Лозя
fertilization guide

Ръководство за подхранване на лозя

Брошура – Лоза

Лозите се приспособяват лесно и могат да реализират задоволителни добиви в повечето видове почви. Предпочитат почви с лека до средна текстура и добро отводняване, в които условията са благоприятни за разрастване на кореновата система и благоприятстват производството на висококачествено грозде и вино. Трапезните сортове реализират продукция с по-високо качество при почви със средна текстура и плодородие, по-голяма дълбочина и по-високо влагосъдържание в низините и крайбрежните райони.

Многоплодородните, глинестите и богатите на органични вещества почви реализират високи, но забавени и с по-ниско качество добиви, като в много случаи се наблюдава силно изразено окапване на цвета и намаляване на плододаването поради конкуренция с останалата растителност.

В контекста на химичните си характеристики, лозите предпочитат неутрални почви с рН 6,5 – 7,5, но въпреки това могат да виреят без особени проблеми в по-широкия диапазон 4,5 – 8,5.

Кореновата система при лозите е твърде развита и активна от ранна пролет до късна есен – време, достатъчно за усвояване на основните подхранващи елементи. Независимо от това, както елиминирането на хранителни вещества чрез продукцията, така и интензивната експлоатация на лозите правят торенето наложително и необходимо условие както за количественото, така и за качественото оптимизиране на продукцията.

В тази връзка, в зависимост от почвените и климатичните условия в съответния район, типа, възрастта и годишното натоварване на лозята, е възможно да се дефинират хранителните потребности и да се съставят таблици, от които да могат да се правят изводи и планират общи насоки за торене в рамките на стопанската година.

Годишна потребност от хранителни компоненти в кг/хектар
Тип (N) (P2O5) (K2O) (CaO) (MgO)
Винено грозде 70 – 120 40 – 60 150 – 180 100 – 150 30 – 50
Стафидно грозде 120 – 170 50 – 80 200 – 250 130 – 180 40 – 70
Трапезно грозде 150 – 220 60 – 80 200 – 280 150 – 200 60 – 80

От покълването до плододаването

Από την εκβλάστηση έως και την καρπόδεση

Това е време, през което темпото на поемане на хранителни вещества от корените и синтезният капацитет на листата не могат да осигурят задоволяване в достатъчна степен на повишените хранителни потребности на културата.

В този стадий, продължаването на развитието се основава единствено на мобилизирането на складираните вещества от по-старите органи, например – стеблата и корените, както и на достатъчността на внесените през зимата хранителни вещества чрез основното торене на лозовата култура.

В рамките на ранните етапи на покълване, азотът играе ключова роля за нормалното развитие на растението. Постепенно, с приближаването към стадия на цъфтежа, хранителните потребности се увеличават, ангажирайки други хранителни вещества – фосфор (Ρ), калий (К), калций (Са). Микроелементите – желязо (Fe), бор (В), цинк (Zn) – също имат ключово значение в този стадий, тъй като участват активно във всички метаболитни процеси, от поникването до плододаването.

От плододаването до началото на зреенето

Από την καρπόδεση έως την έναρξη της ωρίμανσης (γυάλισμα)

Този етап започва веднага след опрашването с формиране на млади зрънца, продължава с бързо увеличаване на размера и теглото и приключва с началото на зреенето и придобиването на цвят при цветните сортове и блясък при белите сортове.

Хранителната запасеност на лозите през този период влияе съществено върху крайната продукция, тъй като потреблението на хранителни вещества е максимално.

Потребността от азот (N) на този етап е по-голяма, отколкото във всеки друг момент от годишния цикъл.

Потребностите от калий (К) също са високи и постепенно се увеличават с приближаване на фазата на зреенето, високи и нарастващи са, също така, и потребностите от фосфор (Р).

Внасянето на азот, фосфор и калий след началото на фазата на плододаването е критично необходимо при сортовете с висок добив, сортовете, предназначени за сушене, и трапезните интензивни лозя, поради голямото натоварване и допълнителни нужди, породени от интервенциите с регулатори на растежа.

От начало на зреенето до узряване

Από το Γυάλισμα έως την Ωρίμανση

През този стадий, удължаването на леторастите спира, зърната увеличават повече от двойно теглото си, съдържащите се киселини се превръщат в захари и се придобива типичното за сорта оцветяване.

Това е периодът, през който потребността на лозите от азот (N) бързо намалява, а нуждата от калий (К) значително се увеличава, което води до поява на симптоми на временен дефицит в години на свръхпроизводство, поради придвижването на големи количества калий (К) от листата към зърната и участието на последния в синтеза на съхраняваните вещества.

В напояваните лозя, където целта е постигане на висока концентрация на захари, и при интензивните трапезни сортове, торенето с калий трябва да бъде стандартен метод за отглеждане на този етап, за постигане на високи добиви и качествена продукция.

Целта на основното торене е да се посрещнат повишените потребности от хранителни вещества, както в ранните стадии на бърз растеж на леторасти и формирането на съцветия, така и по-късно, в периода на бързия растеж и узряването на плодовете.

Количеството и темпото на внасяне на хранителните вещества, осигурени чрез основно торене, се определят от характеристиките на почвата, нейния тип, възрастта и производствения профил на лозовото насаждение.

 • ● В неполивните лозя, където се произвеждат висококачествени вина, цялото количество тор се осигурява чрез основно торене, което покрива напълно нуждите на културите от N, P, K и Mg. В същото време се коригират възможния недостиг на микроелементи, тъй като повърхностното торене не е реализуемо.
 •  ● Ιrrigated vineyards and high productivity table varieties and grapes that are destined to be dried предназначено за сушене, се подсигуряват с:
  • ● 2/3 от общото необходимо количество калий (Κ)
  • ● 3/4 от фосфора (P) и магнезия (Mg)

Точното време на торене се определя от вида и характеристиките на почвата, както и от метеорологичните дадености в района.

 • ● Следователно, в тежки глинести почви и в райони с ниско количество на валежите бавнодействащите елементи P и K трябва да бъдат внедрени в началото на зимата (декември – януари), за да бъдат изложени на въздействието на зимните валежи, които насърчават движенията им в земята, а N трябва да се осигурява в края на зимата или началото на пролетта, за да се избегне отмиването и, по този начин, да бъде на разположение на растенията в периода на бърз растеж на леторастите.
 • ● В леки пясъчни почви и в райони с обилни валежи цялото торене трябва да се извърши в края на зимата (февруари) или началото на пролетта (началото на март), за да се намалят загубите и, по този начин, хранителните елементи да бъдат достъпни за растенията навреме.

Depending on the type and characteristics of the soil, it is recommended either to apply complex multi-nutrient fertilizers with nanopolymer technology (Ωmega fert), which prevent the immobilization of nutrients in the soil and increase their availability in the crop for a long time, or stabilized fertilizers (NutrActive), which allow for basic fertilizing to be done all at once in mid-winter, ensuring adequate rainfall for the movement of P and K in the soil, as well as the protection of nitrogen from leaching.

Торене на лозите
Тип на тора Стадии на торене Дозировка (кг/хектар)

NutrActive special 12-12-17 (+30) +2MgO +TE NutrActive magni-plus 14-7-14 (+25) +4MgO +0,1Fe +0,1Zn NutrActive triple-S 15-15-15 (+25) Ωmega fert 12-8-17 (+30) +2MgO +2CaO +TE Ωmega fert 14-8-18 (+30) +2MgO +TE Ωmega fert 14-18-14 (+27) Complefert extra 12-10-20 (+28) +2MgO +ΤΕ Complefert CalMag 8-12-18 (+35) +3MgO +3CaO +TE Complefert blue-star 12-12-17 (+30) +2MgO +TE Complefert magni-plus 14-7-14 (+25) +4MgO +0,1Fe +0,1Zn

Основно торене (December – February)

600 -1200 kg

* Цитираните дози са ориентировъчни. Относно торенето на културите, необходимо е да се вземат под внимание съветите на местните агрономи.

The dry vineyards for the production of higher quality wines, due to their low load and quality
orientation, do not receive surface fertilization but only foliar applications of Phosphorus and
Trace Elements at the same time as plant protection sprays.

In highly productive irrigated vineyards, surface fertilization is imperative to cover the
increased needs of Nitrogen, Phosphorus and Potassium, so that the vines can cope with the
rapid growth and ripening of the grapes and favor the earliness and quality characteristics of the
production.

 • ● Immediately after fruit set, the remaining 1/3 of the total annual amount of Nitrogen, as
  well as 1/4 of the total Phosphorus, are applied.
 • ● 1/3 of the remaining Potassium is applied in two to three doses, with the first
  application occurring immediately after fruit set, together with Nitrogen and
  Phosphorus and the rest following during the period from polishing to ripening of the
  grapes.

It is recommended to use Nitrogen fertilizers (Ωmega 26N & NutrActive) or complex multi-
nutrient fertilizers, such as Complefert, which offer harmonious and prolonged nutrition of the
vine from the growth phase of the berries to the later stages of ripening.

Торене на лозите
Тип на тораСтадии на торенеДозировка (кг/хектар)

NutrActive 27N 27-0-0 (+27)

NutrActive 26Ν Boro-plus 26-0-0 (+27) +0,3B

Novacan special 27N stabil 27-0-0 +5MgO +0,2B

Ωmega 26N 26-0-0 (+29)

Ωmega 26N solub 26-0-0 (+29)

Fertammon 26 solub 26-0-0 (+29)

Fertammon special 25-0-0 (+29) +0,5Zn +0,5FeSO 4

Nutrammon solub 34,5-0-0

(май-юни)

Повърхностно торене на поливни лозови насаждения

Винени и трапезни сортове и сортове за получаване на стафиди

(юни-август)

200-300 кг
Complefert blue-star 12-12-17 (+30) +2MgO +TE

Complefert extra 12-10-20 (+20) +2MgO +TE

Complefert CalMag 8-12-18 (+35) +3MgO +3CaO +TE
200-400 кг

* Цитираните дози са ориентировъчни. Относно торенето на културите, необходимо е да се вземат под внимание съветите на местните агрономи.

Λήθαργος
Летаргия
(януари – февруари)
Ταχεία αύξηση Ραγών
Бърз растеж на зърната
(май-юни)
Γυάλισμα
Начало на зреенето
(юни- юли)
Поливни трапезни лозя NutrActive Ωmega fert Complefert NutrActive Ωmega 26N Novacan stabil Fertammon special Complefert
Поливни винени сортове NutrActive Ωmega fert Complefert NutrActive Ωmega 26N Novacan stabil Fertammon special Complefert
Неполивни винени сортове NutrActive Ωmega fert Complefert

Basic fertilizers

 • NutrActive special 12-12-17 (+30) +2MgO +TE
 • NutrActive magni-plus 14-7-14 (+25) +4MgO +0,1Fe +0,1Zn
 • NutrActive triple-S 15-15-15 (+25)
 • Ωmega fert 12-8-17 (+30) +2MgO +2CaO +TE
 • Ωmega fert 14-8-18 (+30) +2MgO +TE
 • Ωmega fert 14-18-14 (+27)
 • Complefert extra 12-10-20 (+28) +2MgO +ΤΕ
 • Complefert CalMag 8-12-18 (+35) +3MgO +3CaO +TE
 • Complefert blue-star 12-12-17 (+30) +2MgO +TE
 • Complefert magni-plus 14-7-14 (+25) +4MgO +0,1Fe +0,1Zn
Nutriphos Nutriphos Nutriphos

Азотни торове за повърхностно торене

 • NutrActive 27N 27-0-0 (+27)
 • NutrActive 26Ν Boro-plus 26-0-0 (+27) +0,3B
 • Novacan special 27N stabil 27-0-0 +5MgO +0,2B
 • Ωmega 26N 26-0-0 (+29)
 • Ωmega 26N solub 26-0-0 (+29)
 • Fertammon 26 solub 26-0-0 (+29)
 • Fertammon special 25-0-0 (+29) +0,5Zn +0,5FeSO 4
 • Nutrammon solub 34,5-0-0
NutrActive leader NutrActive 27nNutrActive 27n

(основно – повърхностно торене)

 • ● Дълготрайно подхранване на лозите с азот с бавно освобождаване
 • ● Комплексно подхранване в съответствие с потребностите на културите във всеки стадий от развитието
 • ● Повишаване на плододаването благодарение на подхранването на растенията с двете азотни форми
 • ● Минимални загуби поради отмиване и изпаряване
 • ● Увеличен прием на вода и хранителни вещества
 • ● Висока разтворимост на фосфора – до 90% – за подхранване на културите във всякакви видове почва
 • ● Гъвкавост по отношение на момента на торене и гарантирано осигуряване на азот при всякакви метеорологични условия
 • ● Възможност за основно торене само веднъж – в средата на зимата, при достатъчно валежи за придвижването на P и K в почвата, без риск от загуби на азот поради отмиване.
 • ● Икономии на труд и разходи поради по-малкия брой прилагания и намаленото количество на тора.

(основно – повърхностно торене)

 • ● Protecting fertilizer nutrients from soil components and increasing their availability to vine.
 • ● Increased uptake and utilization of Phosphorus and basic cations (K, Mg, Ca) by plants, for a long time.
 • ● Chelating of the Trace Elements (B, Zn) of the fertilizer, keeping them active for the plants in periods of high demand.
 • ● Immediately and long-term supply of Nitrogen, adapted to the needs of the vine.
 • ● Creating a strong root system, for better uptake of nutrients and water.
 • ● Reducing the water stress of plants, in conditions of low soil moisture.
 • ● Mobilization of the bound nutrients of the soil and their utilization by the crop.
 • ● Rich in Sulphur, improve the exploitation of Nitrogen, Phosphorus and Trace Elements.
 • ● Integrated nutrition and higher yields, in any soil and climate conditions.

(основно – повърхностно торене)

 • ● Добре запасени с първични (Ν, Ρ, Κ,) вторични (S, Mg), и микроелементи (Β, Ζn), тези торове осигуряват комплексно подхранване на лозите с всички необходими хранителни вещества
 • ● Напълно усвоими форми и специално формулирано съотношение между хранителните елементи, създадени с вземане под внимание на хранителните потребности на растенията
 • ● Високо съдържание на амониев азот за дълготрайно подхранване на културата
 • ● Калий под формата на калиев сулфат за по-висока производителност и по-добро качество
 • ● Висока разтворимост на фосфора – до 90% – за подхранване на културите във всякакви видове почва
 • ● Допълнително подхранване със сяра за по-добро оползотворяване на азота и микроелементите
 • ● Годишни потребности от хранителни вещества в кг/дка, тип на лозовото насаждение, винени сортове, сортове за получаване на стафиди, трапезни сортове.

Лозите се приспособяват лесно и могат да реализират задоволителни добиви в повечето видове почви. Предпочитат почви с лека до средна текстура и добро отводняване, в които условията са благоприятни за разрастване на кореновата система и благоприятстват производството на висококачествено грозде и вино. Трапезните сортове реализират продукция с по-високо качество при почви със средна текстура и плодородие, по-голяма дълбочина и по-високо влагосъдържание в низините и крайбрежните райони.

Многоплодородните, глинестите и богатите на органични вещества почви реализират високи, но забавени и с по-ниско качество добиви, като в много случаи се наблюдава силно изразено окапване на цвета и намаляване на плододаването поради конкуренция с останалата растителност.

В контекста на химичните си характеристики, лозите предпочитат неутрални почви с рН 6,5 – 7,5, но въпреки това могат да виреят без особени проблеми в по-широкия диапазон 4,5 – 8,5.

Кореновата система при лозите е твърде развита и активна от ранна пролет до късна есен – време, достатъчно за усвояване на основните подхранващи елементи. Независимо от това, както елиминирането на хранителни вещества чрез продукцията, така и интензивната експлоатация на лозите правят торенето наложително и необходимо условие както за количественото, така и за качественото оптимизиране на продукцията.

В тази връзка, в зависимост от почвените и климатичните условия в съответния район, типа, възрастта и годишното натоварване на лозята, е възможно да се дефинират хранителните потребности и да се съставят таблици, от които да могат да се правят изводи и планират общи насоки за торене в рамките на стопанската година.

Годишна потребност от хранителни компоненти в кг/хектар
Тип (N) (P2O5) (K2O) (CaO) (MgO)
Винено грозде 70 – 120 40 – 60 150 – 180 100 – 150 30 – 50
Стафидно грозде 120 – 170 50 – 80 200 – 250 130 – 180 40 – 70
Трапезно грозде 150 – 220 60 – 80 200 – 280 150 – 200 60 – 80

От покълването до плододаването

Από την εκβλάστηση έως και την καρπόδεση

Това е време, през което темпото на поемане на хранителни вещества от корените и синтезният капацитет на листата не могат да осигурят задоволяване в достатъчна степен на повишените хранителни потребности на културата.

В този стадий, продължаването на развитието се основава единствено на мобилизирането на складираните вещества от по-старите органи, например – стеблата и корените, както и на достатъчността на внесените през зимата хранителни вещества чрез основното торене на лозовата култура.

В рамките на ранните етапи на покълване, азотът играе ключова роля за нормалното развитие на растението. Постепенно, с приближаването към стадия на цъфтежа, хранителните потребности се увеличават, ангажирайки други хранителни вещества – фосфор (Ρ), калий (К), калций (Са). Микроелементите – желязо (Fe), бор (В), цинк (Zn) – също имат ключово значение в този стадий, тъй като участват активно във всички метаболитни процеси, от поникването до плододаването.

От плододаването до началото на зреенето

Από την καρπόδεση έως την έναρξη της ωρίμανσης (γυάλισμα)

Този етап започва веднага след опрашването с формиране на млади зрънца, продължава с бързо увеличаване на размера и теглото и приключва с началото на зреенето и придобиването на цвят при цветните сортове и блясък при белите сортове.

Хранителната запасеност на лозите през този период влияе съществено върху крайната продукция, тъй като потреблението на хранителни вещества е максимално.

Потребността от азот (N) на този етап е по-голяма, отколкото във всеки друг момент от годишния цикъл.

Потребностите от калий (К) също са високи и постепенно се увеличават с приближаване на фазата на зреенето, високи и нарастващи са, също така, и потребностите от фосфор (Р).

Внасянето на азот, фосфор и калий след началото на фазата на плододаването е критично необходимо при сортовете с висок добив, сортовете, предназначени за сушене, и трапезните интензивни лозя, поради голямото натоварване и допълнителни нужди, породени от интервенциите с регулатори на растежа.

От начало на зреенето до узряване

Από το Γυάλισμα έως την Ωρίμανση

През този стадий, удължаването на леторастите спира, зърната увеличават повече от двойно теглото си, съдържащите се киселини се превръщат в захари и се придобива типичното за сорта оцветяване.

Това е периодът, през който потребността на лозите от азот (N) бързо намалява, а нуждата от калий (К) значително се увеличава, което води до поява на симптоми на временен дефицит в години на свръхпроизводство, поради придвижването на големи количества калий (К) от листата към зърната и участието на последния в синтеза на съхраняваните вещества.

В напояваните лозя, където целта е постигане на висока концентрация на захари, и при интензивните трапезни сортове, торенето с калий трябва да бъде стандартен метод за отглеждане на този етап, за постигане на високи добиви и качествена продукция.

Целта на основното торене е да се посрещнат повишените потребности от хранителни вещества, както в ранните стадии на бърз растеж на леторасти и формирането на съцветия, така и по-късно, в периода на бързия растеж и узряването на плодовете.

Количеството и темпото на внасяне на хранителните вещества, осигурени чрез основно торене, се определят от характеристиките на почвата, нейния тип, възрастта и производствения профил на лозовото насаждение.

 • ● В неполивните лозя, където се произвеждат висококачествени вина, цялото количество тор се осигурява чрез основно торене, което покрива напълно нуждите на културите от N, P, K и Mg. В същото време се коригират възможния недостиг на микроелементи, тъй като повърхностното торене не е реализуемо.
 •  ● Ιrrigated vineyards and high productivity table varieties and grapes that are destined to be dried предназначено за сушене, се подсигуряват с:
  • ● 2/3 от общото необходимо количество калий (Κ)
  • ● 3/4 от фосфора (P) и магнезия (Mg)

Точното време на торене се определя от вида и характеристиките на почвата, както и от метеорологичните дадености в района.

 • ● Следователно, в тежки глинести почви и в райони с ниско количество на валежите бавнодействащите елементи P и K трябва да бъдат внедрени в началото на зимата (декември – януари), за да бъдат изложени на въздействието на зимните валежи, които насърчават движенията им в земята, а N трябва да се осигурява в края на зимата или началото на пролетта, за да се избегне отмиването и, по този начин, да бъде на разположение на растенията в периода на бърз растеж на леторастите.
 • ● В леки пясъчни почви и в райони с обилни валежи цялото торене трябва да се извърши в края на зимата (февруари) или началото на пролетта (началото на март), за да се намалят загубите и, по този начин, хранителните елементи да бъдат достъпни за растенията навреме.

Depending on the type and characteristics of the soil, it is recommended either to apply complex multi-nutrient fertilizers with nanopolymer technology (Ωmega fert), which prevent the immobilization of nutrients in the soil and increase their availability in the crop for a long time, or stabilized fertilizers (NutrActive), which allow for basic fertilizing to be done all at once in mid-winter, ensuring adequate rainfall for the movement of P and K in the soil, as well as the protection of nitrogen from leaching.

Торене на лозите
Тип на тора Стадии на торене Дозировка (кг/хектар)

NutrActive special 12-12-17 (+30) +2MgO +TE NutrActive magni-plus 14-7-14 (+25) +4MgO +0,1Fe +0,1Zn NutrActive triple-S 15-15-15 (+25) Ωmega fert 12-8-17 (+30) +2MgO +2CaO +TE Ωmega fert 14-8-18 (+30) +2MgO +TE Ωmega fert 14-18-14 (+27) Complefert extra 12-10-20 (+28) +2MgO +ΤΕ Complefert CalMag 8-12-18 (+35) +3MgO +3CaO +TE Complefert blue-star 12-12-17 (+30) +2MgO +TE Complefert magni-plus 14-7-14 (+25) +4MgO +0,1Fe +0,1Zn

Основно торене (December – February)

600 -1200 kg

* Цитираните дози са ориентировъчни. Относно торенето на културите, необходимо е да се вземат под внимание съветите на местните агрономи.

The dry vineyards for the production of higher quality wines, due to their low load and quality
orientation, do not receive surface fertilization but only foliar applications of Phosphorus and
Trace Elements at the same time as plant protection sprays.

In highly productive irrigated vineyards, surface fertilization is imperative to cover the
increased needs of Nitrogen, Phosphorus and Potassium, so that the vines can cope with the
rapid growth and ripening of the grapes and favor the earliness and quality characteristics of the
production.

 • ● Immediately after fruit set, the remaining 1/3 of the total annual amount of Nitrogen, as
  well as 1/4 of the total Phosphorus, are applied.
 • ● 1/3 of the remaining Potassium is applied in two to three doses, with the first
  application occurring immediately after fruit set, together with Nitrogen and
  Phosphorus and the rest following during the period from polishing to ripening of the
  grapes.

It is recommended to use Nitrogen fertilizers (Ωmega 26N & NutrActive) or complex multi-
nutrient fertilizers, such as Complefert, which offer harmonious and prolonged nutrition of the
vine from the growth phase of the berries to the later stages of ripening.

Торене на лозите
Тип на тораСтадии на торенеДозировка (кг/хектар)

NutrActive 27N 27-0-0 (+27)

NutrActive 26Ν Boro-plus 26-0-0 (+27) +0,3B

Novacan special 27N stabil 27-0-0 +5MgO +0,2B

Ωmega 26N 26-0-0 (+29)

Ωmega 26N solub 26-0-0 (+29)

Fertammon 26 solub 26-0-0 (+29)

Fertammon special 25-0-0 (+29) +0,5Zn +0,5FeSO 4

Nutrammon solub 34,5-0-0

(май-юни)

Повърхностно торене на поливни лозови насаждения

Винени и трапезни сортове и сортове за получаване на стафиди

(юни-август)

200-300 кг
Complefert blue-star 12-12-17 (+30) +2MgO +TE

Complefert extra 12-10-20 (+20) +2MgO +TE

Complefert CalMag 8-12-18 (+35) +3MgO +3CaO +TE
200-400 кг

* Цитираните дози са ориентировъчни. Относно торенето на културите, необходимо е да се вземат под внимание съветите на местните агрономи.

 Λήθαργος
Летаргия

(януари – февруари)
Ταχεία αύξηση Ραγών
Бърз растеж на зърната

(май-юни)
Γυάλισμα
Начало на зреенето

(юни- юли)
Поливни трапезни лозяNutrActive
Ωmega fert
Complefert
NutrActive
Ωmega 26N
Novacan stabil
Fertammon special
Complefert
Поливни винени сортовеNutrActive
Ωmega fert
Complefert
NutrActive
Ωmega 26N
Novacan stabil
Fertammon special
Complefert
Неполивни винени сортовеNutrActive
Ωmega fert
Complefert
  

Basic fertilizers

 • NutrActive special 12-12-17 (+30) +2MgO +TE
 • NutrActive magni-plus 14-7-14 (+25) +4MgO +0,1Fe +0,1Zn
 • NutrActive triple-S 15-15-15 (+25)
 • Ωmega fert 12-8-17 (+30) +2MgO +2CaO +TE
 • Ωmega fert 14-8-18 (+30) +2MgO +TE
 • Ωmega fert 14-18-14 (+27)
 • Complefert extra 12-10-20 (+28) +2MgO +ΤΕ
 • Complefert CalMag 8-12-18 (+35) +3MgO +3CaO +TE
 • Complefert blue-star 12-12-17 (+30) +2MgO +TE
 • Complefert magni-plus 14-7-14 (+25) +4MgO +0,1Fe +0,1Zn
Nutriphos Nutriphos Nutriphos

Азотни торове за повърхностно торене

 • NutrActive 27N 27-0-0 (+27)
 • NutrActive 26Ν Boro-plus 26-0-0 (+27) +0,3B
 • Novacan special 27N stabil 27-0-0 +5MgO +0,2B
 • Ωmega 26N 26-0-0 (+29)
 • Ωmega 26N solub 26-0-0 (+29)
 • Fertammon 26 solub 26-0-0 (+29)
 • Fertammon special 25-0-0 (+29) +0,5Zn +0,5FeSO 4
 • Nutrammon solub 34,5-0-0
NutrActive leader NutrActive 27nNutrActive 27n

(основно – повърхностно торене)

 • ● Дълготрайно подхранване на лозите с азот с бавно освобождаване
 • ● Комплексно подхранване в съответствие с потребностите на културите във всеки стадий от развитието
 • ● Повишаване на плододаването благодарение на подхранването на растенията с двете азотни форми
 • ● Минимални загуби поради отмиване и изпаряване
 • ● Увеличен прием на вода и хранителни вещества
 • ● Висока разтворимост на фосфора – до 90% – за подхранване на културите във всякакви видове почва
 • ● Гъвкавост по отношение на момента на торене и гарантирано осигуряване на азот при всякакви метеорологични условия
 • ● Възможност за основно торене само веднъж – в средата на зимата, при достатъчно валежи за придвижването на P и K в почвата, без риск от загуби на азот поради отмиване.
 • ● Икономии на труд и разходи поради по-малкия брой прилагания и намаленото количество на тора.

(основно – повърхностно торене)

 • ● Protecting fertilizer nutrients from soil components and increasing their availability to vine.
 • ● Increased uptake and utilization of Phosphorus and basic cations (K, Mg, Ca) by plants, for a long time.
 • ● Chelating of the Trace Elements (B, Zn) of the fertilizer, keeping them active for the plants in periods of high demand.
 • ● Immediately and long-term supply of Nitrogen, adapted to the needs of the vine.
 • ● Creating a strong root system, for better uptake of nutrients and water.
 • ● Reducing the water stress of plants, in conditions of low soil moisture.
 • ● Mobilization of the bound nutrients of the soil and their utilization by the crop.
 • ● Rich in Sulphur, improve the exploitation of Nitrogen, Phosphorus and Trace Elements.
 • ● Integrated nutrition and higher yields, in any soil and climate conditions.

(основно – повърхностно торене)

 • ● Добре запасени с първични (Ν, Ρ, Κ,) вторични (S, Mg), и микроелементи (Β, Ζn), тези торове осигуряват комплексно подхранване на лозите с всички необходими хранителни вещества
 • ● Напълно усвоими форми и специално формулирано съотношение между хранителните елементи, създадени с вземане под внимание на хранителните потребности на растенията
 • ● Високо съдържание на амониев азот за дълготрайно подхранване на културата
 • ● Калий под формата на калиев сулфат за по-висока производителност и по-добро качество
 • ● Висока разтворимост на фосфора – до 90% – за подхранване на културите във всякакви видове почва
 • ● Допълнително подхранване със сяра за по-добро оползотворяване на азота и микроелементите
 • ● Годишни потребности от хранителни вещества в кг/дка, тип на лозовото насаждение, винени сортове, сортове за получаване на стафиди, трапезни сортове.