Τεχνική Ενημέρωση

Επιφανειακή λίπανση των σιτηρών & λιπάσματα

Στα περισσότερα διαμερίσματα της χώρας, τα σιτηρά διανύουν την περίοδο του αδελφώματος, ενώ σε κάποιες πρώιμες περιοχές έχει ξεκινήσει η άνοδος του κεντρικού στελέχους ( καλάμωμα). Η εύρωστη ανάπτυξη των φυτών και η επίτευξη υψηλών στρεμματικών αποδόσεων σε καρπό, είναι στενά συνδεδεμένη με την ορθολογική θρέψη σε αυτά τα στάδια.

Ειδικότερα η επάρκεια Αζώτου επηρεάζει καθοριστικά την εξέλιξη της καλλιέργειας και διαμορφώνει το τελικό ύψος και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής:

  • ● Στο αδέλφωμα η παρουσία του Άζωτου και η ύπαρξη διαθέσιμου Φωσφόρου ( από τη βασική λίπανση ) προωθούν τον σχηματισμό παραγωγικών αδελφιών, αυξάνουν την φυλλική επιφάνεια και τον αριθμό των στάχεων και προάγουν την παραγωγικότητα της καλλιέργειας.

  • ● Στο στάδιο του καλαμώματος, οι ανάγκες των φυτών για Άζωτο κλιμακώνονται. Η επάρκεια του βοηθά τα αδέλφια να επιζήσουν, αυξάνει τον αριθμό των στάχεων ανά στρέμμα, καθώς και τον αριθμό των κόκκων ανά στάχυ, επιμηκύνει το χρόνο ζωής των φυτών και αυξάνει την παραγωγή καρπού.

Και ενώ υπάρχει καθολική αποδοχή για την αναγκαιότητα της Αζωτούχου λίπανσης, προκύπτουν μια σειρά ερωτήματα, σχετικά με το πότε πρέπει να εφαρμόζεται το Άζωτο, πόση ποσότητα Αζώτου χρειάζεται η καλλιέργεια και ποιο λίπασμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί.

Την απάντηση στο πότε και με πόση ποσότητα Αζώτου θα λιπάνουμε, μας τη δίνει η ίδια η καλλιέργεια:

  • ● Σε χωράφια με χαμηλή πυκνότητα φυτών απαιτείται πρώιμη εφαρμογή ( πριν ή κατά την έναρξη του αδελφώματος ) με υψηλά επίπεδα Αζώτου ώστε να ενισχυθεί ο αριθμός των αδελφιών, να καλυφθεί ικανοποιητικά το χωράφι και να αυξηθεί η στρεμματική απόδοση. ( 7-12 μονάδες Αζώτου/στρ. για το σιτάρι )

  • ● Σε χωράφια με υψηλή πυκνότητα φυτών η εφαρμογή της Αζωτούχου λίπανσης πρέπει να γίνεται οψιμότερα ( τέλος του αδελφώματος – αρχές του καλαμώματος ) και με μικρότερη ποσότητα Αζώτου, ώστε να αποφευχθεί η ευπάθεια στις ασθένειες και το πλάγιασμα. ( 6-8 μονάδες Αζώτου/στρ. για το σιτάρι )

Στο δυσκολότερο ερώτημα, για το ποιο είναι το καλύτερο Αζωτούχο λίπασμα για τα σιτηρά, τα τελευταία χρόνια έχει επικρατήσει υπερβολική σύγχυση, σχετικά με την χρήση διαφορετικών μορφών Αζώτου στην καλλιέργεια.

Ταυτόχρονα ο ανορθολογισμός που προωθείται από αρκετούς «ενδιαφερόμενους» στην αγορά, με μοναδικό κριτήριο το εμπορικό κέρδος, έχει οδηγήσει σε δραματική μείωση της παραγωγής σε πολλές σιτοπαραγωγικές περιοχές της χώρας μας, έχει μειώσει αισθητά το εισόδημα των παραγωγών και έχει οδηγήσει σε απαξίωση της καλλιέργειας. Γι’ αυτό τις προσεχής ημέρες, με μια σειρά ημερήσιων τεχνικών άρθρων, θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του κάθε λιπάσματος ξεχωριστά και να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητά του σε διαφορετικά στάδια της καλλιέργειας….

Δείτε περισσότερα