Τεχνική Ενημέρωση

Νιτροθειική Αμμωνία

Η Νιτροθειική Αμμωνία είναι από τα πλέον αποτελεσματικά Αζωτούχα λιπάσματα της σύγχρονης γεωργίας. Σχεδιασμένη να προσφέρει στοχευμένη θρέψη και υψηλές αποδόσεις, συνδυάζει με άριστη αναλογία (3:1) την παρατεταμένη διαθεσιμότητα του Αμμωνιακού Αζώτου (ΝΗ4) και την ταχεία δράση του Νιτρικού (ΝΟ3), με τα πολλαπλά πλεονεκτήματα του Θείου (S).

  • To Νιτρικό Άζωτο (ΝΟ3) που περιέχει απορροφάται γρήγορα από την καλλιέργεια των σιτηρών, αυξάνει την παραγωγή αδελφιών κατά τη διάρκεια του αδελφώματος και συμβάλει στη δημιουργία εύρωστων φυτών στη φάση του καλαμώματος.
  • Το Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) διεγείρει την ανάπτυξη της ρίζας και αποτελεί άμεση πηγή Αζώτου για την καλλιέργεια, καθώς τα σιτηρά απορροφούν μεγάλες ποσότητες Αμμωνιακού Αζώτου στα πρώιμα στάδια της ανάπτυξης, ενώ ένα μέρος του μετατρεπόμενο σε Νιτρικό Άζωτο (ΝΟ3) κλιμακώνει την τροφοδοσία της σε μεταγενέστερα στάδια της ανάπτυξης.
  • Το Θείο (S) που περιέχει είναι ένα από τα σημαντικότερα θρεπτικά στοιχεία για τα σιτηρά. Προσλαμβάνεται γρήγορα και προωθεί την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και την πρόσληψη του Φωσφόρου και των Ιχνοστοιχείων. Αυξάνει την παραγωγή πρωτεΐνης και ασκεί καθοριστική επίδραση στην παραγωγικότητα της καλλιέργειας και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής.

Η στοιχειακή σύνθεση της Νιτροθεικής Αμμωνίας την καθιστά ένα από τα καταλληλότερα λιπάσματα που επιδέχονται επεξεργασία με επιβραδυντές νιτροποίησης ( όχι ουρεάσης ).

Η Νιτροθειική Αμμωνία είναι από τα πλέον αποτελεσματικά Αζωτούχα λιπάσματα της σύγχρονης γεωργίας. Σχεδιασμένη να προσφέρει στοχευμένη θρέψη και υψηλές αποδόσεις, συνδυάζει με άριστη αναλογία (3:1) την παρατεταμένη διαθεσιμότητα του Αμμωνιακού Αζώτου (ΝΗ4) και την ταχεία δράση του Νιτρικού (ΝΟ3), με τα πολλαπλά πλεονεκτήματα του Θείου (S).

  • To Νιτρικό Άζωτο (ΝΟ3) που περιέχει απορροφάται γρήγορα από την καλλιέργεια των σιτηρών, αυξάνει την παραγωγή αδελφιών κατά τη διάρκεια του αδελφώματος και συμβάλει στη δημιουργία εύρωστων φυτών στη φάση του καλαμώματος.
  • Το Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) διεγείρει την ανάπτυξη της ρίζας και αποτελεί άμεση πηγή Αζώτου για την καλλιέργεια, καθώς τα σιτηρά απορροφούν μεγάλες ποσότητες Αμμωνιακού Αζώτου στα πρώιμα στάδια της ανάπτυξης, ενώ ένα μέρος του μετατρεπόμενο σε Νιτρικό Άζωτο (ΝΟ3) κλιμακώνει την τροφοδοσία της σε μεταγενέστερα στάδια της ανάπτυξης.
  • Το Θείο (S) που περιέχει είναι ένα από τα σημαντικότερα θρεπτικά στοιχεία για τα σιτηρά. Προσλαμβάνεται γρήγορα και προωθεί την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και την πρόσληψη του Φωσφόρου και των Ιχνοστοιχείων. Αυξάνει την παραγωγή πρωτεΐνης και ασκεί καθοριστική επίδραση στην παραγωγικότητα της καλλιέργειας και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής.
Η στοιχειακή σύνθεση της Νιτροθεικής Αμμωνίας την καθιστά ένα από τα καταλληλότερα λιπάσματα που επιδέχονται επεξεργασία με επιβραδυντές νιτροποίησης ( όχι ουρεάσης ).

Οι σταθεροποιημένες Νιτροθειικές Αμμωνίες είναι κορυφαίας ποιότητας επιφανειακά λιπάσματα για τα σιτηρά, που συνδυάζουν στον ίδιο κόκκο την ταχεία δράση του Νιτρικού Αζώτου με τη μεγάλη διάρκεια του «σταθεροποιημένου» Αμμωνιακού Αζώτου, έχοντας τη μοναδική ικανότητα να καλύπτουν τόσο τις άμεσες όσο και τις μακροπρόθεσμες ανάγκες της καλλιέργειας.

● Η υψηλή περιεκτικότητα σε θείο, εκτός από την άμεση παροχή στις καλλιέργειες, προστατεύει το άζωτο από την εξάτμιση και αυξάνει τη διαθεσιμότητά του στα φυτά.

● Το μακράς διαρκείας Αμμωνιακό Άζωτο δημιουργεί ισχυρούς δεσμούς με το έδαφος και ελαχιστοποιεί τις απώλειες λόγω της έκπλυσης, διασφαλίζοντας τη μέγιστη χρήση του λιπάσματος από την καλλιέργεια.

Μέσω αυτού του μηχανισμού, σε αντίθεση με τη μεγάλη εξαέρωση της απλής Ουρίας και την έκπλυση που παρουσιάζουν οι ουρίες με παρεμποδιστές ουρεάσης, οι σταθεροποιημένες Νιτροθειικές Αμμωνίες ( NutrActive 27N ) ελαχιστοποιούν τις απώλειες, τόσο προς την ατμόσφαιρα όσο και προς το υπέδαφος.

Είτε στην απλή ( Fertammon ), είτε στην σταθεροποιημένη ( NutrActive ) μορφή, οι Νιτροθειικές Αμμωνίες είναι τα αποτελεσματικότερα Αζωτούχα λιπάσματα για την επιφανειακή λίπανση των σιτηρών, κατά την διάρκεια του αδελφώματος έως και τα αρχικά στάδια του καλαμώματος.

Από πλευράς χρόνου εφαρμογής, οι σταθεροποιημένες Νιτροθειικές Αμμωνίες ( Nutractive ) δίνουν το μέγιστο δυναμικό τους στην καλλιέργεια όταν εφαρμόζονται πριν και καθ΄ όλη τη διάρκεια του αδελφώματος της καλλιέργειας, ενώ η χρήση της απλής Νιτροθειικής Αμμωνίας ( Fertammon ), ανάλογα με την ανάπτυξη της καλλιέργειας, συνιστάται από την έναρξη του αδελφώματος έως και τα πρώτα στάδια του καλαμώματος.

Πλεονεκτήματα

● Εξειδικευμένη αναλογία (1:3) γρήγορου νιτρικού και επεκτατικού αμμωνιακού αζώτου για μέγιστη απορρόφηση από τις καλλιέργειες.

● Παρατεταμένη θρέψη της καλλιέργειας, για μεγάλο χρονικό διάστημα, με Άζωτο βραδείας αποδέσμευσης.

● Συνεχής νιτρική και παρατεταμένη σταθεροποιημένη παροχή αμμωνιακού αζώτου της καλλιέργειας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

● Αύξηση της απόδοσης λόγω της τακτικής διατροφής των φυτών και με τις δύο μορφές Αζώτου.

● Προστασία του Αζώτου από αέριες απώλειες.

● Προσαρμόστε την παροχή αζώτου στα φυτά σύμφωνα με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις τους εκείνη τη στιγμή.

● Ισχυρή ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και καλύτερη πρόσληψη του νερού και των θρεπτικών στοιχείων..

● Πλούσιο σε θείο – Καλύτερη χρήση αζώτου και αυξημένη πρόσληψη φωσφόρου και ιχνοστοιχείων

● Πρόσθετη παροχή σιδήρου και ψευδαργύρου στις καλλιέργειες.

● Κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες και όλους τους τύπους εδάφους.

● Εξαιρετική κοκκομετρία, που εξασφαλίζει ομοιόμορφη διασπορά των θρεπτικών συστατικών στο χωράφι.

Οι σταθεροποιημένες Νιτροθειικές Αμμωνίες είναι κορυφαίας ποιότητας επιφανειακά λιπάσματα για τα σιτηρά, που συνδυάζουν στον ίδιο κόκκο την ταχεία δράση του Νιτρικού Αζώτου με τη μεγάλη διάρκεια του «σταθεροποιημένου» Αμμωνιακού Αζώτου, έχοντας τη μοναδική ικανότητα να καλύπτουν τόσο τις άμεσες όσο και τις μακροπρόθεσμες ανάγκες της καλλιέργειας.

Οι σταθεροποιημένες Νιτροθειικές Αμμωνίες είναι κορυφαίας ποιότητας επιφανειακά λιπάσματα για τα σιτηρά, που συνδυάζουν στον ίδιο κόκκο την ταχεία δράση του Νιτρικού Αζώτου με τη μεγάλη διάρκεια του «σταθεροποιημένου» Αμμωνιακού Αζώτου, έχοντας τη μοναδική ικανότητα να καλύπτουν τόσο τις άμεσες όσο και τις μακροπρόθεσμες ανάγκες της καλλιέργειας.

● Η υψηλή περιεκτικότητα σε θείο, εκτός από την άμεση παροχή στις καλλιέργειες, προστατεύει το άζωτο από την εξάτμιση και αυξάνει τη διαθεσιμότητά του στα φυτά.

● Το μακράς διαρκείας Αμμωνιακό Άζωτο δημιουργεί ισχυρούς δεσμούς με το έδαφος και ελαχιστοποιεί τις απώλειες λόγω της έκπλυσης, διασφαλίζοντας τη μέγιστη χρήση του λιπάσματος από την καλλιέργεια.

Μέσω αυτού του μηχανισμού, σε αντίθεση με τη μεγάλη εξαέρωση της απλής Ουρίας και την έκπλυση που παρουσιάζουν οι ουρίες με παρεμποδιστές ουρεάσης, οι σταθεροποιημένες Νιτροθειικές Αμμωνίες ( NutrActive 27N ) ελαχιστοποιούν τις απώλειες, τόσο προς την ατμόσφαιρα όσο και προς το υπέδαφος.

Είτε στην απλή ( Fertammon ), είτε στην σταθεροποιημένη ( NutrActive ) μορφή, οι Νιτροθειικές Αμμωνίες είναι τα αποτελεσματικότερα Αζωτούχα λιπάσματα για την επιφανειακή λίπανση των σιτηρών, κατά την διάρκεια του αδελφώματος έως και τα αρχικά στάδια του καλαμώματος.

Προμηθεύουν επαρκώς τα φυτά και με τις δύο απαραίτητες μορφές Αζώτου, επιτυγχάνουν πλήρη θρέψη της καλλιέργειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της, μεγιστοποιούν την αποτελεσματικότητα της λίπανσης και αυξάνουν σημαντικά τις αποδόσεις και την ποιότητα της παραγωγής.

Όσον αφορά τον χρόνο εφαρμογής, το σταθεροποιημένο νιτρικό θειικό αμμώνιο (NutrActive) δίνει το μέγιστο δυναμικό καλλιέργειας όταν εφαρμόζεται πριν και καθ' όλη τη διάρκεια του σταδίου της αδρανοποίησης, ενώ η χρήση απλού νιτρικού θειικού αμμωνίου (Fertammon), ανάλογα με την ανάπτυξη της καλλιέργειας, συνιστάται από την αρχή. της άρδευσης μέχρι τα πρώτα στάδια της επιμήκυνσης της κορυφής.

Πλεονεκτήματα

● Εξειδικευμένη αναλογία (1:3) γρήγορου νιτρικού και επεκτατικού αμμωνιακού αζώτου για μέγιστη απορρόφηση από τις καλλιέργειες.

● Παρατεταμένη θρέψη της καλλιέργειας, για μεγάλο χρονικό διάστημα, με Άζωτο βραδείας αποδέσμευσης.

● Συνεχής νιτρική και παρατεταμένη σταθεροποιημένη παροχή αμμωνιακού αζώτου της καλλιέργειας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

● Αύξηση της απόδοσης λόγω της τακτικής διατροφής των φυτών και με τις δύο μορφές Αζώτου.

● Προστασία του Αζώτου από αέριες απώλειες.

● Προσαρμόστε την παροχή αζώτου στα φυτά σύμφωνα με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις τους εκείνη τη στιγμή.

● Ευελιξία ως προς το χρόνο λίπανσης και εγγυημένη παροχή Αζώτου σε όλες τις καιρικές συνθήκες.

● Πλούσιο σε θείο – Καλύτερη χρήση αζώτου και αυξημένη πρόσληψη φωσφόρου και ιχνοστοιχείων

● Πρόσθετη παροχή σιδήρου και ψευδαργύρου στις καλλιέργειες.

● Κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες και όλους τους τύπους εδάφους.

● Εξαιρετική κοκκομετρία, που εξασφαλίζει ομοιόμορφη διασπορά των θρεπτικών συστατικών στο χωράφι.

Προϊόντα

Προϊόν
Ολικό Άζωτο (Ν)
Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4)
Νιτρικό Άζωτο (NO3)
Κυαναμιδικό Άζωτο
Θείο (SO3)
NutrActive 27N
27-0-0 (+28)
27% 19% 7,7% 0,3% 28%
Fertammon 26
26-0-0 (+29)
26% 18,7% 7,3% 29%

Προϊόντα

Προϊόν
Ολικό Άζωτο (Ν)
Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4)
Νιτρικό Άζωτο (NO3)
Κυαναμιδικό Άζωτο
Θείο (SO3)
NutrActive 27N
27-0-0 (+28)
27% 19% 7,7% 0,3% 28%
Fertammon 26
26-0-0 (+29)
26% 18,7% 7,3% 29%

Δείτε περισσότερα