Енергийна политика

Енергийна политика

Един от големите проблеми, пред които е изправен съвременният свят, е сериозното въздействие на съществуващата система за енергийно управление.

Постоянно нарастващата консумация води до постепенно изчерпване на природните ресурси и нарастване на въглеродните емисии, с ефект на доминото върху глобалното затопляне и промяната в климата, което води до тежко увреждане на околната среда, както и на конкурентоспособността на икономиката.

Придвижването към нов енергиен модел, който да бъде базиран на пестене на ресурси, по-ефективно използване на тези ресурси, замяната на конвенционални енергийни източници с възобновяеми енергийни източници и подпомагането на иновативни чисти технологии, представлява най-голямото предизвикателство на нашето време, за енергийната сигурност, производствения капацитет и устойчивото развитие.

В случая на Гърция, едно по-ефективно енергийно управление е от първостепенно значение, така че нашата енергийна система да бъде освободена от скъпата вносна енергия и да се подобри енергийният баланс. Наред с намаляването на прекомерните енергийни разходи на гръцките индустрии, то може да се използва при намаляването на оперативните разходи, насърчаването на конкурентоспособността и оформянето на по-добри цени за потребителя. Това всъщност е предпоставка за засилване на икономическите и инвестиционните дейности и за спестяване на ресурси в полза на националния растеж.

Химическата промишленост принципно изисква големи количества енергия, тъй като всички химични реакции по синтезиране се придружават от енергийни преобразувания – потребление или освобождаване на енергия – които са различни според естеството на продукта.

По време на производството на торове се консумират големи количества енергия – както на етапа на добив и превоз на суровини, така и на етапа на преработване и чисто производство. Сухопътният и морският превоз на готовите продукти до потребителите увеличават потреблението на енергия в сектора на пласиране на продукти и допълнително обременяват енергийния баланс.

Намаляването на разхода на енергия, едно по-ефективно енергийно управление, и интегрирането на системи, които позволяват рециклиране и повторно използване на част от потребената енергия съставляват изискванията, които секторът на изкуствените торове е призван да управлява днес.

Енергийната политика, наред с общата политика в областта на качеството, иновациите, човешките ресурси и околната среда, представляват сбора от организацията на производството и са основните стълбове на развитието на HELLAGROLIP, които я нареждат сред водещите дружества в тази област в международен аспект.

За HELLAGROLIP, енергийните спестявания и по-ефективното управление на енергията са основен приоритет при планиране на производството. Използвайки пълноценно всичко, открито при научни изследвания, компанията е разработила и прилага интегриран модел на енергийно управление във всички свои звена, който включва системи за:

 • ● директно намаляване на консумираната енергия
 • ● свеждане до минимум на освобождаваната енергия
 • ● оползотворяване на енергия и повторно използване на неизползвана енергия
 • ● ефективно преобразуване на енергия в необходимите форми
 • ● високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (ВКПТЕ)

С нашата енергийна политика, ние повишаваме максимално повторното използване на енергия на всеки междинен етап от производството и подобряваме енергийния баланс на общото производство, като по този начин постигаме:

 • ● повишена енергийна ефективност с положителни финансови резултати
 • ● намалено потребление на енергия с 20% в сравнение с еквивалентни производствени системи
 • ● ограничени емисии от замърсители и въглероден двуокис
 • ● по-ниски енергийни разходи на произведените продукти

В HELLAGROLIP знаем, че количеството спестена енергия има положителен икономически ефект и за клиентите и за ползвателите на нашите продукти и за напредъка на компанията и нашите хора.

След като възприехме редица енергийни практики, които отговарят на най-високите изисквания на европейското и националното право, ние допринасяме за опазването на околната среда и устойчивото развитие на земеделието в нашата страна.

Свържете се е нас!

Енергийна политика

Един от големите проблеми, пред които е изправен съвременният свят, е сериозното въздействие на съществуващата система за енергийно управление.

Постоянно нарастващата консумация води до постепенно изчерпване на природните ресурси и нарастване на въглеродните емисии, с ефект на доминото върху глобалното затопляне и промяната в климата, което води до тежко увреждане на околната среда, както и на конкурентоспособността на икономиката.

Придвижването към нов енергиен модел, който да бъде базиран на пестене на ресурси, по-ефективно използване на тези ресурси, замяната на конвенционални енергийни източници с възобновяеми енергийни източници и подпомагането на иновативни чисти технологии, представлява най-голямото предизвикателство на нашето време, за енергийната сигурност, производствения капацитет и устойчивото развитие.

В случая на Гърция, едно по-ефективно енергийно управление е от първостепенно значение, така че нашата енергийна система да бъде освободена от скъпата вносна енергия и да се подобри енергийният баланс. Наред с намаляването на прекомерните енергийни разходи на гръцките индустрии, то може да се използва при намаляването на оперативните разходи, насърчаването на конкурентоспособността и оформянето на по-добри цени за потребителя. Това всъщност е предпоставка за засилване на икономическите и инвестиционните дейности и за спестяване на ресурси в полза на националния растеж.

Химическата промишленост принципно изисква големи количества енергия, тъй като всички химични реакции по синтезиране се придружават от енергийни преобразувания – потребление или освобождаване на енергия – които са различни според естеството на продукта.

По време на производството на торове се консумират големи количества енергия – както на етапа на добив и превоз на суровини, така и на етапа на преработване и чисто производство. Сухопътният и морският превоз на готовите продукти до потребителите увеличават потреблението на енергия в сектора на пласиране на продукти и допълнително обременяват енергийния баланс.

Намаляването на разхода на енергия, едно по-ефективно енергийно управление, и интегрирането на системи, които позволяват рециклиране и повторно използване на част от потребената енергия съставляват изискванията, които секторът на изкуствените торове е призван да управлява днес.

Енергийната политика, наред с общата политика в областта на качеството, иновациите, човешките ресурси и околната среда, представляват сбора от организацията на производството и са основните стълбове на развитието на HELLAGROLIP, които я нареждат сред водещите дружества в тази област в международен аспект.

За HELLAGROLIP, енергийните спестявания и по-ефективното управление на енергията са основен приоритет при планиране на производството. Използвайки пълноценно всичко, открито при научни изследвания, компанията е разработила и прилага интегриран модел на енергийно управление във всички свои звена, който включва системи за:

 • ● директно намаляване на консумираната енергия
 • ● свеждане до минимум на освобождаваната енергия
 • ● оползотворяване на енергия и повторно използване на неизползвана енергия
 • ● ефективно преобразуване на енергия в необходимите форми
 • ● високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (ВКПТЕ)

С нашата енергийна политика, ние повишаваме максимално повторното използване на енергия на всеки междинен етап от производството и подобряваме енергийния баланс на общото производство, като по този начин постигаме:

 • ● повишена енергийна ефективност с положителни финансови резултати
 • ● намалено потребление на енергия с 20% в сравнение с еквивалентни производствени системи
 • ● ограничени емисии от замърсители и въглероден двуокис
 • ● по-ниски енергийни разходи на произведените продукти

В HELLAGROLIP знаем, че количеството спестена енергия има положителен икономически ефект и за клиентите и за ползвателите на нашите продукти и за напредъка на компанията и нашите хора.

След като възприехме редица енергийни практики, които отговарят на най-високите изисквания на европейското и националното право, ние допринасяме за опазването на околната среда и устойчивото развитие на земеделието в нашата страна.