Ενεργειακή πολιτική

Ενεργειακή πολιτική

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος κόσμος, είναι οι σοβαρές επιπτώσεις από το υφιστάμενο καθεστώς διαχείρισης της ενέργειας.

Η συνεχώς αυξανόμενη κατανάλωση, οδηγεί αφενός σε σταδιακή εξάντληση των φυσικών πόρων, και αφετέρου στην αύξηση των εκπομπών του άνθρακα με αλυσιδωτές επιδράσεις στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και τις κλιματικές αλλαγές επιβαρύνοντας σημαντικά το περιβάλλον και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Η στροφή προς ένα νέο ενεργειακό μοντέλο που θα βασίζεται στην εξοικονόμηση πόρων, στην αποδοτικότερη χρήση τους, στην υποκατάσταση των συμβατικών ενεργειακών πηγών με Ανανεώσιμες και στην προώθηση καινοτόμων καθαρών τεχνολογιών, αποτελεί την μεγάλη πρόκληση της εποχής μας, για ενεργειακή ασφάλεια, παραγωγική επάρκεια και βιώσιμη ανάπτυξη.

Στην Ελλάδα, η αποτελεσματικότερη διαχείριση της ενέργειας είναι πρωταρχικής σημασίας για την απεξάρτηση του ενεργειακού μας συστήματος από την ακριβή εισαγόμενη ενέργεια και την βελτίωση του ενεργειακού ισοζυγίου. Σε συνδυασμό με την μείωση του υπέρογκου ενεργειακού κόστους της Ελληνικής βιομηχανίας, μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην μείωση των λειτουργικών δαπανών, στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, και στην διαμόρφωση καλύτερων τιμών για τον καταναλωτή. Αποτελούν δε απαραίτητη προϋπόθεση για την ενδυνάμωση της οικονομικής και επενδυτικής δραστηριότητας και για την εξοικονόμηση πόρων προς όφελος της εγχώριας ανάπτυξης.

Η χημική βιομηχανία στο σύνολό της απαιτεί υψηλά ποσά ενέργειας, καθώς όλες οι χημικές αντιδράσεις σύνθεσης συνοδεύονται από ενεργειακές μετατροπές – κατανάλωση ή έκλυση ενέργειας – που ποικίλλουν ανάλογα με τη φύση του παραγόμενου προϊόντος.

Κατά την παραγωγή λιπασμάτων μεγάλα ποσά ενέργειας καταναλώνονται τόσο στο στάδιο της εξόρυξης και της μεταφοράς των πρώτων υλών, όσο και στο στάδιο της επεξεργασίας και της αμιγούς παραγωγής. Η οδική και η θαλάσσια διακίνηση των τελικών προϊόντων προς στους χρήστες, αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας στην σφαίρα της διάθεσης και επιβαρύνει περαιτέρω το ενεργειακό ισοζύγιο.

Η μείωση της ενεργειακής δαπάνης, η αποδοτικότερη διαχείριση της και η ενσωμάτωση συστημάτων που καθιστούν δυνατή την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση, μέρους της δαπανώμενης ενέργειας, συνθέτουν την απαίτηση που καλείται σήμερα να διαχειριστεί η Βιομηχανία λιπασμάτων.

Η ενεργειακή πολιτική σε συνδυασμό με την ολική ποιότητα, την καινοτομία το ανθρώπινο δυναμικό και την περιβαλλοντική πολιτική, συγκροτούν το σύνολο της παραγωγικής οργάνωσης και αποτελούν τους σημαντικότερους πυλώνες ανάπτυξης της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ, κατατάσσοντάς την μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών του κλάδου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Για την ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ η εξοικονόμηση και η αποδοτικότερη διαχείριση της ενέργειας είναι πρωταρχικής σημασίας μέλημα στον σχεδιασμό της παραγωγής. Αξιοποιώντας όλα τα δεδομένα της επιστημονικής έρευνας, έχει αναπτύξει και εφαρμόζει στις μονάδες της ένα ολοκληρωμένο μοντέλο ενεργειακής διαχείρισης που περιλαμβάνει συστήματα:

 • ● άμεσης μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας
 • ● ελαχιστοποίησης των απωλειών της εκλυόμενης ενέργειας
 • ● ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης της απορριπτόμενης ενέργειας
 • ● αποδοτικής μετατροπής της ενέργειας στις απαιτούμενες μορφές
 • ● συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ)

Με την ενεργειακή μας πολιτική μεγιστοποιούμε την επαναχρησιμοποίηση της ενέργειας σε κάθε ενδιάμεσο παραγωγικό στάδιο και βελτιώνουμε το ενεργειακό ισοζύγιο στο σύνολο της παραγωγής, επιτυγχάνοντας:

 • ● αυξημένη ενεργειακή απόδοση με θετικά οικονομικά αποτελέσματα
 • ● μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20% σε σύγκριση με αντίστοιχα συστήματα παραγωγής
 • ● περιορισμένη εκπομπή ρύπων και διοξειδίου του άνθρακα
 • ● χαμηλότερο ενεργειακό κόστος των παραγομένων προϊόντων

Στην ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ γνωρίζουμε ότι κάθε ποσότητα ενέργειας που εξοικονομούμε, έχει θετική οικονομική επίδραση τόσο στους πελάτες και στους χρήστες των προϊόντων μας όσο και στην πορεία της Εταιρίας και των ανθρώπων μας.

Έχοντας θεσπίσει μια σειρά ενεργειακών πρακτικών που ανταποκρίνονται στις υψηλότερες δυνατές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής και της Εθνικής νομοθεσίας, συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος και στην βιώσιμη ανάπτυξη της γεωργίας στην χώρα μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Ενεργειακή πολιτική

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος κόσμος, είναι οι σοβαρές επιπτώσεις από το υφιστάμενο καθεστώς διαχείρισης της ενέργειας.

Η συνεχώς αυξανόμενη κατανάλωση, οδηγεί αφενός σε σταδιακή εξάντληση των φυσικών πόρων, και αφετέρου στην αύξηση των εκπομπών του άνθρακα με αλυσιδωτές επιδράσεις στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και τις κλιματικές αλλαγές επιβαρύνοντας σημαντικά το περιβάλλον και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Η στροφή προς ένα νέο ενεργειακό μοντέλο που θα βασίζεται στην εξοικονόμηση πόρων, στην αποδοτικότερη χρήση τους, στην υποκατάσταση των συμβατικών ενεργειακών πηγών με Ανανεώσιμες και στην προώθηση καινοτόμων καθαρών τεχνολογιών, αποτελεί την μεγάλη πρόκληση της εποχής μας, για ενεργειακή ασφάλεια, παραγωγική επάρκεια και βιώσιμη ανάπτυξη.

Στην Ελλάδα, η αποτελεσματικότερη διαχείριση της ενέργειας είναι πρωταρχικής σημασίας για την απεξάρτηση του ενεργειακού μας συστήματος από την ακριβή εισαγόμενη ενέργεια και την βελτίωση του ενεργειακού ισοζυγίου. Σε συνδυασμό με την μείωση του υπέρογκου ενεργειακού κόστους της Ελληνικής βιομηχανίας, μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην μείωση των λειτουργικών δαπανών, στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, και στην διαμόρφωση καλύτερων τιμών για τον καταναλωτή. Αποτελούν δε απαραίτητη προϋπόθεση για την ενδυνάμωση της οικονομικής και επενδυτικής δραστηριότητας και για την εξοικονόμηση πόρων προς όφελος της εγχώριας ανάπτυξης.

Η χημική βιομηχανία στο σύνολό της απαιτεί υψηλά ποσά ενέργειας, καθώς όλες οι χημικές αντιδράσεις σύνθεσης συνοδεύονται από ενεργειακές μετατροπές – κατανάλωση ή έκλυση ενέργειας – που ποικίλλουν ανάλογα με τη φύση του παραγόμενου προϊόντος.

Κατά την παραγωγή λιπασμάτων μεγάλα ποσά ενέργειας καταναλώνονται τόσο στο στάδιο της εξόρυξης και της μεταφοράς των πρώτων υλών, όσο και στο στάδιο της επεξεργασίας και της αμιγούς παραγωγής. Η οδική και η θαλάσσια διακίνηση των τελικών προϊόντων προς στους χρήστες, αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας στην σφαίρα της διάθεσης και επιβαρύνει περαιτέρω το ενεργειακό ισοζύγιο.

Η μείωση της ενεργειακής δαπάνης, η αποδοτικότερη διαχείριση της και η ενσωμάτωση συστημάτων που καθιστούν δυνατή την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση, μέρους της δαπανώμενης ενέργειας, συνθέτουν την απαίτηση που καλείται σήμερα να διαχειριστεί η Βιομηχανία λιπασμάτων.

Η ενεργειακή πολιτική σε συνδυασμό με την ολική ποιότητα, την καινοτομία το ανθρώπινο δυναμικό και την περιβαλλοντική πολιτική, συγκροτούν το σύνολο της παραγωγικής οργάνωσης και αποτελούν τους σημαντικότερους πυλώνες ανάπτυξης της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ, κατατάσσοντάς την μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών του κλάδου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Για την ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ η εξοικονόμηση και η αποδοτικότερη διαχείριση της ενέργειας είναι πρωταρχικής σημασίας μέλημα στον σχεδιασμό της παραγωγής. Αξιοποιώντας όλα τα δεδομένα της επιστημονικής έρευνας, έχει αναπτύξει και εφαρμόζει στις μονάδες της ένα ολοκληρωμένο μοντέλο ενεργειακής διαχείρισης που περιλαμβάνει συστήματα:

 • ● άμεσης μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας
 • ● ελαχιστοποίησης των απωλειών της εκλυόμενης ενέργειας
 • ● ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης της απορριπτόμενης ενέργειας
 • ● αποδοτικής μετατροπής της ενέργειας στις απαιτούμενες μορφές
 • ● συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ)

Με την ενεργειακή μας πολιτική μεγιστοποιούμε την επαναχρησιμοποίηση της ενέργειας σε κάθε ενδιάμεσο παραγωγικό στάδιο και βελτιώνουμε το ενεργειακό ισοζύγιο στο σύνολο της παραγωγής, επιτυγχάνοντας:

 • ● αυξημένη ενεργειακή απόδοση με θετικά οικονομικά αποτελέσματα
 • ● μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20% σε σύγκριση με αντίστοιχα συστήματα παραγωγής
 • ● περιορισμένη εκπομπή ρύπων και διοξειδίου του άνθρακα
 • ● χαμηλότερο ενεργειακό κόστος των παραγομένων προϊόντων

Στην ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ γνωρίζουμε ότι κάθε ποσότητα ενέργειας που εξοικονομούμε, έχει θετική οικονομική επίδραση τόσο στους πελάτες και στους χρήστες των προϊόντων μας όσο και στην πορεία της Εταιρίας και των ανθρώπων μας.

Έχοντας θεσπίσει μια σειρά ενεργειακών πρακτικών που ανταποκρίνονται στις υψηλότερες δυνατές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής και της Εθνικής νομοθεσίας, συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος και στην βιώσιμη ανάπτυξη της γεωργίας στην χώρα μας.