Здраве и безопасност

Здраве и безопасност

В HELLAGROLIP вярваме, че качеството на работния живот е отправната точка за устойчивото развитие на всеки модерен бизнес, който иска да работи с високи стандарти за качество и съгласно принципите на уважение към хората и околната среда.

Уредбата на здравословните и безопасни условия и мерките във връзка с тях в работни зони са приоритетен въпрос за нашето дружество. Ние работим ежедневно, за да гарантираме възможно най-добрата работна среда за нашите служители, с оглед избягване и намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания.

Ние систематично проверяваме всеки параметър, свързан с физическото пространство на производството, който може да засегне безопасните и здравословни условия на труд на нашите служители; предприемаме всички предпазни мерки, за да избегнем всякакви злополуки, и постоянно подобряваме технологичната, организационната и естетичната работна среда, така че тя да бъде в съответствие с действащите изисквания за здравословни и безопасни условия.

С постоянно обучение по въпроси, свързани с тактики за ранно откриване, превенция и отговор на рискове, и чрез засилване на експертността и професионализма, ние насърчаваме безопасното работно поведение на нашите служители и свеждаме до минимум вероятността от злополуки.

Уважавайки хората и околната среда, в HELLAGROLIP развиваме всички наши дейности при постоянно спазване на националните и международните нормативни актове в областта на производството на торове и химикали, както и на всички съществуващи правила за здравословни и безопасни условия на труд, като твърд принцип.

В допълнение към това, ние доброволно сме представили и въвели сертифицирани стандарти за здравословни и безопасни условия на труд, като сме се ангажирали постоянно да подобряваме нашите режими на работа и да предоставяме възможно най-голяма защита за хората, природата и околната среда, като:

  • ● Прилагаме всички съществуващи Закони и подзаконови нормативни актове в областта на здравословните и безопасни условия на труд
  • ● Ефективно управляваме опасностите на работното място сред служителите, в съответствие със стратегията за намаляване на рисковете, като предотвратяваме, откриваме и отстраняваме опасните ситуации
  • ● Определяме и преразглеждаме целите по отношение на здравословните и безопасни условия на труд, разпределяйки необходимите ресурси за тяхното материализиране
  • ● Систематично обучаваме и образоваме всички служители по отношение на принципите и практиките в областта на здравословните и безопасни условия на труд, с цел установяване на безопасна работна култура
  • ● Развиване на партньорства по отношение на здравословните и безопасни условия на труд със Съвета за здравословни и безопасни условия на труд, с цел постоянно подобряване на условията на труд и работните процедури.

Активното участие, чувството за лична отговорност и запознаването на нашия персонал с практиките, наложени от Политиката за здравословни и безопасни условия на труд, са основно съображение за HELLAGROLIP, като те осигуряват нейната безопасна работа и насърчават сътрудничеството и позитивния работен дух сред нейните хора.

Свържете се е нас!

Здраве и безопасност

В HELLAGROLIP вярваме, че качеството на работния живот е отправната точка за устойчивото развитие на всеки модерен бизнес, който иска да работи с високи стандарти за качество и съгласно принципите на уважение към хората и околната среда.

Уредбата на здравословните и безопасни условия и мерките във връзка с тях в работни зони са приоритетен въпрос за нашето дружество. Ние работим ежедневно, за да гарантираме възможно най-добрата работна среда за нашите служители, с оглед избягване и намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания.

Ние систематично проверяваме всеки параметър, свързан с физическото пространство на производството, който може да засегне безопасните и здравословни условия на труд на нашите служители; предприемаме всички предпазни мерки, за да избегнем всякакви злополуки, и постоянно подобряваме технологичната, организационната и естетичната работна среда, така че тя да бъде в съответствие с действащите изисквания за здравословни и безопасни условия.

С постоянно обучение по въпроси, свързани с тактики за ранно откриване, превенция и отговор на рискове, и чрез засилване на експертността и професионализма, ние насърчаваме безопасното работно поведение на нашите служители и свеждаме до минимум вероятността от злополуки.

Уважавайки хората и околната среда, в HELLAGROLIP развиваме всички наши дейности при постоянно спазване на националните и международните нормативни актове в областта на производството на торове и химикали, както и на всички съществуващи правила за здравословни и безопасни условия на труд, като твърд принцип.

В допълнение към това, ние доброволно сме представили и въвели сертифицирани стандарти за здравословни и безопасни условия на труд, като сме се ангажирали постоянно да подобряваме нашите режими на работа и да предоставяме възможно най-голяма защита за хората, природата и околната среда, като:

  • ● Прилагаме всички съществуващи Закони и подзаконови нормативни актове в областта на здравословните и безопасни условия на труд
  • ● Ефективно управляваме опасностите на работното място сред служителите, в съответствие със стратегията за намаляване на рисковете, като предотвратяваме, откриваме и отстраняваме опасните ситуации
  • ● Определяме и преразглеждаме целите по отношение на здравословните и безопасни условия на труд, разпределяйки необходимите ресурси за тяхното материализиране
  • ● Систематично обучаваме и образоваме всички служители по отношение на принципите и практиките в областта на здравословните и безопасни условия на труд, с цел установяване на безопасна работна култура
  • ● Развиване на партньорства по отношение на здравословните и безопасни условия на труд със Съвета за здравословни и безопасни условия на труд, с цел постоянно подобряване на условията на труд и работните процедури.

Активното участие, чувството за лична отговорност и запознаването на нашия персонал с практиките, наложени от Политиката за здравословни и безопасни условия на труд, са основно съображение за HELLAGROLIP, като те осигуряват нейната безопасна работа и насърчават сътрудничеството и позитивния работен дух сред нейните хора.