Ανθρακικό αποτύπωμα

Ανθρακικό αποτύπωμα

Τα τελευταία χρόνια, ο όρος φαινόμενο του θερμοκηπίου συνδέεται με την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της επιφάνειας της Γης που οδηγεί στην κλιματική αλλαγή (Climate Change).

Ο πλανήτης γη σταδιακά θερμαίνεται όλο και περισσότερο, η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει λόγω της τήξης των πολικών παγετώνων και τα ακραία καιρικά φαινόμενα σε διάφορες περιοχές παρουσιάζονται όλο και πιο συχνά.

Οι μεταβολές αυτές, επιφέρουν σοβαρές επιπτώσεις στην ακεραιότητα των οικοσυστημάτων, τους υδατικούς πόρους, την προσφορά τροφής, τη βιομηχανία, τις γεωργικές καλλιέργειες, τις μεταφορές και τις υποδομές.

Η ανθρώπινη δραστηριότητα ενισχύει το φαινόμενο του θερμοκηπίου, συμβάλλει στην αύξηση της συγκέντρωσης των αερίων του στην ατμόσφαιρα και αποτελεί την κυρίαρχη πηγή της σταδιακής αλλαγής του κλίματος.

Αέρια του θερμοκηπίου είναι τα αέρια της ατμόσφαιρας, που λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών τους, απορροφούν και εκπέμπουν ακτινοβολία στην ατμόσφαιρα της Γης θερμαίνοντας την επιφάνειά της.

 • ● Διοξείδιο του άνθρακα (CO2): το σημαντικότερο αέριο του θερμοκηπίου. Μία από τις κύριες πηγές του CO2 στην ατμόσφαιρα είναι η καύση ορυκτών καυσίμων – άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου.
 • ● Μεθάνιο (CH4): το δεύτερο σημαντικότερο αέριο του θερμοκηπίου. Παράγεται κυρίως από την κτηνοτροφία.
 • ● Υποξείδιο του αζώτου (N2O): συμμετέχει σε ποσοστό περίπου 5% στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Παράγεται κυρίως από τα αζωτούχα λιπάσματα, την καύση των ορυκτών καυσίμων και κάποιες βιομηχανικές διεργασίες.
 • ● Υδροφθοράνθρακες (HFCs), Υπερφθοράνθρακες (PFCs) και Εξαφθοριούχο θείο (SF6): πρόκειται για τεχνητά αέρια των οποίων η συνεισφορά στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, ανά μονάδα μάζας, είναι κατά εκατοντάδες φορές μεγαλύτερη από το διοξείδιο του άνθρακα.

Στην προσπάθεια να ανασταλεί το φαινόμενο, οι περισσότερες αναπτυγμένες χώρες συμφώνησαν να λάβουν μέτρα για την μείωση των εκπομπών τους σε αέρια του θερμοκηπίου.

Ένα από τα σημαντικότερα μέτρα είναι η μείωση του Ανθρακικού Αποτυπώματος των παραγόμενων προϊόντων.

Το ανθρακικό αποτύπωμα είναι η συνολική ποσότητα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ως ισοδύναμη ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα, που εκπέμπεται στον κύκλο ζωής ενός προϊόντος ή προκαλείται από έναν ορισμένο πληθυσμό ή ένα σύστημα ή μια δραστηριότητα.

Με βάση τον παραπάνω ορισμό, το ανθρακικό αποτύπωμα ενός λιπάσματος είναι το ισοδύναμο διοξείδιο του άνθρακα που εκπέμπεται κατά την παραγωγή ενός τόνου λιπάσματος. Ο όρος είναι διεθνής και αποτελεί έναν εύστοχο και εύχρηστο δείκτη της επίδρασης των λιπασμάτων στην κλιματική αλλαγή. Όσο μικρότερο είναι το ανθρακικό αποτύπωμα, τόσο λιγότερο το λίπασμα επιβαρύνει το περιβάλλον.

Το αποτύπωμα άνθρακα αποτελεί ένα ισχυρό «εργαλείο» για την κατανόηση και τη μείωση των επιπτώσεων κάθε προϊόντος που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος στο φαινόμενο της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Η προστασία του περιβάλλοντος και η ευαισθητοποίηση του κόσμου για την κλιματική αλλαγή, έχουν δημιουργήσει μία νέα ισχυρή απαίτηση για παραγωγή προϊόντων με χαμηλές εκπομπές σε αέρια του θερμοκηπίου.

Τα προϊόντα που παράγονται από μία επιχείρηση, η οποία υπολογίζει και στην συνέχεια μειώνει το ανθρακικό αποτύπωμα ενσωματώνουν μια σειρά πλεονεκτημάτων, τόσο για τις επιχειρήσεις που τα παράγουν, όσο και για τον καταναλωτή.

Ωφέλειες για τις επιχειρήσεις:

 • ● Συμβολή στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και διαμόρφωση μιας «πράσινης» κοινωνικής ευθύνης απέναντι στους πελάτες τους.
 • ● Μείωση του κόστους παραγωγής λόγω εφαρμογής πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας, μείωση εισροών και ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων.
 • ● Κάλυψη μιας διαρκώς επεκτεινόμενης ανάγκης της αγοράς για ενημέρωση των καταναλωτών, σχετικά με το περιβαλλοντικό αντίκτυπο των τροφίμων.
 • ● Ενίσχυση της παραγωγής προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον.

Ωφέλειες για τον καταναλωτή:

Η μέτρηση και η καταγραφή των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και ο υπολογισμός του Αποτυπώματος Άνθρακα ενός προϊόντος, επιτρέπει σε έναν καταναλωτή:

 • ● Να επιλέξει ένα προϊόν που πραγματικά συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
 • ● Να αναγνωρίσει μεταξύ των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων ενός προϊόντος, το χαμηλό ανθρακικό του αποτύπωμα σε σχέση με άλλα ομοειδή προϊόντα.
 • ● Να προωθήσει τη συνολική περιβαλλοντική ωφέλεια, προβάλλοντας τη χρήση προϊόντων με το χαμηλότερο δυνατό ανθρακικό αποτύπωμα.

Η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ έχει αναπτύξει τεχνικές που μειώνουν την εκπεμπόμενη ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα, κατά την παραγωγή των λιπασμάτων της και μειώνουν το ανθρακικό αποτύπωμα κάθε προϊόντος χωριστά.

Το σύνολο των αζωτούχων και των σύνθετων λιπασμάτων που παράγει, έχουν σημαντικά μικρότερο ανθρακικό αποτύπωμα από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ πολλά από τα προϊόντα της συγκαταλέγονται μεταξύ των λιπασμάτων με το χαμηλότερο ανθρακικό αποτύπωμα στην Ευρώπη.

Με αυτό τον τρόπο, η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ προσδίδει προστιθέμενη ποιότητα στα προϊόντα της, εξασφαλίζει πολλαπλή ωφέλεια για την γεωργία και το περιβάλλον και παρέχει σημαντικό πλεονέκτημα στον χρήστη των λιπασμάτων της.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Ανθρακικό αποτύπωμα

Τα τελευταία χρόνια, ο όρος φαινόμενο του θερμοκηπίου συνδέεται με την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της επιφάνειας της Γης που οδηγεί στην κλιματική αλλαγή (Climate Change).

Ο πλανήτης γη σταδιακά θερμαίνεται όλο και περισσότερο, η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει λόγω της τήξης των πολικών παγετώνων και τα ακραία καιρικά φαινόμενα σε διάφορες περιοχές παρουσιάζονται όλο και πιο συχνά.

Οι μεταβολές αυτές, επιφέρουν σοβαρές επιπτώσεις στην ακεραιότητα των οικοσυστημάτων, τους υδατικούς πόρους, την προσφορά τροφής, τη βιομηχανία, τις γεωργικές καλλιέργειες, τις μεταφορές και τις υποδομές.

Η ανθρώπινη δραστηριότητα ενισχύει το φαινόμενο του θερμοκηπίου, συμβάλλει στην αύξηση της συγκέντρωσης των αερίων του στην ατμόσφαιρα και αποτελεί την κυρίαρχη πηγή της σταδιακής αλλαγής του κλίματος.

Αέρια του θερμοκηπίου είναι τα αέρια της ατμόσφαιρας, που λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών τους, απορροφούν και εκπέμπουν ακτινοβολία στην ατμόσφαιρα της Γης θερμαίνοντας την επιφάνειά της.

 • ● Διοξείδιο του άνθρακα (CO2): το σημαντικότερο αέριο του θερμοκηπίου. Μία από τις κύριες πηγές του CO2 στην ατμόσφαιρα είναι η καύση ορυκτών καυσίμων – άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου.
 • ● Μεθάνιο (CH4): το δεύτερο σημαντικότερο αέριο του θερμοκηπίου. Παράγεται κυρίως από την κτηνοτροφία.
 • ● Υποξείδιο του αζώτου (N2O): συμμετέχει σε ποσοστό περίπου 5% στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Παράγεται κυρίως από τα αζωτούχα λιπάσματα, την καύση των ορυκτών καυσίμων και κάποιες βιομηχανικές διεργασίες.
 • ● Hydrofluorocarbons (HFCs), Perfluorocarbons (PFCs) and Sulfur hexafluoride (SF6): these are artificial gases, whose contribution to the greenhouse effect by mass unit is a hundred times greater than that of carbon dioxide.

Στην προσπάθεια να ανασταλεί το φαινόμενο, οι περισσότερες αναπτυγμένες χώρες συμφώνησαν να λάβουν μέτρα για την μείωση των εκπομπών τους σε αέρια του θερμοκηπίου.

Ένα από τα σημαντικότερα μέτρα είναι η μείωση του Ανθρακικού Αποτυπώματος των παραγόμενων προϊόντων.

Το ανθρακικό αποτύπωμα είναι η συνολική ποσότητα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ως ισοδύναμη ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα, που εκπέμπεται στον κύκλο ζωής ενός προϊόντος ή προκαλείται από έναν ορισμένο πληθυσμό ή ένα σύστημα ή μια δραστηριότητα.

Με βάση τον παραπάνω ορισμό, το ανθρακικό αποτύπωμα ενός λιπάσματος είναι το ισοδύναμο διοξείδιο του άνθρακα που εκπέμπεται κατά την παραγωγή ενός τόνου λιπάσματος. Ο όρος είναι διεθνής και αποτελεί έναν εύστοχο και εύχρηστο δείκτη της επίδρασης των λιπασμάτων στην κλιματική αλλαγή. Όσο μικρότερο είναι το ανθρακικό αποτύπωμα, τόσο λιγότερο το λίπασμα επιβαρύνει το περιβάλλον.

Το αποτύπωμα άνθρακα αποτελεί ένα ισχυρό «εργαλείο» για την κατανόηση και τη μείωση των επιπτώσεων κάθε προϊόντος που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος στο φαινόμενο της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Η προστασία του περιβάλλοντος και η ευαισθητοποίηση του κόσμου για την κλιματική αλλαγή, έχουν δημιουργήσει μία νέα ισχυρή απαίτηση για παραγωγή προϊόντων με χαμηλές εκπομπές σε αέρια του θερμοκηπίου.

Τα προϊόντα που παράγονται από μία επιχείρηση, η οποία υπολογίζει και στην συνέχεια μειώνει το ανθρακικό αποτύπωμα ενσωματώνουν μια σειρά πλεονεκτημάτων, τόσο για τις επιχειρήσεις που τα παράγουν, όσο και για τον καταναλωτή.

Ωφέλειες για τις επιχειρήσεις:

 • ● Συμβολή στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και διαμόρφωση μιας «πράσινης» κοινωνικής ευθύνης απέναντι στους πελάτες τους.
 • ● Μείωση του κόστους παραγωγής λόγω εφαρμογής πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας, μείωση εισροών και ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων.
 • ● Κάλυψη μιας διαρκώς επεκτεινόμενης ανάγκης της αγοράς για ενημέρωση των καταναλωτών, σχετικά με το περιβαλλοντικό αντίκτυπο των τροφίμων.
 • ● Ενίσχυση της παραγωγής προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον.

Ωφέλειες για τον καταναλωτή:

Η μέτρηση και η καταγραφή των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και ο υπολογισμός του Αποτυπώματος Άνθρακα ενός προϊόντος, επιτρέπει σε έναν καταναλωτή:

 • ● Να επιλέξει ένα προϊόν που πραγματικά συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
 • ● Να αναγνωρίσει μεταξύ των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων ενός προϊόντος, το χαμηλό ανθρακικό του αποτύπωμα σε σχέση με άλλα ομοειδή προϊόντα.
 • ● Να προωθήσει τη συνολική περιβαλλοντική ωφέλεια, προβάλλοντας τη χρήση προϊόντων με το χαμηλότερο δυνατό ανθρακικό αποτύπωμα.

Η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ έχει αναπτύξει τεχνικές που μειώνουν την εκπεμπόμενη ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα, κατά την παραγωγή των λιπασμάτων της και μειώνουν το ανθρακικό αποτύπωμα κάθε προϊόντος χωριστά.

Το σύνολο των αζωτούχων και των σύνθετων λιπασμάτων που παράγει, έχουν σημαντικά μικρότερο ανθρακικό αποτύπωμα από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ πολλά από τα προϊόντα της συγκαταλέγονται μεταξύ των λιπασμάτων με το χαμηλότερο ανθρακικό αποτύπωμα στην Ευρώπη.

Με αυτό τον τρόπο, η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ προσδίδει προστιθέμενη ποιότητα στα προϊόντα της, εξασφαλίζει πολλαπλή ωφέλεια για την γεωργία και το περιβάλλον και παρέχει σημαντικό πλεονέκτημα στον χρήστη των λιπασμάτων της.