Технически данни

Повърхностно торене на зърнено-житни култури § торове

Устойчивият растеж на растенията и постигането на високи добиви от зърно са тясно свързани с рационалното подхранване до етапите на братене и удължаване на стъблото.

По-специално, достатъчното количество азот оказва решително влияние върху еволюцията на културата и определя окончателната височина и качеството на продукцията:

  • На етапа на братене, подаването на азот и фосфор (от основно наторяване) подпомага формирането на продуктивни братя, увеличава броя класове и общата листна площ на хектар и създава условията за висока продуктивност на културата.

  • На етапа на удължаване на стъблото, нуждите на растенията от азот се увеличават. Адекватността на азота помага на братята да оцелеят, увеличава броя на класовете на хектар и броя зърна на класовете, удължава живота на растението и увеличава продукцията на зърно.

Макар че е общоприета необходимост от азотно наторяване, възникват редица въпроси кога трябва да бъде прилаган азотът, колко азот е необходим и какъв азотен тор следва да бъде използван.

Отговорът на въпроса кога и колко азот ни се дава от културата:

  • В полета с растения с ниска гъстота, се изисква по-ранно повърхностно наторяване (преди или в началото на братенето) с високи нива на азот, за да се подобри броят братя, за да се покрие адекватно полето и за да се повиши добивът на хектар. (70-120 единици азот / хектар за пшеница).

  • В полета с растения с висока гъстота, се изисква по-късно повърхностно наторяване (в началото на етапа на удължаване на стъблото) с по-малко количество азот, за да се избегне предразположеност към заболявания и полягане (60-80 единици азот / хектар за пшеница).

На трудния въпрос относно това кой е най-добрият азотен химически тор за зърнено-житните култури, в последните няколко години има сериозно объркване, във връзка с използването на различни форми на азота в културата.

Като част от развитието на комуникацията с Вас, през следващите дни ще Ви представим предимствата и недостатъците на всеки азотен тор при наторяването на зърнено-житни култури.

Виж повече