Καινοτόμα λιπάσματα με νανοπολυμερή τεχνολογία

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Η ολοκληρωμένη θρέψη των φυτών και η ανάπτυξη των λιπασμάτων αποτελούν τον πυρήνα της σύγχρονης γεωργίας και είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την αύξηση των αποδόσεων των καλλιεργειών και τη βελτίωση της ποιότητας των τροφίμων.

Ωστόσο, η αξιοποίηση των λιπασμάτων από τα φυτά δεν είναι πλήρης. Επηρεάζεται καθοριστικά από τις ιδιότητες του εδάφους και συνοδεύεται από υψηλές απώλειες θρεπτικών στοιχείων, που μειώνουν την αποτελεσματικότητα της λίπανσης.

H εξάχνωση του Αζώτου (N) προς στην ατμόσφαιρα και η έκπλυση του προς στα βαθύτερα στρώματα ξεπερνούν το 40-50%, περιορίζοντας σημαντικά την εκμετάλλευσή του από την καλλιέργεια. Ο Φωσφόρος (P), σε μικρό χρονικό διάστημα σχηματίζει δυσδιάλυτες ενώσεις, ακινητοποιείται στο έδαφος και μόνο το 15-25% της εφαρμοζόμενης ποσότητας παραμένει διαθέσιμο στα φυτά. To Κάλιο (Κ) στα ελαφρά εδάφη εκπλένεται προς τα βαθύτερα στρώματα, ενώ στα βαριά αργιλώδη δεσμεύεται από τα φυλλοπυριτικά ορυκτά και καθίσταται μη διαθέσιμο για τα φυτά σε περιόδους υψηλής ζήτησης από την καλλιέργεια.

Τα νέας γενιάς λιπάσματα Ωmega fert, συγκεντρώνουν όλα τα νεότερα δεδομένα της γεωργικής έρευνας στη θρέψη των καλλιεργειών και έχουν αναπτυχθεί για να μεταβάλουν καθοριστικά τη συμπεριφορά των θρεπτικών στοιχείων στο σύστημα εδάφος-φυτό.

Μέσω της νανοτεχνολογίας ΝHET, που ενσωματώνουν σε κάθε κόκκο, αναστέλλουν την αδρανοποίηση των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος και ελαχιστοποιούν τις απώλειες προς στο περιβάλλον. Αυξάνουν με αυτό τον τρόπο τη διαθεσιμότητά τους για τα φυτά, μεγιστοποιούν την αποτελεσματικότητα της λίπανσης και εξασφαλίζουν την παρατεταμένη θρεπτική επάρκεια της καλλιέργειας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η μοναδική ικανότητα των λιπασμάτων Ωmega fert να τροφοδοτούν τα φυτά με αφομοιώσιμες μορφές θρεπτικών στοιχείων, βελτιώνει τη θρέψη της καλλιέργειας και συμβάλλει καθοριστικά στην αύξηση των στρεμματικών αποδόσεων και στη βελτίωση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων.

Ωmega 26N 26-0-0 (29)

Το Ωmega 26N 26-0-0 (+29) είναι προηγμένης τεχνολογίας Αζωτούχο λίπασμα, ειδικά σχεδιασμένο και μελετημένο για να προσφέρει ολοκληρωμένη και αποτελεσματική θρέψη των καλλιεργειών και με τις δύο αφομοιώσιμες μορφές Αζώτου και το Θείο.

Κατά τη διαδικασία παραγωγής του, ενσωματώνεται σε κάθε κόκκο η τεχνολογία των νανοπολυμερών μακρομορίων NHET, που πολλαπλασιάζει τη θρεπτική αξία του λιπάσματος, μεγιστοποιεί την αποδοτικότητα της επιφανειακής λίπανσης και αυξάνει την αξιοποίηση του Αζώτου από την καλλιέργεια.

Η ιδανική αναλογία (3:1) μεταξύ Αμμωνιακής (ΝΗ4) και Νιτρική (ΝΟ3) μορφής εξασφαλίζει την ομαλή θρέψη των φυτών και με τις δύο μορφές του Αζώτου. Το Νιτρικό Άζωτο απορροφάται άμεσα από τις ρίζες, ενώ το Αμμωνιακό Άζωτο συγκρατείται στο έδαφος και παρατείνει τον επαρκή εφοδιασμό της καλλιέργειας, καλύπτοντας τις ανάγκες της σε μεταγενέστερα στάδια

Η παρουσία του Θείου, αυξάνει την απορρόφηση και την αξιοποίηση του Αζώτου από τα φυτά, επιδρά άμεσα την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και διεγείρει τη σύνθεση Αζωτούχων ενώσεων που αυξάνουν τις αποδόσεις και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής.

Ο μοναδικός συνδυασμός των θρεπτικών στοιχείων με την νανοπολυμερή τεχνολογία ΝΗΕΤ, καθιστούν το Ωmega 26N 26-0-0 (+29) ως το πλέον καινοτόμο Αζωτούχο λίπασμα της σύγχρονης γεωργίας και κορυφαία επιλογή για την επιφανειακή λίπανση όλων των καλλιεργειών σε όλους τους τύπους των εδαφών.

 

Άζωτο (Ν) Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) Νιτρικό Άζωτο (NO3) Φώσφορος (Ρ2Ο5) Κάλιο (Κ2Ο) Μαγνήσιο (MgO) Θείο (SO3) Βόριο (B) Ψευδάργυρος (Zn) Σίδηρος (Fe)
26%
18,7%
7,3%
-
-
-
29%
-
-
-

Ωmega 26N solub 26-0-0 (29)

Το Ωmega 26N solub 26-0-0 (+29) είναι προηγμένης τεχνολογίας Αζωτούχο λίπασμα, πλήρως υδατοδιαλυτό, που συνδυάζει σε ειδική αναλογία (3:1) την Αμμωνιακή (ΝΗ4) και τη Νιτρική (ΝΟ3) μορφή του Αζώτου, με το Θείο και την καινοτόμα τεχνολογία των νανοπολυμερών μακρομορίων ΝHET.

Το Νιτρικό Άζωτο απορροφάται άμεσα από τις ρίζες και παρέχει την απαιτούμενη ενέργεια για την ταχεία ανάπτυξη της ρίζας και του υπέργειου τμήματος των φυτών, ενώ το Αμμωνιακό κλιμακώνει τον εφοδιασμό της καλλιέργειας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Το Θείο που περιέχει προσλαμβάνεται από τα φυτά, επιδρά άμεσα στην αύξηση του ριζικού συστήματος και εισερχόμενο στο μεταβολισμό αυξάνει την αφομοίωση του Αζώτου από την καλλιέργεια.

Η τεχνολογία των νανοπολυμερών μακρομορίων NHET αυξάνει την αξιοποίησή του Αζώτου από τα φυτά και εξασφαλίζει την ομαλή θρέψη των καλλιεργειών με πλήρως αφομοιώσιμο Άζωτο ως και τα τελευταία στάδια της συγκομιδής.

Μέσω ειδικής διαδικασίας παραγωγής, οι κόκκοι του Ωmega 26N solub 26-0-0 (+29) είναι πλήρως υδατοδιαλυτοί, γεγονός που παρέχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί σε λιπαντικές εφαρμογές, τόσο με λιπασματοδιανομέα, όσο και μέσω των συστημάτων υδρολίπανσης

Η στοιχειακή σύνθεση, η υψηλή διαλυτότητα και η άριστη κοκκομετρία αναδεικνύουν το Ωmega 26N solub 26-0-0 (+29), ως την καλύτερη επιλογή για την επιφανειακή λίπανση όλων των καλλιεργειών, σε όλα τα καλλιεργητικά συστήματα (υπαίθρια – θερμοκηπίου).

Άζωτο (Ν) Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) Νιτρικό Άζωτο (NO3) Φώσφορος (Ρ2Ο5) Κάλιο (Κ2Ο) Μαγνήσιο (MgO) Θείο (SO3) Βόριο (B) Ψευδάργυρος (Zn) Σίδηρος (Fe)
26%
18,7%
7,3%
-
-
-
29%
-
-
-

Ωmega favorite 24-0-0 (32) +2MgO +0,3B

To Ωmega favorite 24-0-0 (+32) +2MgO +0,3B είναι προηγμένης τεχνολογίας Αζωτούχο λίπασμα, με νανοπολυμερή τεχνολογία NHET, που έχει δημιουργηθεί με κριτήριο την άριστη και αποδοτική θρέψη των καλλιεργειών με Άζωτο και Θείο και την κάλυψη των αναγκών τους σε Μαγνήσιο και Βόριο.

Η ιδανική αναλογία μεταξύ Αμμωνιακού (2/3) και Νιτρικού (1/3) Αζώτου, η υψηλή περιεκτικότητα σε Θείο και η παρουσία του Μαγνησίου και του Βορίου, σε συνδυασμό με την προηγμένη τεχχνολογία NHET, καλύπτει πλήρως τις θρεπτικές απαιτήσεις των φυτών σε όλα τα κρίσιμα στάδια της ανάπτυξης, μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα της επιφανειακής λίπανσης και συμβάλλει καθοριστικά στην αύξηση της απόδοσης και της ποιότητας της τελικής παραγωγής.

Η παρουσία της νανοπολυμερής τεχνολογίας NHET, αυξάνει τη αξιοποίηση του Αζώτου από τα φυτά, μειώνει τις απώλειές του σε περιόδους ξηρασίας και προάγει την ομαλή θρέψη των καλλιεργειών με Άζωτο, τόσο κατά τη βλαστική φάση όσο και κατά την ανάπτυξη των καρπών.

Το Μαγνήσιο (Mg) και το Βόριο (B) που περιέχει, ενισχύουν τη φωτοσύνθεση και την παραγωγή θρεπτικών ουσιών στα φύλλα, που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη εύρωστης βλάστησης, την επίτευξη καλής γονιμοποίησης και την αύξηση του μεγέθους, του βάρους και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των καρπών.

Ο επιπρόσθετος εμπλουτισμός με Θείο (S) ενθαρρύνει την απορρόφηση του Αζώτου, ευνοεί την πρόσληψη του Φωσφόρου και των Ιχνοστοιχείων και παράλληλα συμμετέχει στο σχηματισμό των πρωτεϊνών και των αρωματικών ενώσεων που βελτιώνουν το μέγεθος και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των παραγόμενων καρπών.

Ο συνδυασμός των παραπάνω χαρακτηριστικών, καθιστούν το Ωmega favorite 24-0-0 (+32) +2MgO +0,3B κορυφαία επιλογή για την επιφανειακή λίπανση της ελιάς, των κηπευτικών, του αμπελιού, των εσπεριδοειδών και των υπόλοιπων οπωροφόρων δέντρων, σε όλους τους τύπους των εδαφών.

Άζωτο (Ν) Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) Νιτρικό Άζωτο (NO3) Φώσφορος (Ρ2Ο5) Κάλιο (Κ2Ο) Μαγνήσιο (MgO) Θείο (SO3) Βόριο (B) Ψευδάργυρος (Zn) Σίδηρος (Fe)
24%
18%
6%
-
-
2%
32%
0,3%
-
-

Ωmega fert 15-25-0 (29)

Το Ωmega fert 15-25-0 (+29) είναι καινοτόμο Αζωτοφωσφορούχο λίπασμα, που ενσωματώνει τη νανοτεχνολογία NHET και έχει αναπτυχθεί για να προσφέρει ποιοτική θρέψη σε καλλιέργειες με υψηλές απαιτήσεις σε Φώσφορο, όπως τα χειμερινά σιτηρά, τα κτηνοτροφικά και τα βιομηχανικά φυτά.

Η παρουσία του νανοπολυμερούς NHET, αποτρέπει την ακινητοποίσηση του Φωσφόρου (P) στο έδαφος και τον καθιστά διαθέσιμο και εύκολα αξιοποιήσιμο από τα φυτά για μεγάλο χρονικό διάστημα, συμβάλλοντας ενεργά στην ανάπτυξη εύρωστου ριζικού συστήματος και βλάστησης, στην ομαλή μετάβαση των φυτών στην αναπαραγωγική φάση και στην αυξημένη καρπόδεση της καλλιέργειας.

Περιέχει όλη την ποσότητα του Αζώτου (Ν) σε Αμμωνιακή μορφή, που αποτελεί υψηλής ενέργειας τροφή για τα φυτά και προτιμητέα μορφή Αζώτου στα αρχικά στάδια ανάπτυξης της καλλιέργειας.

Η υψηλή περιεκτικότητα σε Θείο (S) συμβάλλει στην απορρόφηση του Αμμωνιακού Αζώτου, επιδρά άμεσα στην ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, αυξάνει την πρόσληψη του Φωσφόρου και των Ιχνοστοιχείων και συμμετέχει ενεργά στον σχηματισμό των πρωτεϊνών και των αρωματικών ενώσεων που βελτιώνουν τα ποιοτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής.

Ο συνδυασμός του Αμμωνιακού Αζώτου, του Φωσφόρου και του Θείου με την τεχνολογία ΝΗΕΤ, δημιουργεί συνέργειες μεταξύ των θρεπτικών στοιχείων, προωθεί την αξιοποίηση τους από τα φυτά και μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα της λίπανσης. Το Ωmega fert 15-25-0 (+29) αποτελεί ιδανική επιλογή για τη βασική λίπανση των χειμερινών σιτηρών, καθώς και των κτηνοτροφικών και βιομηχανικών φυτών.

Άζωτο (Ν) Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) Νιτρικό Άζωτο (NO3) Φώσφορος (Ρ2Ο5) Κάλιο (Κ2Ο) Μαγνήσιο (MgO) Θείο (SO3) Βόριο (B) Ψευδάργυρος (Zn) Σίδηρος (Fe)
15%
15%
-
25%
-
-
29%
-
-
-

Ωmega fert 18-18-0 (38) +0,1Cu

Το Ωmega fert 18-18-0 είναι προηγμένης τεχνολογίας Αζωτοφωσφορούχο λίπασμα, πλούσιο σε Θείο και εμπλουτισμένο με Χαλκό, ειδικά σχεδιασμένο για να καλύπτει με άριστο τρόπο τις απαιτήσεις των χειμερινών και ανοιξιάτικων σιτηρών, των ψυχανθή και των κηπευτικών.

Η παρουσία των νανοπολυμερών μακρομορίων NHET σε κάθε κόκκο, παρεμποδίζει την αδρανοποίηση του Φωσφόρου στο έδαφος και τον καθιστά ενεργό και αφομοιώσιμο από την καλλιέργεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η παρατεταμένη αξιοποίηση του Φωσφόρου, προωθεί την καλή εγκατάσταση των φυτών στο έδαφος και την πρώιμη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, και ασκεί καθοριστικό ρόλο στη γονιμότητα των ανθέων και στο γέμισμα των καρπών στα μεταγενέστερα στάδια, αυξάνοντας το μέγεθος και το βάρος τους.

Περιέχει όλο το Άζωτο σε Αμμωνιακή μορφή (100%), που είναι υψηλής ενέργειας τροφή για τα φυτά και προτιμητέα μορφή Αζώτου στα αρχικά στάδια της ανάπτυξης. Η ισορροπημένη σχέση Αμμωνιακού Αζώτου και υδατοδιαλυτού Φωσφόρου (90%) που περιέχεται στο λίπασμα, προάγει το σχηματισμό των βλαστικών και ανθικών οργάνων και συμβάλλει στην ομαλή μετάβαση της καλλιέργειας στην αναπαραγωγική φάση, εξασφαλίζοντας πλούσια ανθοφορία και αυξημένη καρπόδεση.

Η τεχνολογία NHET χηλικοποιεί τον Χαλκό (Cu) του λιπάσματος και τον διατηρεί διαθέσιμο για την καλλιέργεια σε περιόδους υψηλής ζήτησης. Ο Χαλκός αποτελεί καταλύτη για τη βιοσύνθεση της χλωροφύλλης και την αύξηση της φωτοσύνθεσης, μειώνει την ευαισθησία των φυτών στο πλάγιασμα και ισχυροποιεί την άμυνά τους σε αντίξοες συνθήκες, και ενισχύει το σχηματισμό των αναπαραγωγικών οργάνων και τη βλαστικότητα της γύρης, διασφαλίζοντας τη γονιμοποίηση των ανθέων και την ανάπτυξη των καρπών.

Το Θείο (S) ευνοεί την απορρόφηση του Αμμωνιακού Αζώτου, βοηθάει στην πρόσληψη του Φωσφόρου και των Ιχνοστοιχείων, διεγείρει την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και συμμετέχει στη δημιουργία των πρωτεϊνών και των αρωματικών ενώσεων που βελτιώνουν τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής.

Το Ωmega fert 18-18-0 είναι η καλύτερη επιλογή για τη βασική λίπανση της μεγάλης καλλιέργειας, σε όλους τους τύπους των εδαφών, αλλά και όλων των καλλιεργειών όπου ο Χαλκός ασκεί σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη και την παραγωγικότητάς τους.

Άζωτο (Ν) Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) Νιτρικό Άζωτο (NO3) Φώσφορος (Ρ2Ο5) Κάλιο (Κ2Ο) Μαγνήσιο (MgO) Θείο (SO3) Βόριο (B) Ψευδάργυρος (Zn) Σίδηρος (Fe)
18%
18%
-
18%
-
-
38%
-
-
0,1%

Ωmega fert 18-23-0 (23)

Το Ωmega fert 18-23-0 (+23) είναι προηγμένης τεχνολογίας σύνθετο Αζωτοφωσφορούχο λίπασμα που ενσωματώνει την καινοτόμο νανοτεχνολογία NHET και έχει σχεδιαστεί να καλύπτει με τον καλύτερο τρόπο τις υψηλές απαιτήσεις των καλλιεργειών σε Άζωτο, Φώσφορο και Θείο, σε όλους τύπους των εδαφών.

Περιέχει το 92% του Αζώτου στην υψηλής ενέργειας μορφή του Αμμωνιακού Αζώτου (NH4), το οποίο δημιουργεί δεσμούς με το νανοπολυμερές, μεγιστοποιώντας την απορρόφηση και την αξιοποίηση από την καλλιέργεια.

Το υψηλό ποσοστό υδατοδιαλυτού Φωσφόρου (P) προστατεύεται από τις ανεπιθύμητες αντιδράσεις στο έδαφος, παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα ενεργό και εκμεταλλεύσιμο από την καλλιέργεια και συμβάλλει καθοριστικά στην καλή εγκατάσταση της καλλιέργειας στο έδαφος, στην ανάπτυξη ισχυρού ριζικού συστήματος και εύρωστης βλάστησης και στην αύξηση της γονιμότητας και της καρπόδεσης.

Η υψηλή περιεκτικότητα σε Θείο (S) είναι καθοριστικής σημασίας για τη θρέψη της καλλιέργειας και την αφμοιωσιμότητα των υπόλοιπων θρεπτικών στοιχείων. Αυξάνει την αξιοποίηση του Αζώτου, βελτιώνει την πρόσληψη του Φωσφόρου και των Ιχνοστοιχείων, επιδρά άμεσα στην ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και συμμετέχει στον σχηματισμό των πρωτεϊνών και των αρωματικών ενώσεων που βελτιώνουν τα ποιοτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής.

Η στοιχειακή σύνθεση, η υψηλή διαλυτότητα και η άριστη κοκκομετρία, καθιστούν το Ωmega fert 18-23-0 (+23) κατάλληλο για τη βασική λίπανση της μεγάλης καλλιέργειας σε όλους τους τύπους των εδαφών και ειδικότερα των χειμερινών και ανοιξιάτικων σιτηρών, αλλά και όλων των καλλιεργειών με υψηλές απαιτήσεις σε Άζωτο και Φώσφορο.

Άζωτο (Ν) Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) Νιτρικό Άζωτο (NO3) Φώσφορος (Ρ2Ο5) Κάλιο (Κ2Ο) Μαγνήσιο (MgO) Θείο (SO3) Βόριο (B) Ψευδάργυρος (Zn) Σίδηρος (Fe)
18%
16,6%
1,4%
23%
-
-
23%
-
-
-

Ωmega fert 12-8-17 (30) +2MgO +2CaO +TE

Το Ωmega fert 12-8-17 είναι προηγμένης τεχνολογίας λίπασμα Θειικού Καλίου, που ενσωματώνει τη νανοτεχνολογία NHET. Πλούσιο σε πρωτεύοντα και δευτερεύοντα στοιχεία, ανταποκρίνεται άριστα στις θρεπτικές απαιτήσεις των περισσότερων καλλιεργειών, σε όλες τις εδαφικές και κλιματικές συνθήκες.

Η νανοτεχνολογία NHET αποτρέπει την αδρανοποίηση των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος και ελαχιστοποιεί τις απώλειες στο περιβάλλον, διατηρώντας τα ενεργά και αφομοιώσιμα από την καλλιέργεια για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το Άζωτο μαζί με το Φώσφορο, το Βόριο και το Ψευδάργυρο, προωθούν την εύρωστη ανάπτυξη της ρίζας και της βλάστησης, επιτυγχάνουν πλούσια ανθοφορία και εξασφαλίζουν την ομαλή εξέλιξη της γονιμοποίησης και της καρπόδεσης. Η υψηλή περιεκτικότητα σε Θειικό Κάλιο, ευνοεί την ομοιόμορφη ωρίμανση και την πρώιμη συγκομιδή και συμβάλλει στην αύξηση των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών της παραγωγής.

Το Ασβέστιο (Ca) που περιέχει, είναι άμεσα αξιοποιήσιμο από την καλλιέργεια. Στα πρώιμα στάδια διασφαλίζει τη δημιουργία πλούσιου ριζικού συστήματος, εύρωστης φυλλικής επιφάνειας και ενισχύει τη γονιμότητα των ανθέων, ενώ στα μεταγενέστερα στάδια αυξάνει τον αριθμό των σχηματιζόμενων καρπών, μειώνει την απόρριψή τους και συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών τους.

Αποτελεί κορυφαία επιλογή για τη βασική λίπανση της δεντροκομίας ( ελιά, εσπεριδοειδή, οπωροφόρα), του ακτινιδίου, της πατάτας, του καρότου, των κηπευτικών και της αμπελουργίας, σε όλους τους τύπους των εδαφών.

Άζωτο (Ν) Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) Νιτρικό Άζωτο (NO3) Φώσφορος (Ρ2Ο5) Κάλιο (Κ2Ο) Calsium (CaO) Μαγνήσιο (MgO) Θείο (SO3) Βόριο (B) Ψευδάργυρος (Zn) Σίδηρος (Fe)
12%
9,4%
2,6%
8%
17%
2%
2%
30%
0,02%
0,01%
-

Ωmega fert 14-8-18 (30) +2MgO +TE

Το Ωmega fert 14-18-14 (+27) είναι προηγμένης τεχνολογίας χημικό λίπασμα Θειικού Καλίου, πλούσιο σε Θείο, ειδικά σχεδιασμένο για να προσφέρει ποιοτική και ολοκληρωμένη θρέψη σε καλλιέργειες που έχουν υψηλές απαιτήσεις σε Άζωτο, Φώσφορο και Κάλιο και παρουσιάζουν ευαισθησία στο Χλώριο.

Στην παραγωγή του ενσωματώνεται η νανοτεχνολογία NHET, που προστατεύει τα θρεπτικά στοιχεία του λιπάσματος από ανεπιθύμητες αλληλεπιδράσεις, πολλαπλασιάζει τη θρεπτική αξία του λιπάσματος και μεγιστοποιεί την αξιοποίηση του από την καλλιέργεια.

Ο επαρκής εφοδιασμός των φυτών και με τις δύο μορφές Αζώτου (Ν) που προσφέρει το Ωmega fert 14-18-14 (+27), προωθεί την ανάπτυξη ζωηρής και πρώιμης βλάστησης και συμβάλλει καθοριστικά στην πλούσια ανθοφορία και την αυξημένη καρπόδεση, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για υψηλές αποδόσεις και ποιοτική παραγωγή.

Το υψηλό ποσοστό υδατοδιαλυτού Φωσφόρου (P) που περιέχει συνδυάζεται με την νανοτεχνολογία ΝΗΕΤ και παραμένει ενεργό και αφομοιώσιμο από τα φυτά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Προάγει με αυτόν τον τρόπο τη δημιουργία ισχυρού ριζικού συστήματος και τη μετάβαση της καλλιέργειας στην αναπαραγωγική φάση, αυξάνοντας την γονιμότητα και την παραγωγικότητά της.

Όλο το Κάλιο (K) περιέχεται στη μορφή του πλήρως υδατατοδιαλυτού Θειικού Καλίου. Προστατεύει την καλλιέργεια από τις ανεπιθύμητες παρενέργειες του χλωρίου, αυξάνει την αξιοποίηση του νερού και ενισχύει την αντοχή των φυτών στις αντίξοες καιρικές συνθήκες και στα παθογόνα. Ο συνδυασμός του Καλίου με τη νανοτεχνολογία NHET κλιμακώνει τη τροφοδοσία της καλλιέργειας έως και τα τελευταία στάδια της ανάπτυξης, αυξάνοντας το μέγεθος, το βάρος και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των καρπών.

Το Θείο (S), εκτός από την καθοριστική συμβολή του στην θρέψη των φυτών, αυξάνει την απορρόφηση του Φωσφόρου και τον Ιχνοστοιχείων από την καλλιέργεια, προωθεί την καλύτερη αξιοποίηση του Αζώτου, ενώ ο συνδυασμός του με το Θειικό Κάλιο βελτιώνει τα ποιοτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των παραγόμενων προϊόντων.

Το Ωmega fert 14-18-14 (+27) συνδυάζει την πληρότητα και την υψηλή αφομοιωσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων με την άριστη διαλυτότητα και κοκκομετρία και την καινοτόμο νανοτεχνολογία NHET. Αποτελεί κορυφαία επιλογή για τη βασική λίπανση όλων των καλλιεργειών και ειδικότερα των εντατικών εκμεταλλεύσεων της δεντροκομίας, της αμπελουργίας και των υπαίθριων και θερμοκηπιακών κηπευτικών, που επιδιώκονται υψηλές αποδόσεις και ποιοτική παραγωγή.

Άζωτο (Ν) Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) Νιτρικό Άζωτο (NO3) Φώσφορος (Ρ2Ο5) Κάλιο (Κ2Ο) Μαγνήσιο (MgO) Θείο (SO3) Βόριο (B) Ψευδάργυρος (Zn) Σίδηρος (Fe)
14%
10,8%
3,2%
8%
18%
2%
30%
0,02%
0,01%
-

Ωmega fert 14-18-14 (27)

Το Ωmega fert 14-18-14 (+27) είναι προηγμένης τεχνολογίας χημικό λίπασμα που προέρχεται από θειικό κάλιο, πλούσιο σε θείο. Έχει αναπτυχθεί η προσφορά ποιοτικής και ολοκληρωμένης διατροφής σε καλλιέργειες με υψηλές απαιτήσεις σε Άζωτο, Φώσφορο και Κάλιο και με ευαισθησία στο Χλώριο.

Κατά τη διαδικασία παραγωγής ενσωματώνεται η νανοτεχνολογία NHET, η οποία προστατεύει τα θρεπτικά συστατικά του λιπάσματος από ανεπιθύμητες αλληλεπιδράσεις, πολλαπλασιάζει τη θρεπτική αξία του λιπάσματος και μεγιστοποιεί την αξιοποίησή του από την καλλιέργεια.

Η επαρκής θρέψη των φυτών και με τις δύο μορφές Αζώτου (Ν) που προσφέρει Ωμέγα λίπος 14-18-14 (+27), προάγει την ανάπτυξη ζωηρής και πρώιμης βλάστησης και συμβάλλει καθοριστικά στην πλούσια ανθοφορία και την αυξημένη καρποφορία, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για υψηλές αποδόσεις και ποιοτική παραγωγή.

Η υψηλή περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτό φώσφορο (P) συνδυάζεται με NHET νανοτεχνολογίας και παραμένει ενεργό και αφομοιώσιμο από τα φυτά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Με αυτόν τον τρόπο, προάγει την ανάπτυξη ενός ισχυρού ριζικού συστήματος και τη μετάβαση της καλλιέργειας στο αναπαραγωγικό στάδιο, αυξάνοντας τη γονιμότητα και την παραγωγικότητά της.

Όλο το κάλιο (Κ) περιέχεται σε μορφή πλήρους νερού- διαλυτό θειικό κάλιο. Προστατεύει την καλλιέργεια από τις ανεπιθύμητες παρενέργειες του χλωρίου, αυξάνει την αξιοποίηση του νερού και ενισχύει την αντίσταση των φυτών σε αντίξοες καιρικές συνθήκες και παθογόνα. Ο συνδυασμός νανοτεχνολογίας Καλίου και NHET κλιμακώνει την τροφοδοσία της καλλιέργειας μέχρι τα τελευταία στάδια ανάπτυξης, αυξάνοντας το μέγεθος, το βάρος και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του καρπού.

Το θείο (S), εκτός από ένα πολύ σημαντικό θρεπτικό στοιχείο για τα φυτά, αυξάνει την απορρόφηση του φωσφόρου και των ιχνοστοιχείων από την καλλιέργεια και επίσης συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση του Αζώτου. Σε συνδυασμό με το θειικό κάλιο, βελτιώνει την ποιότητα και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του παραγόμενου καρπού.

Το Ωmega fert 14-18-14 (+27) συνδυάζει την πληρότητα και την υψηλή αφομοίωση των θρεπτικών συστατικών με την υψηλή διαλυτότητα, την εξαιρετική κοκκομετρία και καινοτόμα νανοτεχνολογία NHET. Αποτελεί κορυφαία επιλογή για τη βασική λίπανση όλων των καλλιεργειών και ιδιαίτερα των εντατικών εκμεταλλεύσεων δενδροκομίας, αμπελοκαλλιέργειας και υπαίθριας και θερμοκηπιακής κηπουρικής, που στοχεύουν σε υψηλές αποδόσεις και ποιοτική παραγωγή.

Άζωτο (Ν) Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) Νιτρικό Άζωτο (NO3) Φώσφορος (Ρ2Ο5) Κάλιο (Κ2Ο) Μαγνήσιο (MgO) Θείο (SO3) Βόριο (B) Ψευδάργυρος (Zn) Σίδηρος (Fe)
14%
12,6%
1,4%
18%
14%
-
27%
-
-
-

Ωmega fert 14-14-14 (23)

Το Ωmega fert 14-14-14 (+23) είναι προηγμένης τεχνολογίας πολυθρεπτικό λίπασμα, ειδικά σχεδιασμένο για την ορθολογική διαχείριση της λίπανσης και την αύξηση των αποδόσεων στη σύγχρονη γεωργία. Με ισορροπημένη αναλογία (1:1:1) σε πρωτεύοντα στοιχεία και υψηλή περιεκτικότητα σε Θείο, προσφέρει ολοκληρωμένη και αποδοτική θρέψη με όλα τα θρεπτικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη και την καρποφορία των καλλιεργειών.

Η τεχνολογία των νανοπολυμερών μακρομορίων NHET που ενσωματώνεται σε κάθε κόκκο, παρεμποδίζει την αδρανοποίηση των θρεπτικών στοιχείων του λιπάσματος στο έδαφος, ελαχιστοποιεί τις απώλειες προς το περιβάλλον και αυξάνει τη διαθεσιμότητά τους για τα φυτά, μεγιστοποιώντας την αποτελεσματικότητα της λίπανσης και συμβάλλοντας καθοριστικά στην αύξηση των στρεμματικών αποδόσεων.

Η παρουσία στο έδαφος και των δύο αφομοιώσιμων μορφών Αζώτου (N) καλύπτει πλήρως τόσο τις βραχυπρόθεσμες όσο και τις μακροπρόθεσμες ανάγκες της καλλιέργειας υποστηρίζοντας με ιδανικό τρόπο τη βλάστηση, την ανθοφορία και την καρπόδεση.

Μέσω της τεχνολογίας NHET, ο Φώσφορος (P) και το Κάλιο (K) παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα ενεργά και αφομοιώσιμα και προσλαμβάνονται σε μεγαλύτερη ποσότητα από τα φυτά. Με αυτόν τον τρόπο, η εφαρμογή του Ωmega fert 14-14-14 (+23) επιτυγχάνει πλούσια ανάπτυξη της ρίζας και της βλάστησης, ενισχύει την ανθοφορία και την καρπόδεση και αυξάνει την απόδοση και την ποιότητα της παραγωγής.

Ο επιπρόσθετος εμπλουτισμός με Θείο (S) βελτιώνει την απορρόφηση του Αζώτου και βοηθάει στην πρόσληψη του Φωσφόρου και των Ιχνοστοιχείων, ενώ η ταυτόχρονη παρουσία του Θείου μαζί με το Κάλιο βελτιώνει τα ποσοτικά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής.

Το Ωmega fert 14-14-14 (+23) αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τη βασική λίπανση των βιομηχανικών φυτών και πολλών δεντροκομικών και κηπευτικών καλλιεργειών με ανθεκτικότητα στο χλώριο.

Άζωτο (Ν) Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) Νιτρικό Άζωτο (NO3) Φώσφορος (Ρ2Ο5) Κάλιο (Κ2Ο) Μαγνήσιο (MgO) Θείο (SO3) Βόριο (B) Ψευδάργυρος (Zn) Σίδηρος (Fe)
14%
12,6%
1,4%
14%
14%
-
23%
-
-
-

Ωmega fert 14-22-7 (20) +0,1Β +0,1Zn

Το Ωmega fert 14-22-7 (+20) +0,1B +0,1Zn είναι προηγμένης τεχνολογίας πολυθρεπτικό λίπασμα, που έχει προκύψει μετά από πολύχρονη έρευνα και πειραματισμό στον τομέα της θρέψης των καλλιεργειών. Συνδυάζοντας την τεχνολογία NHET με την υψηλή περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτό Φώσφορο, το 100% Αμμωνιακό Άζωτο και τα απαραίτητα Ιχνοστοιχεία Βόριο και Ψευδάργυρο, προσφέρει ολοκληρωμένη και παρατεταμένη θρέψη σε όλες τις καλλιέργειες που επιδιώκονται υψηλές και ποιοτικές αποδόσεις.

Η νανοτεχνολογία NHET λειτουργεί συνεργιστικά με τα θρεπτικά στοιχεία του λιπάσματος και τα διατηρεί ενεργά και αφομοιώσιμα για μεγάλο χρονικό διάστημα, αυξάνοντας την πρόσληψη και αξιοποίησή τους από την καλλιέργεια.

Το 100% Αμμωνιακό Άζωτο (ΝH4) αυξάνει την αποδοτικότητα της βασικής λίπανσης και καλύπτει πλήρως τόσο τις βραχυπρόθεσμες όσο και τις μακροπρόθεσμες ανάγκες της καλλιέργειας, υποστηρίζοντας τη βλάστηση, την ανθοφορία και την καρπόδεση.

Η υψηλή περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτό Φώσφορο (P) σε συνδυασμό με την τεχνολογία του νανοπολυμερούς, βελτιώνει τη διαθεσιμότητά του στο έδαφος, προωθεί την ανάπτυξη ισχυρού ριζικού συστήματος και συμβάλλει καθοριστικά στη γονιμότητα και την παραγωγικότητα της καλλιέργειας.

Το Κάλιο (K) και το Μαγνήσιο (Mg) αποδίδονται σταδιακά στα φυτά, αυξάνοντας την παραγωγή των υδατανθράκων και των σακχάρων στα φύλλα και ευνοώντας στα πρώιμα στάδια το σχηματισμό εύρωστης βλάστησης και σε μεταγενέστερα την αύξηση του μεγέθους, του βάρους και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των καρπών.

Η ικανότητα της τεχνολογίας NHET να αναπτύσσει χηλικές ιδιότητες με το Βόριο (B) και το Ψευδάργυρο (Zn) του λιπάσματος, μεγιστοποιεί τη διαθεσιμότητα και την πρόσληψή τους τους από τα φυτά. Η υψηλή αξιοποίηση του Βορίου και του Ψευδαργύρου, προάγει τη δημιουργία ισχυρού ριζικού συστήματος και την ανάπτυξη της φυλλικής επιφάνειας, ενισχύει την ανθοφορία και την καρπόδεση και αυξάνει την απόδοση της καλλιέργειας.

Το Ωmega fert 14-22-7 (+20) +0,1B +0,1Zn αποτελεί καινοτόμο λίπασμα της σύγχρονης γεωργίας και έχει αναπτυχθεί για να καλύπτει με τον καλύτερο τρόπο τις απαιτήσεις των βιομηχανικών φυτών (βαμβάκι, ηλίανθος, ελαιοκράμβη, σόγια), των κτηνοτροφικών φυτών, των ανοιξιάτικων καλλιεργειών, της δεντροκομίας και των κηπευτικών, σε όλους τους τύπους εδαφών.

Άζωτο (Ν) Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) Νιτρικό Άζωτο (NO3) Φώσφορος (Ρ2Ο5) Κάλιο (Κ2Ο) Μαγνήσιο (MgO) Θείο (SO3) Βόριο (B) Ψευδάργυρος (Zn) Σίδηρος (Fe)
14%
14%
-
22%
7%
-
20%
0,1%
0,1%
-

Ωmega fert 18-8-14 (14) +2MgO +0,3B

To Ωmega fert 18-8-14 (+14) +2MgO +0,3B είναι προηγμένης τεχνολογίας πολυθρεπτικό λίπασμα, που αξιοποιεί όλα τα νεότερα δεδομένα της γεωργικής έρευνας στον τομέα της θρέψης των καλλιεργειών. Πλούσιο σε πρωτεύοντα και δευτερεύοντα στοιχεία προσφέρει ολοκληρωμένη και αποτελεσματική θρέψη σε καλλιέργειες με αυξημένες απαιτήσεις σε Άζωτο, Κάλιο, Μαγνήσιο και Βόριο.

Η χρήση της τεχνολογίας NHET προστατεύει τα θρεπτικά στοιχεία του λιπάσματος από ανεπιθύμητες αλληλεπιδράσεις, τα διατηρεί σε αφομοιώσιμη μορφή και εξασφαλίζει τη μέγιστη διαθεσιμότητα και απορρόφησή τους από την καλλιέργεια.

Αναστέλλει την ακινητοποίηση του Φωσφόρου (P) στο έδαφος και αυξάνει την πρόσληψη και την αποτελεσματική αξιοποίησή του από την καλλιέργεια για μεγάλο χρονικό διάστημα, καλύπτοντας πλήρως τις απαιτήσεις των φυτών στα κρίσιμα στάδια της ανάπτυξης του ριζικού συστήματος, της άνθισης και της καρπόδεσης, όπου η επάρκεια του Φωσφόρου ασκεί καθοριστική επίδραση στην τελική παραγωγή.

Το Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4), το Κάλιο (K) και το Βόριο (B) που περιέχει δημιουργούν δεσμούς με το νανοπολυμερές ΝΗΕΤ, παραμένουν ενεργά και αφομοιώσιμα, προσλαμβάνονται ευκολότερα από την καλλιέργεια και διασφαλίζουν την άριστη θρέψη της τόσο κατά τη βλαστική περίοδο όσο και κατά την ανάπτυξη των καρπών.

Ο ιδανικός συνδυασμός των θρεπτικών στοιχείων, η υψηλή διαθεσιμότητά τους, η άριστη κοκκομετρία και η υψηλή διαλυτότητα, καθιστούν το Ωmega fert 18-8-14 (+14) +2MgO +0,3B ως το πλέον εξελιγμένο και καινοτόμο λίπασμα για την λίπανση της ελιάς, των οπωροφόρων δέντρων, των τεύτλων, του ηλίανθου και κάθε βοριόφιλης καλλιέργειας.

Άζωτο (Ν) Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) Νιτρικό Άζωτο (NO3) Φώσφορος (Ρ2Ο5) Κάλιο (Κ2Ο) Μαγνήσιο (MgO) Θείο (SO3) Βόριο (B) Ψευδάργυρος (Zn) Σίδηρος (Fe)
18%
12,5%
5,5%
8%
14%
2%
14%
0,3%
-
-

Ωmega fert 20-6-12 (14) +2MgO +0,3B +0,1Zn

Το Ωmega fert 20-10-5 (+21) είναι καινοτόμο σύνθετο πολυθρεπτικό λίπασμα, που ενσωματώνει την τεχνολογία των νανοπολυμερών μακρομορίων NHET. Η υψηλή εναλλακτική ικανότητα του NHET, προστατεύει τα θρεπτικά στοιχεία του λιπάσματος από την αδρανοποίησή τους στο έδαφος, αυξάνει τη διαθεσιμότητα και την πρόσληψή τους από τα φυτά και διασφαλίζει την επαρκή την τροφοδοσία της καλλιέργειας, σε όλα τα κρίσιμα στάδια της ανάπτυξης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το Νιτρικό Άζωτο που περιέχει, προσλαμβάνεται άμεσα από τα φυτά και παρέχει την απαιτούμενη ενέργεια για την ταχεία ανάπτυξη της ρίζας και της βλάστησης, ενώ η προσρόφηση του Αμμωνιακού Αζώτου στην επιφάνεια του νανοπολυμερούς, μειώνει τις αέριες απώλειες και αυξάνει την αξιοποίησή του από την καλλιέργεια σε μεταγενέστερα στάδια της ανάπτυξης.

Η τεχνολογία NHEΤ, προστατεύει από την αδρανοποίηση το υψηλό ποσοστό υδατοδιαλυτού Φωσφόρου (P) που περιέχει το λίπασμα και τον διατηρεί ενεργό και αφομοιώσιμο από την καλλιέργεια για μεγάλο χρονικό διάστημα, εξασφαλίζοντας τη δημιουργία ισχυρού ριζικού συστήματος, πλούσιας ανθοφορίας και υψηλής καρπόδεσης.

Το Κάλιο (Κ) προσροφάται στην επιφάνεια του νανοπολυμερούς, παρέχεται κλιμακωτά και καθίσταται διαθέσιμο για τα φυτά σε περιόδους υψηλής ζήτησης, αυξάνοντας σημαντικά τη βλάστηση, την καρποφορία και την παραγωγικότητα των καλλιεργειών.

Η παρουσία του Θείου (S) ενισχύει την αξιοποίηση του Αζώτου και ευνοεί την πρόσληψη του Φωσφόρου και των Ιχνοστοιχείων, ενώ σε συνδυασμό με το Κάλιο (Κ) βελτιώνει τα ποσοτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής.

Ο συνδυασμός των παραπάνω χαρακτηριστικών, καθιστούν το Ωmega fert 20-10-5 (+21) ιδανικό για τη βασική λίπανση των χειμερινών σιτηρών, του βαμβακιού και μεγάλου εύρους καλλιεργειών που απαιτούν αυξημένη Αζωτούχο βασική λίπανση.

Άζωτο (Ν) Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) Νιτρικό Άζωτο (NO3) Φώσφορος (Ρ2Ο5) Κάλιο (Κ2Ο) Μαγνήσιο (MgO) Θείο (SO3) Βόριο (B) Ψευδάργυρος (Zn) Σίδηρος (Fe)
20%
11,4%
8,6%
6%
12%
2%
14%
0,3%
0,1%
-

Ωmega fert 20-10-5 (21)

Το Ωmega fert 20-10-5 (+21) είναι ένα καινοτόμο σύνθετο πολυθρεπτικό λίπασμα που ενσωματώνει την τεχνολογία νανοπολυμερών NHET. Προστατεύει τα θρεπτικά συστατικά του λιπάσματος από την αδρανοποίησή τους στο έδαφος, αυξάνει τη διαθεσιμότητα και την απορρόφησή τους από τα φυτά και καλύπτει επαρκώς την παροχή της καλλιέργειας στα κρίσιμα στάδια της ανάπτυξής της.

Το νιτρικό άζωτο απορροφάται άμεσα από τα φυτά και παρέχει την απαιτούμενη ενέργεια για την ταχεία ανάπτυξη της ρίζας και της βλάστησης, ενώ η προσρόφηση αμμωνιακού αζώτου στην επιφάνεια του νανοπολυμερούς μειώνει την εξάτμιση και αυξάνει την αξιοποίησή του από την καλλιέργεια σε μεταγενέστερα στάδια ανάπτυξης.

Η τεχνολογία NHET προστατεύει το υψηλή περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτό Φώσφορο (P) με αδρανοποίηση και τον διατηρεί ενεργό και αφομοιώσιμο από την καλλιέργεια για μεγάλο χρονικό διάστημα, εξασφαλίζοντας τη δημιουργία ισχυρού ριζικού συστήματος, πλούσιας ανθοφορίας και υψηλής καρπόδεσης.

Κάλιο (K) απορροφάται στην επιφάνεια του νανοπολυμερούς, παρέχεται με απολέπιση στις καλλιέργειες και διατίθεται στα φυτά σε περίοδο υψηλής ζήτησης, αυξάνοντας σημαντικά τη βλάστηση, την καρποφορία και την παραγωγικότητα της καλλιέργειας.>Ο επιπλέον εμπλουτισμός με θείο (S) βελτιώνει την απορρόφηση του Αζώτου και ενισχύει την πρόσληψη Φωσφόρου και Ιχνοστοιχείων, ενώ η παρουσία Θείου μαζί με Κάλιο βελτιώνει τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής.

Ο συνδυασμός των παραπάνω χαρακτηριστικά, καθιστούν το Ωmega Fert 20-10-5 (+21) ιδανικό για τη βασική λίπανση χειμερινών δημητριακών, βαμβακιού, καθώς και μεγάλης γκάμα καλλιεργειών με υψηλή ζήτηση σε Άζωτο.

Άζωτο (Ν) Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) Νιτρικό Άζωτο (NO3) Φώσφορος (Ρ2Ο5) Κάλιο (Κ2Ο) Μαγνήσιο (MgO) Θείο (SO3) Βόριο (B) Ψευδάργυρος (Zn) Σίδηρος (Fe)
20%
14,8%
5,2%
10%
5%
-
21%
-
-
-

Ωmega fert 24-8-8 (7) +0,3Zn

Το Ωmega fert 24-8-8 (+7) +0,3Zn είναι προηγμένης τεχνολογίας πολυθρεπτικό λίπασμα που έχει σχεδιαστεί με κριτήριο την αποτελεσματική τροφοδοσία των καλλιέργειών που παρουσιάζουν πλούσια και ταχεία ανάπτυξη της φυλλικής επιφάνειας σε μικρό χρονικό διάστημα, όπως το καλαμπόκι.

Ενσωματώνοντας την τεχνολογία των νανοπολυμερών NHET, προστατεύει τα θρεπτικά στοιχεία από ανεπιθύμητες αντιδράσεις στο έδαφος, αυξάνει τη διαθεσιμότητα τους στην καλλιέργεια, ελαχιστοποιεί τις απώλειες προς στο περιβάλλον και μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα της λίπανσης εξασφαλίζοντας την ολοκληρωμένη θρέψη των φυτών.

Καλύπτει με ιδανικό τρόπο τις αυξημένες απαιτήσεις των Αζωτόφιλων καλλιεργειών παρέχοντας το απαιτούμενο Άζωτο για την ανάπτυξη ισχυρής ρίζας και πλούσιας βλάστησης, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει επάρκεια Αζώτου για τη δημιουργία των ανθικών καταβολών και την επιτυχία της ανθοφορίας και της καρπόδεσης.

Ο Φώσφορος (P) και το Κάλιο (K) που περιέχονται στο λίπασμα παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα ενεργά και αφομοιώσιμα, προσλαμβάνονται ευκολότερα από τα φυτά και συμβάλλουν με αυτόν τον τρόπο στη δημιουργία των ανθικών μεριστωμάτων, ενισχύοντας την ανθοφορία και την καρπόδεση της καλλιέργειας.

Η ικανότητα της τεχνολογίας ΝΗΕΤ να χηλικοποιεί το Ψευδάργυρο (Zn) προάγει την παραγωγή αυξίνης, προωθεί την ανάπτυξη της ρίζας και των φύλλων και βελτιώνει την ανθοφορία και την καρπόδεση, αυξάνοντας τον αριθμό και το μέγεθος των καρπών.

Το Ωmega fert 24-8-8 (+7) +0,3Zn έχει αναπτυχθεί για να προσφέρει ολοκληρωμένη θρέψη και να καλύπτει με τον καλύτερο τρόπο τις απαιτήσεις των καλλιέργειών που παρουσιάζουν γρήγορο ρυθμό ανάπτυξης. Είναι κορυφαία επιλογή για τη βασική λίπανση του καλαμποκιού και όλων των ανοιξιάτικων καλλιεργειών με υψηλές απαιτήσεις σε Άζωτο και Ψευδάργυρο.

Άζωτο (Ν) Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) Νιτρικό Άζωτο (NO3) Φώσφορος (Ρ2Ο5) Κάλιο (Κ2Ο) Μαγνήσιο (MgO) Θείο (SO3) Βόριο (B) Ψευδάργυρος (Zn) Σίδηρος (Fe)
24%
14%
10%
8%
8%
-
7%
-
0,3%
-

Η εύρωστη ανάπτυξη και η υψηλή παραγωγικότητα των καλλιεργειών εξαρτάται από τη δυνατότητα των φυτών να αξιοποιούν το νερό και κυρίως από την ικανότητά τους να προσλαμβάνουν εύκολα και χωρίς απώλειες τα θρεπτικά στοιχεία που τους παρέχονται με τη λίπανση.

Τα Ωmega fert αποτρέπουν την αντίδραση των θρεπτικών στοιχείων του λιπάσματος με τα συστατικά του εδάφους, τα προστατεύουν από την αδρανοποίηση και ελαχιστοποιούν τις απώλειες λόγω έκπλυσης και εξαέρωσης, αυξάνοντας τη διαθεσιμότητά τους για τα φυτά.

Ο μηχανισμός δράσης τους οφείλεται στην ισχυρή ιονική εναλλακτική ικανότητα ( CEC = 650 meq/100gr) και στις χηλικές ιδιότητες της νανοτεχνολογίας NHET, που ενσωματώνεται σε κάθε κόκκο του λιπάσματος.

Λόγω του ισχυρού αρνητικού ηλεκτρικού φορτίου, το νανοπολυμερές NHET προσροφά στην επιφάνειά του όλα τα εδαφικά κατιόντα (Ca, Mg, Fe, Al) που αντιδρούν με τον Φώσφορο. Αναστέλλει με αυτό τον τρόπο τον σχηματισμό αδιάλυτων ενώσεων του Φωσφόρου και τον διατηρεί ελεύθερο και εύκολα αφομοιώσιμο από την καλλιέργεια, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Πέραν όμως από την προσρόφηση των κατιόντων που υπάρχουν στο έδαφος, η τεχνολογία ΝΗΕΤ λειτουργεί και ως «συλλέκτης» όλων των θετικά φορτισμένων θρεπτικών στοιχείων που προστίθενται στην καλλιέργεια με το λίπασμα (Κ, ΜgO, NH4, Ca, Fe, Zn, B, Mn, Cu).

Συλλέγει το Κάλιο και το Μαγνήσιο του λιπάσματος, προφυλάσσοντας τα από την έκπλυση στα αμμώδη και την ισχυρή δέσμευση στα αργιλώδη εδάφη. Ταυτόχρονα, δημιουργεί δεσμούς με το Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4), παρεμποδίζοντας τη μετατροπή του σε ελεύθερη Αμμωνία που προκαλεί απώλειες Αζώτου σε περιόδους ξηρασίας.

Τα Ιχνοστοιχεία (Fe, Zn, B, Mn, Cu) προστατεύονται, τόσο μέσω της ιοντικής απορρόφησης στην επιφάνεια του νανοπολυμερούς, κυρίως όμως μέσω των ισχυρών χηλικοποιητικών ιδιοτήτων του.

Σχηματίζοντας σταθερά σύμπλοκα με τα Ιχνοστοιχεία, η τεχνολογία NHET αποτρέπει την οξείδωση, την αναγωγή και την κατακρήμνισή τους στο έδαφος και τα διατηρεί ενεργά διασφαλίζοντας την επαρκή τροφοδοσία της καλλιέργειας σε όλη τη διάρκεια του βιολογικού κύκλου της.

Τα λιπάσματα Ωmega fert παρουσιάζουν τριπλή προστατευτική δράση. Αναστέλλουν την ακινητοποίηση του Φωσφόρου αυξάνοντας την πρόσληψή του από τα φυτά, ελαχιστοποιούν τις απώλειες των υπόλοιπων θρεπτικών στοιχείων κλιμακώνοντας την τροφοδοσία της καλλιέργειας και σχηματίζουν χηλικούς δεσμούς με τα Ιχνοστοιχεία διατηρώντας τα ενεργά και διαθέσιμα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι καλλιέργειες που λιπαίνονται με τα Ωmega fert, παρουσιάζουν αυξημένη πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων και του νερού, δημιουργούν ισχυρό ριζικό σύστημα, εύρωστη φυλλική επιφάνεια και επιτυγχάνουν πλούσια ανθοφορία και υψηλότερες αποδόσεις.

Αυξημένη αξιοποίηση των θρεπτικών στοιχείων του λιπάσματος


Κατά τη λίπανση των καλλιεργειών με κοινά λιπάσματα, ο Φώσφορος που περιέχεται σε αυτές ακινητοποιείται σύντομα, το Κάλιο δεσμεύεται έντονα σε βαριά εδάφη και εκπλένεται εύκολα σε αμμώδη εδάφη, ενώ τα ιχνοστοιχεία σχηματίζουν μη αφομοιώσιμες ενώσεις, ανάλογα με τις φυσικοχημικές ιδιότητες του εδάφους. Αυτές οι μετατροπές εμποδίζουν τις καλλιέργειες να χρησιμοποιήσουν το μεγαλύτερο μέρος των θρεπτικών συστατικών και μειώνουν την απόδοση των λιπασμάτων.

Τα λιπάσματα Ωmega σχηματίζουν μια «ασπίδα» προστατεύοντας τα θρεπτικά συστατικά και αποτρέποντας τη διαδικασία ακινητοποίησης του λιπάσματος στο έδαφος, αυξάνοντας έτσι την αξιοποίησή του από τις καλλιέργειες και μεγιστοποιώντας την αποτελεσματικότητα της λίπανσης.

Τα θρεπτικά συστατικά του εδάφους προστατεύονται από ανεπιθύμητες αλληλεπιδράσεις, παραμένουν ενεργά και αφομοιώσιμα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και προσλαμβάνονται από τα φυτά με μεγαλύτερη ευκολία και σε μεγαλύτερες ποσότητες.

Η αυξημένη πρόσληψη των θρεπτικών συστατικών στο λίπασμα και η παρατεταμένη θρέψη των καλλιεργειών ενισχύουν τη βλαστική ανάπτυξη και την καρποφορία και αυξάνουν σημαντικά τις αποδόσεις των καλλιεργειών.

Αξιοποίηση των δεσμευμένων στο έδαφος θρεπτικών στοιχείων

Η υψηλή εναλλακτική ικανότητας (CEC = 650 meq/100gr) του νανοπολυμερούς NHET, του δίνει την ικανότητα να λειτουργεί ως συλλέκτης κατιόντων και να προσροφά στην επιφάνειά του τα θετικά φορτισμένα θρεπτικά στοιχεία του εδάφους.

Η απορρόφηση του πλεονασματικού Ασβεστίου και Μαγνησίου στα αλκαλικά και του ελεύθερου Αργιλίου και Σιδήρου στα όξινα εδάφη, απελευθερώνει ποσότητες Φωσφόρου που προϋπήρχαν στο έδαφος αλλά είχαν δεσμευτεί από τα συγκεκριμένα στοιχεία. Οι ποσότητες αυτές καθίστανται ξανά διαθέσιμες για τα φυτά, αυξάνοντας την τροφοδοσία της καλλιέργειας με επιπρόσθετο εδαφικό Φώσφορο, πέραν αυτού που προστίθεται με την λίπανση.

Ταυτόχρονα, το σύνολο των κατιόντων που προσροφώνται από το έδαφος στην επιφάνεια του νανοπολυμερούς NHET, αποδίδονται σταδιακά στην καλλιέργεια, δημιουργώντας ένα πλεόνασμα θρεπτικών στοιχείων στη ριζόσφαιρα των φυτών, μεγαλύτερο της ποσότητας που εφαρμόζεται με το λίπασμα.

Τέλος, η ικανότητα της τεχνολογίας NHET να αναπτύσσει χηλικές ιδιότητες, ενεργοποιεί τα αδρανοποιημένα Ιχνοστοιχεία του εδάφους (Fe, Zn, Mn, Cu) και τα επαναφέρει σε αφομοιώσιμη μορφή, καθιστώντας δυνατή την πρόσληψή τους από τα φυτά.

Ο μηχανισμός δράσης των Ωmega fert, δίνει τη δυνατότητα στα φυτά, πέραν του λιπάσματος, να αξιοποιούν τα ακινητοποιημένα θρεπτικά στοιχεία του εδάφους, καθώς και υπολειμματικά στοιχεία προηγούμενων λιπάνσεων, βελτιώνοντας τη θρέψη της καλλιέργειας και αυξάνοντας τις αποδόσεις της.

Ευκολότερη απορρόφηση του νερού και των θρεπτικών στοιχείων

Η παρουσία υγρασίας/νερού στο έδαφος είναι ζωτικής σημασίας για τη διατροφή των καλλιεργειών. Τα θρεπτικά συστατικά κινούνται προς τις ρίζες των φυτών μέσω του νερού, ενώ οι ίδιες οι ρίζες αναπτύσσονται επίσης προς εκείνα τα μέρη στα εδάφη όπου υπάρχει μεγαλύτερη υγρασία.

Λόγω των απορροφητικών ιδιοτήτων της, η τεχνολογία NHET απορροφά στην επιφάνειά της μόρια νερού του εδάφους μαζί με τα θρεπτικά συστατικά, αυξάνοντας έτσι τη συγκέντρωσή τους στο περιβάλλον του ριζικού συστήματος.

Η παρουσία νερού και θρεπτικών στοιχείων στο ίδιο μέρος του εδάφους ενισχύει την ανάπτυξη των ριζών προς τα θρεπτικά συστατικά και αυξάνει την πρόσληψη των τελευταίων από τις καλλιέργειες.

Ταυτόχρονα, η αυξημένη απορρόφηση του φωσφόρου προάγει την ανάπτυξη ενός ισχυρού ριζικού συστήματος. Τα φυτά χρησιμοποιούν μεγαλύτερο όγκο εδάφους, απορροφούν μεγαλύτερες ποσότητες θρεπτικών ουσιών και νερού και επιτυγχάνουν υψηλότερες αποδόσεις καλύτερης ποιότητας.

Τα Ωmega fert® είναι προηγμένης τεχνολογίας χημικά λιπάσματα, που αξιοποιούν όλα τα νεότερα δεδομένα της γεωργικής έρευνας στον τομέα της θρέψης των καλλιεργειών.

Κατά τη διαδικασία της παραγωγής τους, ενσωματώνεται σε κάθε κόκκο η νανοτεχνολογία NHET, που προστατεύει τα θρεπτικά στοιχεία από ανεπιθύμητες αλληλεπιδράσεις, τα διατηρεί ενεργά για μεγάλο χρονικό διάστημα και διευκολύνει την πρόσληψή τους από την καλλιέργεια.

Διαθέτοντας την ικανότητα να παρεμποδίζουν τη διαδικασία αδρανοποίησης των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος, τα Ωmega fert προσφέρουν εύκολα αφομοιώσιμη τροφή στα φυτά, πολλαπλασιάζουν τη θρεπτική αξία του λιπάσματος, μεγιστοποιούν την αξιοποίηση του από την καλλιέργεια και επιτυγχάνουν υψηλές στρεμματικές αποδόσεις.

Σχεδιασμένα να παρέχουν ολοκληρωμένη και αποδοτική θρέψη, παράγονται και διατίθενται με τη μορφή Αζωτοφωσφορούχων (ΝΡ) και πολυθρεπτικών (ΝΡΚ) λιπασμάτων, κατάλληλων για τη βασική λίπανση όλων των καλλιεργειών.

Η άριστη κοκκομετρία, η υψηλή διαλυτότητα και η μοναδική ικανότητα να αυξάνουν την αποτελεσματικότητα της λίπανσης, καθιστούν τα Ωmega fert κορυφαία λιπάσματα για την ολοκληρωμένη θρέψη των καλλιέργειών και την αύξηση αποδόσεων, ειδικά σε χαμηλής γονιμότητας και εξαντλημένα από τη συνεχή καλλιέργεια εδάφη.