Θρέψη - Λίπανση
Βαμβακιού

Θρέψη - Λίπανση Βαμβακιού

Φυλλάδιο Βαμβακιού

Το βαμβάκι είναι φυτό μεγάλης προσαρμοστικότητας και μπορεί να καλλιεργηθεί σε ευρεία ποικιλία εδαφών. Υψηλές αποδόσεις επιτυγχάνονται σε μέσης μηχανικής σύστασης, βαθιά γόνιμα εδάφη με επαρκή στράγγιση και καλή υδατοικανότητα.

Στα ελαφρά εδάφη απαιτεί αυξημένη λιπαντική αγωγή ενώ τα βαριά εδάφη που νεροκρατούν, προκαλούν ασφυξία και ασθένειες στο ριζικό σύστημα και είναι ακατάλληλα για την καλλιέργεια.

Το βαμβάκι παρουσιάζει καλή ανεκτικότητα στην αλατότητα του εδάφους. Ως προς την οξύτητα, αναπτύσσεται σε μεγάλο εύρος pH από 5,5 έως 8,0, με ιδανικό από 6,8-7,3.

Είναι φυτό θερμών κλιμάτων, με ιδιαίτερες απαιτήσεις σε υψηλές θερμοκρασίες την περίοδο της ανάπτυξης και της καρποφορίας. Κατά τη σπορά, η ελάχιστη θερμοκρασία εδάφους για ικανοποιητικό φύτρωμα στο χωράφι είναι οι 13°C, ενώ η άριστη θερμοκρασία περιβάλλοντος για ταχεία ανάπτυξη και υψηλές αποδόσεις είναι οι 32°C – 34°C.

Παρά το γεγονός ότι το βαμβάκι ανήκει στις καλλιέργειες που δεν εξαντλούν σημαντικά το έδαφος, είναι ιδιαίτερα απαιτητικό σε θρεπτικά στοιχεία, προκειμένου να αναπτυχθεί ικανοποιητικά και να δώσει υψηλές αποδόσεις. Αν και μέρος των προστιθέμενων θρεπτικών στοιχείων επιστρέφουν στο έδαφος με την ενσωμάτωση των στελεχών και των υπολειμμάτων, η απαίτηση του βαμβακιού για πρώιμη και ταχεία βλαστική ανάπτυξη και ο χρονικά περιορισμένος κύκλος της καλλιέργειας στις κλιματικές συνθήκες της Ελλάδας, καθιστούν την επαρκή και στοχευμένη λιπαντική αγωγή καθοριστικό παράγοντα για την απόδοση και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής.

Λιπαντικές μονάδες (kg/στρ.)
Φυτικό είδος (N) (P2O5) (K2O)
Βαμβάκι 15-18 6-8 9 - 12

Από το φύτρωμα έως τα χτένια

Η θερμοκρασία και η επαρκής υγρασία του εδάφους, είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για το ομοιόμορφο φύτρωμα του σπόρου.

Από την εμφάνιση των φυτών έως τον 5ο κόμβο αναπτύσσεται κυρίως η ρίζα ενώ η βλάστηση παραμένει περιορισμένη. Μετά τον 5ο κόμβο, με την άνοδο των θερμοκρασιών, επιταχύνεται η ανάπτυξη της βλάστησης με την παραγωγή νέων φυλλοφόρων και στη συνέχεια καρποφόρων βλαστών, πάνω στους οποίους θα σχηματιστούν τα χτένια, τα άνθη και τα καρύδια.

Σε αυτό το στάδιο είναι κρίσιμο να επιτευχθεί η καλή εγκατάσταση της καλλιέργειας στο έδαφος, η ανάπτυξη, σε βάθος και όγκο, του ριζικού συστήματος και η δημιουργία φυτών με επαρκή βλάστηση και εύρωστη φυλλική επιφάνεια, που θα συμβάλλουν στην πλούσια ανθοφορία, στην καλή καρπόδεση και στην ανάπτυξη των καρυδιών σε μεταγενέστερα στάδια.

Η βασική λίπανση είναι καθοριστικής σημασίας για την απόδοση της καλλιέργειας, καθώς εξασφαλίζει τις απαραίτητες ποσότητες Αζώτου (Ν), Φωσφόρου (Ρ) και Καλίου (Κ) για την εύρωστη ανάπτυξη των φυτών.

Οι καλλιέργειες που δε δέχονται βασική λίπανση, παρουσιάζουν ελλείψεις και εισέρχονται στο αναπαραγωγικό στάδιο, χωρίς την απαιτούμενη βλαστική ανάπτυξη. Αυτό οδηγεί σε απώλεια παραγωγής, που δε μπορεί να αντισταθμιστεί από μεταγενέστερες λιπαντικές εφαρμογές ή άλλες καλλιεργητικές εργασίες.

Άζωτο (Ν) διεγείρει την βλαστική ανάπτυξη, ενισχύει την φωτοσύνθεση και αυξάνει το ύψος των φυτών και τον αριθμό των πλάγιων βλαστών, των φύλλων και των χτενιών.

Φωσφόρου (P) προωθεί την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, την καλή εγκατάσταση του φυτού στο έδαφος και συμβάλλει στην ανάπτυξη των μεριστωμάτων πάνω στα οποία θα σχηματιστούν οι βλαστοί, τα φύλλα και τα χτένια.

Κάλιο (Κ) προάγει την ανάπτυξη της ρίζας και των φύλλων, αυξάνει τη φωτοσύνθεση, βελτιώνει την απορρόφηση του νερού και προστατεύει την καλλιέργεια από ασθένειες και αντίξοες καιρικές συνθήκες. Επίσης, βελτιώνει την ανθεκτικότητα των φυτών στις αδρομυκώσεις.

Μαγνήσιο (Mg) αυξάνει τον αριθμό των φύλλων και τη φωτοσυνθετική δραστηριότητα των φυτών.

Στάδιο εμφάνισης των χτενιών έως και την έναρξη της άνθισης

Η αναπαραγωγική φάση αρχίζει με την εμφάνιση των πρώτων ανθοφόρων οφθαλμών (χτένια) στα μέσα Ιουνίου και αποτελεί ένα από τα κρισιμότερα στάδια, καθώς η καλλιέργεια εισέρχεται στο αναπαραγωγικό στάδιο και ταυτόχρονα συνεχίζει την ανάπτυξη της βλάστησης. Ο ρυθμός με τον οποίο τα φυτά παράγουν νέους βλαστούς και αναπτύσσουν τη ρίζα τους φτάνει στο μέγιστο και η καλλιέργεια καλύπτει όλο το χωράφι, τόσο πάνω, όσο και κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.

Στόχος είναι όσο το δυνατόν καλύτερη ανάπτυξη της βλάστησης και η εξισορρόπησή της με την καρποφορία, ώστε να μη δημιουργηθεί ανταγωνισμός, που οδηγεί σε υπερβολική σκίαση των κατώτερων φύλλων, καθυστέρηση της ανθοφορίας, αποκοπή των χτενιών – λουλουδιών και μεταγενέστερα σε πτώση καρυδιών.

Σε αυτό το στάδιο, τα φυτά είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στην έλλειψη νερού, στις ακραίες θερμοκρασίες, στην έλλειψη φωτισμού, και σε ανεπάρκεια θρεπτικών στοιχείων ειδικά Αζώτου, Καλίου, Βορίου και Ψευδαργύρου. Αζώτου, Καλίου, Βορίου και Ψευδάργυρος.

Οι ανάγκες της περιόδου σε Κάλιο , πρέπει να καλύπτονται από τη βασική λίπανση, ενώ του Άζωτο με επιφανειακή εφαρμογή πριν την άνθιση.

Τα σημαντικά για την καλλιέργεια Ιχνοστοιχεία, Βόριο και Ψευδάργυρος, πρέπει να παρέχονται είτε με τη βασική λίπανση είτε με τη χρήση επιφανειακών Αζωτούχων λιπασμάτων που τα περιέχουν, ή με διαφυλλικές εφαρμογές κατά την περίοδο σχηματισμού των χτενιών.

Άζωτο (Ν) αυξάνει την παραγωγή ανθοφόρων βλαστών και ανθέων και προωθεί την ανάπτυξη των ανθικών μερών.

Φωσφόρου (P) εισάγει έγκαιρα την καλλιέργεια στην αναπαραγωγική φάση και συμβάλλει στον σχηματισμό των ανθικών οργάνων.

Κάλιο (Κ) αυξάνει τη παραγωγή χτενιών και ανθέων και τη φωτοσυνθετική δραστηριότητα των φύλλων. Μειώνει την αποκοπή των αναπαραγωγικών οργάνων, εξισορροπεί τις δυσμενείς επιπτώσεις περίσσειας Άζωτο και ρυθμίζει την υδατική ισορροπία του φυτού.

Βόριο (Β) και Ψευδάργυρος (Zn) αυξάνουν την παραγωγή και τη γονιμότητα της γύρης, βελτιώνουν την ανθοφορία και την καρπόδεση, συμμετέχουν στην αρχική ανάπτυξη των καρυδιών και μειώνουν την πτώση τους.

Στάδιο από την καρπόδεση έως και την ωρίμανση των καρυδιών

Η παραγωγική ανθοφορία αρχίζει τρεις εβδομάδες μετά την εμφάνιση των χτενιών ( αρχές Ιουλίου ) και διαρκεί έξι εβδομάδες ( μέσα Αυγούστου ). Στα αρχικά στάδια της ανθοφορίας η καρπόδεση είναι υψηλή και μειώνεται σταδιακά μετά την 4η εβδομάδα.

Τα καρύδια αναπτύσσονται ταχύτατα και αποκτούν το τελικό τους μέγεθος τρεις εβδομάδες μετά την καρπόδεση, ενώ χρειάζονται περίπου άλλες τέσσερις εβδομάδες να ωριμάσουν και να ανοίξουν.

Οι ίνες εμφανίζονται αμέσως μετά την καρπόδεση. Στην αρχική φάση ( 15-25 ημέρες ) αναπτύσσονται κατά μήκος, ενώ κατά την ωρίμανση των καρυδιών αυξάνεται το πάχος τους.

Σ’ αυτό το χρονικό διάστημα οι απαιτήσεις των φυτών σε θρεπτικά στοιχεία και νερό, που προσλαμβάνονται από την ρίζα, και σε υδατάνθρακες, που παράγονται στα φύλλα, μεγιστοποιούνται, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες αύξησης των καρυδιών, ο σχηματισμός των σπόρων και η ανάπτυξη της ίνας.

Τυχών ελλείψεις θρεπτικών στοιχείων και ειδικότερα Άζωτο και Κάλιοσε συνδυασμό με μη ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και ασθένειες, οδηγούν σε αποκοπή χτενιών και καρυδιών, μικρότερο βάρος σπόρων και καρυδιών και σε υποβαθμισμένη ποιότητα ίνας.

Άζωτο (Ν) αυξάνει τον αριθμό και το βάρος των καρυδιών που παραμένουν στο φυτό, το βάρος του σπόρου, την αναλογία και το μήκος της ίνας.

Φώσφορος (P) πρωιμίζει την ωρίμανση και αυξάνει το βάρος των καρυδιών και των σπόρων, τη διάμετρο και την αντοχή της ίνας

Το Κάλιο (K) αυξάνει το μήκος και το πάχος της ίνας, το βάρος του σπόρου και την περιεκτικότητα του σε λάδι.

Επιδιώκεται να καλυφθούν οι ανάγκες σε θρεπτικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την καλή εγκατάσταση των φυτών, τη δημιουργία πλούσιου ριζικού συστήματος και τη πρώιμη και εύρωστη ανάπτυξη της βλάστησης.

Χωρίς την εφαρμογή βασικής λίπανσης, τα φυτά παρουσιάζουν ελλείψεις και ανεπαρκή πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων στα αρχικά στάδια ανάπτυξης, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και της περιορισμένης ανάπτυξη των ριζών, μειώνοντας αισθητά τις αποδόσεις τους.

Η γραμμική εφαρμογή κατά την σπορά, διευκολύνει τη πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων και ειδικά του δυσκίνητου στο έδαφος Φωσφόρου και του Ο Φώσφορος και Κάλιο.

Χορηγούνται:

 • ● Το 1/2 του Άζωτο (Ν)
 • ● Όλη η ποσότητα του Φωσφόρου (P)
 • ● Όλη η ποσότητα του Καλίου (Κ)

Το Άζωτο της βασικής λίπανσης πρέπει να εφαρμόζεται σε Αμμωνιακή μορφή, ώστε να παραμένει εύκολα διαθέσιμο στα φυτά, σε όλη την περίοδο από το φύτρωμα έως την είσοδο της καλλιέργειας στην ανθοφορία.

Συνιστάται η χρήση σύνθετων πολυθρεπτικών λιπασμάτων με νανοπολυμερή τεχνολογία (Ωmega fert) ή σύνθετων σταθεροποιημένων λιπασμάτων (NutrActive). Εμπλουτισμένα με τα ιχνοστοιχεία Βόριο και Ψευδάργυρο, τα λιπάσματα αυτά επιτυγχάνουν ολοκληρωμένη θρέψη της καλλιέργειας, ελαχιστοποιούν τις απώλειες και διασφαλίζουν την εύρωστη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και της βλάστησης.

Λίπανση Βαμβάκι
Τύπος ΛιπάσματοςΣτάδιο εφαρμογήςΔόση* (Kg/στρ.)

NutrActive bor 21-7-11 (+10) +0,3B
NutrActive vital 19-9-9 (+19) +0,3Zn
NutrActive leader 15-15-15 (+15)
NutrActive FerroZinc 11-22-22 (+10) +0,2Fe +0,2Zn
Ωmega fert 20-10-5 (+21)
Ωmega fert 14-22-7 (+20) +0,1B +0,1Zn
Ωmega fert 14-14-14 (+23)
Nutrifert standard 20-10-10 (+15)
Nutrifert kali-phos 9-22-22 (+10)

Βασική λίπανση

40 - 60 kg

* Οι δόσεις, που αναφέρονται είναι ενδεικτικές. Για την λίπανση των καλλιέργειών είναι σκόπιμο να λαμβάνεται υπόψη και η συμβουλή των τοπικών γεωπόνων.

 

Στόχος είναι η κάλυψη των αναγκών του φυτού σε θρεπτικά συστατικά που είναι απαραίτητα για τη βλαστική ανάπτυξη το καλοκαίρι, την ανθοφορία και την καρποφορία, καθώς και την ανάπτυξη των μπύκων.

Η πρώιμη εφαρμογή, πριν την ανάδυση των τετραγώνων, ευνοεί την έγκαιρη είσοδο των φυτών στη φάση της αναπαραγωγής και είναι απαραίτητη η απόδοση των καλλιεργειών στο κλίμα της Ελλάδας, όπου το φυτό αυτό έχει περιορισμένο κύκλο ανάπτυξης.

Χορηγούνται:

 • ● Το 1/2 του Άζωτο (Ν)

Το αμμωνιακό άζωτο αυξάνει την ανθοφορία και μειώνει την αποβολή τετραγωνικών, ανθέων και καρπών, που προκαλούνται όταν η βλαστική ανάπτυξη και η καρποφορία ανταγωνίζονται μεταξύ τους.

Συνιστάται, η εφαρμογή Αζωτούχων λιπασμάτων με νανοπολυμερή τεχνολογία (Ωmega 26N) ή σταθεροποιημένο Αμμωνιακό Άζωτο (NutrActive), τα οποία μειώνουν τις απώλειες του Αζώτου από το έδαφος και εξασφαλίζουν τον επαρκή εφοδιασμό της καλλιέργειας έως και τα τελευταία στάδια του γεμίσματος των καρυδιών. Για την τμηματική χορήγηση του Αζώτου, μέσω του συστήματος υδρολίπανσης, συνιστάται είτε η χρήση υδατοδιαλυτής Νιτροθειικής Αμμωνίας ( Ωmega 26N solub - Fertammon 26 solub ) που εξασφαλίζει την ομαλή θρέψη των βαμβακόφυτων με Άζωτο και Θείο, είτε η εφαρμογή Νιτρικής Αμμωνίας ( Nutrammon solub ) που παρέχει στην καλλιέργεια ισορροπημένη αναλογία Αμμωνιακού και Νιτρικού Αζώτου.

 
Λίπανση Βαμβάκι
Τύπος ΛιπάσματοςΣτάδιο εφαρμογήςΔόση* (Kg/στρ.)

NutrActive 27N 27-0-0 (+27)
NutrActive 26N Boro-plus 26-0-0 (+27) +0,3B
Ωmega 26N 26-0-0 (+29)
Ωmega 26N solub 26-0-0 (+29)
Ωmega favorite 24-0-0 (+32) +2MgO +0,3B
Fertammon 26 26-0-0 (+29)
Fertammon 26 solub 26-0-0 (+29)
Fertammon special 25-0-0 (+29) +0,5Zn +0,5FeSO 4
Nutrammon solub 34,5-0-0

Επιφανειακή λίπανση

30 -40 kg

* Οι δόσεις, που αναφέρονται είναι ενδεικτικές. Για την λίπανση των καλλιέργειών είναι σκόπιμο να λαμβάνεται υπόψη και η συμβουλή των τοπικών γεωπόνων.

Φυτικό είδος Βασική λίπανση Επιφανειακή λίπανση
Βαμβάκι

NutrActive
Ωmega fert
Nutrifert

NutrActive
Fertammon
Nutrammon

Βασικά λιπάσματα

 • NutrActive bor 21-7-11 (+10) +0,3B NutrActive vital 19-9-9 (+19) +0,3Zn
 • NutrActive leader 15-15-15 (+15)
 • NutrActive FerroZinc 11-22-22 (+10) +0,2Fe +0,2Zn
 • Ωmega fert 20-10-5 (+21)
 • Ωmega fert 14-22-7 (+20) +0,1B +0,1Zn
 • Ωmega fert 14-14-14 (+23)
 • Nutrifert standard 20-10-10 (+15)
 • Nutrifert kali-phos 9-22-22 (+10)
NutrActive borNutrActive borNutrActive bor

Επιφανειακά αζωτούχα λιπάσματα

 • NutrActive 27N 27-0-0 (+27)
 • NutrActive 26N Boro-plus 26-0-0 (+27) +0,3B
 • Ωmega 26N 26-0-0 (+29)
 • Ωmega 26N solub 26-0-0 (+29)
 • Ωmega favorite 24-0-0 (+32) +2MgO +0,3B
 • Fertammon 26 26-0-0 (+29)
 • Fertammon 26 solub 26-0-0 (+29)
 • Fertammon special 25-0-0 (+29) +0,5Zn +0,5FeSO 4
 • Nutrammon solub 34,5-0-0
NutrActive bor NutrActive bor NutrActive bor

(Βασική-Επιφανειακή λίπανση)

 • ● Παρατεταμένη θρέψη του Βαμβακιού, με Άζωτο βραδείας αποδέσμευσης
 • ● Ολοκληρωμένη θρέψη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της καλλιέργειας σε κάθε στάδιο ανάπτυξης
 • ● Αυξημένη άνθιση και καρποφορία από την τροφοδοσία των φυτών και με τις δύο μορφές Αζώτου
 • ● Ελαχιστοποίηση των απωλειών από έκπλυση και εξαέρωση
 • ● Υψηλή διαλυτότητα του Φωσφόρου που φτάνει το 90% για θρέψη της καλλιέργειας σε όλους τους τύπους εδαφών
 • ● Επιπρόσθετος εμπλουτισμός με Θείο για καλύτερη εκμετάλλευση του Αζώτου και του Φωσφόρου
 • ● Εγγυημένη θρέψη της καλλιέργειας σε όλους τους τύπους των εδαφών

(Βασική-Επιφανειακή λίπανση)

 • ● Προστασία των θρεπτικών στοιχείων του λιπάσματος από τα συστατικά του εδάφους και αύξηση της διαθεσιμότητά τους για το βαμβάκι.
 • ● Αυξημένη πρόσληψη και αξιοποίηση του Φωσφόρου και των βασικών κατιόντων (Κ, Mg, Ca) από τα φυτά, για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 • ● Χηλικοποίηση των Ιχνοστοιχείων (B, Zn, Fe) του λιπάσματος, διατηρώντας τα ενεργά για τα φυτά σε περιόδους υψηλής ζήτησης.
 • ● Άμεση και μεσοπρόθεσμη παροχή Αζώτου, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του βαμβακιού.
 • ● Δημιουργία ισχυρού ριζικού συστήματος, για καλύτερη πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων και του νερού.
 • ● Μείωση της υδατικής καταπόνηση των φυτών, σε συνθήκες χαμηλής εδαφικής υγρασίας.
 • ● Κινητοποίηση των δεσμευμένων θρεπτικών στοιχείων του εδάφους και αξιοποίησή τους από την καλλιέργεια.
 • ● Πρόσθετος εφοδιασμός με Θείο, για καλύτερη εκμετάλλευση του Αζώτου, του Φωσφόρου και των Ιχνοστοιχείων.
 • ● Ολοκληρωμένη θρέψη και υψηλές στρεμματικές αποδόσεις, σε οποιεσδήποτε εδαφικές και κλιματικές συνθήκες.

Το βαμβάκι είναι φυτό μεγάλης προσαρμοστικότητας και μπορεί να καλλιεργηθεί σε ευρεία ποικιλία εδαφών. Υψηλές αποδόσεις επιτυγχάνονται σε μέσης μηχανικής σύστασης, βαθιά γόνιμα εδάφη με επαρκή στράγγιση και καλή υδατοικανότητα.

Στα ελαφρά εδάφη απαιτεί αυξημένη λιπαντική αγωγή ενώ τα βαριά εδάφη που νεροκρατούν, προκαλούν ασφυξία και ασθένειες στο ριζικό σύστημα και είναι ακατάλληλα για την καλλιέργεια.

Το βαμβάκι παρουσιάζει καλή ανεκτικότητα στην αλατότητα του εδάφους. Ως προς την οξύτητα, αναπτύσσεται σε μεγάλο εύρος pH από 5,5 έως 8,0, με ιδανικό από 6,8-7,3.

Είναι φυτό θερμών κλιμάτων, με ιδιαίτερες απαιτήσεις σε υψηλές θερμοκρασίες την περίοδο της ανάπτυξης και της καρποφορίας. Κατά τη σπορά, η ελάχιστη θερμοκρασία εδάφους για ικανοποιητικό φύτρωμα στο χωράφι είναι οι 13°C, ενώ η άριστη θερμοκρασία περιβάλλοντος για ταχεία ανάπτυξη και υψηλές αποδόσεις είναι οι 32°C – 34°C.

Παρά το γεγονός ότι το βαμβάκι ανήκει στις καλλιέργειες που δεν εξαντλούν σημαντικά το έδαφος, είναι ιδιαίτερα απαιτητικό σε θρεπτικά στοιχεία, προκειμένου να αναπτυχθεί ικανοποιητικά και να δώσει υψηλές αποδόσεις. Αν και μέρος των προστιθέμενων θρεπτικών στοιχείων επιστρέφουν στο έδαφος με την ενσωμάτωση των στελεχών και των υπολειμμάτων, η απαίτηση του βαμβακιού για πρώιμη και ταχεία βλαστική ανάπτυξη και ο χρονικά περιορισμένος κύκλος της καλλιέργειας στις κλιματικές συνθήκες της Ελλάδας, καθιστούν την επαρκή και στοχευμένη λιπαντική αγωγή καθοριστικό παράγοντα για την απόδοση και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής.

Λιπαντικές μονάδες (kg/στρ.)
Φυτικό είδος (N) (P2O5) (K2O)
Βαμβάκι 15-18 6-8 9 - 12

Από το φύτρωμα έως τα χτένια

Η θερμοκρασία και η επαρκής υγρασία του εδάφους, είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για το ομοιόμορφο φύτρωμα του σπόρου.

Από την εμφάνιση των φυτών έως τον 5ο κόμβο αναπτύσσεται κυρίως η ρίζα ενώ η βλάστηση παραμένει περιορισμένη. Μετά τον 5ο κόμβο, με την άνοδο των θερμοκρασιών, επιταχύνεται η ανάπτυξη της βλάστησης με την παραγωγή νέων φυλλοφόρων και στη συνέχεια καρποφόρων βλαστών, πάνω στους οποίους θα σχηματιστούν τα χτένια, τα άνθη και τα καρύδια.

Σε αυτό το στάδιο είναι κρίσιμο να επιτευχθεί η καλή εγκατάσταση της καλλιέργειας στο έδαφος, η ανάπτυξη, σε βάθος και όγκο, του ριζικού συστήματος και η δημιουργία φυτών με επαρκή βλάστηση και εύρωστη φυλλική επιφάνεια, που θα συμβάλλουν στην πλούσια ανθοφορία, στην καλή καρπόδεση και στην ανάπτυξη των καρυδιών σε μεταγενέστερα στάδια.

Η βασική λίπανση είναι καθοριστικής σημασίας για την απόδοση της καλλιέργειας, καθώς εξασφαλίζει τις απαραίτητες ποσότητες Αζώτου (Ν), Φωσφόρου (Ρ) και Καλίου (Κ) για την εύρωστη ανάπτυξη των φυτών.

Οι καλλιέργειες που δε δέχονται βασική λίπανση, παρουσιάζουν ελλείψεις και εισέρχονται στο αναπαραγωγικό στάδιο, χωρίς την απαιτούμενη βλαστική ανάπτυξη. Αυτό οδηγεί σε απώλεια παραγωγής, που δε μπορεί να αντισταθμιστεί από μεταγενέστερες λιπαντικές εφαρμογές ή άλλες καλλιεργητικές εργασίες.

Άζωτο (Ν) διεγείρει την βλαστική ανάπτυξη, ενισχύει την φωτοσύνθεση και αυξάνει το ύψος των φυτών και τον αριθμό των πλάγιων βλαστών, των φύλλων και των χτενιών.

Φωσφόρου (P) προωθεί την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, την καλή εγκατάσταση του φυτού στο έδαφος και συμβάλλει στην ανάπτυξη των μεριστωμάτων πάνω στα οποία θα σχηματιστούν οι βλαστοί, τα φύλλα και τα χτένια.

Κάλιο (Κ) προάγει την ανάπτυξη της ρίζας και των φύλλων, αυξάνει τη φωτοσύνθεση, βελτιώνει την απορρόφηση του νερού και προστατεύει την καλλιέργεια από ασθένειες και αντίξοες καιρικές συνθήκες. Επίσης, βελτιώνει την ανθεκτικότητα των φυτών στις αδρομυκώσεις.

Μαγνήσιο (Mg) αυξάνει τον αριθμό των φύλλων και τη φωτοσυνθετική δραστηριότητα των φυτών.

Στάδιο εμφάνισης των χτενιών έως και την έναρξη της άνθισης

Η αναπαραγωγική φάση αρχίζει με την εμφάνιση των πρώτων ανθοφόρων οφθαλμών (χτένια) στα μέσα Ιουνίου και αποτελεί ένα από τα κρισιμότερα στάδια, καθώς η καλλιέργεια εισέρχεται στο αναπαραγωγικό στάδιο και ταυτόχρονα συνεχίζει την ανάπτυξη της βλάστησης. Ο ρυθμός με τον οποίο τα φυτά παράγουν νέους βλαστούς και αναπτύσσουν τη ρίζα τους φτάνει στο μέγιστο και η καλλιέργεια καλύπτει όλο το χωράφι, τόσο πάνω, όσο και κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.

Στόχος είναι όσο το δυνατόν καλύτερη ανάπτυξη της βλάστησης και η εξισορρόπησή της με την καρποφορία, ώστε να μη δημιουργηθεί ανταγωνισμός, που οδηγεί σε υπερβολική σκίαση των κατώτερων φύλλων, καθυστέρηση της ανθοφορίας, αποκοπή των χτενιών – λουλουδιών και μεταγενέστερα σε πτώση καρυδιών.

Σε αυτό το στάδιο, τα φυτά είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στην έλλειψη νερού, στις ακραίες θερμοκρασίες, στην έλλειψη φωτισμού, και σε ανεπάρκεια θρεπτικών στοιχείων ειδικά Αζώτου, Καλίου, Βορίου και Ψευδαργύρου. Αζώτου, Καλίου, Βορίου και Ψευδάργυρος.

Οι ανάγκες της περιόδου σε Κάλιο , πρέπει να καλύπτονται από τη βασική λίπανση, ενώ του Άζωτο με επιφανειακή εφαρμογή πριν την άνθιση.

Τα σημαντικά για την καλλιέργεια Ιχνοστοιχεία, Βόριο και Ψευδάργυρος, πρέπει να παρέχονται είτε με τη βασική λίπανση είτε με τη χρήση επιφανειακών Αζωτούχων λιπασμάτων που τα περιέχουν, ή με διαφυλλικές εφαρμογές κατά την περίοδο σχηματισμού των χτενιών.

Άζωτο (Ν) αυξάνει την παραγωγή ανθοφόρων βλαστών και ανθέων και προωθεί την ανάπτυξη των ανθικών μερών.

Φωσφόρου (P) εισάγει έγκαιρα την καλλιέργεια στην αναπαραγωγική φάση και συμβάλλει στον σχηματισμό των ανθικών οργάνων.

Κάλιο (Κ) αυξάνει τη παραγωγή χτενιών και ανθέων και τη φωτοσυνθετική δραστηριότητα των φύλλων. Μειώνει την αποκοπή των αναπαραγωγικών οργάνων, εξισορροπεί τις δυσμενείς επιπτώσεις περίσσειας Άζωτο και ρυθμίζει την υδατική ισορροπία του φυτού.

Βόριο (Β) και Ψευδάργυρος (Zn) αυξάνουν την παραγωγή και τη γονιμότητα της γύρης, βελτιώνουν την ανθοφορία και την καρπόδεση, συμμετέχουν στην αρχική ανάπτυξη των καρυδιών και μειώνουν την πτώση τους.

Στάδιο από την καρπόδεση έως και την ωρίμανση των καρυδιών

Η παραγωγική ανθοφορία αρχίζει τρεις εβδομάδες μετά την εμφάνιση των χτενιών ( αρχές Ιουλίου ) και διαρκεί έξι εβδομάδες ( μέσα Αυγούστου ). Στα αρχικά στάδια της ανθοφορίας η καρπόδεση είναι υψηλή και μειώνεται σταδιακά μετά την 4η εβδομάδα.

Τα καρύδια αναπτύσσονται ταχύτατα και αποκτούν το τελικό τους μέγεθος τρεις εβδομάδες μετά την καρπόδεση, ενώ χρειάζονται περίπου άλλες τέσσερις εβδομάδες να ωριμάσουν και να ανοίξουν.

Οι ίνες εμφανίζονται αμέσως μετά την καρπόδεση. Στην αρχική φάση ( 15-25 ημέρες ) αναπτύσσονται κατά μήκος, ενώ κατά την ωρίμανση των καρυδιών αυξάνεται το πάχος τους.

Σ’ αυτό το χρονικό διάστημα οι απαιτήσεις των φυτών σε θρεπτικά στοιχεία και νερό, που προσλαμβάνονται από την ρίζα, και σε υδατάνθρακες, που παράγονται στα φύλλα, μεγιστοποιούνται, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες αύξησης των καρυδιών, ο σχηματισμός των σπόρων και η ανάπτυξη της ίνας.

Τυχών ελλείψεις θρεπτικών στοιχείων και ειδικότερα Άζωτο και Κάλιοσε συνδυασμό με μη ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και ασθένειες, οδηγούν σε αποκοπή χτενιών και καρυδιών, μικρότερο βάρος σπόρων και καρυδιών και σε υποβαθμισμένη ποιότητα ίνας.

Άζωτο (Ν) αυξάνει τον αριθμό και το βάρος των καρυδιών που παραμένουν στο φυτό, το βάρος του σπόρου, την αναλογία και το μήκος της ίνας.

Φώσφορος (P) πρωιμίζει την ωρίμανση και αυξάνει το βάρος των καρυδιών και των σπόρων, τη διάμετρο και την αντοχή της ίνας

Το Κάλιο (K) αυξάνει το μήκος και το πάχος της ίνας, το βάρος του σπόρου και την περιεκτικότητα του σε λάδι.

Επιδιώκεται να καλυφθούν οι ανάγκες σε θρεπτικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την καλή εγκατάσταση των φυτών, τη δημιουργία πλούσιου ριζικού συστήματος και τη πρώιμη και εύρωστη ανάπτυξη της βλάστησης.

Χωρίς την εφαρμογή βασικής λίπανσης, τα φυτά παρουσιάζουν ελλείψεις και ανεπαρκή πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων στα αρχικά στάδια ανάπτυξης, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και της περιορισμένης ανάπτυξη των ριζών, μειώνοντας αισθητά τις αποδόσεις τους.

Η γραμμική εφαρμογή κατά την σπορά, διευκολύνει τη πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων και ειδικά του δυσκίνητου στο έδαφος Φωσφόρου και του Ο Φώσφορος και Κάλιο.

Χορηγούνται:

 • ● Το 1/2 του Άζωτο (Ν)
 • ● Όλη η ποσότητα του Φωσφόρου (P)
 • ● Όλη η ποσότητα του Καλίου (Κ)

Το Άζωτο της βασικής λίπανσης πρέπει να εφαρμόζεται σε Αμμωνιακή μορφή, ώστε να παραμένει εύκολα διαθέσιμο στα φυτά, σε όλη την περίοδο από το φύτρωμα έως την είσοδο της καλλιέργειας στην ανθοφορία.

Συνιστάται η χρήση σύνθετων πολυθρεπτικών λιπασμάτων με νανοπολυμερή τεχνολογία (Ωmega fert) ή σύνθετων σταθεροποιημένων λιπασμάτων (NutrActive). Εμπλουτισμένα με τα ιχνοστοιχεία Βόριο και Ψευδάργυρο, τα λιπάσματα αυτά επιτυγχάνουν ολοκληρωμένη θρέψη της καλλιέργειας, ελαχιστοποιούν τις απώλειες και διασφαλίζουν την εύρωστη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και της βλάστησης.

Λίπανση Βαμβάκι
Τύπος ΛιπάσματοςΣτάδιο εφαρμογήςΔόση* (Kg/στρ.)

NutrActive bor 21-7-11 (+10) +0,3B
NutrActive vital 19-9-9 (+19) +0,3Zn
NutrActive leader 15-15-15 (+15)
NutrActive FerroZinc 11-22-22 (+10) +0,2Fe +0,2Zn
Ωmega fert 20-10-5 (+21)
Ωmega fert 14-22-7 (+20) +0,1B +0,1Zn
Ωmega fert 14-14-14 (+23)
Nutrifert standard 20-10-10 (+15)
Nutrifert kali-phos 9-22-22 (+10)

Βασική λίπανση

40 - 60 kg

* Οι δόσεις, που αναφέρονται είναι ενδεικτικές. Για την λίπανση των καλλιέργειών είναι σκόπιμο να λαμβάνεται υπόψη και η συμβουλή των τοπικών γεωπόνων.

 

Στόχος είναι η κάλυψη των αναγκών του φυτού σε θρεπτικά συστατικά που είναι απαραίτητα για τη βλαστική ανάπτυξη το καλοκαίρι, την ανθοφορία και την καρποφορία, καθώς και την ανάπτυξη των μπύκων.

Η πρώιμη εφαρμογή, πριν την ανάδυση των τετραγώνων, ευνοεί την έγκαιρη είσοδο των φυτών στη φάση της αναπαραγωγής και είναι απαραίτητη η απόδοση των καλλιεργειών στο κλίμα της Ελλάδας, όπου το φυτό αυτό έχει περιορισμένο κύκλο ανάπτυξης.

Χορηγούνται:

 • ● Το 1/2 του Άζωτο (Ν)

Το αμμωνιακό άζωτο αυξάνει την ανθοφορία και μειώνει την αποβολή τετραγωνικών, ανθέων και καρπών, που προκαλούνται όταν η βλαστική ανάπτυξη και η καρποφορία ανταγωνίζονται μεταξύ τους.

Συνιστάται, η εφαρμογή Αζωτούχων λιπασμάτων με νανοπολυμερή τεχνολογία (Ωmega 26N) ή σταθεροποιημένο Αμμωνιακό Άζωτο (NutrActive), τα οποία μειώνουν τις απώλειες του Αζώτου από το έδαφος και εξασφαλίζουν τον επαρκή εφοδιασμό της καλλιέργειας έως και τα τελευταία στάδια του γεμίσματος των καρυδιών. Για την τμηματική χορήγηση του Αζώτου, μέσω του συστήματος υδρολίπανσης, συνιστάται είτε η χρήση υδατοδιαλυτής Νιτροθειικής Αμμωνίας ( Ωmega 26N solub - Fertammon 26 solub ) που εξασφαλίζει την ομαλή θρέψη των βαμβακόφυτων με Άζωτο και Θείο, είτε η εφαρμογή Νιτρικής Αμμωνίας ( Nutrammon solub ) που παρέχει στην καλλιέργεια ισορροπημένη αναλογία Αμμωνιακού και Νιτρικού Αζώτου.

 
Λίπανση Βαμβάκι
Τύπος ΛιπάσματοςΣτάδιο εφαρμογήςΔόση* (Kg/στρ.)

NutrActive 27N 27-0-0 (+27)
NutrActive 26N Boro-plus 26-0-0 (+27) +0,3B
Ωmega 26N 26-0-0 (+29)
Ωmega 26N solub 26-0-0 (+29)
Ωmega favorite 24-0-0 (+32) +2MgO +0,3B
Fertammon 26 26-0-0 (+29)
Fertammon 26 solub 26-0-0 (+29)
Fertammon special 25-0-0 (+29) +0,5Zn +0,5FeSO 4
Nutrammon solub 34,5-0-0

Επιφανειακή λίπανση

30 -40 kg

* Οι δόσεις, που αναφέρονται είναι ενδεικτικές. Για την λίπανση των καλλιέργειών είναι σκόπιμο να λαμβάνεται υπόψη και η συμβουλή των τοπικών γεωπόνων.

Φυτικό είδος Βασική λίπανση Επιφανειακή λίπανση
Βαμβάκι

NutrActive
Ωmega fert
Nutrifert

NutrActive
Fertammon
Nutrammon

Βασικά λιπάσματα

 • NutrActive bor 21-7-11 (+10) +0,3B NutrActive vital 19-9-9 (+19) +0,3Zn
 • NutrActive leader 15-15-15 (+15)
 • NutrActive FerroZinc 11-22-22 (+10) +0,2Fe +0,2Zn
 • Ωmega fert 20-10-5 (+21)
 • Ωmega fert 14-22-7 (+20) +0,1B +0,1Zn
 • Ωmega fert 14-14-14 (+23)
 • Nutrifert standard 20-10-10 (+15)
 • Nutrifert kali-phos 9-22-22 (+10)
NutrActive borNutrActive borNutrActive bor

Επιφανειακά αζωτούχα λιπάσματα

 • NutrActive 27N 27-0-0 (+27)
 • NutrActive 26N Boro-plus 26-0-0 (+27) +0,3B
 • Ωmega 26N 26-0-0 (+29)
 • Ωmega 26N solub 26-0-0 (+29)
 • Ωmega favorite 24-0-0 (+32) +2MgO +0,3B
 • Fertammon 26 26-0-0 (+29)
 • Fertammon 26 solub 26-0-0 (+29)
 • Fertammon special 25-0-0 (+29) +0,5Zn +0,5FeSO 4
 • Nutrammon solub 34,5-0-0
NutrActive bor NutrActive bor NutrActive bor

(Βασική-Επιφανειακή λίπανση)

 • ● Παρατεταμένη θρέψη του Βαμβακιού, με Άζωτο βραδείας αποδέσμευσης
 • ● Ολοκληρωμένη θρέψη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της καλλιέργειας σε κάθε στάδιο ανάπτυξης
 • ● Αυξημένη άνθιση και καρποφορία από την τροφοδοσία των φυτών και με τις δύο μορφές Αζώτου
 • ● Ελαχιστοποίηση των απωλειών από έκπλυση και εξαέρωση
 • ● Υψηλή διαλυτότητα του Φωσφόρου που φτάνει το 90% για θρέψη της καλλιέργειας σε όλους τους τύπους εδαφών
 • ● Επιπρόσθετος εμπλουτισμός με Θείο για καλύτερη εκμετάλλευση του Αζώτου και του Φωσφόρου
 • ● Εγγυημένη θρέψη της καλλιέργειας σε όλους τους τύπους των εδαφών

(Βασική-Επιφανειακή λίπανση)

 • ● Προστασία των θρεπτικών στοιχείων του λιπάσματος από τα συστατικά του εδάφους και αύξηση της διαθεσιμότητά τους για το βαμβάκι.
 • ● Αυξημένη πρόσληψη και αξιοποίηση του Φωσφόρου και των βασικών κατιόντων (Κ, Mg, Ca) από τα φυτά, για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 • ● Χηλικοποίηση των Ιχνοστοιχείων (B, Zn, Fe) του λιπάσματος, διατηρώντας τα ενεργά για τα φυτά σε περιόδους υψηλής ζήτησης.
 • ● Άμεση και μεσοπρόθεσμη παροχή Αζώτου, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του βαμβακιού.
 • ● Δημιουργία ισχυρού ριζικού συστήματος, για καλύτερη πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων και του νερού.
 • ● Μείωση της υδατικής καταπόνηση των φυτών, σε συνθήκες χαμηλής εδαφικής υγρασίας.
 • ● Κινητοποίηση των δεσμευμένων θρεπτικών στοιχείων του εδάφους και αξιοποίησή τους από την καλλιέργεια.
 • ● Πρόσθετος εφοδιασμός με Θείο, για καλύτερη εκμετάλλευση του Αζώτου, του Φωσφόρου και των Ιχνοστοιχείων.
 • ● Ολοκληρωμένη θρέψη και υψηλές στρεμματικές αποδόσεις, σε οποιεσδήποτε εδαφικές και κλιματικές συνθήκες.