намалени производствени разходи с оглед на прилагането на енергоспестяващи практики, по-малко вложени материали и свеждане до минимум на генерирането на отпадъци.
 • Покриване на постоянно нарастващата нужда на пазара да информира обществото за въздействието на хранителните продукти върху околната среда.
 • Тласък в производството на продукти, които са безопасни за околната среда.

Ползи за клиента:

Measuring and recording greenhouse gas emissions and calculating the carbon footprint of a product allows a consumer to:

 • Да избере продукт, който действително допринася за борбата с промяната в климата.
 • Да признае ниския въглероден отпечатък на даден продукт като конкурентно предимство спрямо други сходни продукти.
 • Да допринася за общите ползи за околната среда като подчертава използването на продукти с най-малкия възможен въглероден отпечатък.

HELLAGROLIP е разработила техники, които намаляват количеството въглероден двуокис, отдадено по време на производството на нейните торове, намалявайки въглеродния отпечатък на всеки отделен продукт.

Всички азотни и комплексни торове, произвеждани от Hellagrolip, имат значително по-малък отпечатък в сравнение със средния за Европа, като същевременно много от продуктите й са сред торовете с най-нисък въглероден отпечатък в Европа.

По този начин, HELLAGROLIP SA носи добавено качество към своите продукти, осигурява многобройни ползи за земеделието и околната среда и дава значително предимство на всяко лице, което използва нейните торове.

Свържете се е нас!

Въглероден отпечатък

За последните няколко години, терминът парников ефект се свързва с увеличение на средната температура на повърхността на Земята, което води до климатично изменение.

Планетата постоянно става по-топла, равнището на океаните продължава да се покачва поради топенето на полярните ледени шапки, а екстремните климатични феномени стават все по-чести в различни райони.

Тези изменения имат тежки последици за целостта на екосистемите, климатичните ресурси, наличието на храна, промишлеността, културите, транспорта и инфраструктурата.

Човешката дейност изостря парниковия ефект, допринася за повишената концентрация парникови газове в атмосферата и e основният източник на тази постепенна промяна в климата.

Парниковите газове са газове в атмосферата, които, поради своите специфични характеристики, абсорбират и излъчват радиация в земната атмосфера, затопляйки повърхността на Земята.

 • ● Въглероден двуокис (CO2): основният парников газ. Един от главните източници на CO2 в атмосферата е изгарянето на изкопаеми горива – въглища, нефт и природен газ.
 • ● Метан (CH4): втори след CO2 Той се произвежда основно от животновъдството.
 • ● Азотен оксид (N2O): неговият принос за парниковия ефект е около 5%. Произвежда се основно от азотните торове, изгарянето на изкопаеми горива и някои промишлени процеси.
 • ● Hydrofluorocarbons (HFCs), Perfluorocarbons (PFCs) and Sulfur hexafluoride (SF6): these are artificial gases, whose contribution to the greenhouse effect by mass unit is a hundred times greater than that of carbon dioxide.

В усилие да се сложи край на глобалното затопляне, по-голямата част от развитите държави се договориха да вземат мерки за намаляване на техните емисии на парникови газове.

Една от най-съществените мерки е намаляването на Въглеродния отпечатък на продуктите.

Въглеродният отпечатък е общото количество парникови газове, като измеримо количество въглероден двуокис, излъчено по време на жизнения цикъл на продукт или причинено от дадена популация или система или дейност.

Въз основа на даденото по-горе определение, въглеродният отпечатък на тор се равнява на въглеродния двуокис, излъчен при производството на един тон тор. Това е международен термин и е точен и полезен показател за въздействието на торовете върху промяната в климата. Колкото по-малък е въглеродният отпечатък, толкова по-малка е вредата, причинена от торта на околната среда.

Въглеродният отпечатък е мощен „инструмент” за разбирането и намаляването на въздействията, които всеки използван от хората продукт има върху феномена глобално затопляне.

Необходимата да се опазва околната среда и осъзнатостта на хората за промяната в климата са довели до ново, строго изискване за производствени процеси с по-ниски емисии на парникови газове.

Продуктите, произведени от компанията, което изчислява и след това предприема действия за намаляване на въглеродния отпечатък, включват редица ползи – както за компаниятато, така и за потребителя.

Ползи за дружествата:

 • Принос в борбата срещу промяната в климата, с по-малко емисии на парникови газове и „зелена” социална отговорност към техните клиенти.
 • Намалени производствени разходи с оглед на прилагането на енергоспестяващи практики, по-малко вложени материали и свеждане до минимум на генерирането на отпадъци.
 • Покриване на постоянно нарастващата нужда на пазара да информира обществото за въздействието на хранителните продукти върху околната среда.
 • Тласък в производството на продукти, които са безопасни за околната среда.

Ползи за клиента:

Measuring and recording greenhouse gas emissions and calculating the carbon footprint of a product allows a consumer to:

 • Да избере продукт, който действително допринася за борбата с промяната в климата.
 • Да признае ниския въглероден отпечатък на даден продукт като конкурентно предимство спрямо други сходни продукти.
 • Да допринася за общите ползи за околната среда като подчертава използването на продукти с най-малкия възможен въглероден отпечатък.

HELLAGROLIP е разработила техники, които намаляват количеството въглероден двуокис, отдадено по време на производството на нейните торове, намалявайки въглеродния отпечатък на всеки отделен продукт.

Всички азотни и комплексни торове, произвеждани от Hellagrolip, имат значително по-малък отпечатък в сравнение със средния за Европа, като същевременно много от продуктите й са сред торовете с най-нисък въглероден отпечатък в Европа.

По този начин, HELLAGROLIP SA носи добавено качество към своите продукти, осигурява многобройни ползи за земеделието и околната среда и дава значително предимство на всяко лице, което използва нейните торове.