Η ποιότητά μας

Η ποιότητά μας

Η ποιότητα αποτελεί τον σημαντικότερο μοχλό ανάπτυξης κάθε παραγωγικής και εμπορικής επιχείρησης που δραστηριοποιείται στα πλαίσια του σύγχρονου οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της, βελτιώνει το επίπεδο των παραγόμενων προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών και προσανατολίζει την επιχείρηση στην κατεύθυνση να καλύπτει με πληρότητα της ανάγκες των συνεργατών της και τις υψηλές απαιτήσεις των πελατών της.

Μέσω της διαρκούς προσπάθειας για βελτίωση της ποιότητας, οι επιχειρήσεις έρχονται σε επαφή με τις ανάγκες των πελατών τους, προσπαθούν να τις κατανοήσουν και να ανταποκριθούν σε αυτές, θέτουν ως προτεραιότητα την ικανοποίηση τους και μετεξελίσσονται οι ίδιες σε αναπόσπαστο τμήμα του κοινωνικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αναπτύσσονται.

Σε όλη την διαδρομή που διανύει ένα προϊόν από την σύλληψη και τον σχεδιασμό του, έως την απόκτηση και την αξιοποίηση του από τον τελικό χρήστη, το σύνολο των λειτουργικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης που το παράγει και το διαθέτει στην αγορά, είναι παρούσες και επηρεάζουν καθοριστικά την ποιότητα και την αξία του για τον καταναλωτή.

Οι πρωτοπόρες επιχειρήσεις που επιδιώκουν να ενσωματώνουν την έρευνα και την καινοτομία και να ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών τους, είναι απαραίτητο να παρακολουθούν, να μετρούν, να αναλύουν και να αναβαθμίζουν διαρκώς όλους τους συντελεστές που επηρεάζουν την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Με την ανάπτυξη ειδικών Συστημάτων Ποιότητας, παρέχεται σε αυτές η ικανότητα να καταγράφουν και να βελτιώνουν τον τρόπο λειτουργίας τους, να αυξάνουν αποτελεσματικότητα τους και να διατηρούν το ποιοτικό προβάδισμα σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη και ανταγωνιστική αγορά.

Η εισαγωγή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και η πιστοποίηση της λειτουργείας των επιχειρήσεων με αυτά, αυξάνει η αποδοτικότητά τους σε σχέση με το λειτουργικό τους κόστος, τους προσφέρει ευελιξία και γρήγορη προσαρμοστικότητα στις απαιτήσεις της αγοράς, προωθεί την επίλυση διαδικαστικών προβλημάτων, βελτιώνει τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού και συμβάλει στην ενεργή συμμέτοχη του προσωπικού στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των εταιρικών στόχων.

Η δυνατότητα της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ να παράγει και να προσφέρει στους συνεργάτες της προϊόντα υψηλής ποιότητας και αδιαμφισβήτητης υπεροχής, αποτελεί για εμάς αδιαπραγμάτευτη αξία και ισχυρή δέσμευση για διαρκή βελτίωση, προκειμένου να ανταποκρινόμαστε με τον καλύτερο τρόπο στις υψηλές προσδοκίες των πελατών μας.

Αυτό το επιτυγχάνουμε με την υιοθέτηση πρακτικών, που συσχετίζουν όλες τις αλληλεπιδράσεις των διαδοχικών σταδίων της παραγωγής και της διάθεσης και θέτουν κάτω από ένα ενιαίο σύστημα ελέγχου όλες τις σημαντικές λειτουργείες της εταιρείας:

 • ● την σχεδίαση του προϊόντος με στόχο την ικανοποίηση του πελάτη
 • ● την παραγωγική διαδικασία με σκοπό την άρτια κατασκευή του προϊόντος
 • ● το μάρκετινγκ για την ενημέρωση του πελάτη σχετικά με τα τεχνικά και ποιοτικά πλεονεκτήματα και την χρήση του προϊόντος
 • ● τις πωλήσεις για την διάθεση του προϊόντος στην αγορά
 • ● την εφοδιαστική αλυσίδα για την απρόσκοπτη τροφοδοσία της αγοράς
 • ● και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη μετά την αγορά του προϊόντος

Μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, όλοι οι εμπλεκόμενοι συντελεστές και οι πόροι που αναλίσκονται στην παραγωγή και την διάθεση, αξιολογούνται με κριτήριο την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών και βελτιώνονται με στόχο την όσο το δυνατόν πληρέστερη κάλυψη των αναγκών των πελατών μας.

Παράλληλα, μεριμνούμε για την συστηματική εκπαίδευση του προσωπικού μας και στηρίζουμε κάθε εργαζόμενο να αναπτύξει τις δεξιότητες και την δημιουργικότητά του. Προωθούμε την αναβάθμιση, την καθολική συμμετοχή και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και επιδιώκουμε να καλλιεργήσουμε πελατοκεντρική αντίληψη σε όλα τα τμήματα της εταιρείας.

Η θέσπιση υψηλών προδιαγραφών και ο σταθερός προσανατολισμός στην ποιότητα, θέτει στο επίκεντρο της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, ενσωματώνει στο παραγόμενο προϊόν τα επιθυμητά ποιοτικά χαρακτηριστικά και της παρέχει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για βιώσιμη και μακροχρόνια ανάπτυξη προς όφελος των συνεργατών της και του κοινωνικού συνόλου.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Η ποιότητά μας

Η ποιότητα αποτελεί τον σημαντικότερο μοχλό ανάπτυξης κάθε παραγωγικής και εμπορικής επιχείρησης που δραστηριοποιείται στα πλαίσια του σύγχρονου οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της, βελτιώνει το επίπεδο των παραγόμενων προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών και προσανατολίζει την επιχείρηση στην κατεύθυνση να καλύπτει με πληρότητα της ανάγκες των συνεργατών της και τις υψηλές απαιτήσεις των πελατών της.

Μέσω της διαρκούς προσπάθειας για βελτίωση της ποιότητας, οι επιχειρήσεις έρχονται σε επαφή με τις ανάγκες των πελατών τους, προσπαθούν να τις κατανοήσουν και να ανταποκριθούν σε αυτές, θέτουν ως προτεραιότητα την ικανοποίηση τους και μετεξελίσσονται οι ίδιες σε αναπόσπαστο τμήμα του κοινωνικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αναπτύσσονται.

Σε όλη την διαδρομή που διανύει ένα προϊόν από την σύλληψη και τον σχεδιασμό του, έως την απόκτηση και την αξιοποίηση του από τον τελικό χρήστη, το σύνολο των λειτουργικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης που το παράγει και το διαθέτει στην αγορά, είναι παρούσες και επηρεάζουν καθοριστικά την ποιότητα και την αξία του για τον καταναλωτή.

Οι πρωτοπόρες επιχειρήσεις που επιδιώκουν να ενσωματώνουν την έρευνα και την καινοτομία και να ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών τους, είναι απαραίτητο να παρακολουθούν, να μετρούν, να αναλύουν και να αναβαθμίζουν διαρκώς όλους τους συντελεστές που επηρεάζουν την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Με την ανάπτυξη ειδικών Συστημάτων Ποιότητας, παρέχεται σε αυτές η ικανότητα να καταγράφουν και να βελτιώνουν τον τρόπο λειτουργίας τους, να αυξάνουν αποτελεσματικότητα τους και να διατηρούν το ποιοτικό προβάδισμα σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη και ανταγωνιστική αγορά.

Η εισαγωγή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και η πιστοποίηση της λειτουργείας των επιχειρήσεων με αυτά, αυξάνει η αποδοτικότητά τους σε σχέση με το λειτουργικό τους κόστος, τους προσφέρει ευελιξία και γρήγορη προσαρμοστικότητα στις απαιτήσεις της αγοράς, προωθεί την επίλυση διαδικαστικών προβλημάτων, βελτιώνει τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού και συμβάλει στην ενεργή συμμέτοχη του προσωπικού στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των εταιρικών στόχων.

Η δυνατότητα της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ να παράγει και να προσφέρει στους συνεργάτες της προϊόντα υψηλής ποιότητας και αδιαμφισβήτητης υπεροχής, αποτελεί για εμάς αδιαπραγμάτευτη αξία και ισχυρή δέσμευση για διαρκή βελτίωση, προκειμένου να ανταποκρινόμαστε με τον καλύτερο τρόπο στις υψηλές προσδοκίες των πελατών μας.

Αυτό το επιτυγχάνουμε με την υιοθέτηση πρακτικών, που συσχετίζουν όλες τις αλληλεπιδράσεις των διαδοχικών σταδίων της παραγωγής και της διάθεσης και θέτουν κάτω από ένα ενιαίο σύστημα ελέγχου όλες τις σημαντικές λειτουργείες της εταιρείας:

 • ● την σχεδίαση του προϊόντος με στόχο την ικανοποίηση του πελάτη
 • ● την παραγωγική διαδικασία με σκοπό την άρτια κατασκευή του προϊόντος
 • ● το μάρκετινγκ για την ενημέρωση του πελάτη σχετικά με τα τεχνικά και ποιοτικά πλεονεκτήματα και την χρήση του προϊόντος
 • ● τις πωλήσεις για την διάθεση του προϊόντος στην αγορά
 • ● την εφοδιαστική αλυσίδα για την απρόσκοπτη τροφοδοσία της αγοράς
 • ● και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη μετά την αγορά του προϊόντος

Μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, όλοι οι εμπλεκόμενοι συντελεστές και οι πόροι που αναλίσκονται στην παραγωγή και την διάθεση, αξιολογούνται με κριτήριο την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών και βελτιώνονται με στόχο την όσο το δυνατόν πληρέστερη κάλυψη των αναγκών των πελατών μας.

Παράλληλα, μεριμνούμε για την συστηματική εκπαίδευση του προσωπικού μας και στηρίζουμε κάθε εργαζόμενο να αναπτύξει τις δεξιότητες και την δημιουργικότητά του. Προωθούμε την αναβάθμιση, την καθολική συμμετοχή και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και επιδιώκουμε να καλλιεργήσουμε πελατοκεντρική αντίληψη σε όλα τα τμήματα της εταιρείας.

Η θέσπιση υψηλών προδιαγραφών και ο σταθερός προσανατολισμός στην ποιότητα, θέτει στο επίκεντρο της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, ενσωματώνει στο παραγόμενο προϊόν τα επιθυμητά ποιοτικά χαρακτηριστικά και της παρέχει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για βιώσιμη και μακροχρόνια ανάπτυξη προς όφελος των συνεργατών της και του κοινωνικού συνόλου.