Υγιεινή και ασφάλεια

Υγιεινή & Ασφάλεια

Στην ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ θεωρούμε ότι η ποιότητα της εργασιακής ζωής των Ανθρώπων είναι η αφετηρία για την βιώσιμη ανάπτυξης κάθε σύγχρονης επιχείρησης, που θέλει να λειτουργεί με υψηλά ποιοτικά κριτήρια και με αρχές τον σεβασμό των Ανθρώπων και του περιβάλλοντος.

Η ύπαρξη κανόνων και μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία μας. Μεριμνούμε καθημερινά να εξασφαλίζουμε το καλύτερο δυνατόν εργασιακό περιβάλλον στο προσωπικό μας, με στόχο την αποφυγή και τη μείωση των εργασιακών ατυχημάτων και ασθενειών.

Ελέγχουμε συστηματικά κάθε παράμετρο που συνδέεται με τον φυσικό χώρο της παραγωγής και μπορεί να επηρεάσει την εργασιακή ασφάλεια και την υγεία των Ανθρώπων μας, λαμβάνουμε όλα τα προληπτικά μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων και βελτιώνουμε συνεχώς το τεχνολογικό, οργανωτικό και αισθητικό περιβάλλον της εργασίας, ώστε να ανταποκρίνεται στις πλέον σύγχρονες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας της εποχής μας.

Με διαρκή επιμόρφωση σε θέματα που αφορούν την έγκαιρη διάγνωση κάθε κινδύνου, τις τακτικές πρόληψης και αντιμετώπισης του, και την ενίσχυση της τεχνογνωσίας και του επαγγελματισμού, προωθούμε την ασφαλή εργασιακή συμπεριφορά των εργαζομένων μας και ελαχιστοποιούμε την πιθανότητα ατυχήματος.

Στην ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ, σεβόμενοι τον Άνθρωπο και το περιβάλλον αναπτύσσουμε κάθε δραστηριότητά μας με απαρέγκλιτη αρχή την διαρκή συμμόρφωση στους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς του κλάδου παραγωγής χημικών και λιπασμάτων, καθώς και με όλους τους ισχύοντες κανόνες Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Επιπλέον έχουμε εισάγει και εφαρμόζουμε εθελοντικά πιστοποιημένα πρότυπα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, δεσμευόμενοι να βελτιώνουμε συνεχώς την λειτουργεία μας και να παρέχουμε την μέγιστη δυνατή προστασία για τους Ανθρώπους, τη φύση και το περιβάλλον, μέσω της:

  • ● Εφαρμογής όλων των εν ισχύ Νομοθετικών και Κανονιστικών Διατάξεων για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
  • ● Αποτελεσματικής διαχείρισης του επαγγελματικού κινδύνου στους χώρους εργασίας σύμφωνα με τη στρατηγική μείωσης της επικινδυνότητας, προλαμβάνοντας, ανιχνεύοντας και εξαλείφοντας τις επικίνδυνες καταστάσεις
  • ● Θέσπισης και αναθεώρησης αντικειμενικών σκοπών για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, διαθέτοντας τους απαιτούμενους πόρους για την υλοποίησή τους
  • ● Συστηματικής εκπαίδευσης και επιμόρφωση όλων των εργαζομένων στις αρχές και τις πρακτικές της Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία, με στόχο τη διαμόρφωση ασφαλούς εργασιακής κουλτούρας
  • ● Ανάπτυξης συνεργασιών για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία με το Συμβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών και διαδικασιών εργασίας

Η ενεργός συμμετοχή, το αίσθημα προσωπικής ευθύνης και η εξοικείωση του προσωπικού μας μας με πρακτικές που υπαγορεύονται από την Πολιτική Υγιεινής και Ασφάλειας, αποτελεί πρώτιστο μέλημα για την ΕΛΑΓΡΟΛΙΠ, εγγυάται την ασφαλή λειτουργία της και καλλιεργεί την συνεργασία και το θετικό εργασιακό πνεύμα μεταξύ των Ανθρώπων της.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Υγιεινή & Ασφάλεια

Στην ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ θεωρούμε ότι η ποιότητα της εργασιακής ζωής των Ανθρώπων είναι η αφετηρία για την βιώσιμη ανάπτυξης κάθε σύγχρονης επιχείρησης, που θέλει να λειτουργεί με υψηλά ποιοτικά κριτήρια και με αρχές τον σεβασμό των Ανθρώπων και του περιβάλλοντος.

Η ύπαρξη κανόνων και μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία μας. Μεριμνούμε καθημερινά να εξασφαλίζουμε το καλύτερο δυνατόν εργασιακό περιβάλλον στο προσωπικό μας, με στόχο την αποφυγή και τη μείωση των εργασιακών ατυχημάτων και ασθενειών.

Ελέγχουμε συστηματικά κάθε παράμετρο που συνδέεται με τον φυσικό χώρο της παραγωγής και μπορεί να επηρεάσει την εργασιακή ασφάλεια και την υγεία των Ανθρώπων μας, λαμβάνουμε όλα τα προληπτικά μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων και βελτιώνουμε συνεχώς το τεχνολογικό, οργανωτικό και αισθητικό περιβάλλον της εργασίας, ώστε να ανταποκρίνεται στις πλέον σύγχρονες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας της εποχής μας.

Με διαρκή επιμόρφωση σε θέματα που αφορούν την έγκαιρη διάγνωση κάθε κινδύνου, τις τακτικές πρόληψης και αντιμετώπισης του, και την ενίσχυση της τεχνογνωσίας και του επαγγελματισμού, προωθούμε την ασφαλή εργασιακή συμπεριφορά των εργαζομένων μας και ελαχιστοποιούμε την πιθανότητα ατυχήματος.

Στην ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ, σεβόμενοι τον Άνθρωπο και το περιβάλλον αναπτύσσουμε κάθε δραστηριότητά μας με απαρέγκλιτη αρχή την διαρκή συμμόρφωση στους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς του κλάδου παραγωγής χημικών και λιπασμάτων, καθώς και με όλους τους ισχύοντες κανόνες Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Επιπλέον έχουμε εισάγει και εφαρμόζουμε εθελοντικά πιστοποιημένα πρότυπα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, δεσμευόμενοι να βελτιώνουμε συνεχώς την λειτουργεία μας και να παρέχουμε την μέγιστη δυνατή προστασία για τους Ανθρώπους, τη φύση και το περιβάλλον, μέσω της:

  • ● Εφαρμογής όλων των εν ισχύ Νομοθετικών και Κανονιστικών Διατάξεων για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
  • ● Αποτελεσματικής διαχείρισης του επαγγελματικού κινδύνου στους χώρους εργασίας σύμφωνα με τη στρατηγική μείωσης της επικινδυνότητας, προλαμβάνοντας, ανιχνεύοντας και εξαλείφοντας τις επικίνδυνες καταστάσεις
  • ● Θέσπισης και αναθεώρησης αντικειμενικών σκοπών για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, διαθέτοντας τους απαιτούμενους πόρους για την υλοποίησή τους
  • ● Συστηματικής εκπαίδευσης και επιμόρφωση όλων των εργαζομένων στις αρχές και τις πρακτικές της Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία, με στόχο τη διαμόρφωση ασφαλούς εργασιακής κουλτούρας
  • ● Ανάπτυξης συνεργασιών για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία με το Συμβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών και διαδικασιών εργασίας

Η ενεργός συμμετοχή, το αίσθημα προσωπικής ευθύνης και η εξοικείωση του προσωπικού μας μας με πρακτικές που υπαγορεύονται από την Πολιτική Υγιεινής και Ασφάλειας, αποτελεί πρώτιστο μέλημα για την ΕΛΑΓΡΟΛΙΠ, εγγυάται την ασφαλή λειτουργία της και καλλιεργεί την συνεργασία και το θετικό εργασιακό πνεύμα μεταξύ των Ανθρώπων της.