Θρέψη - Λίπανση
Σιτηρών

Θρέψη - Λίπανση Σιτηρών

Φυλλάδιο Σιτηρών

Τα σιτηρά προσαρμόζονται με ευκολία σε μεγάλη ποικιλία εδαφών.

Στα βαθιά γόνιμα, μέσης σύστασης έως βαριά, με καλή αποστράγγιση εδάφη, το σιτάρι αξιοποιεί την υγρασία και τα θρεπτικά στοιχεία και επιτυγχάνει υψηλές αποδόσεις.

Το κριθάρι λόγω του μικρού του βιολογικού κύκλου και της υψηλής ανθεκτικότητας στην θερμοκρασία και την ξηρασία, εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο τρόπο τα ελαφρά αβαθή εδάφη των ξηρών περιοχών.

Σε εδάφη που νεροκρατούν και παρουσιάζουν υψηλό υδατικό ορίζοντα, τα φυτά υποφέρουν από ασθένειες και μειώνουν δραματικά τις αποδόσεις, για αυτό πρέπει να αποκλείονται από την καλλιέργεια των σιτηρών.

Ως προς την οξύτητα του εδάφους, αναπτύσσονται κανονικά και δίνουν υψηλές παραγωγές σε ένα εύρος ph από 5,5 έως 7,5 με το σιτάρι και το κριθάρι να προτιμούν τα περισσότερο αλκαλικά, ενώ η σίκαλη και η βρώμη τα πιο όξινα εδάφη.

Οι σύγχρονες ποικιλίες των χειμερινών σιτηρών, απαιτούν ευνοϊκές εδαφοκλιματικές συνθήκες καθώς και επάρκεια θρεπτικών στοιχείων προκειμένου να εκδηλώσουν το παραγωγικό δυναμικό τους. Για την επίτευξη υψηλών αποδόσεων σε καρπό και την διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους, ανάλογα με το φυτικό είδος την ποικιλία και το ύψος των βροχοπτώσεων, τα σιτηρά απαιτούν τις ακόλουθες λιπαντικές μονάδες:

Λιπαντικές μονάδες (kg/στρ.)
Φυτικό είδος N P2O5 K2O*
Μαλακό σιτάρι 15-18 5-8 5-8
Σκληρό σιτάρι 14 - 16 4-6 5 - 6
Κριθάρι 8 - 12 4 - 5 4 - 5

Στα σιτηρά, η εύρωστη ανάπτυξη των φυτών και η επίτευξη υψηλών στρεμματικών αποδόσεων σε καρπό, προϋποθέτουν την ικανοποιητική τροφοδοσία της καλλιέργειας με Άζωτο και Φώσφορο. Η επάρκεια των στοιχείων αυτών σε συγκεκριμένα στάδια της ανάπτυξης επηρεάζει καθοριστικά την εξέλιξη της καλλιέργειας και διαμορφώνει το τελικό ύψος και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής:

 • ● Από τη σπορά μέχρι την έναρξη του αδελφώματος, το Άζωτο και ο Φώσφορος ευνοούν την ανάπτυξη πλούσιου ριζικού συστήματος και προάγουν την απορρόφηση του νερού και των θρεπτικών στοιχείων, καθώς και το γέμισμα του καρπού σε μεταγενέστερα στάδια της ανάπτυξης. Η βασική λίπανση της καλλιέργειας με τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την καλή εγκατάσταση της καλλιέργειας και την ανάπτυξη των βλαστικών οργάνων και των ανθικών καταβολών.
 • ● Στο αδέλφωμα, το Άζωτο και ο Φώσφορος προωθούν τον σχηματισμό παραγωγικών αδελφιών, αυξάνουν τον αριθμό των στάχυων και την ολική φυλλική επιφάνεια ανά στρέμα και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για υψηλή παραγωγικότητα της καλλιέργειας.
 • ●Στο καλάμωμα, η επάρκεια Αζώτου βοηθά τα αδέλφια να επιζήσουν, αυξάνει τον αριθμό των στάχυων ανά στρέμμα και τον αριθμό των κόκκων ανά στάχυ, επιμηκύνει το χρόνο ζωής των φυτών και αυξάνει την παραγωγή καρπού.
 • ● Στο ξεστάχυασμα,, το Άζωτο παρατείνει το χρόνο ζωής και την δραστηριότητα των φύλλων, αυξάνει το βάρος των κόκκων και την περιεκτικότητά τους σε πρωτεΐνη και βελτιώνει την ποιότητα της παραγωγής, ειδικά στο σκληρό σιτάρι.

Η βασική λίπανση είναι απολύτως απαραίτητη καθώς είναι αδύνατο να αναπτυχθούν κανονικά τα σιτηρά και να επιτύχουν υψηλές αποδόσεις σε εδάφη χαμηλής γονιμότητας, χωρίς την επάρκεια θρεπτικών στοιχείων. Για τον προσδιορισμό της ποσότητας καθώς και του τύπου του λιπάσματος που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η δομή του εδάφους, το ύψος και η κατανομή των ετήσιων βροχοπτώσεων της περιοχής.

Χορηγείτε όλη η ποσότητα του απαιτούμενου Φωσφόρου (3-6kg/στρ.) και το 1/2 ή το 1/3 ( 5-8kg/στρ.) του συνολικού Αζώτου, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες για τον σχηματισμό των οργάνων (φύλλα – ρίζα), να εξασφαλιστεί η εύρωστη ανάπτυξη των φυτών κατά τη διάρκεια του χειμώνα και να ευνοηθεί ο σχηματισμός αδερφιών στο επόμενο στάδιο της ανάπτυξης. Η προσθήκη Αζώτου κατά την βασική λίπανση είναι πρωταρχικής σημασίας στις ξηροθερμικές συνθήκες της χώρας μας, καθώς η συχνή ανομβρία της άνοιξης μειώνει, πολλές χρονιές, την αποτελεσματικότητα της επιφανειακής Αζωτούχου λίπανσης.

Επειδή ο ρυθμός πρόσληψης των θρεπτικών στοιχείων στα αρχικά στάδια ανάπτυξης της καλλιέργειας είναι αργός, συνιστάται η εφαρμογή λιπασμάτων πλούσια σε Αμμωνιακό ή Σταθεροποιημένο Αμμωνιακό Άζωτο ( Opera - Ωmega fert - NutrActive ), ώστε να αποφεύγονται οι απώλειες λόγω έκπλυσης.


Λίπανση των Σιτηρών
Τύπος Λιπάσματος Στάδιο εφαρμογής Δόση* (Kg/στρ.)

Ωmega fert 15-25-0 (+29)
Ωmega fert 16-20-0 (+32)
Ωmega fert 18-18-0 (+38) +0,1Cu
Ωmega fert 18-23-0 (+23)
Ωmega fert 20-20-0 (+22)
NutrActive 20-10 20-10-0 (+20)
NutrActive smart 24-12-0 (+20)
Opera NP Mycofert 8-22-0 (+22) +5CaO
Opera NP Mycofert 10-25-0 (+20)
Opera NP Mycofert 20-10-0 (+20)

Βασική λίπανση

(σπορά)

 
 
25 - 30 kg

* Οι δόσεις, που αναφέρονται είναι ενδεικτικές. Για την λίπανση των καλλιέργειών είναι σκόπιμο να λαμβάνεται υπόψη και η συμβουλή των τοπικών γεωπόνων.

Με την επιφανειακή λίπανση χορηγείται το υπόλοιπο της συνολικής ποσότητας του Αζώτου, σε μια ή δυο δόσεις, ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας. Στο μαλακό σιτάρι συνιστάται η εφάπαξ εφαρμογή της επιφανειακής λίπανσης κατά το στάδιο του αδελφώματος, ενώ στο σκληρό σιτάρι μπορεί να γίνει και μια επιπλέον εφαρμογή λίγο πριν το ξεστάχυασμα για την αύξηση της παραγωγής και για τη βελτίωση της ποιότητας.

Οι απαιτήσεις σε Άζωτο, και η ακριβής εποχή εφαρμογής της επιφανειακής λίπανσης, καθορίζονται από την πυκνότητα των φυτών ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).2).

 • ● Σε χωράφια με φυτά χαμηλής πυκνότητας απαιτείται πρώιμη Αζωτολίπανση ( πριν ή κατά την έναρξη του αδελφώματος) με υψηλά επίπεδα Αζώτου ώστε να ενισχυθεί ο αριθμός των αδελφιών.
 • ● Σε χωράφια με υψηλή πυκνότητα φυτών  απαιτείται οψιμότερη ( μετά τα μέσα του αδελφώματος ) και συντηρητικότερη Αζωτούχος λίπανση, ώστε να αποφευχθεί η ευπάθεια στις ασθένειες και το πλάγιασμα..

Συνίσταται η χρήση των λιπασμάτων Nutrammon και Nitrocan που έχουν ισορροπημένη σχέση μεταξύ Αμμωνιακού και Νιτρικού Αζώτου και εξασφαλίζουν τόσο την άμεση όσο και την μακροπρόθεσμη τροφοδοσία της καλλιέργειας. Την περίοδο, πριν και κατά την περίοδο του αδελφώματος, συνίσταται η εφαρμογή των λιπασμάτων ΝutrActive και Ωmega 26Ν, που εξασφαλίζουν επαρκή τροφή στα φυτά, ακόμη και στα τελευταία κρίσιμα στάδια του ξεσταχυάσματος και του γεμίσματος των κόκκων, αυξάνοντας καθοριστικά την παραγωγή.

Λίπανση των Σιτηρών
Τύπος Λιπάσματος Στάδιο εφαρμογής Δόση* (Kg/στρ.)

NutrActive 27N 27-0-0 (+27)
Ωmega 26N 26-0-0 (+29)
Fertammon 26 26-0-0 (+29)
Nutrammon 34,5-0-0
Nutrammon 33,5-0-0
Nitrocan 26-0-0

Επιφανειακή λίπανση

(πριν ή κατά την διάρκεια του αδελφώματος)

 
20 - 30 kg

* Οι δόσεις, που αναφέρονται είναι ενδεικτικές. Για την λίπανση των καλλιέργειών είναι σκόπιμο να λαμβάνεται υπόψη και η συμβουλή των τοπικών γεωπόνων.

Βασικά λιπάσματα

 • NutrActive 20-10 20-10-0 (+20)
 • NutrActive smart 24-12-0 (+20)
 • Ωmega fert 15-25-0 (+29)
 • Ωmega fert 16-20-0 (+32)
 • Ωmega fert 18-18-0 (+38) +0,1Cu
 • Ωmega fert 18-23-0 (+23)
 • Ωmega fert 20-20-0 (+22)
 • Opera NP Mycofert 8-22-0 (+22) +5CaO
 • Opera NP Mycofert 10-25-0 (+20)
 • Opera NP Mycofert 20-10-0 (+20)
Nutriphos Nutriphos Nutriphos

Επιφανειακά αζωτούχα λιπάσματα

 • NutrActive 27N 27-0-0 (+27)
 • Ωmega 26N 26-0-0 (+29)
 • Fertammon 26 26-0-0 (+29)
 • Nutrammon 34,5-0-0
 • Nutrammon 33,5-0-0
 • Nitrocan 26-0-0
Nutrammon Nutrammon Nutrammon

(Βασική-Επιφανειακή λίπανση)

 • ● Παρατεταμένη θρέψη της καλλιέργειας, με Άζωτο βραδείας αποδέσμευσης
 • ● Ολοκληρωμένη θρέψη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της καλλιέργειας σε κάθε στάδιο ανάπτυξης
 • ● Ελαχιστοποίηση των απωλειών από έκπλυση και εξαέρωση
 • ● Αύξηση των στρεμματικών αποδόσεων από την ομαλή τροφοδοσία των φυτών και με τις δύο μορφές Αζώτου.
 • ● Ισχυρή ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και καλύτερη πρόσληψη του νερού και των θρεπτικών στοιχείων
 • ● Ευελιξία στον χρόνο εφαρμογής της λίπανσης και εγγυημένη παροχή Αζώτου σε όλες τις καιρικές συνθήκες
 • ● Δυνατότητα εφάπαξ και πρωιμότερης εφαρμογής της επιφανειακής λίπανσης σε ξηρικές ή υγρές περιοχές, χωρίς τον κίνδυνο απώλειας του λιπάσματος
 • ● Εξοικονόμηση εργασίας και κόστους, λόγω μειωμένου αριθμού εφαρμογών και ποσότητας λιπάσματος

(Βασική-Επιφανειακή λίπανση)

 • ● Προστασία των θρεπτικών στοιχείων του λιπάσματος από τα συστατικά του εδάφους και αύξηση της διαθεσιμότητά τους για τα σιτηρά.
 • ● Αυξημένη πρόσληψη και αξιοποίηση του Φωσφόρου και των βασικών κατιόντων (Κ, Mg, Ca) από τα φυτά, για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 • ● Χηλικοποίηση των Ιχνοστοιχείων (B, Zn, Fe) του λιπάσματος, διατηρώντας τα ενεργά για τα φυτά σε περιόδους υψηλής ζήτησης.
 • ● Άμεση και μεσοπρόθεσμη παροχή Αζώτου, προσαρμοσμένη στις ανάγκες των σιτηρών.
 • ● Δημιουργία ισχυρού ριζικού συστήματος, για καλύτερη πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων και του νερού.
 • ● Μείωση της υδατικής καταπόνηση των φυτών, σε συνθήκες χαμηλής εδαφικής υγρασίας.
 • ● Κινητοποίηση των δεσμευμένων θρεπτικών στοιχείων του εδάφους και αξιοποίησή τους από την καλλιέργεια.
 • ● Πρόσθετος εφοδιασμός με Θείο, για καλύτερη εκμετάλλευση του Αζώτου και του Φωσφόρου.
 • ● Ολοκληρωμένη θρέψη και υψηλές στρεμματικές αποδόσεις, σε οποιεσδήποτε εδαφικές και κλιματικές συνθήκες.

(Επιφανειακή λίπανση)

 • ● Εφοδιάζουν άμεσα την καλλιέργεια με πλήρως υδατοδιαλυτό και αφομοιώσιμο Άζωτο και της παρέχουν την απαιτούμενη ενέργεια για την ταχεία ανάπτυξη
 • ● Η χημική τους σύνθεση βελτιώνει την πρόσληψη άλλων στοιχείων (Κ, Ca, Mg), προωθεί την καρποφορία και συμβάλει καθοριστικά στην αύξηση της παραγωγής
 • ● Έχουν αμελητέα επίδραση στην οξύτητα του εδάφους και μικρότερες απαιτήσεις σε νερό σε σύγκριση με άλλα Αζωτούχα λιπάσματα
 • ● Αυξάνουν τις στρεμματικές αποδόσεις και την περιεκτικότητα του καρπού σε πρωτεΐνη βελτιώνοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του σκληρού σιταριού

Τα σιτηρά προσαρμόζονται με ευκολία σε μεγάλη ποικιλία εδαφών.

Στα βαθιά γόνιμα, μέσης σύστασης έως βαριά, με καλή αποστράγγιση εδάφη, το σιτάρι αξιοποιεί την υγρασία και τα θρεπτικά στοιχεία και επιτυγχάνει υψηλές αποδόσεις.

Το κριθάρι λόγω του μικρού του βιολογικού κύκλου και της υψηλής ανθεκτικότητας στην θερμοκρασία και την ξηρασία, εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο τρόπο τα ελαφρά αβαθή εδάφη των ξηρών περιοχών.

Σε εδάφη που νεροκρατούν και παρουσιάζουν υψηλό υδατικό ορίζοντα, τα φυτά υποφέρουν από ασθένειες και μειώνουν δραματικά τις αποδόσεις, για αυτό πρέπει να αποκλείονται από την καλλιέργεια των σιτηρών.

Ως προς την οξύτητα του εδάφους, αναπτύσσονται κανονικά και δίνουν υψηλές παραγωγές σε ένα εύρος ph από 5,5 έως 7,5 με το σιτάρι και το κριθάρι να προτιμούν τα περισσότερο αλκαλικά, ενώ η σίκαλη και η βρώμη τα πιο όξινα εδάφη.

Οι σύγχρονες ποικιλίες των χειμερινών σιτηρών, απαιτούν ευνοϊκές εδαφοκλιματικές συνθήκες καθώς και επάρκεια θρεπτικών στοιχείων προκειμένου να εκδηλώσουν το παραγωγικό δυναμικό τους. Για την επίτευξη υψηλών αποδόσεων σε καρπό και την διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους, ανάλογα με το φυτικό είδος την ποικιλία και το ύψος των βροχοπτώσεων, τα σιτηρά απαιτούν τις ακόλουθες λιπαντικές μονάδες:

Λιπαντικές μονάδες (kg/στρ.)
Φυτικό είδος N P2O5 K2O*
Μαλακό σιτάρι 15-18 5-8 5-8
Σκληρό σιτάρι 14 - 16 4-6 5 - 6
Κριθάρι 8 - 12 4 - 5 4 - 5

Στα σιτηρά, η εύρωστη ανάπτυξη των φυτών και η επίτευξη υψηλών στρεμματικών αποδόσεων σε καρπό, προϋποθέτουν την ικανοποιητική τροφοδοσία της καλλιέργειας με Άζωτο και Φώσφορο. Η επάρκεια των στοιχείων αυτών σε συγκεκριμένα στάδια της ανάπτυξης επηρεάζει καθοριστικά την εξέλιξη της καλλιέργειας και διαμορφώνει το τελικό ύψος και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής:

 • ● Από τη σπορά μέχρι την έναρξη του αδελφώματος, το Άζωτο και ο Φώσφορος ευνοούν την ανάπτυξη πλούσιου ριζικού συστήματος και προάγουν την απορρόφηση του νερού και των θρεπτικών στοιχείων, καθώς και το γέμισμα του καρπού σε μεταγενέστερα στάδια της ανάπτυξης. Η βασική λίπανση της καλλιέργειας με τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την καλή εγκατάσταση της καλλιέργειας και την ανάπτυξη των βλαστικών οργάνων και των ανθικών καταβολών.
 • ● Στο αδέλφωμα, το Άζωτο και ο Φώσφορος προωθούν τον σχηματισμό παραγωγικών αδελφιών, αυξάνουν τον αριθμό των στάχυων και την ολική φυλλική επιφάνεια ανά στρέμα και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για υψηλή παραγωγικότητα της καλλιέργειας.
 • ●Στο καλάμωμα, η επάρκεια Αζώτου βοηθά τα αδέλφια να επιζήσουν, αυξάνει τον αριθμό των στάχυων ανά στρέμμα και τον αριθμό των κόκκων ανά στάχυ, επιμηκύνει το χρόνο ζωής των φυτών και αυξάνει την παραγωγή καρπού.
 • ● Στο ξεστάχυασμα,, το Άζωτο παρατείνει το χρόνο ζωής και την δραστηριότητα των φύλλων, αυξάνει το βάρος των κόκκων και την περιεκτικότητά τους σε πρωτεΐνη και βελτιώνει την ποιότητα της παραγωγής, ειδικά στο σκληρό σιτάρι.

Η βασική λίπανση είναι απολύτως απαραίτητη καθώς είναι αδύνατο να αναπτυχθούν κανονικά τα σιτηρά και να επιτύχουν υψηλές αποδόσεις σε εδάφη χαμηλής γονιμότητας, χωρίς την επάρκεια θρεπτικών στοιχείων. Για τον προσδιορισμό της ποσότητας καθώς και του τύπου του λιπάσματος που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η δομή του εδάφους, το ύψος και η κατανομή των ετήσιων βροχοπτώσεων της περιοχής.

Χορηγείτε όλη η ποσότητα του απαιτούμενου Φωσφόρου (3-6kg/στρ.) και το 1/2 ή το 1/3 ( 5-8kg/στρ.) του συνολικού Αζώτου, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες για τον σχηματισμό των οργάνων (φύλλα – ρίζα), να εξασφαλιστεί η εύρωστη ανάπτυξη των φυτών κατά τη διάρκεια του χειμώνα και να ευνοηθεί ο σχηματισμός αδερφιών στο επόμενο στάδιο της ανάπτυξης. Η προσθήκη Αζώτου κατά την βασική λίπανση είναι πρωταρχικής σημασίας στις ξηροθερμικές συνθήκες της χώρας μας, καθώς η συχνή ανομβρία της άνοιξης μειώνει, πολλές χρονιές, την αποτελεσματικότητα της επιφανειακής Αζωτούχου λίπανσης.

Επειδή ο ρυθμός πρόσληψης των θρεπτικών στοιχείων στα αρχικά στάδια ανάπτυξης της καλλιέργειας είναι αργός, συνιστάται η εφαρμογή λιπασμάτων πλούσια σε Αμμωνιακό ή Σταθεροποιημένο Αμμωνιακό Άζωτο ( Opera - Ωmega fert - NutrActive ), ώστε να αποφεύγονται οι απώλειες λόγω έκπλυσης.


Λίπανση των Σιτηρών
Τύπος Λιπάσματος Στάδιο εφαρμογής Δόση* (Kg/στρ.)

Ωmega fert 15-25-0 (+29)
Ωmega fert 16-20-0 (+32)
Ωmega fert 18-18-0 (+38) +0,1Cu
Ωmega fert 18-23-0 (+23)
Ωmega fert 20-20-0 (+22)
NutrActive 20-10 20-10-0 (+20)
NutrActive smart 24-12-0 (+20)
Opera NP Mycofert 8-22-0 (+22) +5CaO
Opera NP Mycofert 10-25-0 (+20)
Opera NP Mycofert 20-10-0 (+20)

Βασική λίπανση

(σπορά)

 
 
25 - 30 kg

* Οι δόσεις, που αναφέρονται είναι ενδεικτικές. Για την λίπανση των καλλιέργειών είναι σκόπιμο να λαμβάνεται υπόψη και η συμβουλή των τοπικών γεωπόνων.

Με την επιφανειακή λίπανση χορηγείται το υπόλοιπο της συνολικής ποσότητας του Αζώτου, σε μια ή δυο δόσεις, ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας. Στο μαλακό σιτάρι συνιστάται η εφάπαξ εφαρμογή της επιφανειακής λίπανσης κατά το στάδιο του αδελφώματος, ενώ στο σκληρό σιτάρι μπορεί να γίνει και μια επιπλέον εφαρμογή λίγο πριν το ξεστάχυασμα για την αύξηση της παραγωγής και για τη βελτίωση της ποιότητας.

Οι απαιτήσεις σε Άζωτο, και η ακριβής εποχή εφαρμογής της επιφανειακής λίπανσης, καθορίζονται από την πυκνότητα των φυτών ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).2).

 • ● Σε χωράφια με φυτά χαμηλής πυκνότητας απαιτείται πρώιμη Αζωτολίπανση ( πριν ή κατά την έναρξη του αδελφώματος) με υψηλά επίπεδα Αζώτου ώστε να ενισχυθεί ο αριθμός των αδελφιών.
 • ● Σε χωράφια με υψηλή πυκνότητα φυτών  απαιτείται οψιμότερη ( μετά τα μέσα του αδελφώματος ) και συντηρητικότερη Αζωτούχος λίπανση, ώστε να αποφευχθεί η ευπάθεια στις ασθένειες και το πλάγιασμα..

Συνίσταται η χρήση των λιπασμάτων Nutrammon και Nitrocan που έχουν ισορροπημένη σχέση μεταξύ Αμμωνιακού και Νιτρικού Αζώτου και εξασφαλίζουν τόσο την άμεση όσο και την μακροπρόθεσμη τροφοδοσία της καλλιέργειας. Την περίοδο, πριν και κατά την περίοδο του αδελφώματος, συνίσταται η εφαρμογή των λιπασμάτων ΝutrActive και Ωmega 26Ν, που εξασφαλίζουν επαρκή τροφή στα φυτά, ακόμη και στα τελευταία κρίσιμα στάδια του ξεσταχυάσματος και του γεμίσματος των κόκκων, αυξάνοντας καθοριστικά την παραγωγή.

Λίπανση των Σιτηρών
Τύπος Λιπάσματος Στάδιο εφαρμογής Δόση* (Kg/στρ.)

NutrActive 27N 27-0-0 (+27)
Ωmega 26N 26-0-0 (+29)
Fertammon 26 26-0-0 (+29)
Nutrammon 34,5-0-0
Nutrammon 33,5-0-0
Nitrocan 26-0-0

Επιφανειακή λίπανση

(πριν ή κατά την διάρκεια του αδελφώματος)

 
20 - 30 kg

* Οι δόσεις, που αναφέρονται είναι ενδεικτικές. Για την λίπανση των καλλιέργειών είναι σκόπιμο να λαμβάνεται υπόψη και η συμβουλή των τοπικών γεωπόνων.

Βασικά λιπάσματα

 • NutrActive 20-10 20-10-0 (+20)
 • NutrActive smart 24-12-0 (+20)
 • Ωmega fert 15-25-0 (+29)
 • Ωmega fert 16-20-0 (+32)
 • Ωmega fert 18-18-0 (+38) +0,1Cu
 • Ωmega fert 18-23-0 (+23)
 • Ωmega fert 20-20-0 (+22)
 • Opera NP Mycofert 8-22-0 (+22) +5CaO
 • Opera NP Mycofert 10-25-0 (+20)
 • Opera NP Mycofert 20-10-0 (+20)
Nutriphos Nutriphos Nutriphos

Επιφανειακά αζωτούχα λιπάσματα

 • NutrActive 27N 27-0-0 (+27)
 • Ωmega 26N 26-0-0 (+29)
 • Fertammon 26 26-0-0 (+29)
 • Nutrammon 34,5-0-0
 • Nutrammon 33,5-0-0
 • Nitrocan 26-0-0
Nutrammon Nutrammon Nutrammon

(Βασική-Επιφανειακή λίπανση)

 • ● Παρατεταμένη θρέψη της καλλιέργειας, με Άζωτο βραδείας αποδέσμευσης
 • ● Ολοκληρωμένη θρέψη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της καλλιέργειας σε κάθε στάδιο ανάπτυξης
 • ● Ελαχιστοποίηση των απωλειών από έκπλυση και εξαέρωση
 • ● Αύξηση των στρεμματικών αποδόσεων από την ομαλή τροφοδοσία των φυτών και με τις δύο μορφές Αζώτου.
 • ● Ισχυρή ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και καλύτερη πρόσληψη του νερού και των θρεπτικών στοιχείων
 • ● Ευελιξία στον χρόνο εφαρμογής της λίπανσης και εγγυημένη παροχή Αζώτου σε όλες τις καιρικές συνθήκες
 • ● Δυνατότητα εφάπαξ και πρωιμότερης εφαρμογής της επιφανειακής λίπανσης σε ξηρικές ή υγρές περιοχές, χωρίς τον κίνδυνο απώλειας του λιπάσματος
 • ● Εξοικονόμηση εργασίας και κόστους, λόγω μειωμένου αριθμού εφαρμογών και ποσότητας λιπάσματος

(Βασική-Επιφανειακή λίπανση)

 • ● Προστασία των θρεπτικών στοιχείων του λιπάσματος από τα συστατικά του εδάφους και αύξηση της διαθεσιμότητά τους για τα σιτηρά.
 • ● Αυξημένη πρόσληψη και αξιοποίηση του Φωσφόρου και των βασικών κατιόντων (Κ, Mg, Ca) από τα φυτά, για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 • ● Χηλικοποίηση των Ιχνοστοιχείων (B, Zn, Fe) του λιπάσματος, διατηρώντας τα ενεργά για τα φυτά σε περιόδους υψηλής ζήτησης.
 • ● Άμεση και μεσοπρόθεσμη παροχή Αζώτου, προσαρμοσμένη στις ανάγκες των σιτηρών.
 • ● Δημιουργία ισχυρού ριζικού συστήματος, για καλύτερη πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων και του νερού.
 • ● Μείωση της υδατικής καταπόνηση των φυτών, σε συνθήκες χαμηλής εδαφικής υγρασίας.
 • ● Κινητοποίηση των δεσμευμένων θρεπτικών στοιχείων του εδάφους και αξιοποίησή τους από την καλλιέργεια.
 • ● Πρόσθετος εφοδιασμός με Θείο, για καλύτερη εκμετάλλευση του Αζώτου και του Φωσφόρου.
 • ● Ολοκληρωμένη θρέψη και υψηλές στρεμματικές αποδόσεις, σε οποιεσδήποτε εδαφικές και κλιματικές συνθήκες.

(Επιφανειακή λίπανση)

 • ● Εφοδιάζουν άμεσα την καλλιέργεια με πλήρως υδατοδιαλυτό και αφομοιώσιμο Άζωτο και της παρέχουν την απαιτούμενη ενέργεια για την ταχεία ανάπτυξη
 • ● Η χημική τους σύνθεση βελτιώνει την πρόσληψη άλλων στοιχείων (Κ, Ca, Mg), προωθεί την καρποφορία και συμβάλει καθοριστικά στην αύξηση της παραγωγής
 • ● Έχουν αμελητέα επίδραση στην οξύτητα του εδάφους και μικρότερες απαιτήσεις σε νερό σε σύγκριση με άλλα Αζωτούχα λιπάσματα
 • ● Αυξάνουν τις στρεμματικές αποδόσεις και την περιεκτικότητα του καρπού σε πρωτεΐνη βελτιώνοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του σκληρού σιταριού