Τεχνική Ενημέρωση

Νιτρική Αμμωνία

Κριτήριο για την αξιολόγηση των Αζωτούχων λιπασμάτων είναι η ικανότητά τους να εφοδιάζουν με αφομοιώσιμες μορφές Αζώτου τα φυτά και να προάγουν τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής.

Οι Νιτρικές Αμμωνίες είναι τα κατεξοχήν Αζωτούχα λιπάσματα που έχουν αναπτυχθεί για να διασφαλίζουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό αυτή την προϋπόθεση. Γι’ αυτό, παρά τα όποια προβλήματα προκύπτουν από την υψηλή εκρηκτικότητά τους, οι Νιτρικές Αμμωνίες είναι το πλέον αφομοιώσιμο και το πιο παραγωγικό λίπασμα που έχει ανακαλυφθεί έως σήμερα και αποτελούν σημείο αναφοράς για όλα τα υπόλοιπα Αζωτούχα λιπάσματα, ως προς την απόδοση των καλλιεργειών.

Στον κόκκο τους, συνδυάζουν με απόλυτη καθαρότητα και ισορροπημένη αναλογία (50:50) τις δύο αφομοιώσιμες για τα φυτά μορφές του Αμμωνιακού (ΝΗ4) και του Νιτρικού (ΝΟ3) Αζώτου.

Το Νιτρικό Άζωτο απορροφάται άμεσα και καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις της καλλιέργειας, ενώ το Αμμωνιακό Άζωτο λειτουργεί ως «εφεδρεία» εξασφαλίζοντας την μεσοπρόθεσμη τροφοδοσία της.

Η απορρόφηση του Αζώτου της Νιτρικής Αμμωνίας από την καλλιέργεια γίνεται εύκολα, χωρίς να παρεμβάλλονται εξωγενείς παράγοντες μεταξύ φυτού και λιπάσματος, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Ουρίας και της Θειικής Αμμωνίας, ενώ παρουσιάζει τις μικρότερες αέριες απώλειες Αζώτου από οποιοδήποτε άλλο λίπασμα, απλό ή σταθεροποιημένο.

Κριτήριο για την αξιολόγηση των Αζωτούχων λιπασμάτων είναι η ικανότητά τους να εφοδιάζουν με αφομοιώσιμες μορφές Αζώτου τα φυτά και να προάγουν τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής.

Οι Νιτρικές Αμμωνίες είναι τα κατεξοχήν Αζωτούχα λιπάσματα που έχουν αναπτυχθεί για να διασφαλίζουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό αυτή την προϋπόθεση. Γι’ αυτό, παρά τα όποια προβλήματα προκύπτουν από την υψηλή εκρηκτικότητά τους, οι Νιτρικές Αμμωνίες είναι το πλέον αφομοιώσιμο και το πιο παραγωγικό λίπασμα που έχει ανακαλυφθεί έως σήμερα και αποτελούν σημείο αναφοράς για όλα τα υπόλοιπα Αζωτούχα λιπάσματα, ως προς την απόδοση των καλλιεργειών.

Στον κόκκο τους, συνδυάζουν με απόλυτη καθαρότητα και ισορροπημένη αναλογία (50:50) τις δύο αφομοιώσιμες για τα φυτά μορφές του Αμμωνιακού (ΝΗ4) και του Νιτρικού (ΝΟ3) Αζώτου.

Το Νιτρικό Άζωτο απορροφάται άμεσα και καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις της καλλιέργειας, ενώ το Αμμωνιακό Άζωτο λειτουργεί ως «εφεδρεία» εξασφαλίζοντας την μεσοπρόθεσμη τροφοδοσία της.

Η απορρόφηση του Αζώτου της Νιτρικής Αμμωνίας από την καλλιέργεια γίνεται εύκολα, χωρίς να παρεμβάλλονται εξωγενείς παράγοντες μεταξύ φυτού και λιπάσματος, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Ουρίας και της Θειικής Αμμωνίας, ενώ παρουσιάζει τις μικρότερες αέριες απώλειες Αζώτου από οποιοδήποτε άλλο λίπασμα, απλό ή σταθεροποιημένο.

Το πλήρως υδατοδιαλυτό και αφομοιώσιμο Άζωτο που περιέχει, παρέχεται χωρίς καθυστέρηση στην καλλιέργεια και εξασφαλίζει την απαιτούμενη ενέργεια για την ταχεία ανάπτυξη της ρίζας και του υπέργειου τμήματος, ενώ η σύστασή του βελτιώνει την πρόσληψη και άλλων στοιχείων (Κ, Ca, Mg), προωθεί την καρποφορία και συμβάλλει καθοριστικά στην αύξηση της παραγωγής.

Στα σιτηρά, η Νιτρική Αμμωνία θεωρείται το επιφανειακό λίπασμα που καλύπτει με τον καλύτερο τρόπο τις απαιτήσεις τους, τους προσφέρει ολοκληρωμένη θρέψη, αυξάνει τις αποδόσεις και δίνει την μεγαλύτερη παραγωγή καρπού και πρωτεΐνης.

Σε αντίθεση με την Ουρία δεν παρουσιάζει περιορισμούς στην εποχή εφαρμογής. Ανταποκρίνεται το ίδιο καλά, τόσο στις χαμηλές όσο και σε υψηλές θερμοκρασίες εδάφους. Απαιτεί πολύ λιγότερο νερό, από κάθε άλλο λίπασμα, για να αξιοποιηθεί από την καλλιέργεια και αποτελεί την πιο αξιόπιστη πηγή για την άμεση τροφοδοσία των φυτών με Άζωτο, προσφέροντας στον παραγωγό τη δυνατότητα για ευέλικτο προγραμματισμό της λίπανσης.

Ανάλογα με τις απαιτήσεις της καλλιέργειας μπορεί να εφαρμοστεί από την αρχή του αδελφώματος ( αδύναμα χωράφια με χαμηλή πυκνότητα φυτών) έως και πολύ όψιμα κατά την διάρκεια του καλαμώματος ( δυνατά γόνιμα χωράφια με μεγάλη πυκνότητα φυτών ) δίνοντας άριστα αποτελέσματα σε περιόδους που άλλα λιπάσματα υστερούν ή δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στα σιτηρά.

Όταν εφαρμόζεται σε δύο δόσεις, με τα 2/3 της συνολικής ποσότητας στο στάδιο του αδελφώματος και το 1/3 λίγο πριν από το ξεστάχυασμα, δίνει την μεγαλύτερη παραγωγή σε καρπό και την υψηλότερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, σε σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο επιφανειακό λίπασμα.

Σιτηρά που λιπαίνονται με Nιτρική Αμμωνία, παρουσιάζουν εύρωστη ανάπτυξη, έχουν μικρότερες απαιτήσεις σε νερό, δίνουν υψηλές αποδόσεις και καρπό πλούσιο σε πρωτεΐνη, αυξάνοντας τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της τελικής παραγωγής.

Πλεονεκτήματα

  • Όλο το Άζωτο περιέχεται σε άμεσα αφομοιώσιμη μορφή για τα φυτά.
  • Ισορροπημένη αναλογία (50:50) Αμμωνιακού ΝΗ4 και Νιτρικού ΝΟ3 Αζώτου.
  • Αρμονική θρέψη, που καλύπτει τις άμεσες και μεσοπρόθεσμες ανάγκες των σιτηρών.
  • Αξιόπιστη τροφοδοσία της καλλιέργειας όλες τις εποχές του χρόνου. Ευελιξία στον προγραμματισμό της λίπανσης.
  • Μειωμένες απαιτήσεις σε νερό, σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο λίπασμα.
  • ● Αυξήστε την πρόσληψη κατιόντων (Κ, Ca, Mg) από τις καλλιέργειες και περιορίστε τις τοξικές επιδράσεις του χλωρίου (Cl).
  • ● Επηρεάζουν την οξύτητα του εδάφους λιγότερο από άλλα λιπάσματα.
  • ● Καλύπτει τέλεια τις αυξημένες ανάγκες σε Άζωτο, τόσο κατά την καλλιεργητική περίοδο όσο και κατά την ανάπτυξη των κόκκων.
  • ● Αύξηση της απόδοσης κατά εκτάριο και της περιεκτικότητας των προϊόντων σε υδατάνθρακες και πρωτεΐνες.
  • ● Εξασφαλίστε ομοιόμορφη διασπορά του Αζώτου στο χωράφι.

Το πλήρως υδατοδιαλυτό και αφομοιώσιμο Άζωτο που περιέχει, παρέχεται χωρίς καθυστέρηση στην καλλιέργεια και εξασφαλίζει την απαιτούμενη ενέργεια για την ταχεία ανάπτυξη της ρίζας και του υπέργειου τμήματος, ενώ η σύστασή του βελτιώνει την πρόσληψη και άλλων στοιχείων (Κ, Ca, Mg), προωθεί την καρποφορία και συμβάλλει καθοριστικά στην αύξηση της παραγωγής.

Στα σιτηρά, η Νιτρική Αμμωνία θεωρείται το επιφανειακό λίπασμα που καλύπτει με τον καλύτερο τρόπο τις απαιτήσεις τους, τους προσφέρει ολοκληρωμένη θρέψη, αυξάνει τις αποδόσεις και δίνει την μεγαλύτερη παραγωγή καρπού και πρωτεΐνης.

Σε αντίθεση με την Ουρία δεν παρουσιάζει περιορισμούς στην εποχή εφαρμογής. Ανταποκρίνεται το ίδιο καλά, τόσο στις χαμηλές όσο και σε υψηλές θερμοκρασίες εδάφους. Απαιτεί πολύ λιγότερο νερό, από κάθε άλλο λίπασμα, για να αξιοποιηθεί από την καλλιέργεια και αποτελεί την πιο αξιόπιστη πηγή για την άμεση τροφοδοσία των φυτών με Άζωτο, προσφέροντας στον παραγωγό τη δυνατότητα για ευέλικτο προγραμματισμό της λίπανσης.

Ανάλογα με τις απαιτήσεις της καλλιέργειας μπορεί να εφαρμοστεί από την αρχή του αδελφώματος ( αδύναμα χωράφια με χαμηλή πυκνότητα φυτών) έως και πολύ όψιμα κατά την διάρκεια του καλαμώματος ( δυνατά γόνιμα χωράφια με μεγάλη πυκνότητα φυτών ) δίνοντας άριστα αποτελέσματα σε περιόδους που άλλα λιπάσματα υστερούν ή δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στα σιτηρά.

Όταν εφαρμόζεται σε δύο δόσεις, με τα 2/3 της συνολικής ποσότητας στο στάδιο του αδελφώματος και το 1/3 λίγο πριν από το ξεστάχυασμα, δίνει την μεγαλύτερη παραγωγή σε καρπό και την υψηλότερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, σε σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο επιφανειακό λίπασμα.

Σιτηρά που λιπαίνονται με Nιτρική Αμμωνία, παρουσιάζουν εύρωστη ανάπτυξη, έχουν μικρότερες απαιτήσεις σε νερό, δίνουν υψηλές αποδόσεις και καρπό πλούσιο σε πρωτεΐνη, αυξάνοντας τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της τελικής παραγωγής.

Πλεονεκτήματα

●Όλο το Άζωτο περιέχεται σε άμεσα αφομοιώσιμη μορφή για τα φυτά.

● Ισορροπημένη αναλογία (50:50) γρήγορου νιτρικού (NO3) και επεκτείνετε το Ammoniacal (NH4) απορροφήσιμο άζωτο.

● Αρμονική θρέψη, που καλύπτει τις άμεσες και μεσοπρόθεσμες ανάγκες των σιτηρών.

Αξιόπιστη τροφοδοσία της καλλιέργειας όλες τις εποχές του χρόνου. Ευελιξία στον προγραμματισμό της λίπανσης.

● Λιγότερες απώλειες από την εξάτμιση αζώτου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

● Αυξήστε την πρόσληψη κατιόντων (Κ, Ca, Mg) από τις καλλιέργειες και περιορίστε τις τοξικές επιδράσεις του χλωρίου (Cl).

● Επηρεάζουν την οξύτητα του εδάφους λιγότερο από άλλα λιπάσματα.

● Καλύπτει τέλεια τις αυξημένες ανάγκες σε Άζωτο, τόσο κατά την καλλιεργητική περίοδο όσο και κατά την ανάπτυξη των κόκκων.

● Αύξηση της απόδοσης κατά εκτάριο και της περιεκτικότητας των προϊόντων σε υδατάνθρακες και πρωτεΐνες.

● Εξασφαλίστε ομοιόμορφη διασπορά του Αζώτου στο χωράφι.

Προϊόντα

Προϊόν
Ολικό Άζωτο (Ν)
Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4)
Νιτρικό Άζωτο (NO3)
Nutrammon 33,5
33,5-0-0
33,5% 16,5% 17%
Nutrammon 34,5
34,5-0-0
34,5% 17% 17,5%
Nutrammon solub.
34,5-0-0
34,5% 17% 17,5%

Προϊόντα

Προϊόν
Ολικό Άζωτο (Ν)
Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4)
Νιτρικό Άζωτο (NO3)
Nutrammon 33,5
33,5-0-0
33,5% 16,5% 17%
Nutrammon 34,5
34,5-0-0
34,5% 17% 17,5%
Nutrammon solub.
34,5-0-0
34,5% 17% 17,5%

Δείτε περισσότερα